Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2002/15/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών» (L80/23.3.2002)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "(Άρθρο 1 της Οδηγίας)Σκοπός - Αντικείμενο"
1.  
  Με το παρόν Προεδρικό διάταγμα γίνεται προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2002/15/ΕΚ Οδηγίας της 11ης Μαρτίου 2002 «για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών» με σκοπό να καθορισθούν οι ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να υπάρξει περαιτέρω προσέγγιση των όρων ανταγωνισμού.
Άρθρο 2 "(Άρθρο 2 της Οδηγίας)Πεδίο Εφαρμογής"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται στους μετακινούμενους εργαζόμενους που απασχολούνται από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της ΕΕ και συμμετέχουν σε δραστηριότητες οδικών μεταφορών που διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 3820/1985, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής αυτού, από τη συμφωνία ΑΕΤR. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς από τις 23 Μαρτίου 2009, υπό την επιφύλαξη της τήρησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 2002/15/ΕΚ Οδηγίας διαδικασίας.
2.  
  Οι διατάξεις του π.δ/τος 88/1999, «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 93/104/ΕΚ» Οδηγία (Φ.Ε.Κ. 94 Α΄/13.5.1999), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 76/2005 (Φ.Ε.Κ. 117 Α΄/19.5.2005), εφαρμόζονται στους μετακινούμενους εργαζόμενους οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος.
3.  
  Το παρόν διάταγμα, καθ’ ο μέρος περιλαμβάνει ειδικότερες διατάξεις σχετικά με τους μετακινούμενους εργαζόμενους που εκτελούν δραστηριότητες οδικών μεταφορών, υπερισχύει των σχετικών διατάξεων του π.δ/τος 88/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 76/2005.
4.  
  Το παρόν διάταγμα συμπληρώνει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) 3820/1985 όπως επίσης και τις διατάξεις της συμφωνίας ΑΕΤR, οι οποίες υπερισχύουν του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 3 "(Άρθρο 3 της Οδηγίας)Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος νοούνται ως: α) «χρόνος εργασίας»:"
1.  
  στην περίπτωση των μετακινούμενων εργαζομένων: κάθε περίοδος από την έναρξη έως τη λήξη της εργασίας, εντός της οποίας ο μετακινούμενος εργαζόμενος ευρίσκεται στη θέση εργασίας του, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τα καθήκοντα ή τις δραστηριότητές του, ήτοι: — ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε δραστηριότητα οδικής μεταφοράς. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν ειδικότερα: i) οδήγηση, ii) φόρτωση και εκφόρτωση, iii) συνδρομή των επιβατών κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους από τα οχήματα, iν) καθαρισμό και τεχνική συντήρηση των οχημάτων, ν) όλες τις άλλες εργασίες που αποσκοπούν στην ασφάλεια του οχήματος, του φορτίου και των επιβατών ή στην εκπλήρωση των νόμιμων ή κανονιστικών υποχρεώσεων που συνδέονται άμεσα με τη διεξαγόμενη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της φόρτωσης και εκφόρτωσης, των διοικητικών διατυπώσεων με την αστυνομία, τα τελωνεία, τις υπηρεσίες μετανάστευσης κ.λπ. οι περίοδοι κατά τις οποίες ο μετακινούμενος εργαζόμενος δεν μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τον χρόνο του και οφείλει να ευρίσκεται στη θέση εργασίας του, έτοιμος να αναλάβει τη συνήθη εργασία του, εκτελώντας ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με την υπηρεσία, ιδίως κατά τις περιόδους αναμονής φόρτωσης ή εκφόρτωσης, όταν δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων η προβλεπόμενη διάρκειά τους, δηλαδή είτε πριν από την αναχώρηση ή ακριβώς πριν από την πραγματική έναρξη της εν λόγω περιόδου, είτε σύμφωνα με τους γενικούς όρους που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους κοινωνικούς εταίρους ή / και σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη κείμενη εθνική νομοθεσία,.
2.  
  στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, ο ίδιος ορισμός εφαρμόζεται για το χρόνο από την έναρξη έως τη λήξη της εργασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αυτοαπασχολούμενος οδηγός βρίσκεται στον τόπο εργασίας του, στη διάθεση του πελάτη και ασκεί τα καθήκοντά του ή δραστηριότητες διαφορετικές από τις γενικές διοικητικές εργασίες που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη συγκεκριμένη εκτέλεση της μεταφοράς. Δεν περιλαμβάνονται στον χρόνο εργασίας τα, κατ’ άρθρο 5 διαλείμματα, ο κατ’ άρθρο 6 χρόνος ανάπαυσης καθώς και οι κατά το στοιχείο β΄ του παρόντος άρθρου περίοδοι υποχρέωσης διαθεσιμότητας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που προβλέπουν αντιστάθμιση ή περιορισμό των περιόδων αυτών.
 1. «περίοδοι υποχρέωσης διαθεσιμότητας»:
 2. — οι περίοδοι πέραν των διαλειμμάτων και του χρόνου ανάπαυσης, κατά τις οποίες ο μετακινούμενος εργαζόμενος δεν οφείλει μεν να παραμένει στον τόπο εργασίας του, πρέπει όμως να είναι διαθέσιμος για να ανταποκρίνεται σε ενδεχόμενες κλήσεις για ανάληψη ή συνέχιση της οδήγησης ή για εκτέλεση άλλων εργασιών.
 3. Ειδικότερα ως περίοδοι υποχρέωσης διαθεσιμότητας νοούνται οι περίοδοι κατά τις οποίες ο μετακινούμενος εργαζόμενος συνοδεύει όχημα μεταφερόμενο με οχηματαγωγό ή με τραίνο, καθώς και οι περίοδοι αναμονής στα σύνορα και αυτές που οφείλονται σε απαγορεύσεις της κυκλοφορίας.
 4. Οι περίοδοι αυτές και η προβλεπόμενη διάρκειά τους πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στον μετακινούμενο εργαζόμενο, είτε πριν από την αναχώρηση ή ακριβώς πριν από την πραγματική έναρξη της εν λόγω περιόδου, είτε σύμφωνα με τους γενικούς όρους που έχουν συμφωνηθεί με τους κοινωνικούς εταίρους ή /και σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι ορίζονται στη κείμενη εθνική νομοθεσία, — για τους μετακινούμενους εργαζομένους οι οποίοι οδηγούν εκ περιτροπής, ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος ευρίσκεται στη θέση του συνοδηγού ή σε κουκέτα, ενώ το όχημα ευρίσκεται εν κινήσει.
 5. «θέση εργασίας»:
 6. — ο τόπος όπου βρίσκεται η βασική εγκατάσταση της επιχείρησης στην οποία εκτελεί καθήκοντα ο διενεργών κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, καθώς και οι διάφορες δευτερεύουσες εγκαταστάσεις της, είτε αυτές συμπίπτουν είτε όχι με την έδρα της επιχείρησης ή τις βασικές της εγκαταστάσεις, — το όχημα το οποίο χρησιμοποιεί ο εκτελών κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών όταν εκτελεί καθήκοντα και — κάθε άλλος χώρος όπου εκτελούνται οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη διενέργεια της μεταφοράς,
 7. «μετακινούμενος εργαζόμενος»:
 8. κάθε εργαζόμενος, ο οποίος ανήκει στο μετακινούμενο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των ασκουμένων και των μαθητευομένων, και ο οποίος είναι στην υπηρεσία μιας επιχείρησης που εκτελεί, για λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, οδικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων,
 9. «αυτοαπασχολούμενος οδηγός»:
 10. κάθε πρόσωπο, η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του οποίου συνίσταται στην εκτέλεση, επ’ αμοιβή, οδικών μεταφορών επιβατών ή εμπορευμάτων, κατά την έννοια της κοινοτικής νομοθεσίας, βάσει κοινοτικής αδείας ή άλλης επαγγελματικής αδείας για την πραγματοποίηση των μεταφορών αυτών, το οποίο έχει την ελευθερία να εργάζεται αυτόνομα και δεν συνδέεται με εργοδότη με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή ιεραρχικής εργασιακής σχέσης, το οποίο είναι ελεύθερο να οργανώνει τις σχετικές δραστηριότητες, του οποίου το εισόδημα εξαρτάται άμεσα από τα πραγματοποιούμενα κέρδη και το οποίο έχει την ελευθερία, ατομικά ή μέσω συνεργασίας με άλλους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, να έχει εμπορικές σχέσεις με διάφορους πελάτες.
 11. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, οι οδηγοί που δεν ανταποκρίνονται στα εν λόγω κριτήρια υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις και απολαύουν των ιδίων δικαιωμάτων με εκείνα που προβλέπονται για τους μετακινούμενους εργαζομένους από το παρόν διάταγμα.
 12. «εκτελών κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών»:
 13. κάθε μετακινούμενος εργαζόμενος ή αυτοαπασχολούμενος οδηγός που εκτελεί τέτοιες δραστηριότητες,
 14. «εβδομάδα»:
 15. η περίοδος από τη Δευτέρα, ώρα 00.00, έως την Κυριακή, ώρα 24.00,.
 16. «νυκτερινή περίοδος»:
 17. Η περίοδος οκτώ (8) ωρών με έναρξη την 22.00 μ.μ. και λήξη την 06.00 π.μ.,.
 18. «νυκτερινή εργασία»:
 19. κάθε εργασία που εκτελείται κατά τη νυκτερινή περίοδο
 20. «συμφωνία ΑΕΤR»:
 21. Η από 1.7.1970 Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί εργασίας προσωπικού οχημάτων πραγματοποιούντων διεθνείς οδικάς μεταφοράς», η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 202/5.10.1973 (Φ.Ε.Κ. 282 Α΄/5.10.1973).
Άρθρο 4 "(Άρθρο 4 της Οδηγίας)Μέγιστος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας"
1.  
  Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες. Ο μέγιστος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας μπορεί να αυξηθεί σε 60 ώρες, εφόσον δεν σημειώνεται, εντός τετραμήνου, υπέρβαση του μέσου όρου των 48 ωρών την εβδομάδα. Οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο, του υπ’ αριθ. 3820/1985 κανονισμού (ΕΟΚ) ή, οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, εδάφιο 4 της συμφωνίας ΑΕΤR, εφόσον αυτές εφαρμόζονται, υπερισχύουν των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, όταν οι οδηγοί δεν υπερβαίνουν μια μέση διάρκεια 48 ωρών εργασίας την εβδομάδα εντός τετραμήνου.
2.  
  Ο χρόνος εργασίας όταν παρέχεται σε περισσότερους του ενός εργοδότες, συνιστά το σύνολο των ωρών εργασίας. Ο εργοδότης ζητά γραπτώς από τον μετακινούμενο εργαζόμενο ενημέρωση για τον χρόνο εργασίας που εκτελεί για άλλο εργοδότη. Ο μετακινούμενος εργαζόμενος παρέχει τις πληροφορίες αυτές γραπτώς.
Άρθρο 5 "(Άρθρο 5 της Οδηγίας)Διάλειμμα"
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του υπ’ αριθ. 3820/1985 κανονισμού (ΕΟΚ) ή των διατάξεων της συμφωνίας ΑΕΤR, σε περίπτωση που αυτή εφαρμόζεται, οι εκτελούντες κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, με την επιφύλαξη του άρθρου 2, παράγραφος 1 του παρόντος, απαγορεύεται να εργάζονται πάνω από 6 διαδοχικές ώρες χωρίς διάλειμμα. Ο χρόνος εργασίας διακόπτεται από διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτών, εάν το σύνολο των ωρών εργασίας κυμαίνεται μεταξύ έξι και εννέα ωρών, και τουλάχιστον 45 λεπτών, εάν το σύνολο των ωρών εργασίας υπερβαίνει τις εννέα ώρες.
2.  
  Τα διαλείμματα μπορούν να υποδιαιρούνται σε περιόδους διάρκειας τουλάχιστον 15 λεπτών η κάθε μια
Άρθρο 6 "(Άρθρο 6 της Οδηγίας)Χρόνος ανάπαυσης"
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος, οι μαθητευόμενοι και ασκούμενοι, υπόκεινται, όσον αφορά τον χρόνο ανάπαυσης, στις ίδιες διατάξεις με εκείνες οι οποίες εφαρμόζονται για τους άλλους μετακινούμενους εργαζόμενους που διέπονται από τον υπ’ αριθμ. 3820/1985, Κανονισμό (ΕΟΚ) ή σε περίπτωση μη εφαρμογής αυτού, από τη συμφωνία ΑΕΤR.
Άρθρο 7 "(Άρθρο 7 της Οδηγίας)Νυχτερινή εργασία"
1.  
  Όταν εκτελείται νυχτερινή εργασία, ο καθημερινός χρόνος εργασίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα ώρες ανά εικοσιτετράωρο
2.  
  Για τη νυχτερινή εργασία, χορηγείται αποζημίωση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις συλλογικές συμβάσεις, ή τις συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και υπό την προϋπόθεση ότι η αποζημίωση αυτή, ως εκ της φύσεώς της, δε θέτει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια
Άρθρο 8 "(Άρθρο 8 της Οδηγίας)Παρεκκλίσεις"
1.  
  Παρεκκλίσεις από τα άρθρα 4 και 7, επιτρέπονται για αντικειμενικούς ή τεχνικούς λόγους, ή λόγους σχετικούς με την οργάνωση της εργασίας, μέσω συλλογικών συμφωνιών, συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, μέσω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τους εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων και έχουν καταβληθεί προσπάθειες που ενθαρρύνουν όλες τις σχετικές μορφές κοινωνικού διαλόγου
2.  
  Η ευχέρεια παρέκκλισης από το άρθρο 4 δεν μπορεί να καταλήγει στον καθορισμό περιόδου αναφοράς άνω των έξι μηνών, για τον υπολογισμό του μέγιστου εβδομαδιαίου μέσου χρόνου εργασίας των 48 ωρών
Άρθρο 9 "(Άρθρο 9 της Οδηγίας)Πληροφόρηση και τήρηση αρχείου"
1.  
  Οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για τις ισχύουσες διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησής τους και τις συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών εταίρων, και ιδίως τις συλλογικές συμβάσεις και τις τυχόν συμφωνίες επιχείρησης, που συνάπτονται βάσει του παρόντος διατάγματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 156/1994 «Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας» (Φ.Ε.Κ. 102 Α΄/5.7.1994).
2.  
  Αποτελεί υποχρέωση η καταγραφή του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 1. Τα αρχεία φυλάσσονται τουλάχιστον επί δύο έτη μετά τη λήξη της καλυπτόμενης περιόδου. Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή του χρόνου εργασίας των μετακινούμενων εργαζόμενων. Κατόπιν αιτήσεως, ο εργοδότης παρέχει στους μετακινούμενους εργαζόμενους αντίγραφο του αρχείου όπου έχουν καταγραφεί οι ώρες εργασίας.
Άρθρο 10 "(Άρθρο 10 της Οδηγίας)Ευνοϊκότερες διατάξεις"
1.  
  Το παρόν διάταγμα δεν εμποδίζει την εφαρμογή ή τη θέσπιση ευνοϊκότερων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, ή την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων ή άλλων συμφωνιών μεταξύ κοινωνικών εταίρων, ευνοϊκότερων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των μετακινούμενων εργαζόμενων. Η εφαρμογή του παρόντος δεν μπορεί να επιφέρει υποβάθμιση της γενικής προστασίας των εργαζόμενων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 αυτού.
Άρθρο 11 "(Άρθρο 11 της Οδηγίας)Κυρώσεις - Έλεγχος εφαρμογής"
1.  
  Σε κάθε παραβάτη των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 205 Α΄/2.9.1998), όπως ισχύει, το οποίο εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.
2.  
  Κάθε παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 7 του παρόντος διατάγματος συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με τις ποινές του άρθρου 17 του ν. 2639/1998, όπως ισχύει.
3.  
  Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, όπως τα όργανα αυτά προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις
Άρθρο 12 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 23 Μαρτίου 2005, με εξαίρεση τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση του διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις (α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), (β) του άρθρου 4 του αυτού ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε, διαδοχικώς, με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και (γ) του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/1992 (Α΄ 136)».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 • Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού ΝΠΔΔ.
 • Την υπ’ αριθμ. 114/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημοσίας Τάξεως, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/3820 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/3820 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2639 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/202 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/202 1973
Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας. 1994/156 1994
Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ. 1999/88 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση του π.δ. 88/1999 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 94 Α~) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2005/76 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία