ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/148

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων Έργων» του τομέα Μηχανολογίας, των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ν. 2009/1992.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι κάτοχοι Διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων Έργων» του τομέα Μηχανολογίας, των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ν. 2009/1992, δικαιούνται: α) να αποκτούν τις άδειες του Άρθρου 5 του π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Λ. του ν. 1566/1985 τομέα Μηχανολογικού, αλλά με προϋπηρεσία 70% της απαιτουμένης για τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Λ. β) να αποκτούν τις άδειες του από 30 Ιαν. / 5 Φεβρ. 1937 (Α΄ 37) βασιλικού διατάγματος με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Λ. του ν. 1566/1985, όπως αυτές προκύπτουν από τις διατάξεις του π.δ. 41/88 (Α΄ 16), αλλά με προϋπηρεσία 70% της απαιτουμένης για τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Λ.
Άρθρο 2
1.  
  Ως χρόνος προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται και ο χρόνος προαιρετικής πρακτικής εξάσκησης και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί, όπως ρυθμίζεται με την υπ’ αριθμ. Ζ/1802/ 6.2.1996 (Β΄ 104) «Πρακτική άσκηση αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 3 "Τελική διάταξη"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του εδαφίου ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 18), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 9 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211) και ισχύει.
 • Τα άρθρα 3, 5 και 6 του ν. 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου κ.λπ. (Α΄ 412), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το ν.δ. 1150/1949 (Α΄ 249) και ιδίως, με το άρθρο 1 παραγρ. 2, 4 αυτού.
 • Την υπ’ αριθμ. 23/10.9.2003 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ131/10.6.2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/Ζ/1802 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Ζ_1802 1996
ΝΟΜΟΣ 1934/6422 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6422 1934
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις. 1999/2743 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1949/1150 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1150 1949
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/41 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/41 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/31 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/31 1990
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία