ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/168

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαδικασία εκλογής μελών της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και συγκρότησή της σε σώμα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) αποτελείται από τον Πρόεδρο και οκτώ (8) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.
2.  
  Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής είναι υποχρεωτικά εν ενεργεία Πρόεδροι Διοικητικών Επιτροπών Επιμελητηρίων
3.  
  Η Διοικητική Επιτροπή αποτελείται, από τον Πρόεδρο, τους Α΄, Β΄, Γ΄, Δ και Ε΄ Αντιπροέδρους, τον Οικονομικό Επόπτη, τον Γενικό Γραμματέα και ένα μέλος. Οι Αντιπρόεδροι προέρχονται, ανά ένας, αντίστοιχα, από τα αμιγή βιοτεχνικά Επιμελητήρια, τα αμιγή Επαγγελματικά Επιμελητήρια, τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια, τα μικτά Επιμελητήρια και τα περιφερειακά Επιμελητήρια. Αν δεν υπάρξουν πρόσωπα προερχόμενα από τα παραπάνω αναφερόμενα Επιμελητήρια, οι Αντιπρόεδροι, προέρχονται από οποιοδήποτε Επιμελητήριο. Ο Οικονομικός Επόπτης και ο Γενικός Γραμματέας προέρχονται από οποιοδήποτε Επιμελητήριο, ενώ το όγδοο μέλος της Διοικητικής Επιτροπής προέρχεται από τα περιφερειακά Επιμελητήρια.
4.  
  Ειδικά για την εκλογή των μελών της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, στην έννοια των μικτών επιμελητηρίων εντάσσονται τα επιμελητήρια, που δεν κατατάσσονται σε άλλες διακρίσεις (αμιγή Βιοτεχνικά, αμιγή Επαγγελματικά και Εμποροβιομηχανικά) και που έχουν τουλάχιστον τριάντα μία (31) έδρες στο Διοικητικό τους Συμβούλιο, ενώ αντίστοιχα στη έννοια των περιφερειακών Επιμελητηρίων εντάσσονται τα επιμελητήρια που έχουν είκοσι μία (21) έδρες στο Διοικητικό τους Συμβούλιο
Άρθρο 2
1.  
  Οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και των λοιπών μελών της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του ν. 3419/2005, διενεργούνται από την Εκλογική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται το πρώτο τρίμηνο κάθε τέταρτου έτους στην έδρα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και ακολουθούν τις εκλογές για την ανάδειξη νέων Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων.
2.  
  Η Εκλογική Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων συνέρχεται μετά από πρόσκληση της Εκλογικής Επιτροπής του άρθρου 3 του παρόντος και οι εκλογές διενεργούνται σε μία ημέρα και σε ώρες που ορίζονται από την Εκλογική Επιτροπή
Άρθρο 3
1.  
  Μετά το πέρας της προθεσμίας, που ορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3β του ν. 2081/1992, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005, για την διενέργεια των εκλογών ανάδειξης νέων Διοικητικών Συμβουλίων στα Επιμελητήρια και εντός τριάντα (30) ημερών συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου), Εκλογική Επιτροπή για τη διενέργεια εκλογών στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, αποτελούμενη από τους κατωτέρω:.
 1. έναν Πρωτοδίκη από το Πρωτοδικείο Αθηνών με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος, οι οποίοι υπο­δεικνύονται με τη διαδικασία του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (ν. 1756/1988, ΦΕΚ 35/Α΄/26.2.1988).
 2. δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου με τους αναπληρωτές τους,
 3. έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων με τον αναπληρωτή του, που προέρχονται από τα αιρετά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων και ορίζονται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κ.Ε.Ε., και.
 4. έναν υπάλληλο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων ή Επιμελητηρίου της έδρας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από την Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης
2.  
  Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και ο αναπληρωτής του δεν επιτρέπεται να είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης
3.  
  Χρέη Εισηγητή και Γραμματέα της Εκλογικής Επιτροπής εκτελούν υπάλληλοι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων ή Επιμελητηρίου της έδρας της, που ορίζονται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής αυτής με τους αναπληρωτές τους
4.  
  Η Εκλογική Επιτροπή επικουρείται στο έργο της από βοηθητικό προσωπικό, ο αριθμός του οποίου προτείνεται από την ίδια. Το προσωπικό αυτό αποτελείται από υπαλλήλους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων ή Επιμελητηρίου της έδρας της και ορίζεται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής αυτής.
5.  
  Η Εκλογική Επιτροπή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την συγκρότησή της συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίασή της με θέματα:
 1. Ορισμός της ημερομηνίας διενέργειας των εκλογών, η οποία ορίζεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο που ακολουθεί το έτος εκλογών ανάδειξης νέων Διοικητικών Συμβουλίων στα Επιμελητήρια
 2. Σύνταξη της πρόσκλησης και των εντύπων για υποβολή των στοιχείων των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, που θα καταχωρηθούν στους εκλογικούς καταλόγους.
 3. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται, μαζί με την πρόσκληση και τα έντυπα, στον πίνακα ανακοινώσεων, σε εμφανές σημείο στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και τα αναρτώμενα αποστέλλονται, άμεσα με fax και e-mail, σε όλα τα Επιμελητήρια.
Άρθρο 4
1.  
  Τα Επιμελητήρια, αποστέλλουν τα στοιχεία των δύο (2) εκπροσώπων τους, που θα αποτελέσουν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ήτοι το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και τη διεύθυνση, του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικού) ή του αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Επιμελητηρίου
2.  
  Η διενέργεια εκλογών σε κάθε Επιμελητήριο, για την υπόδειξη του τακτικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του αναπληρωτή του, ως εκπροσώπων του στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, σύμφωνα με τα άρθρα 3β του ν. 2081/1992 που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005 και τα άρθρα 13-15 του ν. 2690/1999, πραγματοποιείται έγκαιρα πριν από την προθεσμία αποστολής των στοιχείων τους, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (3) του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης διενέργειας εκλογών στο Διοικητικό Συμβούλιο Επιμελητηρίου, για την υπόδειξη του τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του στην Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, υποδεικνύονται για να καταχωρηθούν στους εκλογικούς καταλόγους, μαζί με τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, το μέλος του Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής του που είχαν εκλεγεί και υποδειχθεί από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχουν επανεκλεγεί ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3.  
  Τα Επιμελητήρια υποχρεούνται να αποστείλουν τα αιτηθέντα στοιχεία, έτσι ώστε να παραληφθούν από την εκλογική επιτροπή τουλάχιστο τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Τα Επιμελητήρια, που δεν αποστέλλουν τα ανωτέρω στοιχεία, στερούνται της δυνατότητας συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση.
4.  
  Η Εκλογική Επιτροπή, συντάσσει και κυρώνει, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, τον προσωρινό εκλογικό κατάλογο, με αλφαβητική σειρά κατά Επιμελητήριο. Ο προσωρινός εκλογικός κατάλογος περιλαμβάνει, το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας, την ιδιότητα και την διεύθυνση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, του Μέλους ή του αναπληρωτή του που είναι εκπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
5.  
  Ο προσωρινός εκλογικός κατάλογος μετά την κύρωσή του αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και συντάσσεται ανακοίνωση ανάρτησης, η οποία αποστέλλεται μαζί με τον εκλογικό κατάλογο, την ίδια ή μέχρι και την επομένη ημέρα με fax και e-mail, σε όλα τα Επιμελητήρια. Η ανάρτηση διαρκεί τρεις (3) συνεχείς ημέρες. Στην ανακοίνωση της ανάρτησης γίνεται αναφορά τόσο για τη διάρκεια ανάρτησης, όσο και για την δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος.
Άρθρο 5
1.  
  Οι έχοντες έννομο συμφέρον μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη της προθεσμίας ανάρτησης, μπορούν να υποβάλουν στην εκλογική επιτροπή ένσταση κατά της εγγραφής ή μη, Επιμελητηρίου ή εκπροσώπου του, στον εκλογικό κατάλογο. Η Εκλογική Επιτροπή αποφασίζει, σε δημόσια συνεδρίαση, τελεσίδικα επί των ενστάσεων μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας.
2.  
  Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων και πριν την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων, κυρώνονται οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι από την Εκλογική Επιτροπή
3.  
  Η Εκλογική Επιτροπή μπορεί μέχρι την οριστική κύρωση να προβαίνει, με αιτιολογημένη απόφασή της, σε συμπληρώσεις των εκλογικών καταλόγων στις περιπτώσεις που δεν έχουν εγγραφεί εκπρόσωποι Επιμελητηρίου λόγω μη έγκαιρης εκλογής και υπόδειξής τους ή λόγω ανωτέρας βίας που δικαιολογεί την καθυστερημένη αποστολή των στοιχείων των εκπροσώπων των Επιμελητηρίων. Μέχρι την ίδια προθεσμία μπορούν τα επιμελητήρια να ζητούν αντικαταστάσεις των τακτικών εκπροσώπων τους με τους αναπληρωματικούς ή και αντίστροφα.
4.  
  Η εκλογική επιτροπή, εφόσον ζητηθεί, μπορεί να χορηγεί στους υποψηφίους αντίγραφο των οριστικών εκλογικών καταλόγων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
Άρθρο 6
1.  
  Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται προσωπικά, από αυτούς που έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος και με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, αποκλειόμενης της άσκησης αυτού δι’ αντιπροσώπου
2.  
  Κανένα φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από μια φορά
Άρθρο 7
1.  
  Η εκλογική επιτροπή αμέσως μετά την κύρωση των οριστικών εκλογικών καταλόγων και για την υλοποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του ν. 3419/2005, με έγγραφά της που αποστέλλονται την ίδια ή μέχρι την επομένη ημέρα προς τα Επιμελητήρια με fax και e-mail καλεί: 1.1. τους Προέδρους όλων των Επιμελητηρίων να υποβάλουν, εφόσον επιθυμούν, υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και 1.2. τους Προέδρους των Επιμελητηρίων, όπως διακρίνονται παρακάτω, να υποβάλουν, εφόσον επιθυμούν, υποψηφιότητα για τη θέση του Μέλους της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Οι υποψηφιότητες για τις θέσεις των μελών της Διοικητικής Επιτροπής υποβάλλονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διακρίσεις επιμελητηρίων: -Υποψηφιότητες προερχόμενες από τα αμιγή βιοτεχνικά Επιμελητήρια, -Υποψηφιότητες προερχόμενες από τα αμιγή επαγγελματικά Επιμελητήρια, -Υποψηφιότητες προερχόμενες από τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια -Υποψηφιότητες προερχόμενες από τα Μικτά Επιμελητήρια και -Υποψηφιότητες προερχόμενες από τα Περιφερειακά Επιμελητήρια.
2.  
  Εάν δεν υπάρξει υποψήφιος προερχόμενος από οποιαδήποτε από τις ανωτέρω διακρίσεις Επιμελητηρίων, στις θέσεις του μέλους της Διοικητικής Επιτροπής εκλέγονται υποψήφιοι προερχόμενοι από τις υπόλοιπες διακρίσεις Επιμελητηρίων
3.  
  Οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα και στην περίπτωση που στους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένοι οι αναπληρωτές τους
4.  
  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται από κάθε ενδιαφερόμενο, τουλάχιστο δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από τις εκλογές, στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής, σε ωράριο που αυτή καθορίζει και αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις
5.  
  Υποψηφιότητες που κατατίθενται μετά την ανωτέρω προθεσμία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες
6.  
  Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν για κάθε υποψήφιο: α) το Επώνυμο, το Όνομα και το Όνομα Πατρός, β) το Αξίωμα του Προέδρου ή τη θέση του Μέλους της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, για το οποίο υποβάλλεται η υποψηφιότητα, γ) το Επιμελητήριο από το οποίο προέρχεται. Δεν είναι δυνατή η υποβολή υποψηφιότητας και για το αξίωμα του Προέδρου και για τη Θέση Μέλους της Διοικητικής Επιτροπής.
7.  
  Στην αίτηση κάθε υποψηφίου επισυνάπτεται με ποινή απαραδέκτου γραμμάτιο εισπράξεως, από το ταμείο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ποσού εκατό (100) ευρώ
8.  
  Την επομένη της λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των υποψηφιοτήτων ανακηρύσσονται, με απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής, οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση και έχουν τα νόμιμα προσόντα. Στην απόφαση ανακήρυξης καταχωρούνται αλφαβητικά με βάση το ονοματεπώνυμό τους, πρώτα οι υποψήφιοι για το αξίωμα του προέδρου και στη συνέχεια οι υποψήφιοι για τη θέση του Μέλους της Διοικητικής Επιτροπής, που παρατίθενται κατά τις διακρίσεις των επιμελητηρίων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.2 του παρόντος άρθρου.
9.  
  Η απόφαση ανακήρυξης των υποψηφίων, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για δύο (2) συνεχείς ημέρες και συντάσσεται ανακοίνωση ανάρτησης, που αποστέλλεται μαζί με την απόφαση την ίδια ημέρα με fax και e-mail στα Επιμελητήρια. Στην ανακοίνωση της ανάρτησης γίνεται αναφορά για τη διάρκεια ανάρτησης και για την δυνατότητα υποβολής ενστάσεων σύμφωνα με την επομένη παράγραφο του παρόντος.
10.  
  Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν ένσταση, κατά της ανακήρυξης, που κοινοποιείται στην εκλογική επιτροπή μέσα σε δύο (2) συνεχείς ημέρες από την λήξη της προθεσμίας ανάρτησης
11.  
  Η Εκλογική Επιτροπή αποφασίζει, σε δημόσια συνεδρίαση, τελεσίδικα επί των ενστάσεων την επομένη από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας και μετά την εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται η οριστική ανακήρυξη των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και για τις θέσεις των Μελών της Διοικητικής Επιτροπής κατά τις διακρίσεις των επιμελητηρίων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 8
1.  
  Με μέριμνα και δαπάνες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων εκτυπώνονται δύο ψηφοδέλτια, ένα για το αξίωμα του Προέδρου και ένα για τις θέσεις των Μελών της Διοικητικής Επιτροπής (Δ.Ε.) με τις κατωτέρω διακρίσεις των επιμελητηρίων: -Μέλη (Δ.Ε.) προερχόμενα από τα αμιγή βιοτεχνικά Επιμελητήρια, -Μέλη (Δ.Ε.) προερχόμενα από τα αμιγή επαγγελματικά Επιμελητήρια, -Μέλη (Δ.Ε.) προερχόμενα από τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια -Μέλη (Δ.Ε.) προερχόμενα από τα Μικτά Επιμελητήρια και -Μέλη (Δ.Ε.) προερχόμενα από τα Περιφερειακά Επιμελητήρια.
2.  
  Το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων Προέδρων περιλαμβάνει, κάτω από τον τίτλο «Υποψήφιοι Πρόεδροι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων», το επώνυμο, το όνομα και το όνομα πατρός των υποψηφίων, που παρατίθενται αλφαβητικά
3.  
  Το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων Μελών της Διοικητικής Επιτροπής περιλαμβάνει, κάτω από τον τίτλο «Υποψήφια Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων», το επώνυμο, το όνομα και το όνομα πατρός των υποψηφίων, που παρατίθενται αλφαβητικά, κατά τις διακρίσεις των επιμελητηρίων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
4.  
  Οι διαστάσεις, ο τύπος και ο αριθμός των ψηφοδελτίων καθορίζονται από την Εκλογική Επιτροπή τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τις εκλογές
Άρθρο 9
1.  
  Η Εκλογική Επιτροπή εποπτεύει την εκλογική διαδικασία, οργανώνει τον χώρο της εκλογής, επιλύει κάθε ζήτημα, που ανακύπτει κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων, στην καταμέτρηση των ψήφων και των σταυρών προτίμησης και στην ανακήρυξη των επιτυχόντων
2.  
  Η Εκλογική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τεσσάρων (4) μελών της, οπωσδήποτε όμως απαιτείται η παρουσία του Προέδρου της ή του αναπληρωτή του και όταν μέλος αυτής απουσιάζει ή κωλύεται παρίσταται ο αναπληρωτής του
3.  
  Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, οι εκλογές διενεργούνται το αργότερο την επομένη έστω και με ελλιπή απαρτία της Εκλογικής Επιτροπής, με την παρουσία όμως τουλάχιστον τριών (3) μελών της
4.  
  Οι αποφάσεις της Εκλογικής Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου
5.  
  Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων οφείλει έγκαιρα να εφοδιάζει την εκλογική επιτροπή με το απαραίτητο για την διενέργεια των εκλογών υλικό (ειδική σφραγίδα της εκλογικής επιτροπής, γραφική ύλη, φακέλους, ψηφοδέλτια, κάλπες, πρωτόκολλα ψηφοφορίας κ.λπ.).
Άρθρο 10
1.  
  Η Εκλογική Επιτροπή κατά την ημέρα των εκλογών εξετάζει και σφραγίζει τις κάλπες και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.
2.  
  Κατά την εκλογική διαδικασία απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο, που διενεργούνται εκλογές, προσώπων που δεν σχετίζονται με την διενέργεια της εκλογής
3.  
  Κάθε εκλογέας προσέρχεται στην Εκλογική Επιτροπή και επιδεικνύει την ταυτότητά του προκειμένου να του επιτραπεί η ψηφοφορία. Στη συνέχεια διαγράφεται από τον εκλογικό κατάλογο και εγγράφεται στο Πρωτόκολλο ψηφοφορίας, ενώ ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, ταυτόχρονα για το αξίωμα του Προέδρου και τη θέση Μέλους της Διοικητικής Επιτροπής.
4.  
  Για κάθε κάλπη, τηρείται Πρωτόκολλο ψηφοφο­ρίας αριθμημένο και μονογραφημένο από την εκλογική επιτροπή, στο οποίο αναγράφονται οι ψηφοφόροι που ψήφισαν. Το Πρωτόκολλο αυτό περιλαμβάνει αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και αριθμό ταυτότητας του ψηφίσαντος.
5.  
  Κάθε εκλογέας - μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, για να ψηφίσει, τοποθετεί μέσα στο φάκελο, που είναι σφραγισμένος και υπογεγραμμένος από τον Πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής, το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του, εκδηλώνοντας την προτίμησή του μεταξύ των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σ’ αυτό με σταυρούς προτίμησης
6.  
  Για τους υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρου η προτίμηση εκδηλώνεται με ένα (1), κατ’ ανώτατο όριο, σταυρό προτίμησης. Για τους υποψηφίους για τη θέση του Μέλους της Διοικητικής Επιτροπής η προτίμηση εκδηλώνεται με δύο (2), κατ’ ανώτατο όριο, σταυρούς προτίμησης ανά κατηγορία υποψηφίων κατά τις διακρίσεις των επιμελητηρίων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.2 του άρθρου 7 του παρόντος. Οι σταυροί σημειώνονται με στυλογράφο χρώματος μαύρου ή μπλε, πριν ή μετά το όνομα του υποψηφίου.
7.  
  Ενδείξεις, διαγραφές, ξέσματα ή άλλα σημεία πλην του σταυρού στο ψηφοδέλτιο, που παραβιάζουν οπωσδήποτε την μυστικότητα της ψηφοφορίας, το καθιστούν άκυρο. Εάν το ψηφοδέλτιο δεν έχει σταυρό ή έχει περισσότερους του ενός σταυρούς για το αξίωμα του Προέδρου ή περισσότερους των δύο (2) σταυρούς ανά κατηγορία υποψηφίων κατά τις διακρίσεις των επιμελητηρίων για τη θέση του Μέλους της Διοικητικής Επιτροπής, δεν προσμετράται υπέρ των υποψηφίων και θεωρείται άκυρο.
8.  
  Η λήξη της ψηφοφορίας κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής και εφόσον στους εκλογικούς χώρους υπάρχουν ψηφοφόροι, που περιμένουν να ψηφίσουν, ή σε περιπτώσεις ανώτερης βίας, η εκλογική επιτροπή με απόφασή της μπορεί να παρατείνει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας, η εκλογική επιτροπή μονογράφει κατά σελίδα και κλείνει με πράξη της το Πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στην οποία γράφεται η ώρα λήξης της ψηφοφορίας. Για όλα τα παραπάνω καθώς και για το ότι διαπιστώθηκαν άθικτες και απαραβίαστες οι σφραγίδες των ψηφοδόχων, γίνεται σχετική αναφορά στα πρακτικά.
Άρθρο 11
1.  
  Η Εκλογική Επιτροπή μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, αποσφραγίζει τις κάλπες και αρχίζει την διαλογή των ψηφοδελτίων, την καταμέτρηση των ψήφων και των σταυρών προτίμησης, αρχικά για το αξίωμα του Προέδρου και στη συνέχεια για τις θέσεις των Μελών της Διοικητικής Επιτροπής, ανά κατηγορία υποψηφίων, κατά τις διακρίσεις των επιμελητηρίων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.2 του άρθρου 7 του παρόντος.
2.  
  Οι κάλπες ανοίγονται, καταμετρούνται οι σφραγισμένοι φάκελοι που περιέχουν τα ψηφοδέλτια και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των εγγεγραμμένων στην κατάσταση ψηφισάντων. Αν σε μια κάλπη ευρεθούν περισσότεροι φάκελοι από εκείνους που ψήφισαν, τότε οι επιπλέον αφαιρούνται τυχαίως και καταστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Αν όμως βρεθούν λιγότεροι από εκείνους που ψήφισαν, τότε οι ευρεθέντες θεωρούνται έγκυροι.
3.  
  Στη συνέχεια αρχίζει η αποσφράγιση των φακέλων και η διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης, που έλαβε κάθε υποψήφιος, καταγράφεται σε ειδικό πρακτικό διαλογής, που τηρεί η Εκλογική Επιτροπή.
Άρθρο 12
1.  
  Όταν τελειώσει η διαλογή των Ψηφοδελτίων και η καταμέτρηση των ψήφων και μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων, γίνεται από την Εκλογική Επιτροπή η ανακήρυξη των επιτυχόντων στο αξίωμα του Πρόεδρου και στις θέσεις των Μελών της Διοικητικής Επιτροπής. Η απόφαση ανακήρυξης καταχωρίζεται στα πρακτικά και τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων και σε εμφανές μέρος των γραφείων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
2.  
  Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων εκλέγεται ο υποψήφιος, που έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων. Αν δεν εκλεγεί Πρόεδρος τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων Προέδρων, που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδος, στον ίδιο τόπο, με την εποπτεία και τη φροντίδα της ίδιας Εκλογικής Επιτροπής, οπότε εκλέγεται αυτός που θα λάβει τους περισσότερους ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
3.  
  Στις οκτώ (8) υπόλοιπες θέσεις των Μελών της Διοικητικής Επιτροπής εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι, ως εξής: -Τις πέντε (5) πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν ανά ένας οι υποψήφιοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, σε κάθε μία από τις πέντε (5) διακρίσεις των επιμελητη­ρίων, δηλαδή: ένας (1) από τα αμιγή βιοτεχνικά, ένας (1) από τα αμιγή επαγγελματικά, ένας (1) από τα Εμποροβιομηχανικά, ένας (1) από τα μικτά και ένας (1) από τα περιφερειακά Επιμελητήρια. -Τις υπόλοιπες τρεις (3) θέσεις, ως και τυχόν θέσεις που δεν συμπληρώνονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, οι υποψήφιοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους από όλες τις κατά τα ανωτέρω διακρίσεις των επιμελητηρίων με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον μία θέση θα καταλάβει υποψήφιος προερχόμενος από τα περιφερειακά επιμελητήρια, έστω και αν έχει λάβει λιγότερους ψήφους από υποψηφίους που προέρχονται από τις άλλες διακρίσεις των επιμελητηρίων. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
4.  
  Ενστάσεις που υποβάλλονται στην εκλογική επιτροπή από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας μέχρι τη λήξη της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων και πριν την σύνταξη του πρακτικού διεξαγωγής των εκλογών, εκδικάζονται αμέσως από την ίδια την εκλογική επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά
5.  
  Τα πρακτικά της εκλογής και τα λοιπά εκλογικά έγγραφα, που συντάσσονται καθ’ όλη την εκλογική διαδικασία, από την πρώτη μετά τη συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής συνεδρίαση, μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, ασφαλίζονται μέσα σε σάκους, παραλαμβάνονται από τον Πρόεδρο της εκλογικής επιτροπής, ο οποίος και τα διαβιβάζει στο αρμόδιο κατά τόπο Πρωτοδικείο
6.  
  Τα πρακτικά εκλογής υπογράφονται από όλα τα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής, τον εισηγητή και τον Γραμματέα της
7.  
  Κυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της εκλογικής επιτροπής και των λοιπών εκλογικών εγγράφων, εκτός των ψηφοδελτίων, διαβιβάζονται και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Άρθρο 13
1.  
  Οι έχοντες έννομο συμφέρον, δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση για διαφορές που αφορούν το κύρος των εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Πρόεδρου και στις θέσεις των Μελών της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Η υποβολή της ένστασης και η διαδικασία της εκδίκασής της διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
2.  
  Η ένσταση υποβάλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από την τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων και σε εμφανές μέρος των γραφείων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων της απόφασης ανακήρυξης των επιτυχόντων. Το δικόγραφο της ενστάσεως πρέπει, επί ποινή ακυρότητάς του, να αναφέρει τα πρόσωπα κατά της εκλογής των οποίων στρέφεται ο ενιστάμενος και να κοινοποιείται στα πρόσωπα κατά των οποίων στρέφεται.
3.  
  Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων διαβιβάζει άμεσα τις ενστάσεις στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Η ένσταση εκδικάζεται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο σε σύντομη δικάσιμο, ώστε οι αποφάσεις του να εκδίδονται το αργότερο σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την εκλογή.
4.  
  Τυχόν υποβληθείσα ένσταση δεν κωλύει την ανάληψη των καθηκόντων του αξιώματος, για το οποίο εξελέγη ο υποψήφιος κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση
5.  
  Σε περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων, το αποτέλεσμα των εκλογών οριστικοποιείται με την έκδοση απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την επόμενη της λήξης της προθεσμίας με την οποία επικυρούνται οι εκλογές και ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες
Άρθρο 14
1.  
  Ο εκλεγείς Πρόεδρος καλεί, με έγγραφη πρόσκλησή του, τα εκλεγέντα λοιπά μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα λοιπά μέλη με fax ή e-mail τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία συγκρότησης σε σώμα.
2.  
  Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, που συγκαλείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγουμένη παράγραφο του παρόντος και για την συγκρότηση σε σώμα, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των εκλεγέντων μελών της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτής της απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας, οπότε και απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τριών (3) μελών και του Προέδρου.
3.  
  Για την κάλυψη των αξιωμάτων των μελών της Διοι­κητικής Επιτροπής, ακολουθούνται κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτής οι εξής διαδικασίες:
 1. Για τα αξιώματα των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Αντιπροέδρων της Διοικητικής Επιτροπής θέτουν υποψηφιότητα οι τυχόν εκλεγέντες Πρόεδροι από τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια, από τα αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, από τα αμιγή Επαγγελματικά Επιμελητήρια, από τα μικτά Επιμελητήρια και από τα περιφερειακά Επιμελητήρια.
 2. Αν δεν υποβληθεί, είτε για όλα τα ως άνω αξιώματα, είτε για ορισμένα από αυτά, υποψηφιότητα, προερχόμενη από τα κατονομαζόμενα αμέσως παραπάνω Επιμελητήρια, τότε υποψηφιότητες υποβάλλονται από κάθε ενδιαφερόμενο μέλος.
 3. Προηγείται η ψηφοφορία για την εκλογή Α΄ Αντιπροέδρου και ακολουθεί κατά σειρά η ψηφοφορία για την εκλογή των Β΄ Αντιπροέδρου, Γ΄ Αντιπροέδρου, Δ΄ Αντιπροέδρου, Ε΄ Αντιπροέδρου.
 4. Μετά την εκλογή των Αντιπροέδρων ακολουθεί η υποβολή υποψηφιοτήτων και η ψηφοφορία για την εκλογή στα αξιώματα του Οικονομικού Επόπτη και του Γενικού Γραμματέα, όπου δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα υπόλοιπα τρία, εκτός του προέδρου και των αντιπροέδρων, μέλη της Διοικητικής επιτροπής.
 5. Η Διοικητική Επιτροπή εκλέγει τους αναπληρωτές του Οικονομικού Επόπτη και του Γενικού Γραμματέα.
 6. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται χωριστά για κάθε αξίωμα προς τον Πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής, που επικουρείται από τον διευθυντή και τον αρμόδιο προϊστάμενο θεμάτων διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
 7. Η ψηφοφορία γίνεται χωριστά για κάθε αξίωμα, είναι μυστική δια ψηφοδελτίων και εκλέγεται για κάθε αξίωμα αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή επαναλαμβάνεται αμέσως και σε νέα ισοψηφία διενεργείται κλήρωση
 8. Υποψήφιος, που δεν πέτυχε να εκλεγεί για κάποιο αξίωμα της Διοικητικής Επιτροπής επιτρέπεται να θέσει υποψηφιότητα για κάποιο άλλο, του οποίου η εκλογή ακολουθεί
 9. Σε περίπτωση που η συγκρότηση σε σώμα γίνεται σε συνεδρίαση που δεν συμμετέχει το σύνολο των μελών, οι μη προσελθόντες, θεωρείται ότι εκλέγονται στα αξιώματα που ορίζουν οι παρόντες
4.  
  Η Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντά της
Άρθρο 15
1.  
  Κάθε μέλος της Διοικητικής Επιτροπής που έχει έννομο συμφέρον, δικαιούται, να υποβάλει ένσταση κατά του κύρους της εκλογής για συγκεκριμένο αξίωμα
2.  
  Η υποβολή της ένστασης και η διαδικασία της εκδίκασής της, διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος διατάγματος
3.  
  Τυχόν υποβληθείσα ένσταση δεν κωλύει την ανάληψη των καθηκόντων του αξιώματος, για το οποίο εξελέγη ο υποψήφιος, κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση
Άρθρο 16 "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ"
1.  
  Για κάθε εκλογικό ή άλλο θέμα που σχετίζεται η απορρέει από την εκλογική διαδικασία και δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμογή έχει η Νομοθεσία που αφορά την Εκλογή Βουλευτών
Άρθρο 17
1.  
  Οι διατάξεις του Παρόντος Διατάγματος εφαρμόζονται και για τις εκλογές ανάδειξης οργάνων Διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων που θα διεξαχθούν, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του ν. 3419/2005, το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2006.
2.  
  Ειδικά για τις εκλογές αυτές η Εκλογική Επιτροπή θα συγκροτηθεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2006. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημο­σίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄/10.9.1992), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α΄/6.12.2005).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α΄/Φ19/4040/24.2.2006 απόφαση «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Γιάννη Παπαθανασίου» (ΦΕΚ 249/Β΄/27.2.2006).
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
 • Την από 23.11.2005 γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων που περιέχεται στο υπ’ αριθμ. 284/19.1.2006 έγγραφό της.
 • Την υπ’ αριθμ. 218/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/Δ15/Α΄/Φ19/4040 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/Δ15_Α΄_Φ19_4040 2006
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία