Τροποποίηση του π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) και αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διευθύνση Κεφαλαίων Εξωτερικού"
1.  
  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 54 του π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των μετονομαζόμενων Τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Κεφαλαίων Εξωτερικού και Παρακολούθησης Αμεσων Επενδύσεων αα) Υπαγωγή σημαντικών επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν.δ. 2687/1953 «Περί προστασίας επενδύσεων και προστασίας Κεφαλαίων Εξωτερικού» (ΦΕΚ 317/Α). ββ) Εφαρμογή των άρθρων 7 και 9 του ν. 4171/1961 «Περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονομίας της χώρας» (ΦΕΚ 93/Α), όπως ισχύει σήμερα. γγ) Κατάρτιση προτάσεων για την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου χώρου για εμπορικούς, βιομηχανικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς ή άλλου είδους σκοπούς, κατά το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α). δδ) Συγκέντρωση και διάθεση της νομοθεσίας που διέπει τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. εε) Στατιστική παρακολούθηση των άμεσων επενδύσεων, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς και η αξιολόγησή τους, σε σχέση με τη διαμορφούμενη επενδυτική πολιτική. στστ) Αιτιολογημένη εισήγηση για τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, βάσει του άρθρου 26 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α). β) Τμήμα Εταιρειών Παροχής Ενδο-ομιλικών Υπηρεσιών αα) Χορήγηση άδειας εγκατάστασης αλλοδαπών και υπαγωγής ημεδαπών εταιρειών βάσει του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132/Α) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α). ββ) Έλεγχος και παρακολούθηση της λειτουργίας των παραπάνω εταιρειών. γ) Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών αα) Εγκατάσταση αλλοδαπών και υπαγωγή ημεδαπών ναυτιλιακών εταιρειών, βάσει των νόμων 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α), 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α), 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α) και παρακολούθηση της λειτουργίας αυτών. ββ) Υπαγωγή πλοίων στα ελληνικά νηολόγια, βάσει του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ 317/Α). δ) Γραφείο Γραμματείας Τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με τη Διεύθυνση και εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης.
Άρθρο 2
1.  
  Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού ορίζονται οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 66 παρ. VΙΙ περ. Β΄ του π.δ. 178/2000.
Άρθρο 3
1.  
  Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτό
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527/Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
 • Τη γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. Δ 144/13.6.2006 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ1_2_6139 2004
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία