ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/155

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-08-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-08-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 671/1969 Περί Οργανισμού των Τμημάτων της Σχολής Ικάρων (Α΄ 209), όπως ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το εδάφιο 3, της παραγράφου 1, του άρθρου 7, του β.δ. 671/1969 (Α΄ 209), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, του π.δ. 230/1999 (Α΄ 194), αντικαθίσταται ως εξής: Οι Δευτεροετείς, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση στο Τμήμα Ιπταμένων, προάγονται στο ΙΙΙο έτος μετατασσόμενοι στο Τμήμα των Ελεγκτών Αεράμυνας του αντίστοιχου έτους Οι Τριτοετείς, επαναλαμβάνουν το αντίστοιχο έτος του Τμήματος των Ελεγκτών Αεράμυνας, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί το ελάχιστο προβλεπόμενο όριο των ωρών διδασκαλίας του Α΄ εξαμήνου, του τρίτου έτους σπουδών του Τμήματος των Ελεγκτών Αεράμυνας, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 2
1.  
  Κάθε διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος καταργείται από της ισχύος αυτού
2.  
  Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται από την 80ή σειρά ιπταμένων Ικάρων. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του ν.δ. 62/1968 (Α΄ 303), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 τουν. 668/1977 (Α΄ 233).
 • Την υπ’ αριθμ. 168/2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
 • Την περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2292/1995 (Α΄ 35).
 • Το άρθρο 90 του Κωδικός νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρωθήκαμε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 65/30.3.2006 Γνωμοδότηση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/668 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/668 1977
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/62 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/62 1968
Τροποποίηση Διατάξεων ΒΔ 671/1969 Περί Οργανισμού των Τμημάτων Σωμάτων της Σχολής Ικάρων. 1999/230 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/671 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/671 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία