Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 1 "Η προβλεπόμενη στο άρθρο 32 του π.δ. 178 2000 (165 Α ) Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύ [...]"
1.  
  Της Διεύθυνσης Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου
2.  
  Της Διεύθυνσης Καθεστώτων Εισαγωγών - Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας
3.  
  Της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών
4.  
  Της Διεύθυνσης Συντονισμού Εξαγωγικής Πολιτικής
5.  
  Της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Εξελίξεων και Συνεργασίας

ΜΕΡΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Άρθρο 2 "Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:"
1.  
  Τμήμα Α Διεθνούς Εμπορίου Προϊόντων
 1. Χάραξη και διαμόρφωση πολιτικής για θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής που αφορούν στη διακίνηση προϊόντων με βάση το άρθρο 133 της Συνθήκης για την Ιδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφαρμογή ομοιόμορφων αρχών στις δασμολογικές τροποποιήσεις, σύναψη δασμολογικών και εμπορικών συμφωνιών, μέτρα απελευθέρωσης, ζώνες ελεύθερων συναλλαγών, περιφερειακές οικονομικές ολοκληρώσεις, Εμπορική και Οικονομική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης έναντι περιοχών ή ομάδων χωρών)
 2. Συντονισμός των εκάστοτε αρμόδιων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή των αποφάσεων αυτών
 3. Συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 133 της Σ.Ε.Κ. και στις σχετικές επιτροπές για τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτες χώρες που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Ενωση κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου, παρακολούθηση των πολυμερών εμπορικών συμφωνιών και θεμάτων αρμοδιότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) που σχετίζονται με τα προϊόντα.
 4. Παρακολούθηση των θεμάτων αρμοδιότητας του Π.Ο.Ε. που αναφέρονται στα προϊόντα και η συμμετοχή στις σχετικές διαπραγματεύσεις.
 5. Παρακολούθηση των θεμάτων της Επιτροπής Εμπορίου του ΟΟΣΑ που σχετίζονται με τα προϊόντα
2.  
  Τμήμα Β Διεθνούς Εμπορίου Υπηρεσιών
 1. Χάραξη και διαμόρφωση πολιτικής για θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής που αφορούν στις υπηρεσίες με βάση το άρθρο 133 της Συνθήκης για την Ιδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (σύναψη εμπορικών συμφωνιών, μέτρα απελευθέρωσης, ζώνες ελεύθερων συναλλαγών, περιφερειακές οικονομικές ολοκληρώσεις, Εμπορική και Οικονομική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης έναντι περιοχών ή ομάδων χωρών) στον τομέα των υπηρεσιών
 2. Συντονισμός των εκάστοτε αρμόδιων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή των αποφάσεων αυτών
 3. Συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 133 υπηρεσιών και στις σχετικές επιτροπές για τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτες χώρες που διενεργεί η Ε.Ε. κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου, παρακολούθηση των πολυμερών εμπορικών συμφωνιών και θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου Υπηρεσιών (GΑΤS) του Π.Ο.Ε.
 4. Παρακολούθηση των θεμάτων της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου Υπηρεσιών του Π.Ο.Ε. και η συμμετοχή στις σχετικές διαπραγματεύσεις.
 5. Παρακολούθηση των θεμάτων της Επιτροπής Εμπορίου του ΟΟΣΑ όσον αφορά τις υπηρεσίες
3.  
  Τμήμα Γ Διεθνούς Εμπορίου και Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Λοιπά θέματα ΠΟΕ
 1. Χάραξη και διαμόρφωση πολιτικής για θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής η οποία αφορά στη πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα του εμπορίου καθώς και τα λοιπά θέματα του Π.Ο.Ε. (Διευκόλυνση Εμπορίου, Διαφάνεια στις Κρατικές Προμήθειες, Εμπόριο και Επενδύσεις, Εμπόριο και Ανταγωνισμός, Εμπόριο και Ανάπτυξη).
 2. Συντονισμός των εκάστοτε αρμόδιων Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή των αποφάσεων αυτών
 3. Συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 133 και στις σχετικές επιτροπές για τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτες χώρες που διενεργεί η Ε.Ε. κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου για την πνευματική ιδιοκτησία που επηρεάζει το εμπόριο καθώς και τα λοιπά θέματα Π.Ο.Ε.
 4. Παρακολούθηση των θεμάτων του Π.Ο.Ε. και συμμετοχή στις σχετικές διαπραγματεύσεις για την πνευματική ιδιοκτησία που επηρεάζει το εμπόριο και τα λοιπά θέματα Π.Ο.Ε.
 5. Παρακολούθηση των θεμάτων της Επιτροπής Εμπορίου του ΟΟΣΑ όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και τα λοιπά θέματα Π.Ο.Ε.
4.  
  Γραφείο Γραμματείας
 1. Τήρηση Πρωτοκόλλου και Αρχείου της Δ νσης
 2. Ευθύνη της αναπαραγωγής και διακίνησης των εγγράφων, υποδοχής και παροχής πληροφοριών στους ενδιαφερομένους για τα θέματα της Δ νσης καθώς και της εν γένει γραμματειακής υποστήριξης των μονάδων και του προσωπικού της Δ νσης
Άρθρο 3 "Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:"
1.  
  Τμήμα Α Καθεστώτος Εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 1. Χειρισμός θεμάτων που αφορούν στα ειδικά καθεστώτα εισαγωγής των Κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των προϊόντων Χάλυβα καταγωγής τρίτων χωρών, στα πλαίσια της εφαρμογής των σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Παρακολούθηση και συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των Τομεακών Επιτροπών (133 Κλωστοϋφαντουργικών και 133 Χάλυβα) καθώς και στις αντίστοιχες Διαχειριστικές Επιτροπές.
 3. Αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται των ανωτέρω Επιτροπών.
 4. Χειρισμός θεμάτων που αφορούν το ειδικό καθεστώς εισαγωγής ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών (Κανονισμός ΕΚ 520 1994), καθώς και συμμετοχή στην αρμόδια Επιτροπή
 5. Εκδόσεις αδειών εισαγωγής:
  • Ελεγχος των υποβαλλόμενων αιτημάτων
  • Γνωστοποίηση αυτών στην αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έγκριση
  • Χορήγηση των σχετικών αδειών και λοιπών εγγράφων εισαγωγής
  • Συμμετοχή στην αρμόδια Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αδειών (SΙGL)
  • Μηχανογράφηση των εκδιδομένων αδειών και λοιπών εγγράφων εισαγωγής και χορήγηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων
 6. Παρακολούθηση και αντιμετώπιση θεμάτων του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων (GSΡ) καθώς και συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 7. Χειρισμός θεμάτων που αφορούν στο άνοιγμα παράταση δασμολογικών ποσοστώσεων και αναστολών για ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών και συμμετοχή στην αρμόδια Ομάδα Δασμολογικών Οικονομικών Θεμάτων
 8. Παρακολούθηση και συμμετοχή στον Κοινοτικό συντονισμό για τα ειδικά καθεστώτα, (Κλωστοϋφαντουργικά) στις αντίστοιχες Επιτροπές Ομάδες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε).
 9. Συνεργασία με εκπροσώπους Κλαδικών Συνδέσμων, Οργανώσεων ή άλλων αρμόδιων ιδιωτικών ή κρατικών φορέων, προκειμένου να διαμορφωθούν απόψεις και θέσεις και υποβληθούν στη συνέχεια σχετικές προτάσεις στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης
 10. Έκδοση σχετικών με τα ανωτέρω, αποφάσεων και εγκυκλίων, οδηγιών προς τις Τελωνειακές και άλλες Δημόσιες Αρχές, τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας καθώς και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα
 11. Αντιμετώπιση οιουδήποτε θέματος που εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου 936 1979(ΦΕΚ 144 Α) και άλλων συναφών διατάξεων για:
  • Έκδοση αποφάσεων περί εισαγωγών και αντιμετώπιση οιουδήποτε άλλου σχετικού θέματος
  • Επιβολή διοικητικών κυρώσεων και ανάκληση αυτών όταν συντρέχει λόγος
  • Χειρισμός των σχετικών ενδίκων μέσων στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια
2.  
  Τμήμα Β Μέτρων Εμπορικής Άμυνας της Ευρωπαϊ­κής Ενωσης
 1. Χειρισμός θεμάτων ενιαίας εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο πλαίσιο τήρησης μέτρων εμπορικής άμυνας από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ντάμπινγκ και παροχής επιδοτήσεων.
 2. Παρακολούθηση και εφαρμογή των σχετικών Κανονισμών (ΕΚ) για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
 3. Χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην τήρηση μέτρων διασφάλισης για το κοινό καθεστώς εισαγωγών (Κανονισμοί ΕΚ 3285 1994 και ΕΚ 519 1994).
 4. Αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στο μεταβατικό μηχανισμό διασφάλισης όσον αφορά στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας (Κανονισμός ΕΚ 427 2003).
 5. Συμμετοχή στις αρμόδιες Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 6. Συμμετοχή στην Επιτροπή Αντι-ντάμπινγκ και Αντεπιδοτήσεων για τη διαμόρφωση των επιμέρους Κανονισμών κατά τα διάφορα στάδια της σχετικής διαδικασίας
 7. Παρακολούθηση, συντονισμός και συμμετοχή στην Ομάδα Εμπορικών Θεμάτων για τη λήψη αποφάσεων επί των εκάστοτε συζητούμενων υποθέσεων
 8. Αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων της Κοινότητας, στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, όταν τρίτες χώρες θεσπίζουν ή διατηρούν σε ισχύ εμπορικούς φραγμούς (Κανονισμός ΕΚ 3286 1994).
 9. Συμμετοχή στην αρμόδια Επιτροπή.
 10. Παρακολούθηση και συμμετοχή στον κοινοτικό συντονισμό, για τα μέτρα εμπορικής άμυνας (Κανόνες Αντιντάμπινγκ και Αντεπιδοτήσεων, Μέτρα Διασφάλισης, Εμπορικοί Φραγμοί) στις αντίστοιχες Επιτροπές Ομάδες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.).
 11. Συνεργασία με εκπροσώπους κλαδικών Συνδέσμων, Οργανώσεων ή άλλων αρμόδιων ιδιωτικών ή κρατικών φορέων, προκειμένου να διαμορφωθούν απόψεις και θέσεις και υποβληθούν σχετικές προτάσεις στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης
3.  
  Τμήμα Γ Εξαγωγικών Καθεστώτων και Διαδικασιών
 1. Έκδοση αποφάσεων για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αποφάσεις Διεθνών Οργανισμών, δεσμεύσεις Διεθνών Συμφωνιών της χώρας που αφορούν στην με οιονδήποτε τρόπο παρέμβαση στο καθεστώς εξαγωγής και διακίνησης αγαθών
 2. Συμμετοχή στα αρμόδια όργανα τόσο της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσο και άλλων Διεθνών Οργανισμών καθώς και σε εθνικά όργανα, για τη διαμόρφωση, θέσπιση κανόνων ως και την εφαρμογή των σχετικών καθεστώτων που διέπουν την εξαγωγή και διακίνηση αγαθών
 3. Έκδοση εγκυκλίων, οδηγιών προς τις τελωνειακές και άλλες Δημόσιες Αρχές, τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα σχετικά με τις εξαγωγές και τη διακίνηση των εμπορευμάτων
 4. Χορήγηση αδειών εξαγωγής-επανεξαγωγής και διακίνησης προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό εξαγωγικό καθεστώς, επανεισαγωγής πολεμικού υλικού όπου προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2168 1993, καθώς και η διεξαγωγή των απαραίτητων ενδιάμεσων ενεργειών με τα συναρμόδια υπουργεία.
 5. Χορήγηση Διεθνών Πιστοποιητικών Εισαγωγής και Πιστοποιητικών Παραλαβής για πολεμικό υλικό και προϊόντα διττής χρήσεως, όταν τούτο ζητείται από τις αρχές του κράτους αποστολής των αγαθών
 6. Συνεργασία με τους εκπροσώπους των οικείων κλαδικών Συνδέσμων ή Οργανώσεων που σχετίζονται με τις εξαγωγικές δραστηριότητες, προκειμένου να διαμορφωθούν προτάσεις και θέσεις προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των άλλων Διεθνών Οργανισμών για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με εξαγωγικές δραστηριότητες
 7. Παραπομπή εξαγωγέων στα προβλεπόμενα Πειθαρχικά Συμβούλια Εξαγωγικού Εμπορίου λόγω παράβασης εξαγωγικών διατάξεων και προσβολής της εξαγωγικής πίστεως της χώρας
 8. Τήρηση του Γενικού Μητρώου Εξαγωγέων
 9. Αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος, που εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 936 1979 (ΦΕΚ 144 Α) και άλλων συναφών διατάξεων για:.
  • Χορήγηση ειδικών αδειών εξαγωγής
  • Επιβολή κυρώσεων στους παραβαίνοντες διατάξεις του Εξωτερικού Εμπορίου
 10. Επεξεργασία, στο πλαίσιο του άρθρου 9 του ν. 936 1979, προσφυγών των εξαγωγέων κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών των επιμελητηρίων περί διαγραφής ή μη ανανέωσης της εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων και σχετική εισήγησή τους στην Επιτροπή Εκδικάσεως Προσφυγών.
4.  
  Γραφείο Γραμματείας
 1. Τήρηση Πρωτοκόλλου και Αρχείου της Διεύθυνσης
 2. Ευθύνη της αναπαραγωγής και διακίνησης των εγγράφων, της υποδοχής και παροχής πληροφοριών στους ενδιαφερομένους για τα θέματα της Διεύθυνσης καθώς και της εν γένει γραμματειακής υποστήριξης των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης
Άρθρο 4 "Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:"
1.  
  Τμήμα Α Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών
 1. Παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας σε Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς όπως:
 2. το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΙΜF), οι Οργανισμοί του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας όπως, η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΙΒRD), ο Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης (ΙDΑ), ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (ΙFC), ο Πολυμερής Οργανισμός Ασφάλισης Επενδύσεων (ΜΙGΑ) και το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Διαφορών Επενδύσεων (ΙCSΙD), η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ - πρώην Ταμείο Αποκατάστασης), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΒRD), η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ - ΒSΤDΒ).
 3. Ακόμη, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UΝΙDΟ) και το Ταμείο Κεφαλαιουχικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UΝCDF).
 4. Παρακολούθηση, υποστήριξη των θεμάτων και συμμετοχή στις εργασίες των ανωτέρω Διεθνών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών, διαμόρφωση προτάσεων και εισηγήσεων για τις Ελληνικές θέσεις και την Ελληνική στάση όσον αφορά στη συνεισφορά της Ελλάδος στις αναπληρώσεις των πόρων, στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, στα σχέδια πράξεων, αποφάσεων, διακηρύξεων, ψηφισμάτων και συστάσεων των εν λόγω Διεθνών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών.
 5. Παρακολούθηση των θεμάτων της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ όσον αφορά πολυμερή κρατική αναπτυξιακή βοήθεια (μέσω Διεθνών Οργανισμών) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
 6. Συντονισμός για την παρουσίαση των Ελληνικών θέσεων στους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες καθώς και για θέματα αυτών στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και με άλλα Υπουργεία ή Φορείς.
 7. Παρακολούθηση, εποπτεία, συντονισμός και συνεργασία με άλλα Υπουργεία και Φορείς αναφορικά με πρωτοβουλίες και τη λειτουργία Γραφείων των ανωτέρω Οργανισμών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
 8. Μέριμνα για την καταβολή συνεισφορών που απορρέουν από συμβατικές υποχρεώσεις, εθελοντικών συνεισφορών και κάθε άλλης μορφής χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδος στους ως άνω Διεθνείς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες
 9. Μέριμνα για την καταβολή της Ελληνικής συμμετοχής για χρηματοδότηση των έργων υποδομής ΝΑΤΟ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας
 10. Μέριμνα για τον ορισμό Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών για την Ελλάδα στους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες
 11. Μέριμνα για την κύρωση και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των ως άνω Διεθνών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών και έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα
 12. Εξέταση της δυνατότητας μελλοντικής συμμετοχής της Ελλάδος ως μέλους σε άλλους Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες στις οποίες δεν συμμετέχει
 13. Γνωμοδότηση για τη συγχρηματοδότηση αναπτυξιακών μελετών από μέρος των τόκων του Δανείου με το Γερμανικό Οίκο ΚRΕDΙΤΑΝSΤΑLΤ FUR WΙΕDΕRΑUFΒΑU σύμφωνα με τις ειλημμένες αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής
 14. Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων, συνεδρίων, διασκέψεων, ημερίδων και σεμιναρίων και συμμετοχή στις εργασίες τους είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό
2.  
  Τμήμα Β Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών
 1. Παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας σε Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας του ΟΟΣΑ (ΙΕΑ), το Κέντρο Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ (DC), ο Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ (ΝΕΑ) και τα θέματα της Ομάδας Δράσης για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος( FΑΤF).
 2. Ακόμη το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UΝDΡ), η Παγκόσμια Περιβαλλοντική Διευκόλυνση (GΕF), η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UΝCΤΑD) και το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (ΙΤC).
 3. Παρακολούθηση, υποστήριξη των θεμάτων και συμμετοχή στις εργασίες, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας των ανωτέρω Διεθνών Οργανισμών, διαμόρφωση προτάσεων και εισηγήσεων για τις Ελληνικές θέσεις και την Ελληνική στάση όσον αφορά στη συνεισφορά της Ελλάδος στις αναπληρώσεις των πόρων, στα σχέδια πράξεων, αποφάσεων, διακηρύξεων, ψηφισμάτων και συστάσεων των εν λόγω Διεθνών Οργανισμών.
 4. Παρακολούθηση και συντονισμός για την παρουσίαση των Ελληνικών θέσεων στους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και για θέματα αυτών στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και με άλλα Υπουργεία ή Φορείς.
 5. Παρακολούθηση και συντονισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό Οργανισμών, προκειμένου να διαμορφώνονται ενιαίες θέσεις και να επιτυγχάνεται ο καλύτερος δυνατός συντονισμός με τα συναρμόδια Υπουργεία, για θέματα οικονομικά και κοινωνικά της Αειφόρου Ανάπτυξης, για θέματα Κλίματος που συνδέονται με τη Παγκόσμια Περιβαλλοντική Διευκόλυνση (GΕF) και άλλων θεμάτων που άπτονται των οικονομικών επιπτώσεων από τις εξελίξεις στα διεθνή περιβαλλοντικά θέματα
 6. Μέριμνα για την καταβολή συνεισφορών που απορρέουν από συμβατικές υποχρεώσεις, εθελοντικών συνεισφορών και κάθε άλλης μορφής χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδος στους ως άνω διεθνείς Οργανισμούς
 7. Μέριμνα για την κύρωση και εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των ως άνω Διεθνών Οργανισμών
 8. Εξέταση της δυνατότητας μελλοντικής συμμετοχής της Ελλάδας ως μέλους σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους δεν συμμετέχει
 9. Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων, συνεδρίων, διασκέψεων, ημερίδων και σεμιναρίων και συμμετοχή στις εργασίες τους είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό
3.  
  Τμήμα Γ Διασυνοριακής και Διεθνούς Οικονομικής Συνεργασίας
 1. Παρακολούθηση των θεμάτων διασυνοριακής συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων της Επιτροπής Προβλημάτων Ύδατος - Διασυνοριακής Ρύπανσης και Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ και της Αδριατικής Πρωτοβουλίας) καθώς και θεμάτων πολυμερούς περιφερειακής πρωτοβουλίας ή συνεργασίας για συγκεκριμένες δράσεις οικονομικής ανάπτυξης και με ειδικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας
 2. Η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων πολιτικής σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Φορείς επί των ανωτέρω θεμάτων
 3. Αρμοδιότητα και ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίη­ση, παρακολούθηση, παραλαβή και αξιολόγηση προγραμμάτων και έργων διμερούς αναπτυξιακής και οικονομικής συνεργασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοηθείας του ΟΟΣΑ, σε χώρες πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη της πρώην ΕΣΣΔ, χώρες με οικονομίες σε μετάβαση καθώς και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, ενδιαφέροντος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με σκοπό την προώθηση των στόχων και επιδιώξεων της εθνικής οικονομικής πολιτικής όπως αυτή διαμορφώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, μέσω της συμμετοχής στον πλήρη κύκλο των υλοποιούμενων προγραμμάτων και έργων με χρηματοδότηση που θα προέρχεται από το εθνικό πρόγραμμα διμερούς αναπτυξιακής βοηθείας, που δίδεται στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδος στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοηθείας, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών.
 4. Διαμόρφωση σε ετήσια και πολυετή βάση προγραμμάτων διμερούς αναπτυξιακής και οικονομικής συνεργασίας και βοηθείας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τις χώρες αυτές, σε τομείς αρμοδιότητας και ενδιαφέροντος του Υπουργείου.
 5. Συνεργασία με άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Α.Ε. του Δημοσίου για τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονο­μίας και Οικονομικών στον πλήρη κύκλο προγραμμάτων και έργων, την παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτικής υποστήριξης για υλοποίηση κοινών ή παράλληλων προγραμμάτων και έργων αμιγούς χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης μεταξύ των ως άνω φορέων.
4.  
  Γραφείο Γραμματείας
 1. Τήρηση Πρωτοκόλλου και Αρχείου της Διεύθυνσης
 2. Ευθύνη της αναπαραγωγής και διακίνησης των εγγράφων, της υποδοχής και παροχής πληροφοριών στους ενδιαφερομένους για τα θέματα της Διεύθυνσης καθώς και της εν γένει γραμματειακής υποστήριξης των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης
Άρθρο 5 "Η Διεύθυνση έχει ως βασική αποστολή τον επιτελικό σχεδιασμό και την ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής και πολιτικής στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου. Επίσης συντονίζει τις κατά περίπτωση εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Υπ [...]"
1.  
  Τμήμα Α Πολιτικών Προώθησης Εξαγωγών
 1. Συγκέντρωση, μελέτη και αξιολόγηση όλων των προτάσεων των συναρμοδίων φορέων και συσχέτιση όλων των δεδομένων και διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων , με στόχο την κατάρτιση μέτρων πολιτικών, τομεακών ή κλαδικών, ανά χώρα προορισμού και την εξειδίκευση δράσεων για την ενίσχυση της ελληνικής εξαγωγικής παρουσίας
 2. Μελέτη των προοπτικών των ελληνικών εισαγωγών και εξαγωγών στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου και της παγκοσμιοποίησης
 3. Εποπτεία και συντονισμός των Φορέων Υποστήριξης της εξαγωγικής δραστηριότητας και των Διεθνών Εκθέσεων και ειδικότερα, του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΕΟΕΕ), και των Ελληνικών Εκθέ­σεων - ΗΕLΕΧΡΟ Α.Ε (ΔΕΘ).
 4. Η σχέση εποπτείας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τους ανωτέρω Φορείς διαρθρώνεται με βάση τις ακόλουθες λειτουργικές προϋποθέσεις:
 5. αα) ορισμός πλαισίου προτεραιοτήτων και επιδιώξεων πολιτικής, ββ) έγκριση ετησίου προγράμματος δραστηριοτήτων και του σχετικού προϋπολογισμού, γγ) παρακολούθηση της εφαρμογής των ετησίων προγραμμάτων και δδ) εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων τους.
 6. Έλεγχος, παρακολούθηση, συντονισμός και άσκηση διορθωτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία των εποπτευομένων Φορέων Υποστήριξης της Εξαγωγικής Δραστηριότητας πλην του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), καθώς και παρακολούθηση σχετικών δραστηριοτήτων άλλων Φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος και συνεργασία μαζί τους
 7. Συντονισμός όλων των συναρμοδίων κρατικών φορέων και συνεργασία με όλους τους φορείς παραγωγικών τάξεων, κλαδικούς Συνδέσμους, Επιμελητήρια και Ομοσπονδίες, με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωση της πολιτικής προώθησης των εξαγωγών
 8. Αξιολόγηση της σκοπιμότητας, της συμβατότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων των εποπτευομένων Φορέων Υποστήριξης της Εξαγωγικής Δραστηριότητας πλην του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) με την πολιτική του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και εισήγηση προτάσεων για διορθωτικές παρεμβάσεις
 9. Διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και εκπροσώπηση της χώρας στο Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων, στη νομοθεσία του οποίου βασίζεται η οργάνωση των Παγκόσμιων Εκθέσεων (ΕΧΡΟ) ανά τον κόσμο, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος
 10. Εξέταση προτάσεων που αποστέλλονται από τη Γενική Δ νση Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τη σύσταση Ελεύθερων Ζωνών ή Ελεύθερων Αποθηκών
2.  
  Τμήμα Β Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών
 1. Παρακολούθηση και συντονισμός του έργου του Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών που συνίσταται στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την προώθηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών
 2. Συντονισμός όλων των συναρμοδίων κρατικών φορέων και η συνεργασία με όλους τους φορείς παραγωγικών τάξεων, κλαδικούς Συνδέσμους, Επιμελητήρια και Ομοσπονδίες, με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωση της εξωστρέφειας της οικονομίας και άρσης των αντικινήτρων στις ελληνικές εξαγωγές καθώς και το σχεδιασμό πιλοτικών προγραμμάτων για την προώθησή των
 3. Εντοπισμός των προβλημάτων του εξαγωγικού εμπορίου, διερεύνηση των αιτιών αυτών, μελέτη και αξιολόγηση τρόπων επίλυσης τους
 4. Εισηγήσεις προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για τη στρατηγική, τα μέτρα πολιτικής και δράσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση και προώθηση του εξαγωγικού εμπορίου της χώρας με βάση και τις προτάσεις του Συμβουλίου Εξαγωγών
 5. Μελέτη των θεμάτων θεσμικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα του εξωτερικού εμπορίου
 6. Παρακολούθηση των φάσεων υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Εξαγωγών καθώς και των ενεργειών, που συμβάλλουν στην εφαρμογή του, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί
 7. Παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων διευκόλυνσης και προώθησης των εξαγωγών
 8. Ευθύνη της οργάνωσης για τη σύγκληση της ολομέλειας του Συμβουλίου Εξαγωγών, καθώς και των προπαρασκευαστικών συσκέψεων, τήρηση πρακτικών των Συνεδριάσεων και η εν γένει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Εξαγωγών
3.  
  Τμήμα Γ Εξαγωγικών Πιστώσεων
 1. Παρακολούθηση των θεμάτων ασφάλισης βραχυπρόθεσμων και μεσο - μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που χειρίζεται ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και ειδικότερα παρακολούθηση των μεσο - μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που χορηγούνται από την Ελλάδα προς τρίτες χώρες υπό τη μορφή «Ανακυκλούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων», μέσω συνεργασίας με τις Τράπεζες που χορηγούν τις παραπάνω πιστώσεις και τον ΟΑΕΠ που τις εγγυάται
 2. Εποπτεία του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).
 3. Η σχέση εποπτείας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τον ανωτέρω Φορέα διαρθρώνεται με βάση τις ακόλουθες λειτουργικές προϋποθέσεις:
 4. αα) ορισμός πλαισίου προτεραιοτήτων και επιδιώξεων πολιτικής, ββ) έγκριση ετησίου προγράμματος δραστηριοτήτων και του σχετικού προϋπολογισμού, γγ) παρακολούθηση της εφαρμογής των ετησίων προγραμμάτων και δδ) εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του.
 5. Έλεγχος, παρακολούθηση, συντονισμός και άσκηση διορθωτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) καθώς και παρακολούθηση σχετικών δραστηριοτήτων άλλων Φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος και συνεργασία μαζί τους
 6. Συντονισμός όλων των συναρμοδίων κρατικών φορέων και συνεργασία με όλους τους φορείς παραγωγικών τάξεων, κλαδικούς Συνδέσμους, Επιμελητήρια και Ομοσπονδίες, με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωση της πολιτικής εξαγωγικών πιστώσεων
 7. Αξιολόγηση της σκοπιμότητας, της συμβατότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων με την πολιτική του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και εισήγηση προτάσεων για διορθωτικές παρεμβάσεις
 8. Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ΟΟΣΑ, για θέματα που αφορούν κυρίως την εναρμόνιση της πολιτικής ασφάλισης, βραχυπρόθεσμων και μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων
 9. Συμμετοχή στην Αντιπροσωπεία που εκπροσωπεί την Ελλάδα στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων και Πιστωτικών Εγγυήσεων του ΟΟΣΑ, καθώς και στην Ομάδα Συμμετεχόντων στο Διακανονισμό του ΟΟΣΑ
 10. Διαμόρφωση σε συνεργασία με τον ΟΑΕΠ, προφορικών και γραπτών ελληνικών θέσεων για θέματα που διαπραγματεύονται όλες οι παραπάνω Ομάδες
4.  
  Τμήμα Δ Στατιστικής, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης
 1. Συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και μελέτη δεδομένων και στατιστικών στοιχείων διεθνούς εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο την τεκμηρίωση της εθνικής πολιτικής των εξαγωγών
 2. Παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης του εξωτερικού εμπορίου της χώρας μας κατά κατηγορίες προϊόντων και ανά χώρα προορισμού.
 3. Ειδικότερα, προσδιορισμός της εξέλιξης του όγκου των εξαγωγών, της εμπορικής αξίας και γεωγραφικής συγκέντρωσης των εξαγωγών, των μεριδίων αγοράς της Ελλάδος ανά χώρα προορισμού καθώς και αντίστοιχα των ανταγωνιστριών χωρών, περιφερειακή κατανομή των ελληνικών εξαγωγών, σύνθεση του ανταγωνισμού ανά χώρα ενδιαφέροντος από τις διάφορες προμηθεύτριες χώρες σε σχέση με την Ελλάδα.
 4. Παρακολούθηση της πορείας , της διάρθρωσης και των τάσεων που εμφανίζουν οι εξαγωγές μας κατά κλάδο και προϊόν
 5. Στατιστική ανάλυση των εξαγομένων ελληνικών προϊόντων ανά κλάδους προτεραιότητας για την Ελλάδα.
 6. Εντοπισμός, καταγραφή και επισήμανση βασικών κλάδων και προϊόντων με συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που εμφανίζουν δυνατότητες και προοπτικές αύξησης του μεριδίου τους στη διεθνή αγορά με στόχο την επικέντρωση των εθνικών προσπαθειών στα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα και κλάδους.
 7. Μελέτη των πολιτικών άλλων χωρών για το εμπόριο και τις επενδύσεις, με στόχο την πιθανή αξιοποίησή των
 8. Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες σχετικά με τα ως άνω θέματα
 9. Δημιουργία βάσεως δεδομένων με στοιχεία διεθνούς εμπορίου
 10. Μέριμνα για την έκδοση ενημερωτικού δελτίου σε τακτική βάση
 11. Δημιουργία ιστοσελίδας με πληροφορίες σχετικά με ενδιαφέρον ξένων οίκων για την αγορά ελληνικών προϊόντων, διαγωνισμούς προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων
 12. Ανάθεση εκπόνησης εξειδικευμένων μελετών και ερευνών αγοράς σε Πανεπιστήμια ή άλλους Φορείς
5.  
  Γραφείο Γραμματείας
 1. Τήρηση Πρωτοκόλλου και Αρχείου της Διεύθυνσης
 2. Ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με τη Διεύθυνση και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης
Άρθρο 6 "Οι αρμοδιότητες της Δ νσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:"
1.  
  Τμήμα Α Διεθνών Οικονομικών Εξελίξεων στις Χώρες - Μέλη ΟΟΣΑ
 1. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που αποτυπώνουν τις οικονομικές εξελίξεις σε χώρες ή Ομάδες χωρών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα κυρίως στους τομείς της οικονομικής πολιτικής και ιδιαίτερα των επενδύσεων, του εμπορίου, των ιδιωτικοποιήσεων, των μικτών επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, με σκοπό την προετοιμασία των Συναντήσεων σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με ομολόγους άλλων χωρών και τη σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων
 2. Παρακολούθηση και μελέτη των επιπτώσεων από την ένταξη νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελληνική οικονομία αλλά και των μακροπρόθεσμων επιδράσεων στις σχέσεις της χώρας μας με άλλες χώρες
 3. Συμμετοχή από πλευράς Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στις εργασίες των Μικτών Διϋπουργικών Επιτροπών Οικονομικής Συνεργασίας, που διοργανώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών
2.  
  Τμήμα Β Διεθνών Οικονομικών Εξελίξεων στις Λοιπές Χώρες
 1. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που αποτυπώνουν τις οικονομικές εξελίξεις σε χώρες ή Ομάδες χωρών πλην ΟΟΣΑ, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα κυρίως στους τομείς της οικονομικής πολιτικής και ιδιαίτερα των επενδύσεων, του εμπορίου, των ιδιωτικοποιήσεων, των μικτών επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, με σκοπό την προετοιμασία των Συναντήσεων σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με ομολόγους άλλων χωρών και τη σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων
 2. Παρακολούθηση και μελέτη των επιπτώσεων από την ένταξη νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελληνική οικονομία αλλά και των μακροπρόθεσμων επιδράσεων στις σχέσεις της χώρας μας με άλλες χώρες
 3. Συμμετοχή από πλευράς Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στις εργασίες των Μικτών Διϋπουργικών Επιτροπών Οικονομικής Συνεργασίας, που διοργανώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών
3.  
  Τμήμα Γ Διεθνών Επενδύσεων
 1. Ευθύνη της διαπραγμάτευσης των διεθνών κανόνων επενδύσεων, όπως πολυμερείς και διμερείς Συμφωνίες Προστασίας και Προώθησης Επενδύσεων, κανόνες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή άλλων διεθνών ή περιφερειακών Οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και ο Χάρτης Ενέργειας και η προετοιμασία των σχετικών ελληνικών θέσεων
 2. Παρακολούθηση και συμμετοχή στις εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες και περιλαμβάνουν κανόνες επενδύσεων και προετοιμασία των σχετικών ελληνικών θέσεων
 3. Παρακολούθηση της εφαρμογής στο εσωτερικό των σχετικών διεθνών υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από τη χώρα στο πλαίσιο των ανωτέρω συμφωνιών
 4. Συμμετοχή στις εργασίες των Διεθνών Οργανισμών που αφορούν στην πολιτική διεθνών επενδύσεων κυρίως στον ΟΟΣΑ - Επιτροπή Επενδυτικής Πολιτικής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΠΟΕ και στην UΝCΤΑD
 5. Ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, για τις υποχρεώσεις τήρησης ορισμένης συμπεριφοράς που υπέχουν με βάση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και ευθύνη λειτουργίας του προβλεπόμενου από αυτές Ελληνικού Σημείου Επαφής
 6. Διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων πολιτικής σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Φορείς επί των ανωτέρω θεμάτων και συμμετοχή στις εργασίες των ως άνω Οργανισμών καθώς και ευθύνη συντονισμού και παρουσίασης των ελληνικών θέσεων σε πολυμερείς , διεθνείς Επιτροπές διαπραγματεύσεων ή Συναντήσεις παρακολούθησης της πορείας των εν λόγω δραστηριοτήτων
4.  
  Τμήμα Δ Διεθνών Αναπτυξιακών Έργων και Συνεργασίας
 1. Παρακολούθηση του θεσμικού επενδυτικού πλαισίου και των πολιτικών, χωρών ειδικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, ενημέρωση ελλήνων επιχειρηματιών και επεξεργασία μέτρων υποστήριξης επενδυτικής δραστηριότητας στο εξωτερικό, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς
 2. Κατάρτιση προγραμμάτων δράσης που θα περιλαμβάνουν επιχειρηματικούς στόχους της χώρας κατά κλάδους, τομείς και περιοχές οικονομικής δραστηριότητας καθώς και τα μέσα υποστήριξης και επίτευξής των καθώς και παρακολούθηση των θεμάτων της πολυμερούς επιχειρηματικής ανάπτυξης
 3. Παρακολούθηση των κυριότερων αναπτυξιακών έργων στο Διεθνή χώρο, που χρηματοδοτούνται από Διεθνείς Οργανισμούς αλλά και άλλους πόρους
 4. Πληροφόρηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος αλλά και των Ενώσεων Κατασκευαστικών Εταιρειών και Μελετητικών Εταιριών και άλλων Επιχειρηματικών Φορέων, με σκοπό τη δυνατότητα ανάληψης υπεργολαβιών από ελληνικές εταιρίες στα ανωτέρω έργα ή πωλήσεις ελληνικών προϊόντων του Κατασκευαστικού τομέα προς ενδιαφερόμενες αλλοδαπές κατασκευαστικές εταιρίες
 5. Παρακολούθηση ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό και ιδιαιτέρως των επενδύσεων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και προσπάθεια υποστήριξής τους από τυχόν δυσμενή ή αθέμιτα μέτρα
 6. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για τις ελληνικές επενδύσεις στο εξωτερικό και η εξέλιξη ετήσιων ροών ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό
 7. Καταγραφή και επισήμανση προβλημάτων που προκύπτουν από την άσκηση επενδυτικής δραστηριότητας και εισήγηση προτάσεων για τη λήψη μέτρων επίλυσής των
 8. Μελέτη πιθανών επιπτώσεων από την εφαρμογή νέων διεθνών κανόνων επενδύσεων στην επιχειρηματική δραστηριότητα
 9. Παρακολούθηση προγραμμάτων Τραπεζικού Τομέα και γενικότερα ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων
5.  
  Γραφείο Γραμματείας
 1. Τήρηση Πρωτοκόλλου και Αρχείου της Δ νσης
 2. Ευθύνη της αναπαραγωγής και διακίνησης των εγγράφων, της υποδοχής και παροχής πληροφοριών στους ενδιαφερομένους για τα θέματα της Δ νσης καθώς και της εν γένει γραμματειακής υποστήριξης των μονάδων και του προσωπικού της Δ νσης
Άρθρο 7
1.  
  Στη Γενική Δ νση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ
2.  
  Στις Δ νσεις της Γενικής Δ νσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ
3.  
  Στα Τμήματα των Δ νσεων της Γενικής Δ νσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ
4.  
  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ νσης, οι Προϊστάμενοι των Δ νσεων αυτής και των Τμημάτων τους πρέπει να γνωρίζουν μια τουλάχιστον γλώσσα της Ε.Ε. κατά προτίμηση αγγλικά ή γαλλικά.
Άρθρο 8
1.  
  Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτό
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δια­τάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 2503 1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ τος 63 2005 (ΦΕΚ 98 Α). γ) Του άρθρου 20 του ν. 1586 1986 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοί­κησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37 Α). δ) Του π.δ. 178 2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165 Α), όπως ισχύει. ε) Του π.δ. 159 2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών» (ΦΕΚ 140 Α).
 • Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ Φ1 2 6139 23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527 Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού 9.360 ΕΥΡΩ για το έτος 2005 και 9.360 ΕΥΡΩ για κάθε επόμενο έτος, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις εξόδων (Φορέας 23 720 ΚΑΕ 0215) του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που θα εγγράφονται σε αυτόν προς τούτο.
 • Τη υπ αριθμ. 261 2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009