Ίδρυση Σχολής Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Ονομασία"
1.  
  Ιδρύεται Σχολή εξειδικευμένης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού Λιμενικού Σώματος, σε θέματα επιθεώρησης και ελέγχου ασφαλείας των εμπορικών πλοίων, με την ονομασία «Σχολή Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων» (Σ.ΕΠ.Α.Π).
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Αποστολή της Σ.ΕΠ.Α.Π είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση και η επιμόρφωση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, ούτως ώστε να δύναται να τους ανατεθούν καθήκοντα επιθεωρητών ασφαλείας πλοίων από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και των πιστοποιημένων επιθεωρητών ή βοηθών επιθεωρητών ασφαλείας πλοίων, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί επιθεωρήσεων και ελέγχου πλοίων.
Άρθρο 3 "Υπαγωγή - Διοίκηση - Έδρα - Στέγαση"
1.  
  Η Σ.ΕΠ.Α.Π υπάγεται στην Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ/ΔΠΟΕΚ), διοικείται από ανώτερο Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος, έχει έδρα στον Πειραιά και στεγάζεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Άρθρο 4
1.  
  Ο Διοικητής της Σχολής:
 1. Προΐσταται όλου του προσωπικού της Σχολής και έχει αρμοδιότητες και ευθύνες προϊσταμένου Υπηρεσίας, όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις
 2. Μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής της Σχολής παρέχοντας κατευθύνσεις για την οργάνωση και την διεξαγωγή της εκπαίδευσης, βάσει του παρόντος και του Κανονισμού Εκπαίδευσης
 3. Υποβάλλει τα ωρολόγια προγράμματα εκπαίδευσης και το πρόγραμμα εξετάσεων στο ΥΕΝ/ΔΠΟΕΚ Δ΄ για έγκριση
 4. Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Σχολής
 5. Παρακολουθεί την εν γένει απόδοση των σπουδαστών
 6. Υποβάλλει προτάσεις επί των ανωτέρω, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα, που έχει σχέση με την βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης της Σχολής
2.  
  Ο Υποδιοικητής - Διευθυντής Σπουδών, είναι Αξιωματικός ΛΣ, νεώτερος του Διοικητή, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες και καθήκοντα:
 1. Είναι ο άμεσος βοηθός του Διοικητή και αναπληρώνει αυτόν στα καθήκοντά του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
 2. Τον Υποδιοικητή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο ανώτερος κατά βαθμό ή ο αρχαιότερος από τους Αξιωματικούς ΛΣ που υπηρετούν στη Σχολή.
 3. Σε περίπτωση μη υπάρξεως άλλου Αξιωματικού ΛΣ, ορίζεται αντικαταστάτης του με διαταγή του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος.
 4. Κατευθύνει και συντονίζει τα τμήματα εκπαίδευσης σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητή
 5. Καταρτίζει σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό τα ωρολόγια προγράμματα εκπαίδευσης και το πρόγραμμα εξετάσεων και μεριμνά για την κατάλληλη προετοιμασία, οργάνωση και την κανονική διεξαγωγή αυτών
 6. Τηρεί τα βιβλία βαθμολογίας των σπουδαστών
 7. Τηρεί τα μητρώα πτυχίων και βεβαιώσεων και μεριμνά για την κανονική έκδοση και απονομή αυτών στους δικαιούχους
 8. Συντάσσει και υποβάλλει στον Διοικητή της Σχολής τον απολογισμό εκπαίδευσης
3.  
  Ο Επόπτης Τμήματος εκπαίδευσης, είναι βαθμοφόρος ΛΣ και άμεσος συνεργάτης του Υποδιοικητή - Διευθυντή σπουδών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες και καθήκοντα:
 1. Είναι υπεύθυνος για την κανονική λειτουργία των Τμημάτων και την πιστή τήρηση του προγράμματος εκπαίδευσης
 2. Μεριμνά για την προπαρασκευή, την οργάνωση και την διεξαγωγή της Εκπαίδευσης, με βάση τις οδηγίες του Υποδιοικητή
 3. Παρακολουθεί και ελέγχει την επίδοση και την εν γένει απόδοση των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης
 4. Επιβλέπει την πειθαρχία, την τάξη και την κανονικότητα της εν γένει συμπεριφοράς και εμφάνισης των μετεκπαιδευομένων κατά την διάρκεια των μαθημάτων
 5. Ελέγχει την κατάσταση των χώρων εκπαίδευσης των εποπτικών μέσων και των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και μεριμνά για την κανονική λειτουργία και χρήση αυτών, αναφέροντας άμεσα κάθε δυσλειτουργία στον Υποδιοικητή
 6. Συνδράμει το εκπαιδευτικό προσωπικό στην πραγματοποίηση της διδασκαλίας
4.  
  Το Γραφείο Διοίκησης - Γραμματείας, το οποίο στελεχώνεται από βαθμοφόρους ΛΣ και Λιμενοφύλακες και είναι αρμόδιο για:
 1. Τον χειρισμό και την υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων διοικητικής μέριμνας του προσωπικού της Σχολής και των εκπαιδευομένων
 2. Την διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση του αρχείου της Σχολής
 3. Την έκδοση των Πτυχίων και Βεβαιώσεων και την υποβολή αντιγράφων αυτών, με απόσπασμα του αντίστοιχου μητρώου, στο ΥΕΝ/ΔΠΟΕΚ Δ΄ μετά το πέρας κάθε προγράμματος εκπαίδευσης
 4. Την τήρηση του εκπαιδευτικού υλικού και την αναπαραγωγή και διανομή των απαραίτητων αντιτύπων στους εκπαιδευόμενους
 5. Την σύνταξη των απαιτούμενων για την καταβολή της αποζημίωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό δικαιολογητικών και την υποβολή τους στο ΥΕΝ/ΔΟΥ
5.  
  Στην περίπτωση που η Σ.ΕΠ.Α.Π λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Λιμενοφυλάκων ή άλλης Σχολής του Λιμενικού Σώματος, οι θέσεις του προσωπικού του γραφείου Διοίκησης - Γραμματείας και Επόπτη Τμήματος εκπαίδευσης καλύπτονται από το προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή αυτή και τα καθήκοντα ορίζονται με την διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ που αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος.
Άρθρο 5
1.  
  Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής ορίζεται σύμφωνα με τς εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και δύναται να αποτελείται από:
 1. Στελέχη του Λιμενικού Σώματος με εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο
 2. Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΜΠΥ/ΥΕΝ), οι οποίοι υπηρετούν στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υ.Ε.Ν ή σε Λιμενικές Αρχές, με εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.
2.  
  Το στρατιωτικό και πολιτικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής αμείβεται για την παροχή διδακτικού έργου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την αποζημίωση των διδασκόντων στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος
3.  
  Το Εκπαιδευτικό προσωπικό οφείλει:
 1. Να επιτελεί το διδακτικό του έργο, σύμφωνα με το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα και τον Κανονισμό Εκπαίδευσης της Σχολής και να προσέρχεται ανελλιπώς και εγκαίρως στις παραδόσεις των μαθημάτων
 2. Να εισηγείται στην Διοίκηση της Σχολής τα απαραίτητα διδακτικά βοηθήματα και τον αναγκαίο εξοπλισμό για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
 3. Να υποβάλλει προτάσεις - εισηγήσεις για την τροποποίηση ή αναπροσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος σε νεότερες απαιτήσεις
Άρθρο 6
1.  
  Στη Σ.ΕΠ.Α.Π λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα:.
 1. Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων
 2. Εκπαίδευσης Βοηθών Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων
2.  
  Η Σχολή μπορεί να διοργανώνει βραχυχρόνια προγράμματα επιμόρφωσης για Επιθεωρητές Ασφαλείας Πλοίων και Βοηθούς Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων, με την τήρηση της προβλεπόμενης από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 διαδικασίας
3.  
  Οι εκπαιδευόμενοι στα Τμήματα και τα βραχυχρόνια προγράμματα επιμόρφωσης της Σχολής συγκροτούνται σε εκπαιδευτικές σειρές
4.  
  Αρχηγός Τμήματος ή Εκπαιδευτικής Σειράς είναι ο ανώτερος κατά βαθμό ή ο αρχαιότερος των εκπαιδευομένων, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον Διοικητή ή τον Υποδιοικητή της Σχολής επικουρούμενος, όποτε απαιτείται, από τον αμέσως επόμενο σε αρχαιότητα εκπαιδευόμενο
Άρθρο 7
1.  
