ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/170

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση των διατάξεων των π. δ/των 4/1995 (Α΄ - 1), 319/1995 (Α΄ - 174), 352/1995 (Α΄ - 187) και 190/1996 (Α΄ - 153).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 7 του π. δ/τος 4/1995 (Α΄ - 1), αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων των Σχολών Αστυφυλάκων και Αξιωματικών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, ως δόκιμοι αστυφύλακες, ή δόκιμοι υπαστυνόμοι, αντίστοιχα, με ονομαστική διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
2.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ιδίου π. δ/τος, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Μετά την ολοκλήρωση της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, οι σπουδαστές των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο
3.  
  Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ιδίου π.δ/τος, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 34/1996 (Α΄ - 24), αντικαθίσταται ως εξής: Προβαίνουν στην κατάταξη των παρουσιαζομένων, εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και τη δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυμα κατάταξης, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατατασσόμενους πρακτικό κατάταξης και αποδοχής του διορισμού τους ως δοκίμων αστυφυλάκων ή δοκίμων υπαστυνόμων, καθώς και φύλλο μητρώου και αναφέρουν αμέσως στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων για οποιον­δήποτε λόγο
Άρθρο 2
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του π.δ/τος 319/1995 (Α΄- 174) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Μετά την ολοκλήρωση της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, οι δόκιμοι υπαστυνόμοι δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο σε επίσημη τελετή Η ημερομηνία της ορκωμοσίας και οι λεπτομέρειες της τελετής ορκωμοσίας ρυθμίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής
2.  
  Η περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ/τος 319/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Τα σωματικά προσόντα και ιδίως η υγεία, η αντοχή, η εμφάνιση, η παράσταση και η επίδοση στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση (κύρια και περιοδική)
Άρθρο 3
1.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 38 του π.δ/τος 352/1995 (Α΄- 187) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Μετά την ολοκλήρωση της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης οι δόκιμοι αστυφύλακες δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο σε επίσημη τελετή Η ημερομηνία της ορκωμοσίας και οι λεπτομέρειες της τελετής ορκωμο­σίας ρυθμίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 43 του π.δ/τος 352/1995, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ/τος 212/1998 (Α΄- 170), αντικαθίσταται ως εξής:.
3.  
  Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του π.δ/τος 352/1995, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:. Οι ίδιοι δόκιμοι κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου και συγκεκριμένα από 1η Ιουνίου μέχρι 31η Αυγούστου υφίστανται πρακτική εκπαίδευση σε αντικείμενα αστυνομικού ενδιαφέροντος σε υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε λοιπές αστυνομικές υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου και στο διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι τριτοετείς δόκιμοι υποβάλλονται σε πρακτική εκπαίδευση, κυρίως σε αστυνομικές υπηρεσίες νήσων και λοιπών τουριστικών περιοχών της χώρας. Οι τριτοετείς δόκιμοι μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής εκπαίδευσης υποβάλλονται σε γραπτές πτυχιακές εξετάσεις και αποφοιτούν από τη Σχολή. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης οι δόκιμοι αστυφύλακες, όταν συνοδεύονται από αστυφύλακα ή άλλο βαθμοφόρο, επιτρέπεται να ασκούν αστυνομικά καθήκοντα, εκτός αυτών του ανακριτικού υπαλλήλου».
4.  
  Για την τοποθέτηση των πρωτοετών και τριτοετών δοκίμων αστυφυλάκων στις αστυνομικές υπηρεσίες, στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η πρακτική εκπαίδευση, εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία ορίζεται ο αριθμός των πρωτοετών και τριτοετών δοκίμων που πρόκειται να μετακινηθούν για πρακτική εκπαίδευση ανά αστυνομική υπηρεσία. Στη συνέχεια, οι δόκιμοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην οποία δηλώνουν όλες τις παραπάνω αστυνομικές υπηρεσίες κατά σειρά προτίμησης καθώς και την από μέρους τους διάθεση χώρου διαμονής στην έδρα των υπηρεσιών αυτών. Η μετακίνηση των δοκίμων για πρακτική εκπαίδευση ενεργείται κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από συνεκτίμηση της σειράς προτίμησης των υπηρεσιών, της από μέρους τους διάθεσης χώρου διαμονής στην έδρα της υπηρεσίας εκπαίδευσης και του βαθμού επίδοσης για μεν τους πρωτοετείς του Α΄ εξαμήνου σπουδών, για δε τους τριτοετείς του Α΄ έτους σπουδών. Κατ΄ εξαίρεση, μετακινούνται για πρακτική εκπαίδευση σε υπηρεσία της προτίμησης τους δόκιμοι οι οποίοι: α) είναι έγγαμοι ή έχουν την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου, β) έχουν καταταγεί ως αθλητές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ - 121), και στην περιφέρεια της υπηρεσίας υπάρχει αθλητική υποδομή του αθλήματος τους και γ) έχουν υποβάλλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αίτηση αμοιβαίας μετακίνησης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της διαταγής μετακίνησης».
Άρθρο 4
1.  
  Στο άρθρο 45 του π.δ/τος 352/1995 (Α΄- 187), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ/τος 212/1998 (Α΄- 170), προστίθενται εδάφια ως εξής: Για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της ξένης γλώσσας οι δόκιμοι δύναται να εντάσσονται σε ξεχωριστή κατά επίπεδο γνώσεων ομάδα, σύμφωνα με την προτίμησή τους και με βάση υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλουν κατά την είσοδό τους στη Σχολή Για την ένταξη σε ομάδες επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας λαμβάνονται υπόψη η προτίμηση του δοκίμου, οι τυχόν κατεχόμενοι τίτλοι σπουδών της ξένης γλώσσας και η εκτίμηση του καθηγητή για το επίπεδο των γνώσεών του Αλλαγή της ομάδας κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή δεν επιτρέπεται Κατ΄ εξαίρεση, αλλαγή σε ομάδα διαφόρου επιπέδου γνώσεων δύναται να προτείνει μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου μόνο ο καθηγητής, εκτιμώντας τις δυνατότητες του δοκίμου σε σχέση με αυτές των άλλων δοκίμων της ιδίας ομάδας Επί της προτάσεως αυτής αποφασίζει οριστικά ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων
2.  
  Η περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 49 του π.δ/τος 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Τα σωματικά προσόντα και ιδίως η υγεία, η αντοχή, η εμφάνιση, η παράσταση και η επίδοση στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση (κύρια και περιοδική)
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 29 του π.δ/τος 190/1996 (Α΄- 153) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 29
  1.  
   - Λειτουργία εκπαιδευτικών τμημάτων.
  2.  
   Για το σκοπό αυτό μπορούν να λειτουργούν τα παρακάτω ανεξάρτητα εκπαιδευτικά τμήματα για κάθε γλώσσα
  1. αξιωματικών και υπαλλήλων κλάδου Π.Ε. και Τ.Ε.
  2. ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, αστυφυλάκων, συνοριακών φυλάκων, ειδικών φρουρών και υπαλλήλων κλάδου Δ.Ε.
  3.  
   Οι διδασκόμενες γλώσσες ανά έτος, η λειτουργία ενός ή περισσοτέρων εκπαιδευτικών τμημάτων ανά ξένη γλώσσα, η χρονολογία έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης, ο αριθμός των σπουδαστών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με διαταγή του Προϊσταμένου του Κλάδου Διοικητικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
  4.  
   Η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των εννέα (9) ούτε μικρότερη των έξι (6) μηνών. Ο αριθμός των σπουδαστών σε κάθε τάξη δεν δύναται να είναι μικρότερος των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερος των είκοσι (20).
  5.  
   Στα ως άνω εκπαιδευτικά τμήματα μπορεί να φοιτούν, σε ποσοστό μέχρι 20% του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, και υπάλληλοι αντίστοιχων βαθμών και κλάδων του Πυροσβεστικού Σώματος, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 33
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 33 του π.δ/τος 190/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 33
  1.  
   Η εισαγωγή των σπουδαστών στα εκπαιδευτικά τμήματα ξένων γλωσσών γίνεται με εισιτήριες εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται στην έδρα της Σχολής.
  2.  
   Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα Ξένων Γλωσσών απαιτείται
  1. Να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
  2. Να μην έχουν υπερβεί το 41° έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων.
  3. Να είναι κάτοχοι κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 ή πιστοποιητικού First Certificate in Εnglish (Lοwer) των Πανεπιστημίων Cambridge ή Μichigan για την αγγλική γλώσσα ή αντιστοίχου επιπέδου για τις λοιπές γλώσσες ή να έχουν αποφοιτήσει από την πρώην Β΄ ή Γ΄ βαθμίδα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών με τελικό βαθμό επίδοσης τουλάχιστον 15.
  4. Να κρίνονται ως κατάλληλοι από πλευράς ήθους, πειθαρχικότητας, εργατικότητας και φιλομάθειας, από τους προϊσταμένους τους διοικητές αξιωματικούς.
  3.  
   Με την αίτηση, η οποία υποβάλλεται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, υποβάλλεται και πρόταση καταλληλότητας των προϊσταμένων τους διοικητών αξιωματικών. Η αρνητική πρόταση ή τυχόν διαφωνία αιτιολογείται. Στην περίπτωση αυτή αποφαίνεται ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.).
  4.  
   Οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές και γίνονται από τριμελή εξεταστική επιτροπή που συγκροτείται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από τρεις καθηγητές της εξεταζόμενης ξένης γλώσσας εκ των διδασκόντων στις Σχολές του Σώματος και σε περίπτωση αδυναμίας από καθηγητές της οικείας ξένης γλώσσας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομαρχιών της Αττικής.
  5.  
   Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ύλη που εξετάζονται οι υποψήφιοι για την απόκτηση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2.
  6.  
   Η βαθμολόγηση κατά τη γραπτή και προφορική εξέταση γίνεται με ακέραιες μονάδες από μηδέν (0) μέχρι είκοσι (20). Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος της γραπτής και προφορικής βαθμολογίας δια του δύο (2), δίνει το βαθμό επιτυχίας του υποψηφίου στην εξεταζόμενη γλώσσα. Βάση επιτυχίας θεωρείται ο βαθμός δέκα (10) .
Άρθρο 7
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 35 του π.δ/τος 190/1996 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Στα εκπαιδευτικά τμήματα οι σπουδαστές για κάθε ξένη γλώσσα διδάσκονται α. ανάλυση κειμένου β. γραμματική και συντακτικό γ. προφορικό λόγο δ. αστυνομική, επιστημονική και τεχνική ορολογία ε. μετάφραση κειμένου από την ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα. 2 Με τη διδασκαλία επιδιώκεται η πλήρης γνώση της ξένης γλώσσας μέσω της απόκτησης ικανότητας άνετης ομιλίας, γραφής και κατανόησης αυτής από το προσωπικό .
Άρθρο 8
1.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 36 του π.δ/τος 190/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
  Το τελευταίο πενθήμερο της εκπαίδευσης ενεργούνται οι εξιτήριες εξετάσεις σε όλη τη διδαχθείσα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ύλη. Οι εξιτήριες εξετάσεις ενεργούνται γραπτώς, εκτός από το μάθημα «προφορικός λόγος» που ενεργείται μέσω συνέντευξης του εξεταζόμενου καθώς και με τη χρήση ηχογραφημένου κειμένου επί του οποίου ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών. Η εξέταση του εν λόγω μαθήματος ενεργείται από τον καθηγητή του συγκεκριμένου μαθήματος .
Άρθρο 9
1.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 και των άρθρων 31 και 32 του π.δ/τος 190/1996 καταργούνται.
Άρθρο 10 ".Έναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, εδάφια α΄, στ΄ και η΄ και του άρθρου 53 παρ. 1 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ - 152), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4, 3 παρ. 4 και 5 παρ. 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδη­μίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 122).
 • Τις διατάξεις των π.δ/των 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ - 36) και 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 82).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ - 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ - 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (Β΄ - 204).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 224/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 1995/319 1995
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων. 1995/4 1995
Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα. 1996/190 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α 1) και ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 1996/34 1996
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄- 187). 1998/212 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία