ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/173

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-09-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-09-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1636 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ή η διέλευση από αυτό, όλων των ατόμων που προσδιορίζονται από την Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 της απόφασης 1595 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή από την Κυβέρνηση του Λιβάνου, ως ύποπτα για ανάμειξη στο σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την οργάνωση ή τη διάπραξη της τρομοκρατικής ενέργειας που αποτελεί η δολοφονία του πρώην Πρωθυπουργού του Λιβάνου Ραφίκ Χαρίρι, μετά από γνωστοποίηση του προσδιορισμού αυτού στην Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας η οποία συστήθηκε σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3 (β) της απόφασης 1636 (2005) του Συμβου­λίου Ασφαλείας, και συμφωνία της Επιτροπής αυτής, με την επιφύλαξη ότι η παρούσα διάταξη δεν υποχρεώνει τις αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας να αρνηθούν την είσοδο στο ελληνικό έδαφος σε έλληνες υπηκόους
2.  
  Σε περίπτωση που άτομα τα οποία περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο βρεθούν στο ελληνικό έδαφος, αυτά, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, θα είναι διαθέσιμα για συνέντευξη από την Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 της απόφασης 1595 (2005), αν αυτό ζητηθεί από την Επιτροπή
Άρθρο 2
1.  
  Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια, χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος και τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα άτομα που περιγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 1, παρ. 1, ή τα οποία κατέχονται από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα άτομα αυτά ή από πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους ή σύμφωνα με εντολές τους. Επίσης, απαγορεύεται να τίθενται, από Έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε πρόσωπα στο ελληνικό έδαφος, κεφάλαια, οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι στη διάθεση ή προς όφελος των ατόμων που αναφέρονται στο άρθρο 1, παρ. 1 του παρόντος ή των φορέων που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο.
2.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συνεργάζονται πλήρως, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, σε όλες τις διεθνείς έρευνες που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία ή τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές των ατόμων, φορέων ή προσώπων που ενεργούν εκ μέρους τους, και που περιγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 2, παρ.1, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης πληροφοριών χρηματοοικονομικού χαρακτήρα.
Άρθρο 3
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το ανωτέρω άρθρο 1,παρ. 1, δεν εφαρμόζονται όταν η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3 (β) της απόφασης 1636 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας, κρίνει, ανάλογα με την περίπτωση, ότι πρόκειται για μετακίνηση η οποία δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών υποχρεώσεων, ή όταν η ανωτέρω Επιτροπή κρίνει ότι η εξαίρεση θα προωθούσε με άλλο τρόπο τους σκοπούς της απόφασης 1636 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Άρθρο 4
1.  
  Οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 2, παρ.1, δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικούς πόρους όταν η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3(β) της απόφασης 1636 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας κρίνει, ανάλογα με την περίπτωση, ότι οι εξαιρέσεις αυτές είναι αναγκαίες για βασικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και δαπάνες κοινής ωφέλειας ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την αποζημίωση για πραγματοποιηθέντα έξοδα που σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή αμοιβές ή χρεώσεις για υπηρε­σίες συνήθους διατήρησης ή φύλαξης των δεσμευμένων κεφαλαίων ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων ή οικονομικών πόρων. Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στην ως άνω Υπουργό, όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242). 2.Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.3150/11/ΑΣ 1453/21.11.2005 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της απόφασης 1636 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α΄ 292).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 148/2006 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/3150/11/ΑΣ1453 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3150_11_ΑΣ1453 2005
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία