ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/163

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-08-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-08-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-08-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 360/1992 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (ΦΕΚ Α΄ 183) - Σύσταση και αναδιάρθρωση κλάδων και θέσεων μονίμου πολιτικού προσωπικού στην Ε.Υ.Π.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του π.δ. 360/1992, αντικαθίσταται, ως εξής: «2Στους Κλάδους τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ), στους οποίους υπάγονται: Ο Κλάδος ΤΕ1 Διοικητικών. Ο Κλάδος ΤΕ2 Επιτελών Πληροφοριών. Ο Κλάδος ΤΕ3 Πληροφορικής. Ο Κλάδος ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών - Βιβλιοθηκονόμων - Σχεδιαστών. Ο Κλάδος ΤΕ5 Ραδιοτηλεγραφητών - Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ. Ο Κλάδος ΤΕ6 Μηχανικών » 2.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του π.δ. 360/1992, μετά την περίπτωση ι, προστίθενται περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄, ως εξής: «Ο Κλάδος ΔΕ11 Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων. Ο Κλάδος ΔΕ12 Προσωπικού Εστιάσεως » 3.΄Οπου στο π.δ. 360/1992 αναφέρεται Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογικών Εφαρμογών νοείται εφεξής Κλάδος ΤΕ6 Μηχανικών. Άρθρο 2 Μετά το άρθρο 16 του π.δ. 360/1992, προστίθεται άρθρο 16Α, ως εξής: «16ΑΤΕ1 Διοικητικών 1Ο Κλάδος ΤΕ1 Διοικητικών περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) θέσεις. 2Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: Πτυχίο ή δίπλωμα όλων των Τμημάτων της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Γνώση ξένης γλώσσας, ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., το επίπεδο της οποίας καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο του καλού. Γνώση Η/Υ » Άρθρο 3 Τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του π.δ. 360/1992: α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17, ως εξής: «1Ο Κλάδος ΤΕ2 Επιτελών Πληροφοριών περιλαμβάνει τριάντα τέσσερις (34) θέσεις » 1)Η παράγραφος 1 του άρθρου 21, ως εξής:« 1.Ο Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικών περιλαμβάνει εβδομήντα (70) θέσεις». 1)Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23, ως εξής:« 1.Ο Κλάδος ΔΕ3 Πληροφορικής περιλαμβάνει ογδόντα επτά (87) θέσεις, που διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες, με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:». 1)Η παράγραφος 1 του άρθρου 32, ως εξής:« 1.Ο Κλάδος ΥΕ2 Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων περιλαμβάνει εβδομήντα τρεις (73) θέσεις». 1)Η παράγραφος 1 του άρθρου 33, ως εξής:« 1.Ο Κλάδος ΥΕ3 Προσωπικού Εστιάσεως περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις». Άρθρο 4 Μετά το άρθρο 30 του π.δ. 360/1992, προστίθενται άρθρα 30Α και 30Β, ως εξής: «30ΑΔΕ11 Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων 1Ο Κλάδος ΔΕ11 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων περιλαμβάνει τριάντα πέντε (35) θέσεις. 2Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γνώση ξένης γλώσσας, ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., το επίπεδο της οποίας καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο του καλού.» «΄30ΒΔΕ12 Προσωπικού Εστιάσεως 1Ο Κλάδος ΔΕ12 Προσωπικού Εστιάσεως περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις. 2Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γνώση ξένης γλώσσας, ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., το επίπεδο της οποίας καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο του καλού » Άρθρο 5 Οι προσωρινοί Κλάδοι ΤΕΠ5 Ραδιοτηλεγραφητών και ΤΕΠ6 Διοικητικών, οι οποίοι προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 50 του π.δ. 360/1992, μετονομάζονται σε Κλάδους ΤΕΠ5 Ραδιοτηλεγραφητών-Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ και ΤΕΠ1 Διοικητικών, αντίστοιχα. Άρθρο 6 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Δια­τάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 1645/1986 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (ΦΕΚ Α΄ 132), σε συνδυα­σμό με τις διατάξεις του άρθρου 20, παράγρ. 1 και 4 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, στελέχωση περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). β. Του π.δ. 395/2001 «Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ Α΄ 275). γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημό­σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1284) όμοια απόφαση.
  • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006 (ΦΕΚ Β΄ 204) όμοια απόφαση.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00 €) περίπου ετησίως, η οποία περιορίζεται κατά το τρέχον έτος στο ποσό των εβδομήντα μιας χιλιάδων ευρώ (71.000,00 €) περίπου και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Ε.Φ. 11-610), ΚΑΕ ομάδας 0200. Η δαπάνη αυτή κατά την επόμενη πενταετία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω Προϋπολογισμό.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ162/23.6.2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1986/1645 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1645 1986
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 2001/395 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία