ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/144

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση θέσεων ιπτάμενου προσωπικού τεχνιτών της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αύξηση θέσεων ιπτάμενου προσωπικού τεχνιτών"
1.  
    Οι θέσεις του ιπταμένου προσωπικού τεχνιτών της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 του ν. 2334/1995 (Α΄- 184), αυξάνονται κατά οκτώ (8) και ανέρχονται συνολικά σε είκοσι (20).
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2334/1995 «Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες δια-τάξεις» (Α΄- 184).
  • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
  • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 από 14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄- 1432).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια-τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 80.000 Ευρώ περίπου για το έτος 2007, 107.800 Ευρώ περίπου για το έτος 2008 και 27.800 Ευρώ περίπου για το έτος 2009 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στους Κ.Α.Ε. 0434, 0881 των αντίστοιχων Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» του Π/Υ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
  • Την υπ’ αριθμ. 174/2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2334 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία