Ίδρυση και οργάνωση Παιδικού Σταθμού του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας - Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Παιδικού Σταθμού"
1.  
  Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» συνιστάται Παιδικός Σταθμός, ο οποίος λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και εντάσσεται κατά τον Οργανισμό του Νοσοκομείου, στη Διοικητική Υπηρεσία, υπαγόμενος ιεραρχικά στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού. Ο Παιδικός Σταθμός έχει τίτλο «Παιδικός σταθμός Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας - Πειραιά Άγιος Παντελεήμων».
Άρθρο 2
1.  
  Αποστολή του Παιδικού Σταθμού είναι η παροχή της απαραίτητης φροντίδας σε παιδιά γονέων που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Παιδικού Σταθμού είναι οι εξής:
 1. η παροχή ημερήσιας φροντίδας
 2. η φύλαξη και διατροφή
 3. η δημιουργική απασχόληση
 4. η διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία που αρμόζει στην ηλικία τους
 5. η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη και
 6. η προπαρασκευή τους, για τη φυσική τους μετάβαση από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον
Άρθρο 3
1.  
  Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» συνιστώνται για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών. Προσόντα διορισμού που απαιτούνται για τις ανωτέρω θέσεις, ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 τ.Α΄) και ισχύει κάθε φορά για το προσοντολόγιο των υπαλλήλων του Δημοσίου.
2.  
  Οι θέσεις προσωπικού του συνιστώμενου κλάδου της προηγούμενης παραγράφου μεταφέρονται από υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού του προσωπικού του Νοσοκομείου
3.  
  Στον Παιδικό Σταθμό, κατανέμονται και τέσσερις (4) οργανικές θέσεις από υφιστάμενους κλάδους προσωπικού του Νοσοκομείου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό, είναι οι εξής:
 1. Μία (1) θέση ΔΕ Μαγείρων
 2. Τρεις (3) θέσεις ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
Άρθρο 4 "Προϊστάμενοι"
1.  
  Στον Παιδικό Σταθμό προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Νηπιαγωγών. Για την επιλογή του ανωτέρω προϊσταμένου ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 τ.Α΄).
Άρθρο 5 "Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προϊσταμένου καθώς και του λοιπού προσωπικού του Σταθμού και ρυθμίζονται τα θέματα κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του, όπως: - οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής των νηπίων, - οι εξειδικευμένες κοινωνικές παροχές προς τα νήπια, - η τυχόν οικονομική συμμετοχή των γονέων, - τα επί μέρους καθήκοντα του προσωπικού, - το ωράριο παροχής φροντίδας του Σταθμού στα νήπια, - τα αναγκαία βιβλία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού και - ο αριθμός των τάξεων με τις οποίες λειτουργεί ο Σταθμός
Άρθρο 6 "Εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας"
1.  
  Ο Παιδικός Σταθμός υπάγεται ως προς τα θέματα του άρθρου 20 του ν. 2082/1992 (επιστημονικής λειτουργίας και τήρησης των κειμένων διατάξεων), στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την υπ’ αριθμ. 129/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 • Την υπ’ αριθμ. ΚΠ 9437/29.12.2004 απόφαση της Νομαρχίας Πειραιά.
 • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 12 παρ. 2 περίπτωση δ΄, 15 και 17 του ν. 2082/1992 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 158 τ.Α΄) και του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 τ.Α΄). β. Των άρθρων 3 παρ. 8 εδ. 3 και 7 παρ. 6 εδ. 3 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 τ.Α΄). γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. Α3β/οικ.14141/1986 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Αναμόρφωση Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας - Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» (ΦΕΚ 901 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.4423/2001 όμοια (ΦΕΚ 299 τ.Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005, όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1284 τ.Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 τ.Β΄), όπως ισχύει.
 • Την υπ’ αριθμ. 30356/14.3.2006 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (ΦΕΚ 311 τ.Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. υπαρ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513 τ.Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 25/12.9.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής. δ. Τις υπ’ αριθμ. 70/11/1.6.2004 και 1/5/8.2.2005 αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας- Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος π.δ/τος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, προκαλείται όμως ετήσια δαπάνη επί του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, για τις δαπάνες λειτουργίας του Σταθμού, η οποία περιορίζεται σε 40.000 €, λόγω συμμετοχής των γονέων στις δαπάνες αυτές.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1986/Α3Β/ΟΙΚ.14141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/Α3Β_ΟΙΚ_14141 1986
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Υ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Υ1 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/30356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/30356 2006
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
ΝΟΜΟΣ 2005/3329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3329 2005
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία