ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/169

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση – Αποστολή"
1.  
  Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, με έδρα την πόλη της Φλώρινας
2.  
  Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007
3.  
  Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών έχει ως αποστολή:
 1. Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των εφαρμοσμένων τεχνών, όπως ιδίως της φωτογραφίας, - βίντεο, των ψηφιακών μορφών τέχνης (κινούμενο σχέδιο, τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα – animatiοn), της εικονογράφησης εντύπων, της μελέτης και σχεδίασης σύγχρονων αντικειμένων βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής (design) και της διακόσμησης.
 2. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και των επιρροών της από τα μεγάλα εικαστικά ευρωπαϊκά ρεύματα.
 3. Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και
 4. Να παρέχει ειδική μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 2 "Εισαγωγή – Φοίτηση – Διάρκεια Σπουδών"
1.  
  Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τμήμα ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 1351/1983 (Α’ 56), όπως ισχύει κάθε φορά.
2.  
  Η εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα γίνεται με τη διαδικασία του εδαφ. γ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188), όπως ισχύει κάθε φορά.
3.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών
Άρθρο 3 "Τίτλοι – Κατευθύνσεις"
1.  
  Από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών απονέμονται τίτλοι σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος. Επίσης από το Τμήμα χορηγούνται βεβαιώσεις και πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων επιμέρους τομέων του Τμήματος.
2.  
  Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις: (α) Ζωγραφικής, (β) Γλυπτικής και γ) Εφαρμοσμένων Τεχνών, με ειδικεύσεις στις γραφικές τέχνες, τις ψηφιακές τέχνες, τη διακόσμηση, τη φωτογραφία και το βιομηχανικό σχεδιασμό. Ο χρόνος έναρξης και το ακαδημαϊκό εξάμηνο λειτουργίας κάθε κατεύθυνσης και ειδίκευσης, όπως και η διαδικασία επιλογής και εγγραφής των φοιτητών, καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Η κατεύθυνση και η ειδίκευση αναγράφονται στο πτυχίο που απονέμεται από το Τμήμα.
Άρθρο 4 "Επαγγελματική κατοχύρωση"
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση εκτός του πτυχίου είναι και η κατοχή πιστοποιητικού θεωρητικών και ιστορικών σπουδών, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα και στον κανονισμό σπουδών του Τμήματος.
Άρθρο 5 "Ίδρυση θέσεων"
1.  
  Για τις ανάγκες του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), δέκα (10) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και δέκα (10) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων τέσσερις (4) κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τέσσερις (4) κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και δύο (2) κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.).
Άρθρο 6
1.  
  Προσόντα και προϋποθέσεις πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α’ 87), όπως ισχύουν κάθε φορά, έχουν εφαρμογή ως προς τα προσόντα και τις προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Κατ’ εξαίρεση για τις θέσεις Δ.Ε.Π. που προκηρύσσονται στα γνωστικά αντικείμενα της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της χαρακτικής, των πλαστικών και των εφαρμοσμένων τεχνών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του π.δ. 123/1984 (Α’ 39), όπως κάθε φορά ισχύουν κατά το μέρος που αφορούν Τμήματα Καλών Τεχνών. Υποψήφιοι για κατάληψη θέσεων στα προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, προηγούνται στη διαδικασία της κρίσης.
Άρθρο 7 "Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του γίνεται με προκήρυξη ή μετάκληση ή μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) και γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. που τυχόν υπηρετούν στο Τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι λιγότερα από ένδεκα (11), το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π., από κατάλογο τον οποίο καταρτίζει η Δ.Ε., ύστερα από γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Ο κατάλογος περιλαμβάνει μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την προς πλήρωση θέση, τα οποία υπηρετούν σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων και ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προεδρεύει αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση Δ.Ε.Π. ορίζεται με απόφαση του σώματος τριμελής εισηγητική επιτροπή, η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην Δ.Ε. ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, την προθεσμία υποβολής της εισηγητικής έκθεσης και την κοινοποίηση αυτής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 κεφ. Γ΄ του ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως ισχύουν. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση η Δ.Ε. και το εκλεκτορικό σώμα. Ο διορισμός του μέλους Δ.Ε.Π. γίνεται με Πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Δ.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. και γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1268/1982 (Α’ 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από κλήρωση, από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Δ.Ε. ύστερα από γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την προς πλήρωση θέση, οι οποίοι υπηρετούν σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων, ο κατάλογος συμπληρώνεται με Καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προεδρεύει αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. από άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου, γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160), όπως εκάστοτε ισχύουν. Για τη μετακίνηση εκδίδεται πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Δ.Ε., ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους Δ.Ε.Π., αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης και της Συγκλήτου ή της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου μετά από γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
5.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για την μετακίνηση επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών από άλλο Τμήμα άλλου Πανεπιστημίου
Άρθρο 8 "Λοιπές ρυθμίσεις"
1.  
  Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Δ.Ε. ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου ή κατά περίπτωση της Διοικούσας Επιτροπής. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με τα επιστημονικά αντικείμενα που καλλιεργεί το Τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφ’ όσον έχουν εισαχθεί φοιτητές στο Τμήμα. Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 3 (β) του ν. 1268/1982 (Α’ 87), όπως ισχύει. Σε περίπτωση μη ανάδειξης η Προσωρινή Γενική Συνέλευση λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 1268/1982. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την Γενική Συνέλευση Τμήματος (άρθρο 4 ν. 2083/1992 – Α’ 159) εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν Διάταγμα. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, συμμετέχει στη Σύγκλητο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Δ.Ε.
3.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η προκήρυξη θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που ανήκουν στο Τμήμα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. και γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά αναλογία οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων των κατηγοριών αυτών.
4.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η πρόσληψη Επισκεπτών Καθηγητών, Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών και Ειδικών Επιστημόνων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. και γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
5.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Διάταγμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με τα εδαφ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), τροποποιήθηκε με το εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152). β) Του άρθρου 1, περ. 1, εδ. α΄ του π.δ. 104/2005 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α’ 137). γ) Των άρθρων 15 παρ. 2(θ) του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και 13 παρ. 49 εδ. α του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 141). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
 • Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως ισχύει.
 • Της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 608).
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδριάσεις 25/28.1.2005 και 50/20.1.2006).
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 1/19.12.2005).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται: α) Δαπάνη ύψους 70.000 ΕΥΡΩ κατά το τρέχον οικονομικό έτος και 80.000 ΕΥΡΩ για καθένα των ετών 2007 - 2010, από την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. β) Δαπάνη ύψους 200.000 ΕΥΡΩ από την επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων. γ) Ετήσια δαπάνη μετά την πλήρη λειτουργία του ιδρυόμενου Τμήματος ύψους: 1.195.000 ΕΥΡΩ περίπου από την πλήρωση θέσεων προσωπικού, 3.880 ΕΥΡΩ περίπου από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης και εξόδων παράστασης, 70.000 ΕΥΡΩ περίπου για τη σίτιση των φοιτητών, 150.000 ΕΥΡΩ για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων του ιδρυόμενου Τμήματος και 200.000 ΕΥΡΩ περίπου για την προμήθεια συγγραμμάτων. Η υπό στοιχείο α) και β) δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ειδικός Φορέας 19-250, Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.) Ομάδας 0200). Η δαπάνη για το επίδομα θέσης ευθύνης και τα έξοδα παράστασης η οποία για το οικονομικό έτος 2006 περιορίζεται στα 1.600 ΕΥΡΩ, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 19-110, Κ.Α.Ε. 5115 και από το 2007 και μετά θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού έτους στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδικός Φορέας 19-250, Κ.Α.Ε. 0200). Δαπάνη για τη σίτιση φοιτητών ύψους 5.000 ΕΥΡΩ για το οικονομικό έτος 2006, 20.000 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2007, 35.000 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2008, 45.000 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2009, 60.000 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2010, 70.000 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2011 και εξής θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση (Ειδικός Φορέας 19-250, ΚΑΕ 2425). Τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυόμενου Τμήματος ύψους 50.000 ΕΥΡΩ για το 2006 και 150.000 ΕΥΡΩ για το 2007 και εξής θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα καλύπτονται με κρατική επιχορήγηση (Ειδικός Φορέας 19-250, Κ.Α.Ε. 2421). Η δαπάνη για την προμήθεια των συγγραμμάτων θα βαρύνει μέχρι το οικ. έτος 2007 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Κατά τα επόμενα έτη η δαπάνη αυτή θα βαρύνει σε ποσοστό 80% τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. εκάστου οικονομικού έτους, στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδικός Φορέας 19-250, Κ.Α.Ε. 1123) και σε ποσοστό 20% τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδικός Φορέας 19-250, Κ.Α.Ε. 2421).
 • Την υπ’ αριθμ. 205/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/123 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2005/104 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία