Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας, στην περιοχή Άνω Καλλιθέα, του Δήμου Ρεθύμνης, του Νομού Ρεθύμνης, της Ιεράς Μητροπό­λεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας, στην περιοχή Άνω Καλλιθέα, του Δήμου Ρεθύμνης, του Νομού Ρεθύμνης, της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
2.  
  Η έδρα του Ιδρύματος βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μαβίλη, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 8, Πολέμη και Καρδερίνας, στην Κοινότητα Δροσιά της Αττικής
3.  
  Το Ίδρυμα φέρει κυκλική σφραγίδα και αναγράφει περιμετρικά μέσα στον εσωτερικό της κύκλο το « Έτος Ιδρύσεως 1972» και στον εξωτερικό της κύκλο «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»
Άρθρο 2 "Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ [...]"
1.  
  Σκοπός του Ιδρύματος είναι η μέριμνα των κωφών και βαρήκοων ατόμων ηλικίας 12-30 ετών. Πιο συγκεκριμένα:.
 1. Η φιλοξενία
 2. Η ψυχοκοινωνική στήριξη με απώτερο στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των κωφών και βαρήκοων ατόμων για την ανάπτυξη της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας τους καθώς και του πολιτιστικού, μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου τους.
 3. Η ψυχοκοινωνική στήριξη περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ζωής, αυτογνωσίας, επικοινωνίας, κοινωνικής συναλλαγής, κα. και παρέχεται από το εξειδικευμένο προσωπικό του Ιδρύματος σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.
 4. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, κατάρτιση, άσκηση, αποκατάσταση με απώτερο στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση, την ισότιμη ένταξη των κωφών και βαρήκοων ατόμων στο κοινωνικό σύνολο, την επαγγελματική υποστήριξη και την προώθηση τους στην επαγγελματική απασχόληση.
 5. Για το σκοπό αυτό, το Ίδρυμα αναλαμβάνει, αναπτύσσει και συμμετέχει σε προγράμματα σε συνεργασία με θεσμοθετημένους φορείς της Πολιτείας, εκκλησιαστικούς φορείς, με μη-κυβερνητικούς οργανισμούς, κ.ά.
2.  
  Τις διατάξεις του β. δ/γματος 53/1973 (ΦΕΚ 18/Α΄/19.1.1973) «Περί συστάσεως Ιδρύματος εν Αθήναις υπό την επωνυμία « ΄Ιδρυμα Προνοίας και Εκπαιδεύσεως Κωφών και Βαρήκοων Ελλάδος» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού».
3.  
  Για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο και επιδιώκεται η συνεργασία με αρμόδιους πολιτειακούς, εκκλησιαστικούς, και άλλους φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες για την αποτελεσματική μέριμνα των κωφών και βαρήκοων ατόμων
4.  
  Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο­μίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β΄/14.10.2005).
5.  
  Την υπ’ αριθμ. 30356/14.3.2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (ΦΕΚ 311/Β΄/15.3.2006).
6.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού διατάγματος, δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
7.  
  Την υπ’ αριθμ. 827/2004 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Κ. Κίτσιου, περί τροποποίησης οργανισμού του ιδρύματος και το από 2.7.2004 πρακτικό του Δ.Σ. του Ιδρύματος.
8.  
  Το υπ’ αριθμ. 64/23.7.2004 έγγραφο του Ιδρύματος Πρόνοιας και Εκπαίδευσης Κωφών και Βαρήκοων Ελλάδος, σύμφωνα με το οποίο αιτούνται την τροποποίηση του β. δ/γματος 53/1973 (ΦΕΚ 18/Α΄/19.1.1973).
9.  
  Την υπ’ αριθμ. 45/2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, εγκρίνουμε την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Οργανισμού του Ιδρύματος Πρόνοιας και Εκπαίδευσης Κωφών και Βαρήκοων Ελλάδος, ως ακολούθως:.
Άρθρο 3
1.  
  Το Ίδρυμα λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:
 1. Τρία μέλη τα οποία υποδεικνύονται από το Σωματείο «Σύλλογος Προνοίας Κωφαλάλων Ελλάδας» και ισάριθμοι αναπληρωτές,
 2. Δύο μέλη τα οποία διορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ισάριθμοι αναπληρωτές
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία
3.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής
4.  
  Το αξίωμα του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο
5.  
  Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παραιτήσεως, κωλύματος, αδυναμίας ή απουσίας πέραν των τριών συνεδριάσεων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου
Άρθρο 4
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση με πρόσκληση του Προέδρου μία φορά το μήνα. Έκτακτα συνέρχεται για την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων ή μετά από αίτηση τουλάχιστον τριών μελών του.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία μέλη. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκ νέου κατόπιν νέας πρόσκλησης μετά από μία εβδομάδα την ίδια ή σαφώς προσδιορισμένη ημερήσια διάταξη και έγκυρα αποφασίζει εφόσον παρίστανται τρία μέλη.
3.  
  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4.  
  Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση των τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη από τον Γραμματέα του Δ.Σ. τουλάχιστον τρεις μέρες πριν τη Συνεδρίαση.
5.  
  Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από την Πρόεδρο και την Γραμματέα
Άρθρο 5
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το Ανώτατο Διοικητικό Όργανο του Ιδρύματος, ασκεί όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες και ρυθμίζει όλες τις λειτουργίες του. Χαράσσει τη στρατηγική του Ιδρύματος, διαχειρίζεται την περιουσία του, εγκρίνει τους διορισμούς του, απολύσεις του προσωπικού και οριοθετεί τις σχέσεις του Ιδρύματος με έμμισθα και άμισθα πρόσωπα και αποφασίζει για κάθε ενέργεια που αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης του παρόντος οργανισμού και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ειδικότερα για:.
 1. την λήψη όλων των αποφάσεων για όλες τις ενέργειες οι οποίες προάγουν και πραγματοποιούν το σκοπό του ιδρύματος όπως αυτοί αναφέρονται στο Άρθρο 2,
 2. την έγκριση του προϋπολογισμού, των εσόδων-εξόδων και του ετήσιου οικονομικού απολογισμού του Ιδρύματος,
 3. την διοίκηση και διαχείριση όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που μπορεί να αποκτήσει το Ίδρυμα, καθώς και των πόρων που προσέρχονται σε αυτήν, η απόφαση για ανέγερση ή κατεδάφιση οικοδομών, για αγορά ή πώληση ακινήτων, κινητών, για τοποθέτηση κεφαλαίων, εκμισθώσεων ακινήτων ή κινητών και εν γένει κάθε πράξης διοίκησης, διαχείρισης, αξιοποίησης και διάθεσης της περιουσίας του Ιδρύματος σύμφωνα με το Κανονικό Δίκαιο,
 4. τον καθορισμό του προγράμματος και του αριθμού των κωφών ή βαρήκοων ατόμων, ε)την πρόσληψη, τις μεταβολές και την απόλυση του προσωπικού του Ιδρύματος,
 5. την απόφαση για κάθε γενική δαπάνη,
 6. την εξεύρεση οικονομικών πόρων για το Ίδρυμα,
 7. την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών, προϊόντων εράνου και κάθε άλλης εισφοράς με ή χωρίς όρους ή και τη δικαιολογημένη απόρριψή τους,
 8. την συγκρότηση Επιτροπών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και άλλα άτομα, φίλοι του Ιδρύματος, για τη μελέτη και το χειρισμό ειδικών θεμάτων (π.χ. επιστημονική επιτροπή).
Άρθρο 6
1.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Ίδρυμα, σε όλες τις έννομες σχέσεις, δικαστικά και εξώδικα έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου. Υπογράφει όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούν το Ίδρυμα, εντάλματα πληρωμής, εξοφλητικές αποδείξεις, τραπεζικές ή μη επιταγές και εν γένει κάθε έγγραφο παραστατικό αξίας. Δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των διαφόρων επιτροπών και να εκχωρεί τις αρμοδιότητες του ή μέρος αυτών σε έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο εκτός Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αποφάσεως και εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.  
  Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος σε όλες τις αρμοδιότητές του
Άρθρο 7
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, θεωρεί τα χρηματικά εντάλματα και αποδείξεις εισπράξεων, γράφει την αλληλογραφία, φυλάει τη σφραγίδα του συλλόγου
2.  
  Τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 8
1.  
  Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη της διαχείρισης των χρημάτων και κάθε περιουσιακού στοιχείου του συλλόγου. Κρατάει βιβλίο εσόδων-εξόδων καθώς και τα υπόλοιπα διαχειριστικά βιβλία και έγγραφα που προβλέπει ο νόμος. Ο Ταμίας συντάσσει τον ισολογισμό του Συλλόγου.
2.  
  Τον Ταμία αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 9
1.  
  Το Ίδρυμα τηρεί τα παρακάτω βιβλία: ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ. Α) Βιβλίο εισερχομένων-εξερχόμενων εγγράφων Β) Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Α) Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών Β) Βιβλίο ταμείου.
Άρθρο 10 "Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) οι επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό, β) οι επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων, γ) έσοδα από την εφαρμογή προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Δ [...]"
1.  
  Το ισόγειο κατάστημα 212 τ.μ. στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β΄ στην περιοχή Γλυφάδα Αθηνών.
2.  
  Το κλειστό φορτηγό τύπου RΕΝΑULΤ με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΖ 7392
3.  
  Ο εξοπλισμός του Ιδρύματος
Άρθρο 11
1.  
  Η Οικονομική Διαχείριση του Ιδρύματος ενεργείται βάσει προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων
2.  
  Ως ημερομηνία έναρξης του Οικονομικού έτους διαχείρισης ορίζεται η 1η Ιανουαρίου και λήξης η 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους
3.  
  Για κάθε έτος συντάσσεται ο Προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του Ιδρύματος για το προσεχές έτος, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
4.  
  Ο Προϋπολογισμός αναγράφει έσοδα-έξοδα κατά κεφάλαια και άρθρα για κάθε κατηγορία εσόδων-εξόδων (μισθοδοσίας-λειτουργικών δαπανών κ.λπ.).
5.  
  Μεταβολές του Προϋπολογισμού (αναθεωρήσεις) κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους ενεργούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την κατάλληλη αιτιολογία για την ανάγκη μεταβολής
6.  
  Το Ίδρυμα υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού (καταστατικού) και του Εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιακών οργάνων, με τη λήξη του οικονομικού έτους: Απολογισμό, Ισολογισμό, Έκθεση πεπραγμένων της λειτουργίας του Ιδρύματος και να τα υποβάλλει με την έγκριση τους στην Ν. Αυτοδιοίκηση της Ανατολικής Αττικής και κοινοποιείται στην Αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 12
1.  
  Η σύνθεση του προσωπικού έχει ως εξής: Κλάδος Π.Ε. Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας θέση μία (1) Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικός-Οικονομικός, θέση μία (1) Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Οικονομικός, θέση μία (1) Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, θέση μία (1) Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων, θέσεις δύο (2) Κλάδος ΠΕ Λογοπεδικών, θέση μία (1) Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Εκπαιδευτών Ειδικής Αγωγής, θέσεις δύο (2) Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Επιμελητριών, θέσεις πέντε (5) Κλάδος ΥΕ ή ΔΕ Μαγείρων, θέσεις δύο (2) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις δύο (2).
2.  
  Της Διεύθυνσης του Ιδρύματος προΐσταται ο Διευθυντής που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
3.  
  Η αριθμητική σύνθεση του προσωπικού μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, εντός του συνολικού αριθμού των προβλεπόμενων θέσεων, με την προσθήκη νέων ειδικοτήτων, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος.
Άρθρο 13 "Εσωτερικός Κανονισμός"
1.  
  Όλα τα λεπτομερή θέματα που ανάγονται στην κανονική και εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος: η σύνθεση, τα προσόντα, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης, οι προϋποθέσεις και τα προσόντα διορισμού, τις αποδοχές, τα καθήκοντα αυτού στο Ίδρυμα, τις πειθαρχικές διαδικασίες και κάθε θέμα το οποίο αφορά το προσωπικό ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ο οποίος συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για έγκριση εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος
Άρθρο 14
1.  
  Το Ίδρυμα διαλύεται όπως και όταν ο νόμος ορίζει:
 1. εάν εξέκλινε του σκοπού του ή εάν ο σκοπός ή η λειτουργία του απέβη παράνομος ή ανήθικος ή αντίθετος προς τη δημόσια τάξη,
 2. εάν λόγω οικονομικής αδυναμίας, ο σκοπός του Ιδρύματος κατέστη ανέφικτος
2.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία του περιέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα, νομή και κατοχή του Σωματείου «Σύλλογος Προνοίας Κωφαλάλων Ελλάδος», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα
Άρθρο 15 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις αυτού
Άρθρο 16
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄ 1/1980).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 41).
 • Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου (πρακτικό 1/21.2.2006 απόφ. 6).
 • Τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης (πρακτικό 1/16.1.2006 απόφ. 21).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋ­πολογισμού ή του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.
 • Την 132/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/30356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/30356 2006
ΝΟΜΟΣ 1961/4149 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4149 1961
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/53 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία