Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατά τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 14/2001 (Α΄ - 12) - Τροποποίηση των π.δ/των 332/2000 (Α΄- 269) και 224/2001 (Α΄- 173).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ/τος 14/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του π. δ/τος 245/2005 (Α΄- 296), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Οι Διευθύνσεις Εσωτερικών Υποθέσεων, Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και Εγκληματολογικών Ερευνών από τον Αρχηγό
2.  
  Ο Κλάδος Διοικητικού, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π. δ/τος 14/2001, μετατρέπεται σε «Κλάδο Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού». Όπου στις διατάξεις του εν λόγω π. δ/τος ή σε άλλες κανονιστικές πράξεις αναφέρεται ο όρος Κλάδος Διοικητικού, εφεξής νοείται Κλάδος Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού.
3.  
 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ιδίου π.δ/τος, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ/τος 126/2005 (Α΄- 181), προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
 2. 2 Διεύθυνση Χειρισμού Κρίσεων
  • Η περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 14/2001, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π. δ/τος 245/2005, καταργείται. ιιι.
  • Το άρθρο 31 Α του π. δ/τος 14/2001, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ/τος 245/2005, αναριθμείται σε άρθρο 9Β.
4.  
  Το άρθρο 9 του π.δ/τος 14/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 9
  1.  
   Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.
  1. 1° Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Σχέσεων και Αποστολών.
  2. 2° Τμήμα Εθνικής Μονάδας ΕURΟΡΟL.
  3. 3° Τμήμα SΙRΕΝΕ.
  4. 4° Τμήμα Διεθνών Οργανισμών - ΙΝΤΕRΡΟL.
  2.  
   Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Σχέσεων και Αποστολών είναι οι ακόλουθες
  1. Η συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τους άλλους συναρμόδιους φορείς, για τη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και θεμάτων που εντάσσονται στα πλαίσια διμερών και πολυμερών Συμφωνιών.
  2. Η παρακολούθηση της νομοθεσίας, των κανονισμών, οδηγιών και λοιπών πράξεων που εκδίδουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξιοποίηση των διαλαμβανομένων σ’ αυτά θεμάτων αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και η παρακολούθηση των μεταβολών της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος.
  3. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου, για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνόδους οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μελέτη των σχετικών πορισμάτων και την εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.
  4. Η μέριμνα για τη διοργάνωση σεμιναρίων, συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια των κοινών δράσεων αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για τη διοργάνωση διεθνών συναντήσεων.
  5. Η εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών, στα πλαίσια των Γραφείων Συνδέσμου (ΒDL) και Αστυνομικής Ομάδας Εργασίας για την Τρομοκρατία (ΡWGΤ).
  6. Η ανάπτυξη και διατήρηση της συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με τις αστυνομίες άλλων κρατών.
  7. Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και ξένων αστυνομιών.
  8. Η παρακολούθηση και μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας των ξένων αστυνομιών και η αξιοποίηση των θετικών στοιχείων τους.
  9. Η μέριμνα για τη συμμετοχή σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια με περιεχόμενο αστυνομικού ενδιαφέροντος, καθώς και η παρακολούθηση των αποφάσεων και πορισμάτων αυτών.
  10. Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων προαγωγής της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και αρωγής.
  11. Η συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών που αναφέρονται στις τάσεις της διεθνούς εγκληματικότητας, καθώς και η διαβίβαση των σχετικών πορισμάτων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς.
  12. Η μέριμνα, για την επεξεργασία, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας και επανεισδοχής με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών, η εξασφάλιση της επικοινωνίας και η ανταλλαγή αξιωματικών συνδέσμων σε διμερές επίπεδο.
  13. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη ν αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και άλλους φορείς, για την παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης αιτημάτων που υποβάλλονται στα πλαίσια διμερών και πολυμερών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας με άλλες Χώρες.
  14. Η εκπροσώπηση ή συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας, που αφορούν την αστυνομική συνεργασία και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διμερών/ πολυμερών συμφωνιών.
  15. Η ανταλλαγή πληροφοριών και διαβίβαση σχετικών αιτημάτων μεταξύ των αστυνομιών ξένων κρατών, μέσω των διαπιστευμένων αξιωματικών συνδέσμων.
  16. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση αποστολών της ηγεσίας στο εξωτερικό, στα πλαίσια συμμετοχής οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδιασκέψεων και διμερών/ πολυμερών συμφωνιών Αστυνομικής Συνεργασίας.
  17. Η μέριμνα για την αξιολόγηση, επιλογή και εισήγηση για συμμετοχή προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε ειρηνευτικές αστυνομικές επιχειρήσεις και αποστολές στο εξωτερικό, στα πλαίσια αποφάσεων διεθνών οργανισμών, στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών.
  18. Η μέριμνα για την αξιολόγηση, επιλογή και εισήγηση για απόσπαση αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ως αξιωματικών συνδέσμων σε ελληνικές διπλωματικές αρχές του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς, στα πλαίσια διεθνών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας και την καθοδήγηση στην άσκηση των καθηκόντων τους.
  19. Η μέριμνα για την αξιολόγηση, επιλογή και εισήγηση για την απόσπαση αστυνομικού προσωπικού για την ασφάλεια και φρούρηση των ελληνικών διπλωματικών Υπηρεσιών στο εξωτερικό.
  20. Η μέριμνα για την παρακολούθηση όλων των θεμάτων και την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι αποσπασμένο στο εξωτερικό.
  21. Η παρακολούθηση των εργασιών επιτροπών, σεμιναρίων και συνεδρίων που διοργανώνονται από τους διεθνείς οργανισμούς ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αφορούν τις ειρηνευτικές αστυνομικές αποστολές και η αξιοποίηση των πορισμάτων τους.
  22. Η μελέτη των αποφάσεων διεθνών οργανισμών που αφορούν την οργάνωση ειρηνευτικών αστυνομικών επιχειρήσεων και αποστολών στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και η εισήγηση για τη συμμετοχή προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στις αποστολές αυτές.
  23. Ο χειρισμός ή αξιοποίηση των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους έλληνες αξιωματικούς συνδέσμους στο εξωτερικό.
  24. Η μετάφραση των ξενόγλωσσων κειμένων των Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
  25. Η μετάφραση του ξενόγλωσσου και διεθνούς ημερήσιου και περιοδικού τύπου, καθώς και των εκδόσεων που αφορούν την αποστολή του Σώματος, η αποδελτίωση των χρήσιμων πληροφοριών και η ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Αρχηγείου.
  26. Η εξασφάλιση της διερμηνείας σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις με ξένες αποστολές στη Χώρα μας, καθώς και σε αποστολές της Ελληνικής Αστυνομίας στο εξωτερικό, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.
  3.  
   Το Τμήμα Εθνικής Μονάδας ΕURΟΡΟL είναι η αρμόδια Υπηρεσία για την υλοποίηση της Σύμβασης ΕURΟΡΟL, που κυρώθηκε με το ν. 2605/1998 (Α΄- 88), όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3002/2002 (Α΄- 74) 3294/2004 (Α΄- 243) και 3295/2004 (Α΄- 244). Αποτελεί την εθνική Υπηρεσία σύνδεσμο των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, των Τελωνείων, του Λιμενικού Σώματος και της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (ΕURΟΡΟL), που έχει έδρα τη Χάγη Ολλανδίας και ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις διατάξεις της Σύμβασης ΕURΟΡΟL, τις συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕURΟΡΟL. Ειδικότερα.
  1. Αιτείται από τις αρμόδιες ημεδαπές Αρχές ή Υπηρεσίες, πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία διαβιβάζει στη ΕURΟΡΟL και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, για την υποβοήθηση των ερευνών τους για την πρόληψη και καταστολή του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος.
  2. Λαμβάνει, αξιολογεί, αναλύει, ταξινομεί και διαβιβάζει στις ημεδαπές αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, στοιχεία και πληροφορίες, που αποστέλλονται από την ΕURΟΡΟL ή από άλλα κράτη μέλη ή από τρίτα κράτη και οργανισμούς, τα οποία έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την ΕURΟΡΟL, για την πρόληψη και καταστολή του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος.
  3. Παρακολουθεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο των εργασιών των οργάνων της ΕURΟΡΟL, καθώς και των ομάδων εργασίας, μεριμνά για την υλοποίηση τους και ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας.
  4. Διαβιβάζει τα σχετικά αιτήματα των αρμοδίων Υπηρεσιών της χώρας προς την ΕURΟΡΟL και τα κράτη μέλη, μέσω των αξιωματικών συνδέσμων της Ελλάδος στην ΕURΟΡΟL.
  5. Αιτείται την παροχή πληροφοριών και στοιχείων, από την ΕURΟΡΟL και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τρίτα κράτη και οργανισμούς που έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την ΕURΟΡΟL.
  6. Προβαίνει στην καταχώριση, τροποποίηση, διαγραφή και τον έλεγχο νομιμότητας των πληροφοριών στο σύστημα πληροφοριών ΕURΟΡΟL, με εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου χρήσης συστήματος πληροφοριών της ΕURΟΡΟL.
  7. Αιτείται την παροχή πληροφοριών από τις αρμόδιες Αρχές και μεριμνά για τη διαβίβασή τους, προς καταχώρηση, στους αναλυτικούς φακέλους εργασίας της ΕURΟΡΟL, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης ΕURΟΡΟL και της υπ. αριθ. 03.11.1998 (1999/C26/01) απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί εγκρίσεως των εφαρμοστέων κανόνων στα αρχεία ανάλυσης της ΕLΙRΟΡΟL, ενημερώνοντας παράλληλα τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.
  8. Μεριμνά για την ανταλλαγή των πληροφοριών με την ΕURΟΡΟL, τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία, την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση των πληροφοριών, συμφώνως με τις διατάξεις του ν.2472/1997 (Α΄- 50) και των σχετικών διατάξεων της σύμβασης ΕURΟΡΟL.
  9. Σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο, μεριμνά για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας στις συναντήσεις των ομάδων εργασίας της ΕURΟΡΟL, μελετά τα σχετικά συμπεράσματα και πορίσματα των συναντήσεων και εισηγείται τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.
  10. Μεριμνά, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, σε εθνικό επίπεδο, για τη διοργάνωση σεμιναρίων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕURΟΡΟL ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για θέματα αρμοδιότητας της ΕURΟΡΟL, καθώς και για την συμμετοχή-εκπροσώπηση όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών.
  4.  
   Το Τμήμα SΙRΕΝΕ αποτελεί την Κεντρική Αρχή, που προβλέπεται από το άρθρο 92 παράγραφος 4 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας SCΗΕΝGΕΝ, που υπογράφηκε την 14 Ιουνίου 1985 και κυρώθηκε με το ν.2514/1997 (Α΄- 140) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 871/2004 του Συμβουλίου της 29.4.2004, μέσω της οποίας γίνεται η ανταλλαγή όλων των συμπληρωματικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εισαγωγή καταχωρήσεων και επιτρέπουν την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων στις περιπτώσεις όπου πρόσωπα και αντικείμενα, για τα οποία έχουν εισαχθεί δεδομένα στο σύστημα πληροφοριών SCΗΕΝGΕΝ, ανευρίσκονται κατόπιν αναζητήσεως στο σύστημα αυτό. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού είναι οι ακόλουθες.
  1. Η μέριμνα για την εισαγωγή, τροποποίηση, διαγραφή και τον έλεγχο της νομιμότητας των καταχωρούμενων στο Ν.SΙS πληροφοριών, που αναφέρονται στο άρθρο 95 της Σύμβασης Εφαρμογής SCΗΕΝGΕΝ (Σ.Ε.Σ.), καθώς και των πληροφοριών που άπτονται υποθέσεων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης[ν. 3251/2004 «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄- 12)].
  2. Η ανταλλαγή πληροφοριών με τα Εθνικά Γραφεία SΙRΕΝΕ των λοιπών συμβαλλομένων μερών της Σ.Ε.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης αυτής.
  3. Η διενέργεια διαβουλεύσεων με τα συμβαλλόμενα μέρη όπου αυτό απαιτείται, για την καταχώρηση ή μη συμπληρωματικών στοιχείων ή τη διαγραφή στοιχείων στο Ν.SΙS στα πλαίσια εφαρμογής του Σ.Ε.Σ.
  4. Η εξασφάλιση της συνεργασίας με τις λοιπές εθνικές Υπηρεσίες και τους διεθνείς φορείς, στην αρμοδιότητα των οποίων ανάγεται ο χειρισμός θεμάτων αναφερομένων στη Σ.Ε.Σ.
  5. Η έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών των συναρμοδίων Υπουργείων για την ημερομηνία λήξης των καταχωρήσεων αρμοδιότητας τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 112 και 113 της Σ.Ε.Σ.
  6. Η μέριμνα για την έγκαιρη και ασφαλή διαβίβαση στις αρμόδιες Αρχές των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων πληροφοριών που αντλούνται άμεσα από τις βάσεις δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας και των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η μέριμνα για την ενημέρωση του συμβαλλόμενου μέρους που τα διαβιβάζει περί της χρήσης αυτών και των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 της Σ.Ε.Σ.
  7. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων συνδρομής αστυνομικής συνεργασίας ή διασυνοριακής παρακολούθησης και καταδίωξης, καθώς και η επεξεργασία διμερών συμφωνιών συνεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39,40,41 και 46 της Σ.Ε.Σ.
  8. Η διεκπεραίωση αιτημάτων συμπληρωματικών πληροφοριών δικαστικής συνδρομής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39, 40 και 46 της Σ.Ε.Σ.
  9. Η διεκπεραίωση αιτημάτων διακρίβωσης της γνησιότητας των ιατρικών πιστοποιητικών, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 της Σ.Ε.Σ.
  10. Η μέριμνα για τη σύναψη συμφωνιών, σχετικά με τις αποσπάσεις υπαλλήλων - συνδέσμων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 της Σ.Ε.Σ., μετά από πρόταση των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής τους.
  11. Η εισήγηση για τη λήψη των διαλαμβανομένων στην παρ. 2 του άρθρου 2 της Σ.Ε.Σ. μέτρων.
  12. Η εκπροσώπηση της χώρας μας στις ειδικές ομάδες εργασίας για θέματα αρμοδιοτήτων του Τμήματος SΙRΕΝΕ.
  13. Η ενημέρωση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του των χρηστών του SΙS για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της Σ.Ε.Σ.
  14. Η εξέταση των αιτήσεων ατόμων τα οποία είναι καταχωρισμένα στο SΙS από άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 114 της Σ.Ε.Σ.
  15. Η μέριμνα για τις μεταγωγές ατόμων, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα πληροφοριών SCΗΕΝGΕΝ, από την αλλοδαπή στην ημεδαπή και αντιστρόφως.
  5.  
   Οι δραστηριότητες των Τμημάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Σχέσεων και Αποστολών, Εθνικής Μονάδας ΕURΟΡΟL και SΙRΕΝΕ, αναφορικά με την μηχανογραφική επεξεργασία, διακίνηση και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπόκεινται στον έλεγχο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2472/1997 (Α΄- 50).
  6.  
   Στα Τμήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Σχέσεων και Αποστολών, Εθνικής Μονάδας ΕURΟΡΟL και SΙRΕΝΕ δύνανται να υπηρετούν με απόσπαση εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί, υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  7.  
   Το Τμήμα Διεθνών Οργανισμών - ΙΝΤΕRΡΟL αποτελεί την εθνική Υπηρεσία σύνδεσμο με τη Γενική Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α. - ΙΝΤΕRΡΟL) και τα εθνικά κεντρικά γραφεία των κρατών-μελών της Σύμβασης ΙΝΤΕRΡΟL και ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από το καταστατικό του Δ.Ο.Ε.Α., όπως κυρώθηκε με το ν. 3640/1956 (Α΄- 303). Οι αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού είναι οι ακόλουθες.
  1. Η εξασφάλιση της επικοινωνίας των αστυνομικών, δικαστικών και λοιπών Αρχών του κράτους, με τη Γενική Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α. - ΙΝΤΕRΡΟL) και των εθνικών κεντρικών γραφείων, των κρατών-μελών του, σύμφωνα με το ν. 3640/1956 (Α΄- 303) και το καταστατικό του Δ.Ο.Ε.Α. για την πρόληψη, και αποτελεσματικότερη δίω­ξη και καταστολή του εγκλήματος.
  2. Η διαβίβαση και λήψη πληροφοριών σχετικών με την αναζήτηση καταζητούμενων κακοποιών, η μέριμνα για την εκτέλεση της απόφασης έκδοσής τους και η μέριμνα μεταγωγής στην Ελλάδα των ημεδαπών εγκληματιών, που εκδίδονται από ξένες χώρες.
  3. Η ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικά με την αναζήτηση ατόμων που έχουν εξαφανισθεί ή αντικειμένων που έχουν κλαπεί ή απωλεσθεί.
  4. Η διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν την εγκληματικότητα, καθώς και αιτημάτων αλλοδαπών Αρχών, στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και στις συναρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, για αξιοποίηση και χειρισμό και η διαβίβαση σχετικών απαντήσεων, αιτημάτων και πληροφοριών στις αλλοδαπές Αρχές.
  5. Η εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν την εγκληματικότητα, στα πλαίσια πρωτοβουλιών διεθνών οργανισμών αρμοδίων για την καταπολέμηση του εγκλήματος.
  6. Η μέριμνα για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σε διεθνείς συνόδους που διοργανώνονται από τον Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α.-ΙΝΤΕRΡΟL), η μελέτη των σχετικών πορισμάτων και η εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου .
5.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10α του ιδίου π. δ/τος 14/2001, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του π. δ/τος 20/2002 (Α΄ - 10), προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: 1 3° Τμήμα Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού
6.  
  Στο άρθρο 10α του π. δ/τος 14/2001 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
 1. Το Τμήμα Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
7.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του π. δ/τος 14/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. 1 ° Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών
8.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του π.δ/τος 14/2001 προστίθεται περίπτωση στ΄, ως εξής:
 1. 6° Τμήμα Κοινοτικών Προγραμμάτων και Δημοσίων Επενδύσεων
9.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του π. δ/τος 14/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δαπανών είναι οι ακόλουθες
 1. Η κατάρτιση του σχεδίου του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», η παρακολούθηση των επιμέρους πιστώσεων του εγκριθέντος ιδίου προϋπολογισμού και η εκτέλεση του.
 2. Η μέριμνα για την έκδοση των εντολών κύριου διατάκτη και η μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.
 3. Η μέριμνα για το διορισμό των δημοσίων υπολόγων αρμοδιότητας του.
 4. Η κατανομή, ανακατανομή και ο έλεγχος κίνησης της πάγιας προκαταβολής.
 5. Η έγκριση πραγματοποίησης δαπανών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που προβλέπονται από τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 εδάφ. γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 και η διενέργεια των επιπλέον διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με όσες δαπάνες καθορίζεται να πληρώνονται χωρίς τη χρήση της πάγιας προκαταβολής.
 6. Η μέριμνα για τη σύνταξη των εκθέσεων κάλυψης δαπανών που προκαλούνται από την έκδοση νόμων και κανονιστικών πράξεων.
 7. Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 8. Η φροντίδα για την προστασία των έννομων συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου, λόγω ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται οχήματα, εναέρια μέσα ή πλωτά σκάφη της Ελληνικής Αστυνομίας και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που προβλέπονται από τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 εδάφ. γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2800/2000.
 9. Η μέριμνα για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών συμβιβασμού και την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για οφειλές.
 10. Η μέριμνα για τον ορισμό εκκαθαριστή των αποδοχών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετεί σε αστυνομικές υπηρεσίες με έδρα στην περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης καθώς και των δαπανών ενοικίων μισθωμένων ακινήτων υπηρεσιών της αυτής περιφέρειας
10.  
  Στο άρθρο 15 του π. δ/τος 14/2001 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινοτικών Προγραμμάτων και Δημοσίων Επενδύσεων είναι οι ακόλουθες
 1. Η μέριμνα για την αναζήτηση πιστώσεων διαμέσου προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και μελετών της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της και συναφών προς την αποστολή της δράσεων.
 2. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η υλοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων και η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων.
 3. Η σύνταξη προτάσεων και προκαταρκτικών εκτιμήσεων του ειδικού προϋπολογισμού του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του υποτομέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και η φροντίδα υλοποίησής του.
 4. Η παρακολούθηση και η έγκριση πιστώσεων από τις διαχειριστικές Αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων για προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του πολίτη και η φροντίδα υλοποίησής του.
 5. Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητάς του
11.  
  Το άρθρο 23 του π. δ/τος 14/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 23
  1.  
   1° Τμήμα Μισθολογίου, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης και διακοπής της μισθοδοσίας, την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, την επεξεργασία προς εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών και την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων.
  2.  
   2° Τμήμα Λογιστηρίου - Ταμείου, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, την εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και αποζημιώσεων, την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν αποζημιώσεις και κατασχέσεις των αποδοχών του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών.
  3.  
   3° Τμήμα Μισθολογίου - Λογιστηρίου Πολιτικού Προσωπικού, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό των θεμάτων των προηγουμένων περιπτώσεων που αφορούν το πολιτικό προσωπικό
  1.  
   Διαχείρισης Χρηματικού Η Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα
12.  
  Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 48 του π.δ/τος 14/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του π.δ/τος 20/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Του 1ου Τμήματος Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού, του 2ου Τμήματος Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και του 3ου Τμήματος Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
13.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 48 του π. δ/τος 14/2001 προστίθεται περίπτωση θ΄, ως εξής:
 1. Του 3ου Τμήματος Μισθολογίου-Λογιστηρίου Πολιτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού
Άρθρο 2
1.  
  Τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Πρέβεζας, Άρτας, Καβάλας, Πολυνερίου, Δεσκάτης, Τσοτιλίου, Πτολεμαΐ­δας, Σερβίων, Ναούσης και Γεωργιανών, καθώς και τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Τρίγλιας, Ορμυλίας, Παναγίας, Πιερίας, Ελασσόνας, Γόννων και Καρδίτσας, που προβλέπονται από τις διατάξεις των π. δ/των 332/2000 (Α΄- 269) και 224/2001 (Α΄- 173), αντίστοιχα, μετονομάζονται σε Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης.
2.  
  Το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Χασίων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του π. δ/τος 332/2000, μετονομάζεται σε Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Τρικάλων και η έδρα του μεταφέρεται από τον οικισμό Αγιόφυλλο του δημοτικού διαμερίσματος Χασίων του ομώνυμου δήμου, στον οικισμό Καλαμπάκα του Δήμου Καλαμπάκας.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν. 1481/ 1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ - 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 41).
 • Το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης. Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄- 138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2838/2000 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 179) και το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 91).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ - 98).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 247).
 • Το π.δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 36).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄- 1432) όπως ισχύει.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 14.000,00 ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος και 25.560,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2007 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες του τρέχοντος έτους θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των ΚΑΕ 0215, 0813 και 0814 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και οι δαπάνες του έτους 2007 και επομένων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω Π/Υ εξόδων του αντίστοιχου έτους.
 • Την υπ’ αριθ. 220/2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
Κύρωση: 1) της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 2) της Σύμβασης Ε[...]" 1997/2514 1997
Κύρωση της Σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση ΕURΟΡΟL) δυνάμει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 1998/2605 1998
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. 1998/2622 1998
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων. 2001/2928 2001
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/ 2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις. 2004/3251 2004
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/332 2000
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/20 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/20 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/126 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/126 2005
΄Ιδρυση Διεύθυνσης Χειρισμού Κρίσεων. 2005/245 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. 2009/99 2009
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 ν. 3938/2011). 2011/82 2011
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 2011/9 2011
Ίδρυση – Κατάργηση ΥπηρεσιώνΕλληνικής Αστυνομίας. 2012/103 2012
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α΄ 12). 2012/75 2012