  Η Σχολή λειτουργεί μετά από διαταγή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, η οποίο εκδίδεται με εισήγηση των συναρμοδίων Διευθύνσεων (ΔΑΝ, ΔΠΛΣ και ΔΠΟΕΚ) του ΥΕΝ, κάθε φορά που διαπιστώνονται ανάγκες εξειδικευμένης εκπαίδευσης νέων Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων ή ανάγκες επιμόρφωσης στελεχών του Λιμενικού Σώματος σε θέματα επιθεωρήσεων και ελέγχου ασφαλείας εμπορικών πλοίων
2.  
  Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Η ακριβής διάρκεια φοίτησης σε κάθε Τμήμα και Κύκλο εκπαίδευσης καθορίζεται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης, ενώ η διάρκεια των βραχυχρόνιων προγραμμάτων επιμόρφωσης καθορίζεται με την Διαταγή της προηγουμένης παραγράφου.
3.  
  Με την Διαταγή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζονται επίσης:
 1. Ο Διοικητής της Σχολής
 2. Ο Υποδιοικητής - Διευθυντής Σπουδών
 3. Το προσωπικό του γραφείου Διοίκησης - Γραμματείας
 4. Οι Επόπτες των Τμημάτων της Σχολής,
 5. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για φοίτηση στο κάθε Τμήμα εκπαίδευσης ή παρακολούθησης βραχυχρόνιου προγράμματος της Σχολής
Άρθρο 8 "Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009."
1.  
  ? Προσόντα
2.  
  Στο Τμήμα Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων, φοιτούν
 1. Πλωτάρχες και κατώτεροι Αξιωματικοί απόφοιτοι Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.
 2. Πλωτάρχες και κατώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. ειδικότητας Τεχνικού .
 3. Πλωτάρχες, κατώτεροι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Αρχικελευστές Λ.Σ., απόφοιτοι Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., οι οποίοι είναι είτε πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα είτε πτυχιούχοι ΑΕΝ (ή πρώην ΑΔΣΕΝ) που διαθέτουν ελάχιστη θαλάσσια προϋπηρεσία έξι μηνών.
3.  
  Τα στελέχη Λ.Σ. της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει.
 1. Να γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα και να δύνανται να συνεννοούνται, προφορικώς και γραπτώς, με τους ναυτικούς
 2. Να έχουν παρακολουθήσει κατά την τελευταία πενταετία, πριν από την ημερομηνία έναρξης φοίτησης στη Σχολή, τους κύκλους μετεκπαίδευσης του ΚΕΣΕΝ που προβλέπονται από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και έχουν λάβει τις σχετικές βεβαιώσεις.
 3. Να έχουν.1συμπληρώσει ένα τουλάχιστον έτος υπηρεσίας ως επιθεωρητές του κράτους σημαίας, είτε με αντικείμενο την επιθεώρηση και την πιστοποίηση σύμφωνα με τις συμβάσεις είτε συμμετέχοντας στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των αναγνωρισμένων οργανισμών στους οποίους έχουν ανατεθεί νόμιμες αποστολές ή 2αποκτήσει ανάλογη ικανότητα μετά από σχετική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους με συμμετοχή σε επιθεωρήσεις ελέγχου του κράτους λιμένα υπό την καθοδήγηση έμπειρων αξιωματικών ελέγχου του κράτους λιμένα.
4.  
  Στο Τμήμα Εκπαίδευσης Βοηθών Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων φοιτούν Κατώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ., Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες, οι οποίοι είναι είτε πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα είτε πτυχιούχοι ΑΕΝ (ή πρώην ΑΔΣΕΝ) και οι οποίοι.
 1. Γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα και δύνανται να συνεννοούνται, προφορικώς και γραπτώς, με τους ναυτικούς.
 2. Έχουν υπηρετήσει σε Τμήματα του ΚΕΕΠ ή σε Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) ή σε Γραφεία Ελέγχου Πλοίων κατά ΜΣ των Παρισίων επί 12 μήνες τουλάχιστον.
5.  
  Στις Εκπαιδευτικές Σειρές των βραχυχρόνιων επιμορφωτικών προγραμμάτων συμμετέχουν Επιθεωρητές Ασφαλείας Πλοίων, Βοηθοί Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων και χειριστές της Τράπεζας Πληροφοριών του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων.
Άρθρο 8
1.  
  Στη Σχολή φοιτούν στελέχη Λιμενικού Σώματος που ορίζονται με διαταγή του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος και διαθέτουν τ’ ακόλουθα προσόντα:
 1. Στο τμήμα Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων, φοιτούν κατώτεροι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι:
  • Διαθέτουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμη εκπαίδευση
  • Γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα και δύνανται να συνεννοούνται, προφορικώς και γραπτώς, με τους ναυτικούς
  • Έχουν υπηρετήσει ως Επιθεωρητές πλοίων επί 18 μήνες τουλάχιστον, ασχολούμενοι με τον έλεγχο και την πιστοποίηση των πλοίων κατ’ εφαρμογή των υφιστάμενων Διεθνών Συμβάσεων
  • Έχουν παρακολουθήσει κατά την τελευταία πενταετία, πριν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Σχολής, τους κύκλους μετεκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. που προβλέπονται από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και έχουν λάβει τις σχετικές βεβαιώσεις.
 2. Στο Τμήμα εκπαίδευσης Βοηθών Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων φοιτούν κατώτεροι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφύλακες, οι οποίοι:
  • Διαθέτουν τα προσόντα των εδαφίων (αα) και (ββ) της προηγούμενης υποπαραγράφου
  • Έχουν υπηρετήσει σε Τμήματα του ΥΕΝ/ΚΕΕΠ ή σε Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ), επί 12 μήνες τουλάχιστον
 3. Στις Εκπαιδευτικές Σειρές των βραχυχρόνιων επιμορφωτικών προγραμμάτων συμμετέχουν Επιθεωρητές Ασφαλείας Πλοίων, Βοηθοί Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων και χειριστές της Τράπεζας Πληροφοριών του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων
Άρθρο 9
1.  
  Το πρόγραμμα εκπαίδευσης της Σχολής διαμορφώνεται σύμφωνα με τους κατωτέρω κύκλους εκπαίδευσης - θεματικούς άξονες:
 1. Κύκλος Α:
 2. Γενική εκπαίδευση επιθεωρητών (θεωρητική)
 3. Κύκλος Β:
 4. Ειδική εκπαίδευση επιθεωρητών (θεωρητική)
 5. Κύκλος Γ:
 6. Ειδική εκπαίδευση στην διαχείριση βάσεων δεδομένων της τράπεζας πληροφοριών του Μνημο­νίου Συνεννόησης των Παρισίων (θεωρητική-πρακτική)
 7. Κύκλος Δ:
 8. Ειδική πρακτική εκπαίδευση επιθεωρητών (Πρακτική)
 9. Κύκλος Ε:
 10. Εξειδικευμένη εκπαίδευση Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων (θεωρητική)
2.  
  Τα διδασκόμενα μαθήματα, τα αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της Σχολής, οι μέθοδοι υλοποίησης της εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με Κανονισμό Εκπαίδευσης, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παράγραφος 2 άρθρου 8 ν. 3079/2002 - Α΄ 311).
Άρθρο 10
1.  
  Σπουδαστής ο οποίος δεν παρακολούθησε την εκπαίδευση για οποιοδήποτε λόγο και για χρονικό διάστημα, συνεχόμενο ή τμηματικά, μεγαλύτερο του ενός πέμπτου (1/5) του συνόλου των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης, όπως αυτές καθορίζονται από το πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε Τμήματος, δεν επιτρέπεται να συνεχίσει την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση διακόπτεται με διαταγή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εκπαίδευσης του ΥΕΝ, μετά την συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου απουσίας και την υποβολή σχετικής πρότασης του Διοικητή της Σχολής.
2.  
  Σπουδαστής είναι δυνατό να αιτηθεί την διακοπή της εκπαίδευσης για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους. Η αποδοχή του αιτήματος δεν είναι υποχρεωτική. Περί της αποδοχής της αίτησης αποφαίνεται τελικά ο Προϊστάμενος του Κλάδου Προσωπικού Λ.Σ και Διοικητικής Μέριμνας του ΥΕΝ, κατόπιν εισήγησης των ΥΕΝ/ΔΠΛΣ - ΔΠΟΕΚ.
3.  
  Σπουδαστής αποβάλλεται από τη Σχολή με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητή της Σχολής για πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 11
1.  
  Σε κάθε κύκλο σπουδών η επίδοση των σπουδαστών ελέγχεται με προφορική εξέταση που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια των μαθημάτων
2.  
  Μετά το πέρας της συνολικής φοίτησης στο Τμήμα εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων διενεργούνται τελικές γραπτές εξετάσεις
3.  
  Ο τρόπος διενέργειας των τελικών εξετάσεων, η διάρκεια, τα ειδικότερα θέματα συμμέτοχης σε αυτές και οι προϋποθέσεις επανεξέτασης, καθορίζονται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης
Άρθρο 12
1.  
  Η βαθμολογία των μαθημάτων γίνεται σύμφωνα με την εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20) και με βάση επιτυχίας το δώδεκα (12)
2.  
  Σπουδαστής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς την εκπαίδευση εφ’ όσον μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων συγκεντρώνει τουλάχιστον την βαθμολογική βάση, στο σύνολο των μαθημάτων
Άρθρο 13
1.  
  Οι εκπαιδευόμενοι στα Τμήματα και στα βραχυχρόνια προγράμματα επιμόρφωσης αποσπώνται στη Σχολή κατά το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσης τους, απαλλάσσονται κάθε άλλου υπηρεσιακού καθήκοντος και δεν διατίθενται σε άλλη Υπηρεσία. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που η διάθεση τους σε άλλες Υπηρεσίες κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών, επιτρέπεται να διατεθούν για μικρό χρονικό διάστημα μετά από Διαταγή του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος.
2.  
  Οι εκπαιδευόμενοι στη Σχολή έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
 1. Παρουσιάζονται με την προβλεπόμενη κατά περίπτωση στολή και φέρουν αυτή κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή, κατόπιν σχετικής διαταγής του Διοικητή.
 2. Κατά την διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης επί των πλοίων φέρουν στολή εργασίας και τον απαιτούμενο προστατευτικό εξοπλισμό που θα τους διατεθεί από την Σχολή.
 3. Οφείλουν να παρακολουθούν τα προγράμματα εκπαίδευσης με την δέουσα προσοχή και επιμέλεια
Άρθρο 14
1.  
  Κατά τη διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι δυνατόν να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος άδειες, μόνο για σοβαρούς λόγους και για χρονικό διάστημα το οποίο δεν επιφέρει την διακοπή της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος
2.  
  Ο Διοικητής της Σχολής δύναται, μετά από αίτηση των σπουδαστών, να χορηγεί ολιγόωρες άδειες απουσίας για αντιμετώπιση εκτάκτων προσωπικών θεμάτων
Άρθρο 15
1.  
  Στους σπουδαστές που αποφοιτούν επιτυχώς από το Τμήμα εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων απονέμεται Πτυχίο Επιθεωρητού Ασφαλείας Πλοίων, ο τύπος του οποίου φαίνεται στο Παράρτημα Α΄ του παρόντος
2.  
  Στους σπουδαστές που αποφοιτούν επιτυχώς από το Τμήμα εκπαίδευσης Βοηθών Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων χορηγείται βεβαίωση Σπουδών, ο τύπος της οποίας φαίνεται στο Παράρτημα Β΄ του παρόντος
3.  
  Στους συμμετέχοντες στα βραχυχρόνια προγράμματα επιμόρφωσης, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης από την Σχολή
Άρθρο 16
1.  
  Το λογότυπο του εμβλήματος της Σχολής Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων αποτελείται από το σύμπλεγμα του εμβλήματος του Λιμενικού Σώματος και της Εθνικής Σημαίας. Στην οροφή αυτού αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η συντομογραφία του τίτλου της Σχολής, (Σ.ΕΠ.Α.Π.) και στην βάση του απεικονίζεται ένα εμπορικό πλοίο, όπως φαίνεται στο Παράρτημα Γ΄ του παρόντος.
2.  
  Η Σχολή εφοδιάζεται με στρόγγυλη σφραγίδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
Άρθρο 17 "Παραρτήματα"
1.  
  Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος, τα ακόλουθα Παραρτήματα: α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: «Πτυχίο Επιθεωρητού Ασφαλείας Πλοίων». β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: «Πιστοποιητικό σπουδών», Τμήματος εκπαίδευσης Βοηθών Επιθεωρητού Ασφαλείας Πλοίων. γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: «Έμβλημα Σχολής Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων».
Άρθρο 18 "Μεταβατική διάταξη"
1.  
  Κατά τη λειτουργία της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς του Τμήματος εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων της Σχολής και για λόγους ομοιομορφίας της πιστοποίησης της εκπαίδευσης, η οποία υπαγορεύεται από τις διατάξεις του π.δ. 88/1997 (Α΄ 90), οι Επιθεωρητές Ασφαλείας Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που έχουν περατώσει με επιτυχία στο παρελθόν το αντίστοιχο ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Αξιωματικούς ΛΣ - Επιθεωρητές ασφαλείας πλοίων και τους έχει χορηγηθεί σχετική βεβαίωση, δύναται να συμμετάσχουν στις τελικές εξετάσεις του Τμήματος. Στους επιτυχόντες θα απονεμηθεί το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, πτυχίο.
Άρθρο 19 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει δέκα (10) ημέρες από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • , σύμφωνα με την οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995» (Α΄ 90), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την υπ’ αριθ. Δ.150/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 88/1997 «Επιβολή των διεθνών προτύπων στα πλοία που χρησιμοποιούν κοινοτικούς λιμένες ή πλέουν στα ύδατα δικαιοδοσίας της Ελλάδας και έχουν σχέση με την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμέν
 • Τις διατάξεις του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-08-07 Ίδρυση Σχολής Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/168
2011-03-04 Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009.
Τροποποίηση Τύπος
? Προσόντα
Στη Σχολή φοιτούν στελέχη Λιμενικού Σώματος που ορίζονται με διαταγή του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος.
Στο Τμήμα Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων, φοιτούν
 • Πλωτάρχες και κατώτεροι Αξιωματικοί απόφοιτοι Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.
 • Πλωτάρχες και κατώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. ειδικότητας Τεχνικού .
 • Πλωτάρχες, κατώτεροι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Αρχικελευστές Λ.Σ., απόφοιτοι Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., οι οποίοι είναι είτε πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα είτε πτυχιούχοι ΑΕΝ (ή πρώην ΑΔΣΕΝ) που διαθέτουν ελάχιστη θαλάσσια προϋπηρεσία έξι μηνών.
 • Τα στελέχη Λ.Σ. της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει.
 • Να γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα και να δύνανται να συνεννοούνται, προφορικώς και γραπτώς, με τους ναυτικούς
 • Να έχουν παρακολουθήσει κατά την τελευταία πενταετία, πριν από την ημερομηνία έναρξης φοίτησης στη Σχολή, τους κύκλους μετεκπαίδευσης του ΚΕΣΕΝ που προβλέπονται από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και έχουν λάβει τις σχετικές βεβαιώσεις.
 • Να έχουν.1συμπληρώσει ένα τουλάχιστον έτος υπηρεσίας ως επιθεωρητές του κράτους σημαίας, είτε με αντικείμενο την επιθεώρηση και την πιστοποίηση σύμφωνα με τις συμβάσεις είτε συμμετέχοντας στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των αναγνωρισμένων οργανισμών στους οποίους έχουν ανατεθεί νόμιμες αποστολές ή 2αποκτήσει ανάλογη ικανότητα μετά από σχετική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους με συμμετοχή σε επιθεωρήσεις ελέγχου του κράτους λιμένα υπό την καθοδήγηση έμπειρων αξιωματικών ελέγχου του κράτους λιμένα.
 • Στο Τμήμα Εκπαίδευσης Βοηθών Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων φοιτούν Κατώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ., Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες, οι οποίοι είναι είτε πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα είτε πτυχιούχοι ΑΕΝ (ή πρώην ΑΔΣΕΝ) και οι οποίοι.
 • Γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα και δύνανται να συνεννοούνται, προφορικώς και γραπτώς, με τους ναυτικούς.
 • Έχουν υπηρετήσει σε Τμήματα του ΚΕΕΠ ή σε Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) ή σε Γραφεία Ελέγχου Πλοίων κατά ΜΣ των Παρισίων επί 12 μήνες τουλάχιστον.
 • Στις Εκπαιδευτικές Σειρές των βραχυχρόνιων επιμορφωτικών προγραμμάτων συμμετέχουν Επιθεωρητές Ασφαλείας Πλοίων, Βοηθοί Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων και χειριστές της Τράπεζας Πληροφοριών του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων.
  Αντικατάσταση
  A/2011/36