ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/166

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-08-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-08-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τύπος και αρχή εκδόσεως του δελτίου ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται:
 1. Για την έκδοση δελτίων ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, για την αντικατάσταση των δελτίων στις περιπτώσεις προαγωγής του δικαιούχου, φθοράς, καταστροφής, απώλειας ή κλοπής του δελτίου, καθώς και για την αντικατάσταση των δελτίων ταυτότητας με τα οποία είναι εφοδιασμένοι οι δικαστικοί λειτουργοί κατά την ημερομηνία θέσης του παρόντος σε ισχύ και τα οποία έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές
 2. Για την έκδοση δελτίων ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που διατηρούν τιμητικά και μετά τη λύση της δημόσιας υπηρεσιακής σχέσεώς τους, τον τίτλο της θέσεως που κατείχαν τελευταία, κατά το άρθρο 64 παρ. 1 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΚΔΣΕΔ), καθώς και για την αντικατάσταση των δελτίων αυτών στις περιπτώσεις φθοράς, καταστροφής, απώλειας ή κλοπής.
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τη δυνατότητα του εισαγγελέα του στρατιωτικού δικαστηρίου να εκδίδει ειδικά δελτία για τη βεβαίωση της ιδιότητας των εισαγγελικών λειτουργών της εισαγγελίας του στρατιωτικού δικαστηρίου, κατά τα άρθρα 22 παρ. 1 στοιχ. Ζ΄ και 39 του «Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου» (κυρωτικό π.δ. 21/2002, ΦΕΚ 12 τ.Α΄).
Άρθρο 2
1.  
  Όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με «δελτίο ταυτότητας δικαστικού λειτουργού του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων» το οποίο εκδίδεται ατελώς με βάση τις διατάξεις του παρόντος, αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α.).
2.  
  Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά την προαγωγή του, κάθε δικαστικός λειτουργός οφείλει να ζητήσει την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητος
3.  
  Κατά τη λύση της δημόσιας υπηρεσιακής σχέσης του για οποιονδήποτε λόγο, κάθε δικαστικός λειτουργός παραδίδει υποχρεωτικά στη ΔΣΔ/ΥΠΕΘΑ το δελτίο ταυτότητας με το οποίο είναι εφοδιασμένος και παραλαμβάνει τη βεβαίωση του άρθρου 7 του ν.δ. 127/1969 (ΦΕΚ 29 τ.Α΄) για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας. Εάν διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσεως που κατείχε τελευταία, κατά το άρθρο 64 παρ. 1 του ΚΔΣΕΔ, εφοδιάζεται, εφόσον το επιθυμεί, με «δελτίο ταυτότητας επίτιμου δικαστικού λειτουργού του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων», το οποίο κατέχει παράλληλα με την αστυνομική του ταυτότητα και το οποίο εκδίδεται ατελώς κατά τις διατάξεις του παρόντος αποκλειστικά από τη ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α.
4.  
  Η ΔΣΔ/ΥΠΕΘΑ καταστρέφει τα δελτία που επιστρέφονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4.
Άρθρο 3
1.  
  Το δελτίο ταυτότητας είναι διαστάσεων 0,800 Χ 0,520 εκατοστών του μέτρου, έχει δύο όψεις και φέρει μοναδική αρίθμηση στην εμπρόσθια όψη
2.  
  Για την έκδοση του κάθε δελτίου ταυτότητας χρησιμοποιούνται ειδικά έντυπα που αποτελούνται από τρία τμήματα. Τα δύο πρώτα τμήματα του εντύπου χρησιμοποιούνται, αντίστοιχα, ως εμπρόσθια και οπίσθια όψη του δελτίου ταυτότητας. Το τρίτο τμήμα, το οποίο είναι όμοιο κατά περιεχόμενο με την εμπρόσθια όψη του δελτίου ταυτότητας, παραμένει στο αρχείο της ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δύο όψεις του δελτίου ταυτότητας καθορίζονται στο επόμενο άρθρο.
3.  
  Ο ακριβής τύπος, η εμφάνιση και το χρώμα των τριών τμημάτων του ειδικού εντύπου που χρησιμοποιείται για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας, είναι αυτά που καθορίζονται στο Παράρτημα «Α» του παρόντος. Ο ακριβής τύπος, η εμφάνιση και το χρώμα των τριών τμημάτων του ειδικού εντύπου που χρησιμοποιείται για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που διατηρούν τιμητικά τον τίτλο της θέσεως που κατείχαν τελευταία, κατά το άρθρο 64 παρ. 1 του ΚΔΣΕΔ, είναι αυτά που καθορίζονται στο Παράρτημα «Β» του παρόντος.
4.  
  Τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας στην εμπρόσθια όψη αναγράφονται στην ελληνική. Τα στοιχεία στην οπίσθια όψη αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες, με μεταγραφή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 743 (Απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης υπό στοιχεία ΔΙΕΜ Φ.06.5/Α 12167 της 28.9.1983, ΦΕΚ 579 τ.Β΄). Το πρότυπο αυτό δεν ακολουθείται, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου στην αίτησή του του άρθρου 4 παρ. 1, σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου είναι γραμμένα με διαφορετικό τρόπο σε ήδη εκδοθέν ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο, ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής. Σ’ αυτή τη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να συνυποβάλλει μαζί με την αίτησή του και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εγγράφου αυτού.
5.  
  Η μοναδική αρίθμηση κάθε δελτίου ταυτότητας απαρτίζεται από ένα κεφαλαίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου και έναν τετραψήφιο αριθμό και δίδεται στο δελτίο από τη ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α.
Άρθρο 4
1.  
  Αριθμος ταυτοτητας 7. Α. Εμπρόσθια όψη.
2.  
  Αριθμος μητρωου δικαστικου λειτουργου 8. Ημερομηνια γεννησεως. Στο πεδίο «status» της οπίσθιας όψης του δελτίου, αναγράφεται στην αγγλική η ένδειξη «Μember οf the Jud. Cοrps οf the Ηellenic Αrmed Fοrces», στο δε πεδίο «rank» αναγράφεται στην αγγλική τόσο ο βαθμός του στρατιωτικού δικαστή όσο και η αντιστοιχία αυτού κατ’ άρθρο 142 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, συνοδευόμενη από την ένδειξη «Jud. Cοrps». Οι βαθμοί των στρατιωτικών δικαστών και η αντιστοιχία τους προς τους βαθμούς των αξιωματικών, στην αγγλική, φαίνονται στο Παράρτημα «Γ» του παρόντος.
3.  
  Αριθμος μητρωου δικαστικου λειτουργου 10. Α. Εμπρόσθια όψη.
4.  
  Rank 9. Βlοοd Τype. Στο πεδίο «status» της οπίσθιας όψης του δελτίου, αναγράφεται στην αγγλική η ένδειξη «Ηοnοrary Μember οf the Jud. Cοrps οf the Ηellenic Αrmed Fοrces», για δε το πεδίο «rank» ισχύει ό,τι αναφέρεται παραπάνω στη παράγραφο 2.
5.  
  Family Νame 10. Rhesus. Ομαδα αιματος.
6.  
  Ονομα 13. Rhesus.
7.  
  Ονοματεπωνυμο πατερα Β. Οπίσθια όψη.
Άρθρο 5
1.  
  Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας υποβάλλονται στη ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. τα παρακάτω δικαιολογητικά, είτε από τον στρατιωτικό δικαστή αυτοπροσώπως είτε μέσω της υπηρεσίας στην οποία αυτός υπηρετεί:.
 1. Αίτηση, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζονται στο Παράρτημα «Δ» του παρόντος
 2. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαυγείς, σε λευκό φόντο, διαστάσεων 0,252 Χ 0,250 εκατοστών του μέτρου και πάχους έως 0,0001 εκατοστών του μέτρου, επί πορώδους χάρτου τύπου ματ, οι οποίες πρέπει να απεικονίζουν τη μορφή του αιτούντος στρατιωτικού δικαστή κατά μέτωπο μέχρι του στήθους, ασκεπή και με πολιτική περιβολή και ευπρεπή εμφάνιση.
 3. Στην οπίσθια πλευρά τους οι φωτογραφίες πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά τη μονογραφή και το ονοματεπώνυμο του στρατιωτικού δικαστή.
 4. Κατά την αρχική έκδοση του δελτίου, έγγραφο ή βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, από το οποίο να προκύπτει η ομάδα αίματος και το RΗΕSUS του αιτούντος, ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει την ομάδα αίματός του και το RΗΕSUS.
 5. Τα δύο αυτά στοιχεία αναγράφονται μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγραφή τους.
2.  
  Κατ’ εξαίρεση, όσοι από τους στρατιωτικούς δικαστές είναι κάτοχοι στρατιωτικού δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μπορούν με την αίτηση τους της παραγράφου 1α΄ να ζητήσουν ο αριθμός του δελτίου αυτού να αποτελέσει και τον αριθμό του νέου δελτίου ταυτότητας δικαστικού λειτουργού του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που θα τους χορηγηθεί
3.  
  Η ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. ελέγχει τα στοιχεία της αιτήσεως για την πληρότητα και ακρίβειά τους, με βάση και τα στοιχεία που τηρούνται στους ατομικούς φακέλους και το μητρώο δικαστικών λειτουργών κατά τα άρθρα 40 και 41 του ΚΔΣΕΔ και το π.δ. 57/1996 «Ατομικοί φάκελοι και μητρώο δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων» (ΦΕΚ 48 τ.Α΄).
4.  
  Τα δελτία συμπληρώνονται και στη συνέχεια υπογράφονται από το Διευθυντή της ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. ή το νόμιμο αναπληρωτή του, στην κατάλληλη θέση που υπάρχει για το σκοπό αυτό στην οπίσθια όψη του δελτίου και σφραγίζονται με τη στρογγυλή σφραγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ακολούθως ενσωματώνονται εντός φύλλων διαφανούς πλαστικής ύλης (πλαστικοποίηση) και παραδίδονται με απόδειξη στους δικαιούχους, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω της υπηρεσίας στην οποία αυτοί υπηρετούν.
5.  
  Κατά την παράδοση στο δικαιούχο του νέου δελτίου ταυτότητας επιστρέφεται απαραιτήτως το παλαιό, με το οποίο ήταν εφοδιασμένος μέχρι εκείνη τη στιγμή ο δικαστικός λειτουργός. Τριμελής επιτροπή που συγκροτείται με διαταγή του Διευθυντού ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. καταστρέφει τα παλαιά δελτία εντός των μηνών Ιουνίου και Δεκεμβρίου κάθε έτους και συντάσσει προς απόδειξη αυτού πρακτικό καταστροφής.
6.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. συλλέγει τα δελτία με τα οποία είναι εφοδιασμένοι οι δικαστικοί λειτουργοί και τα επιστρέφει στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από τις οποίες είχαν εκδοθεί, προς καταστροφή. Εάν υπάρχουν δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο είναι εφοδιασμένοι με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και οι νεοκατατασσόμενοι δικαστικοί λειτουργοί, παραδίδουν το δελτίο αυτό στη ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. Τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, διαβιβάζονται στις αστυνομικές αρχές έκδοσής τους για καταστροφή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας.
7.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 εφαρμόζονται και για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών που διατηρούν τιμητικά τον τίτλο της θέσεως που κατείχαν τελευταία
Άρθρο 6
1.  
  Η ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. για κάθε δελτίο ταυτότητας το οποίο εκδίδει για οποιονδήποτε λόγο, τηρεί στο αρχείο της το τρίτο τμήμα του ειδικού εντύπου του άρθρου 3 παρ. 2, στο οποίο επικολλάται η δεύτερη από τις δύο φωτογραφίες του αιτούντος, καθώς και τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 παρ. 1.
2.  
  Όλα τα εν ισχύει δελτία ταυτότητας που εκδίδονται από τη ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο. Στο βιβλίο αυτό καταγράφεται επίσης η καταστροφή ή αντικατάσταση των δελτίων για οποιονδήποτε λόγο.
3.  
  Σε περίπτωση καταστροφής του δελτίου ταυτότητας ή αντικατάστασής του για οποιοδήποτε λόγο, καταστρέφονται και τα δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί για την έκδοσή του
Άρθρο 7
1.  
Διαδικασία σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, κλοπής ή φθοράς του δελτίου ταυτότητας1.Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή κλοπής του δελτίου ταυτότητας, ο στρατιωτικός δικαστής οφείλει να υποβάλει αμέσως: 1)Αναφορά στην υπηρεσία όπου υπηρετεί, στην οποία εκθέτει τις συνθήκες απώλειας, καταστροφής ή κλοπής και παρέχει κάθε δυνατή σχετική πληροφορία που αποδεικνύει το βάσιμο των ισχυρισμών του. 2)Τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 παρ. 1 για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας. Στην αίτηση που υποβάλλει πρέπει να φαίνεται επακριβώς και ο λόγος για τον οποίο ζητείται η έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας. 2.Η ΔΣΔ ενημερώνει για την απώλεια ή κλοπή του δελτίου τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και τις κατάλληλες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. 3.Εκείνος που βρίσκει δελτίο ταυτότητας στρατιωτικού δικαστή οφείλει να το παραδώσει στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή, ή στο πλησιέστερο φρουραρχείο. Οι αρχές αυτές υποχρεούνται να διαβιβάσουν το δελτίο στη ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. Η ΔΣΔ παραλαμβάνει το δελτίο που βρέθηκε, ερευνά εάν έχει μεσολαβήσει δήλωση για την απώλεια και αντικατάστασή του και προβαίνει στη καταστροφή του. 4.Σε περίπτωση φθοράς του δελτίου ταυτότητας, η οποία καθιστά το έντυπο ακατάλληλο για περαιτέρω χρήση, ο στρατιωτικός δικαστής υποβάλλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 παρ. 1 για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας, καθώς και το φθαρμένο δελτίο του οποίου ζητείται η αντικατάσταση. 5.Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και για την απώλεια, καταστροφή, κλοπή ή φθορά του δελτίου ταυτότητας των επίτιμων δικαστικών λειτουργών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Τύπος, εμφάνιση και χρώμα των τριών τμημάτων του ειδικού εντύπου που χρησιμοποιείται για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας δικαστικού λειτουργού του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (Άρθρο 3 παρ. 3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Τύπος, εμφάνιση και χρώμα των τριών τμημάτων του ειδικού εντύπου που χρησιμοποιείται για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που διατηρούν τιμητικά τον τίτλο της θέσεως που κατείχαν τελευταία, κατά το άρθρο 64 παρ. 1 του ΚΔΣΕΔ (Άρθρο 3 παρ. 3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Βαθμοί των στρατιωτικών δικαστών στην αγγλική και η αντιστοιχία τους κατ’ άρθρο 142 ΚΔΣΕΔ προς τους βαθμούς των αξιωματικών, στην αγγλική (Άρθρο 4 παρ. 2) Βαθμός στρατ. δικαστή Βαθμός στην αγγλική Αντιστοιχία κατ’ άρθρο 142 ΚΔΣΕΔ, στην αγγλική Πάρεδρος Στρατιωτικού Δικαστηρίου Αssοciate Μilitary Judge First Lieutenant, Jud. Cοrps Στρατιωτικός Δικαστής Δ΄ Μilitary Judge, Grade D Captain, Jud. Cοrps Στρατιωτικός Δικαστής Γ΄ Μilitary Judge, Grade C Μajοr, Jud. Cοrps Στρατιωτικός Δικαστής Β΄ Μilitary Judge, Grade Β Lieutenant Cοlοnel, Jud. Cοrps Στρατιωτικός Δικαστής Α΄ Μilitary Judge, Grade Α Cοlοnel, Jud. Cοrps Αναθεωρητής Γ΄ Αppellate Μilitary Judge, Grade C Βrigadier Gen., Jud. Cοrps Αναθεωρητής Β΄ Αppellate Μilitary Judge, Grade Β Μajοr Gen., Jud. Cοrps Αναθεωρητής Α΄ Αppellate Μilitary Judge, Grade Α Lieutenant Gen., Jud. Cοrps ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» (Άρθρο 5 παρ. 1 στοιχ. α΄) Αίτηση για την έκδοση δελτίου ταυτότητας δικαστικού λειτουργού του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων ΑΙΤΗΣΗΠρος τη Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας [Επώνυμο και όνομα δικαστικού λειτουργού] [Αριθμός μητρώου] [Κατάσταση] [Μόνο για τους επίτιμους] [Βαθμός][Ονοματεπώνυμο πατέρα] [Ονοματεπώνυμο μητέρας] [Ημερομηνία & τόπος γεννήσεως] [Δημότης] 1. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε δελτίο ταυτότητας [επίτιμου] δικαστικού λειτουργού του δικαστικού σώματος ΕΔ. 2.Ο λόγος για τον οποίο ζητώ δελτίο ταυτότητας είναι: [αρχική έκδοση], [αντικατάσταση λόγω προαγωγής], [αντικατάσταση λόγω φθοράς, καταστροφής, απώλειας, κλοπής] 3.Συνημμένα υποβάλλω τα εξής δικαιολογητικά: [αναφέρονται τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά] ― [Εάν ζητείται αντικατάσταση δελτίου λόγω φθοράς, συνυποβάλλεται και το φθαρμένο δελτίο] 4.Επιθυμώ [ή δεν επιθυμώ] να αναφέρεται στο δελτίο ταυτότητάς μου η ομάδα αίματός μου και το Rhesus. [5. Παρακαλώ κατά τη συμπλήρωση της οπίσθιας όψης του δελτίου ταυτότητάς μου να μην ακολουθηθεί το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 743, διότι τα αντίστοιχα στοιχεία μου είναι γραμμένα με διαφορετικό τρόπο στο … … [αναφέρεται κάποιο από τα έγγραφα που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παρ. 3 του ΠΔ/γματος] το οποίο και συνυποβάλλω σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.] [6. Επιθυμώ να διατηρηθεί στο υπό έκδοση νέο δελτίο ταυτότητας στρατιωτικού δικαστή ο αριθμός που φέρει το δελτίο στρατιωτικής ταυτότητας που κατέχω μέχρι σήμερα και το οποίο έχει εκδοθεί από … ….] [Τόπος σύνταξης & ημερομηνία αίτησης][Υπογραφή αιτούντος]
Άρθρο 8 "Αποδεικτική ισχύς"
1.  
  Τα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του παρόντος, αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι πάντων ως προς τα στοιχεία που αναφέρουν
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 • Τις διατάξεις του άρθρου 146 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που κυρώθηκε με το ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄), όπως το άρθρο 146 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 του ν. 2721/1999 «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 τ.Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 τ.Α΄), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 τ.Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 146/13.6.2006 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2, 5 παρ. 1 στοιχ. β΄ και 7 του ν.δ. 127/1969 «Περί της αποδεικτικής ισχύος των Αστυνομικών Ταυτοτήτων» (ΦΕΚ 29 τ.Α΄).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 7 παρ. 1 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας κλπ» (ΦΕΚ 75 τ.Α΄).
 • Το άρθρο 90 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, επειδή τα έντυπα των ταυτοτήτων που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος θα τυπώνονται ατελώς από το Τυπογραφείο του Ελληνικού Στρατού (ΤΥΕΣ) όπου τυπώνονται και τα έντυπα ταυτοτήτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, η δε εκτύπωση των στοιχείων επί των ταυτοτήτων θα γίνεται από τη Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με χρήση συσκευών εκτύπωσης που ήδη υπάρχουν.
 • Η σχετική πρόταση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων υπό πενταμελή σύνθεση, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ’ αριθμ. 7/2006 απόφαση αυτού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Κύρωση του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων 1995/2304 1995
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 175611988 (ΦΕΚ 35Α), 172911987 (ΦΕΚ 144 Α), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2721 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/127 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/127 1969
Ατομικοί φάκελοι και μητρώο των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων. 1996/57 1996
Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. 2002/21 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία