ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/15

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-02-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-02-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-02-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117 2004 (Α 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003 108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002 96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αποσκοπείται η τροποποίηση του π.δ. 117 2004 που έχει εκδοθεί κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του ν. 1650 1986 καθώς και των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 24 του ν. 2939 2001 και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 2002 95 ΕΚ και 2002 96 ΕΚ και συγχρόνως η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003 108 ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002 96 ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 345 106 31.12.2003), ώστε η οικονομική ευθύνη για τη χρηματοδότηση του κόστους των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ, να κατανέμεται δικαιότερα μεταξύ παραγωγών και χρηστών. Άρθρο 2 Το Προεδρικό Διάταγμα 117 2004 τροποποιείται ως ακολούθως: α) Στο άρθρο 3, μετά την παράγραφο 17, προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 17Α, που έχει ως εξής: «17Α. «ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης» : τα ΑΗΗΕ που δεν είναι οικιακής προέλευσης κατά την έννοια της παραγράφου 17 του άρθρου 3 του π.δ. 117 2004. β) Η παράγραφος Γ του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Γ. Η συλλογή των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης γίνεται με μέριμνα των παραγωγών μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης από σημεία συλλογής που υποδεικνύονται από τους χρήστες ΗΗΕ. Στην περίπτωση αυτή το εγκεκριμένο σύστημα κατά την παραλαβή των ΑΗΗΕ από τους ως άνω μη οικιακούς χρήστες, εκδίδει βεβαίωση παραλαβής στην επωνυμία του Φορέα.» γ) Το εδάφιο 5 της παραγράφου Β του άρθρου 9 του π.δ τος 117 2004 καταργείται. δ) Μετά το άρθρο 10, προστίθεται νέο άρθρο που αριθμείται ως 10Α και έχει ως ακολούθως: «10Αγια την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ Α. Για τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης Υπόχρεοι για τη χρηματοδότηση του κόστους των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης και της περιβαλλοντικά ορθολογικής διάθεσης των ΑΗΗΕ, είναι οι παραγωγοί των ΗΗΕ. Η χρηματοδότηση αυτή γίνεται μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος. Β. Για τα ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης Για τη χρηματοδότηση του κόστους των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης και της περιβαλλοντικά ορθολογικής διάθεσης των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης 1για τα ΑΗΗΕ από προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πριν την 13η Αυγούστου 2005 υπόχρεοι είναι: οι χρήστες αυτών των προϊόντων με την επιφύλαξη του εδαφίου (β) της παραγράφου αυτής. Η χρηματοδότηση αυτή γίνεται προς το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης με τη σύναψη σχετικών συμφωνιών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος σε περίπτωση που τα ΑΗΗΕ αντικαθίστανται μετά την έναρξη ισχύος του π.δ.117 2004, από νέα ισοδύναμα προϊόντα ή με νέα προϊόντα που καλύπτουν την ίδια λειτουργία, οι παραγωγοί αυτών των προϊόντων κατά την παροχή τους. 2για τα ΑΗΗΕ από προϊόντα που διατίθενται στην αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005, υπόχρεοι είναι οι παραγωγοί αυτών των προϊόντων » Άρθρο 3 Η εφαρμογή των διατάξεων του π.δ τος 117 2004 επεκτείνεται και στην κατηγορία των επαγγελματικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Άρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • και ειδικότερα των άρθρων 15, 16, 17, 20, 21, 23 και 24 αυτού.
 • και τέλος τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του ν. 2077 1992 (Α
 • σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2939 2001 (Α 179).
 • Τις διατάξεις του ν. 2939 2001 Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» (Α
 • Τις διατάξεις του υπ αριθμ. 117 2004 Προεδρικού Διατάγματος «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 2002 1995 και 2002 1996 κ.λπ.» (Α1 82).
 • σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2939 2001 (Α 179).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63 2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98).
 • Τις αποφάσεις 2001 118 ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. της 16ης Ιανουαρίου 2001 και 2001 573 ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. της 23ης Ιουλίου 2001, για την τροποποίηση της Απόφασης 2000 532 ΕΚ.
 • του άρθρου 3 του ν. 1338 1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892 1990 (Α 101), του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 (παρ. 4) του ν. 1440 1984 (Α
 • και ειδικότερα των άρθρων 15, 16, 17, 20, 21, 23 και 24 αυτού.
 • και τέλος τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του ν. 2077 1992 (Α
 • Την υπ αριθμ. 27304 2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β 517).
 • Την υπ αριθμ.. 278 24.10.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 • όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του ν. 1892 1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη κ.λπ. (Α
 • και 48 του ν. 3427 2005 (Α
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338 1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440 1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας κ.λ.π.» (Α
 • και τέλος τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του ν. 2077 1992 (Α
 • και στη συνέχεια η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3010 2002 (Α 91).
 • Τις διατάξεις του ν. 3010 2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650 1986 με τις οδηγίες 97 11 ΕΕ... κ.λπ.» (Α 91).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία