ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/147

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών του Τομέα Ηλεκτρολογίας, των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ν. 2009/1992.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι κάτοχοι Διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ), επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών του Τομέα Ηλεκτρολογίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δικαιούνται: α) να αποκτούν, χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς εξετάσεις, την άδεια «Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας», όπως αυτή προβλέπεται στο με αριθμό 19/26.3.1938β. δ/μα «Περί χορηγήσεως αδειών βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ΄ ειδικότητας (βιομηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων)», β) να αποκτούν τις άδειες «Εκτελέσεως εγκαταστάσεων Γ΄ ειδικότητας», όπως αυτή προβλέπεται στο με αριθμό 19/26.3. 1938 β. δ/μα, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των αποφοίτων των «Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.)» της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 ειδικότητας, κατεύθυνσης ή Τομέα Ηλεκτρολογίας, αλλά με προϋπηρεσία μειωμένη κατά 30%. Ως χρόνος προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται και ο χρόνος της προαιρετικής πρακτικής άσκησης, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί, με βάση την υπ’ αριθμ. Ζ/1802/6.2.1996 (Β΄ 104) υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 2
1.  
  Οι διπλωματούχοι του προηγούμενου άρθρου του παρόντος δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο «Πιστοποιημένος Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών». Δικαιούνται, επίσης, να εργάζονται ως Τεχνίτες Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες με αντικείμενο την κατασκευή και συντήρηση Ηλεκτρικών Μηχανών, καθώς και σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέτουν ηλεκτρολογεία συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών Μηχανών.
Άρθρο 3 "Τελική διάταξη"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 18), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 9 του ν. 2743/1999(Α΄ 211) και ισχύει.
 • Την υπ’ αριθμ. 23/30.8.2004 Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ.
 • Το β.δ. 19/26.3. 1938 περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ΄ Ειδικότητας (βιομηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κ.λπ.» (Α΄ 412) και κυρίως τα άρθρα 3, 5 και 6 αυτού, όπως ισχύουν.
 • Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ219/5.8.2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/Ζ/1802 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Ζ_1802 1996
ΝΟΜΟΣ 1934/6422 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6422 1934
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις. 1999/2743 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1926/19 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1926/19 1926
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1938/19 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/19 1938
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία