ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/181

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-09-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-09-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Τμήματος Οικονομικών Μεταβολών στη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορισμός αρμοδιοτήτων και κλάδου επιλογής προϊσταμένου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συνιστάται Τμήμα Οικονομικών Μεταβολών, με αρμοδιότητες που αφορούν στο οικονομικό μέρος των κατωτέρω θεμάτων, πλην εκείνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Αποδοχών της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο συνεστήθη με το π.δ.24/2006 «Σύσταση Τμήματος Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Αποδοχών στη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορισμός αρμοδιοτήτων και κλάδων επιλογής προϊσταμένου» (Α 22): α. Διορισμοί τακτικού προσωπικού στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα της Χώρας. β. Αποσπάσεις από και προς, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα της Χώρας. γ. Μετατάξεις από και προς, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα της Χώρας. δ. Προσλήψεις εποχιακού προσωπικού στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα της Χώρας. ε. Διορισμοί μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων — συνεργατών, καθώς και αποσπάσεις υπαλλήλων, στα Πολιτικά Γραφεία, Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στ. Διορισμοί Γενικών Γραμματέων και ειδικών συμβούλων - συνεργατών στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα της Χώρας. ζ. Καθορισμός αποδοχών Γενικών Γραμματέων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Διαμερισμάτων της Χώρας. η. Επιδίκαση χρηματικών ποσών, για αποδοχές και επιδόματα, σε υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Διαμερισμάτων της Χώρας, κατόπιν έκδοσης δικαστικών αποφάσεων.
Άρθρο 2
1.  
    Στο Τμήμα Οικονομικών Μεταβολών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107). β. Του προεδρικού διατάγματος 49/1988 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εσωτερικών όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα» (Α΄ 18). γ. Του προεδρικού διατάγματος 335/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών» (Α΄ 135). δ. Του προεδρικού διατάγματος 233/1991 «Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 ?Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα?» (Α 88). ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432).
  • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δαπάνη ύψους δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) ευρώ περίπου για το έτος 2006 και οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. Η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Φ. 07/110/ΚΑΕ ομάδων 0200,0800 και 1000).
  • Την υπ’ αριθμ. Δ 197/17.7.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/49 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/49 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/335 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/335 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/233 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/233 1991
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Τμήματος Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Αποδοχών στη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορισμός αρμοδιοτήτων και κλάδων επιλογής προϊσταμένου. 2006/24 2006