ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/164

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-08-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-08-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επιθεώρηση των τελικών ελικοφόρων αξόνων και των περιοδικών ελέγχων αεροφυλακίων των εμπορικών πλοίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορισμός των χρονικών διαστημάτων επιθεώρησης των τελικών ελικοφόρων αξόνων των εμπορικών πλοίων με εξαγωγή από τη χοάνη και οι προϋποθέσεις με τις οποίες δύναται να χορηγηθεί παράταση στα διαστήματα αυτά, καθώς και ο επανακαθορισμός των περιοδικών ελέγχων των αεροφυλακίων των εμπορικών πλοίων
Άρθρο 2 "Κατά το παρόν Διάταγμα νοείται:"
1.  
  Κ.Ε.Ε.Π.: Ο εδρεύων στον Πειραιά Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
2.  
  Λιμενικές Αρχές: Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και Λιμενικοί Σταθμοί
3.  
  Τ.Κ.Ε.Π.: Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων, το οποίο εδρεύει στις ανά την Ελλάδα Λιμενικές Αρχές.
4.  
  Αναγνωρισμένος Οργανισμός (Νηογνώμονας): Ο αναγνωρισμένος οργανισμός επιθεώρησης σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22.11.1994, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 32/1997 (Α΄ 35), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5.  
  Τελικός ελικοφόρος άξονας: Το πρυμναίο τμήμα του άξονα επί του οποίου προσαρμόζεται η έλικα του πλοίου και περιστρέφεται μαζί του
6.  
  Στορέας (χοάνη): Η κατασκευή που βρίσκεται στην περιοχή που ο τελικός ελικοφόρος άξονας διαπερνά το περίβλημα του πλοίου και είναι σταθερά τοποθετημένη επί του πλοίου. Ο στορέας περιλαμβάνει έναν τριβέα του άξονα και μια διάταξη στεγανότητας για την αποφυγή εισροής θαλασσίου ύδατος στο πλοίο.
7.  
  Υδροπροωθητήρας (water-jet): Σύστημα πρόωσης πλοίων με αντίδραση, το οποίο εκμεταλλεύεται για τη δημιουργία ώσης την αντίδραση που αναπτύσσεται στο πλοίο κατά την προβολή θαλασσίου ύδατος προς την πρύμνη του πλοίου
 1. Έλικες με κατακόρυφο άξονα:
 2. Σύστημα πρόωσης πλοίων στο οποίο οι προωστήριες έλικες στηρίζονται σε κατακόρυφο άξονα, π.χ. σύστημα Κirsten-Βοeing, σύστημα Vοith - Schneider κ.λ.π.
Άρθρο 3
1.  
  Οι τελικοί ελικοφόροι άξονες των εμπορικών πλοίων επιθεωρούνται με εξαγωγή αυτών από τη χοάνη, σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο, προκειμένου να εξεταστεί η καλή τους κατάσταση πριν αυτοί επανατοποθετηθούν στη θέση τους
2.  
  Η επιθεώρηση του τελικού ελικοφόρου άξονα με εξαγωγή αυτού από την χοάνη διενεργείται ως ακολούθως:
 1. Σε αξονικό σύστημα με κλειστό σύστημα ελαίου, κάθε πέντε (5) έτη
 2. Σε αξονικό σύστημα που ψύχεται με θάλασσα, στο οποίο ο τελικός ελικοφόρος άξονας φέρει συνεχές χιτώνιο ή αντιδιαβρωτική προστασία, κάθε τέσσερα (4) έτη
 3. Σε όλα τα υπόλοιπα συστήματα, κάθε τρία (3) έτη. δ. Ειδικότερα σε αξονικό σύστημα εγκατεστημένο σε τουριστικό σκάφος αναψυχής (ιδιωτικό ή επαγγελματικό) το οποίο μεταφέρει μέχρι είκοσι πέντε (25) επιβάτες, η εξαγωγή του τελικού ελικοφόρου άξονα διενεργείται κάθε τέσσερα (4) έτη.
3.  
  Κατά την εξαγωγή του τελικού ελικοφόρου άξονα διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:
 1. Εξάρμοση και έλεγχος έλικας, περικοχλίου και σφήνας, όπου υπάρχει
 2. Έλεγχος επιφανειών τριβής, χιτωνίων, κωνικού, σφηνόδρομου, φλαντζών κ.λπ.
 3. Έλεγχος τριβέων χοάνης
 4. Έλεγχος στεγανοποιητικών διατάξεων
 5. Μέτρηση ελευθεριών,
 6. Στην περίπτωση των ελίκων μεταβλητού βήματος διενεργείται εξάρμοση (εφόσον συντρέχει λόγος) για έλεγχο των κινουμένων μερών και των μηχανισμών ελέγχου
4.  
  Σε σύστημα πρόωσης με υδροπροωθητήρα (water-jet) διενεργείται εξάρμοση κάθε πέντε (5) έτη για έλεγχο της πτερωτής, του κελύφους, του άξονα, των τριβέων, των εδράνων, των καναλιών, των ακροφυσίων πηδαλιούχησης, των διατάξεων αναστροφής κίνησης, των μηχανισμών ελέγχου κ.λπ.
5.  
  Σε σύστημα πρόωσης ελίκων με κατακόρυφο άξονα γίνεται οπτικός έλεγχος
Άρθρο 4
1.  
  Τα χρονικά διαστήματα της εξαγωγής του τελικού ελικοφόρου άξονα που αναφέρονται στην παρ. (2) του ανωτέρω άρθρου 3 δύναται να παρατείνονται μέχρι ένα έτος από τον ΚΕΕΠ ή τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές στις οποίες εδρεύει Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ), εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:.
 1. Από τα στοιχεία του φακέλου του εκάστοτε εξεταζόμενου πλοίου δεν προκύπτουν ενδείξεις για απαίτηση άμεσης εξαγωγής του τελικού ελικοφόρου άξονα
 2. Διενεργηθεί έλεγχος με ικανοποιητικά αποτελέσματα των τμημάτων του άξονα που είναι δυνατόν να επιθεωρηθούν
 3. Διενεργηθεί έλεγχος με ικανοποιητικά αποτελέσματα των στεγανοποιητικών διατάξεων του άξονα
 4. Ληφθούν μετρήσεις των ελευθεριών του ελικοφόρου άξονα και βρεθούν εντός των επιτρεπτών ορίων (εφόσον το πλοίο επιθεωρηθεί στην ξηρά)
 5. Διενεργηθεί δοκιμή λειτουργίας του αξονικού συστήματος με ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά την διάρκεια της οποίας δεν παρατηρούνται κραδασμοί, διαρροές, υπερθερμάνσεις κ.λπ.
 6. Διενεργηθεί δειγματοληψία ελαίου λίπανσης του αξονικού συστήματος από τη χοάνη (εφόσον πρόκειται για κλειστό σύστημα ελαίου) και χημική ανάλυση αυτού σε χημείο.
 7. Στα αποτελέσματα της εν λόγω χημικής ανάλυσης πρέπει να αναφέρεται ρητά η καλή κατάσταση του ελαίου και η καταλληλότητά του για περαιτέρω χρήση.
 8. Διενεργηθεί λειτουργική δοκιμή των κινήσεων των πτερυγίων της έλικας μεταβλητού βήματος και έλεγχος στεγανότητας (όσο είναι εφικτό)
2.  
  Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον πλοιοκτήτη ή την διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου περαιτέρω παράταση του χρόνου εξαγωγής του τελικού ελικοφόρου άξονα, αυτή δύναται να χορηγείται με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις της παρ. (1) για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος. Η διαδικασία αυτή δύναται να επαναληφθεί, ο συνολικός όμως χρόνος των χορηγούμενων παρατάσεων δεν θα υπερβαίνει αθροιστικά τα τρία (3) χρόνια.
Άρθρο 5 "Επιπλέον παράταση εξαγωγής ελικοφόρου άξονα με κλειστό σύστημα ελαίου"
1.  
  Ειδικά σε κλειστά ελαιολιποανόμενα αξονικά συστήματα δύναται να χορηγείται επιπλέον παράταση στον χρόνο εξαγωγής του τελικού ελικοφόρου άξονα από τη χοάνη για δύο (2) ακόμη έτη πέραν των παρατάσεων του άρθρου 4, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Διενεργηθεί μερική εξαγωγή του τελικού ελικοφόρου άξονα, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της τριβόμενης επιφάνειας του άξονα. β. Διενεργηθεί έλεγχος του τελικού ελικοφόρου άξονα για ανίχνευση ρωγμών (μαγνητική μέθοδος, χρήση διεισδυτικών υγρών κ.λπ.). γ. Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης των στεγανοποιητικών διατάξεων χωρίς να απαιτείται εξαγωγή του άξονα ή εξάρμοση της έλικας. δ. Διενεργηθεί εξάρμοση έλικας και σφήνας, όπου υπάρχει. Σε έλικες μεταβλητού βήματος εξαρμόζεται πλήρως τουλάχιστον ένα πτερύγιο για έλεγχο των κινουμένων μερών και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης. ε. Τηρηθούν επιπλέον οι προϋποθέσεις της παρ. (1) του άρθρου 4.
Άρθρο 6
1.  
  Κατά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων των προηγουμένων άρθρων, εφόσον προκύψουν αμφιβολίες για την κατάσταση του άξονα, διενεργείται εξαγωγή αυτού για έλεγχο
2.  
  Περαιτέρω παρατάσεις εξαγωγής ελικοφόρων αξόνων, πλήρους κατά το άρθρο 3 ή και μερικής κατά το άρθρο 5, πέραν των χρονικών διαστημάτων που προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, δύναται να χορηγούνται αφού ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχοι κανονισμοί του Νηογνώμονα, την κλάση του οποίου φέρει το πλοίο και μέχρι του χρονικού ορίου που ο ως άνω Νηογνώμονας προβλέπει
3.  
  Σε πλοία που είναι ενταγμένα σε κλάση Νηογνώμονα και παρακολουθούνται αποκλειστικά από αυτόν, εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι κανονισμοί του Νηογνώμονα, ο οποίος έχει και την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής τους
Άρθρο 7 "Περιοδικοί έλεγχοι αεροφυλακίων"
1.  
  Γα αεροφυλάκια επιθεωρούνται εσωτερικά και εξωτερικά ανά πενταετία. Εάν η εσωτερική επιθεώρηση δεν είναι πρακτικά δυνατή, τότε τα αεροφυλάκια δοκιμάζονται σε πίεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προδια­γραφές, η παραπάνω δοκιμή θα διενεργείται σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Η παραπάνω επιθεώρηση ή δοκιμή διενεργείται από κατάλληλο κέντρο ελέγχου ή φορέα αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και πιστοποιείται με σχετικό βεβαιω­τικό που εκδίδεται από το κέντρο ελέγχου ή φορέα που εκτέλεσε την επιθεώρηση ή δοκιμή. Σε πλοία που είναι ενταγμένα σε κλάση Αναγνωρισμένου Οργανισμού (Νηογνώμονα) οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς του.
Άρθρο 8 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παράγραφος 1.(β) του άρθρου 3 του π.δ. 175/1988 (ΦΕΚ Α΄ 77) και η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του β.δ. 639/1969 (ΦΕΚ Α΄ 198) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς της παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 4 του ν. 4473/1965 «Περί ελέγχου της Ναυσιπλοΐας Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 102).
 • Των άρθρων 2 παρ. 1, 33 παρ. 1, 32, 36 και 39 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄ 261) «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» καθώς και του άρθρου 7 του ν. 2575/1998 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 23) με την οποία αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του ν.δ. 187/1973.
 • Το άρθρο 1 του ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά του ΥΕΝ, Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού» (Α΄ 43).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 206/1987 «Καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των προτύπων και τεχνικών Κανονισμών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 83/109/ΕΚ της 28.3.1983 του Συμβουλίου του ΕΚ (L 109/26.4.1983)» (Α΄ 94), και του π.δ. 39/2001 (Α΄ 28) το οποίο προσάρμοσε την Ελληνική Νομοθεσία προς τις διατάξεις των Οδηγιών 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 374/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την υπ’ αριθμ. 118/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1955/3141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3141 1955
ΝΟΜΟΣ 1965/4473 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/4473 1965
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/206 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/206 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/175 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/175 1988
Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του συμβουλίου της 22 Νοεμβρίου 1994. 1997/32 1997
Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. 2001/39 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/639 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/639 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία