ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/19

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-02-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-02-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-02-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: 1)Της παραγράφου 1 εδάφια στ και η του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986. 2)Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49). 3)Της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41). 4)Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 3.Τις υπ αριθμ. 281/2005 και 12/2006 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. ¶ρθρο 1Προσόντα και θετικές προϋποθέσεις κατάταξης Οι υποψήφιοι σε διαγωνισμό, που προκηρύσσεται στο Πυροσβεστικό Σώμα για κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, τα οποία απαιτείται να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, την οποία ο υποψήφιος πρέπει να έχει κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης: 1.Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της. 2.Να έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους, την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 1)Για όσους είναι εθελοντές πυροσβέστες, σύμφωνα με το ν. 1951/1991 (Α΄ 84), κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού, το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται όσο και η προϋπηρεσία τους ως εθελοντές, όχι όμως πέραν του τριακοστού (30) έτους, για όσους έχουν απολυτήριο τίτλο σπουδών Λυκείου και του τριακοστού δευτέρου (32) για τους πτυχιούχους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για να υπολογισθεί η εν λόγω προϋπηρεσία, προκειμένου να αυξηθεί το ανώτατο όριο ηλικίας, απαιτείται να είναι συνεχής και να αφορά πλήρες έτος. 2)Για τους υποψήφιους για κάλυψη θέσεων της Κατηγορίας «Β», το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται τόσα έτη όσα και τα έτη προϋπηρεσίας, ως οδηγού επαγγελματικών αυτοκινήτων, για τα οποία απαιτείται τουλάχιστον δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας και άνω, όχι όμως πέραν του τριακοστού (30) έτους. Για να υπολογισθεί η εν λόγω προϋπηρεσία, προκειμένου να αυξηθεί το ανώτατο όριο ηλικίας απαιτείται να είναι συνεχής και να αφορά πλήρες έτος. 3)Για όσους έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης τουλάχιστον δύο (2) αντιπυρικές περιόδους και υπηρέτησαν ευδόκιμα καθ όλη τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας τους, το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται τόσα έτη όσες και οι αντιπυρικές περίοδοι πρόσληψής τους, όχι όμως πέραν του τριακοστού τρίτου (33) έτους. Ως αντιπυρική περίοδος, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, νοείται διάστημα τουλάχιστον τρισήμισυ μηνών. 4)Για τους υποψήφιους για κάλυψη θέσεων της κατηγορίας «Γ», που έχουν πτυχίο Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, το ανώτατο όριο ηλικίας είναι το τριακοστό (30) έτος. 5)Για όσους έχουν απολυθεί ευδόκιμα από τις Ένοπλες Δυνάμεις, ως Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης, το ανώτατο όριο ηλικίας είναι το τριακοστό δεύτερο (32) έτος. 3.Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. 4.Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορίας Ι1, όσοι υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας. 5.Να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65μ. 6.Να έχουν σωματική ικανότητα και υγεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. 7.Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία. ¶ρθρο 2Κωλύματα κατάταξης Οι υποψήφιοι σε διαγωνισμό για κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών πρέπει επίσης: 1.Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη δια βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης. 2α.Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. 1)Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη, εφόσον δεν εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διάταγμα, που αίρει το σχετικό κώλυμα. 3.Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε σε συνδυασμό των δύο προηγουμένων. 4.Για όσους έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά. 5.Αποκλείεται η κατάταξη προσώπων: α) τα οποία κατά ρητή δήλωσή τους πρεσβεύουν δόγμα ή θρησκεία, της οποίας οι δοξασίες θα εμποδίσουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους και 1)Όσων απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου. ¶ρθρο 3Κατηγορίες προκηρυσσομένων θέσεων 1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προβλεπόμενα ανά κατηγορία προσόντα και μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για κάλυψη θέσεων των ακόλουθων κατηγοριών: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Α» Κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Β» Κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατηγορίας Διπλώματος «Γ», η οποία εκδόθηκε τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Γ» Κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή απόφοιτοι Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή πτυχιούχοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και τουλάχιστον ετήσια συνεχή θαλάσσια προϋπηρεσία σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού ή και του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα καταστρώματος ή μηχανής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Δ» Κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και διπλώματος ή πτυχίου μουσικού μπάντας Ωδείου. Όσοι έχουν δίπλωμα προτάσσονται αυτών που έχουν πτυχίο. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Ε» Κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα «Ειδικός Δασικής Προστασίας». ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΣΤ» Για την κάλυψη θέσεων των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και να έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Δυνάμεις Καταδρομών, Πεζοναυτών, Υποβρυχίων Καταστροφών). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Ζ» Κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιοδήποτε τύπου Λυκείου και: α) εθελοντές πυροσβέστες, σύμφωνα με το ν. 1951/1991 (Α΄ 84), ιδιότητα που απαιτείται να έχουν οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού, και τουλάχιστον διετή συνεχή ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία ή β) πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, οι οποίοι προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, και εργάσθηκαν ευδόκιμα τουλάχιστον δύο (2) αντιπυρικές περιόδους. Η κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων αυτής της κατηγορίας γίνεται με βάση τη βαθμολογική σειρά κατάταξής τους αδιακρίτως ιδιότητας. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσεται για την κατηγορία αυτή: 1)Το 40% των θέσεων καλύπτεται από υποψήφιους που έχουν εκτός των ανωτέρω γενικών προσόντων και αυτά που απαιτούνται για τους υποψήφιους της κατηγορίας «Β» και 2)Το 60% των θέσεων καλύπτεται από υποψήφιους που έχουν τα γενικά προσόντα της κατηγορίας αυτής. Για κάθε μία από τις ως άνω υποκατηγορίες συντάσσεται χωριστός πίνακας. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Η» Πτυχιούχοι σχολών πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, οι οποίες καθορίζονται κάθε φορά στην απόφαση της προκήρυξης του διαγωνισμού με βάση τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Θ» 1)Κάτοχοι τίτλου σπουδών Β΄ κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του ηλεκτρονικού τομέα ή αντίστοιχου τομέα ή κλάδου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) αντίστοιχα. 2)Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή αμαξωμάτων ή ηλεκτρονικών συστημάτων και αυτοματισμού αυτοκινήτων ή ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή αμαξωμάτων ή ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) ή του τμήματος Ειδίκευσης Κλάδου 13 (μηχανικός αυτοκινήτων) ή των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) και έχουν πρακτική εμπειρία σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων σε ειδικότητα αντίστοιχη του πτυχίου τους. Η εμπειρία αυτή να αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοδότη, στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος απασχόλησης και η ειδικότητα του υποψήφιου, θεωρημένη για το περιεχόμενό της από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και προσκόμιση τουλάχιστον τριακοσίων (300) ενσήμων, που αντιστοιχούν σε ασφαλιστέα εργασία και έχει παρασχεθεί μετά την απόκτηση του απαιτούμενου πτυχίου ή βεβαίωση Τ.Ε.Β.Ε. για αντίστοιχες ημέρες ασφάλισης, για το εν λόγω διάστημα και τις συγκεκριμένες ειδικότητες. 2.Ο διαγωνισμός για κατάταξη δοκίμων πυροσβεστών μπορεί να μην προκηρύσσεται για θέσεις όλων των ανωτέρω κατηγοριών αλλά μόνον για εκείνες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, με εξαίρεση την Κατηγορία «Β» και την κατηγορία «Ζ», οι θέσεις των οποίων δεν μπορεί να είναι λιγότερες του 40% και 30% αντίστοιχα του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων. Σε κάθε προκήρυξη διαγωνισμού το ελάχιστο αυτό ποσοστό θέσεων και για τις δύο κατηγορίες είναι υποχρεωτικό. Προκήρυξη θέσεων για την Κατηγορία «Γ» γίνεται μόνον για πόλεις που λειτουργούν Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και για την Κατηγορία «Δ» μόνον για την πόλη της Αθήνας, όπου εδρεύει η μουσική μπάντα του Σώματος. Σε περίπτωση που στο διαγωνισμό προκηρύσσονται θέσεις για την κατηγορία «Η», ο αριθμός αυτών μπορεί να φθάσει μέχρι του ποσοστού 10% του συνολικού αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων. Στην απόφαση της προκήρυξης του διαγωνισμού καθορίζονται αναλυτικά οι θέσεις που μπορεί να καλυφθούν από κάθε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και προκειμένου για την κατηγορία «Θ» καθορίζονται οι θέσεις ανά ειδικότητα της κατηγορίας αυτής. ¶ρθρο 4Αθλητές υποψήφιοι Στους διαγωνισμούς για κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών προκηρύσσεται πάντοτε και αριθμός θέσεων αθλητών μέχρι δέκα (10), επιπλέον των προκηρυσσομένων θέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παρ. 11 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1, 2 και 3. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος διατάγματος πλην του άρθρου 12 δεν έχουν εφαρμογή γι αυτούς. Για τους αθλητές συντάσσεται ιδιαίτερος πίνακας επιτυχόντων. Η σειρά κατάταξής τους στον πίνακα επιτυχόντων γίνεται με βάση τη διάκριση που επιτυγχάνουν και κατά τη σειρά που περιγράφεται στο άρθρο 2 της υπ αριθμ. 30952/31.12.1999 απόφασης Υφυπουργού Πολιτισμού (Β΄ 44). ¶ρθρο 5Προκήρυξη διαγωνισμού 1.Για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. διαγωνισμός για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών. Πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού, ο Αρχηγός Π.Σ. με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει, με γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες, πόσες από το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών, κατά κατηγορία και σε ποιες Υπηρεσίες κατά πόλη θα καλυφθούν. Στην απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι οργανικές κενές θέσεις των Υπηρεσιών του Σώματος, οι οποίες μπορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων, να καλυφθούν από πυροσβεστικούς υπαλλήλους, που υπηρετούν στο Σώμα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, έχουν δηλώσει τις πόλεις αυτές, ως πόλη συμφέροντός τους, και επιθυμούν να υπηρετήσουν σ αυτές. Για τις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι διακεκριμένες των λοιπών Υπηρεσιών της ίδιας πόλης. Κενές θέσεις των Ε.Μ.Α.Κ. θεωρούνται, οι θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από πυροσβεστικούς υπαλλήλους των άλλων Υπηρεσιών, που έχουν ηλικία μέχρι 35 ετών και έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων. 2.Στην απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα διορισμού των υποψηφίων, οι θέσεις που θα καλυφθούν και από ποιες Κατηγορίες, κατά πόλη και Υπηρεσία, ο τρόπος αλληλοσυμπλήρωσης μεταξύ ειδικοτήτων, υποκατηγοριών της ίδιας κατηγορίας, ο αριθμός θέσεων των αθλητών, ο χρόνος έναρξης και λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής και των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς και το παράβολο συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος του οποίου είναι ίδιο με το αντίστοιχο που ισχύει στους διαγωνισμούς που διενεργούνται από το Α.Σ.Ε.Π. Επίσης καθορίζεται ο αριθμός των ερωτήσεων που δίδονται στους διαγωνιζόμενους, ο απαιτούμενους χρόνος, το πρόγραμμα, τα εξεταστικά κέντρα και η διαδικασία διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού, οι θεματικές ενότητες από τις οποίες θα καταρτισθούν οι ερωτήσεις των γραπτών εξετάσεων καθώς και τα αρμόδια όργανα κατάρτισης τους, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων, η διαδικασία και ο τρόπος βαθμολόγησης της συνέντευξης, η διαδικασία των αθλητικών δοκιμασιών, των υγειονομικών εξετάσεων και των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, τα δικαιολογητικά - πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και για τη βαθμολόγηση των προβλεπομένων προσαυξήσεων, ο χρόνος και τόπος υποβολής τους, οι κατηγορίες υποψηφίων που εμπίπτουν σε ευεργετικές διατάξεις καθώς και οι αντίστοιχες διατάξεις για κάθε κατηγορία, ο αριθμός και ο τρόπος κατανομής των θέσεων που καταλαμβάνουν οι εμπίπτοντες σε αυτές καθώς και κάθε άλλη σχετική με το διαγωνισμό αναγκαία λεπτομέρεια. 3.Η απόφαση της προκήρυξης τοιχοκολλάται στα καταστήματα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, περίληψη δε αυτής δημοσιεύεται μετά την τοιχοκόλληση της προκήρυξης υποχρεωτικά τουλάχιστον σε δύο εφημερίδες της πρωτεύουσας πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η προκήρυξη παραμένει τοιχοκολλημένη μέχρι και την τελευταία ημέρα που οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στο διαγωνισμό πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες (εργάσιμες και μη) από τη δημοσίευση της προκήρυξης. Σε περίπτωση περισσοτέρων δημοσιεύσεων στον τύπο που απέχουν χρονικώς μεταξύ τους, ως χρονική αφετηρία για τον υπολογισμό του δεκαημέρου, λαμβάνεται η τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο. ¶ρθρο 6Επιτροπές διαγωνισμού 1.Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτούνται οι εξής Επιτροπές: 1)Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών. 2)Αθλητικών Δοκιμασιών. 3)Διενέργειας Διαγωνισμού. 4)Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών. Η γραμματειακή και λοιπή διοικητική υποστήριξη των Επιτροπών (β), (γ), και (δ) ενεργείται από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Όπου απαιτείται, οι Επιτροπές επικουρούνται στο έργο τους από άλλους Αξιωματικούς ή κατώτερο πυροσβεστικό προσωπικό του Σώματος, που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησής τους. 2.Στις Υπηρεσίες, που από την προκήρυξη του διαγωνισμού προβλέπεται η παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών, συγκροτούνται τριμελείς Επιτροπές Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών από Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών. Κατ εξαίρεση στις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, και Ιονίων Νήσων το έργο των Επιτροπών αυτών ασκεί ο Διοικητής της Υπηρεσίας. Πρόεδρος των Επιτροπών αυτών είναι ο ανώτερος κατά βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος από τους Αξιωματικούς. Έργο των Επιτροπών αυτών είναι: 1)Ο έλεγχος της πληρότητας, ακριβούς σύνταξης και εμπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και των απαραίτητων δικαιολογητικών. 2)Η αναστημομέτρηση των υποψηφίων. 3)Η επιστροφή εγγράφως των αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων που δε διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις και 4)Η υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 3.Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει την ευθύνη της διενέργειας του διαγωνισμού και την εποπτεία, έλεγχο και συντονισμό όλων των λοιπών Επιτροπών. Ειδικότερα η Επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων, τη βαθμολόγηση των γραπτών καθώς και τη διεξαγωγή και βαθμολόγηση της προφορικής συνέντευξης. Απαρτίζεται από τρεις (3) Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών, τουλάχιστον ανώτερους στο βαθμό, που έχουν την ικανότητα, λόγω των γνώσεών τους ή της εμπειρίας τους να αξιολογήσουν, μέσω της συνέντευξης, την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων και τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στην άσκηση των πυροσβεστικών καθηκόντων τους και να διαπιστώσουν, μέσω των γραπτών εξετάσεων, το επίπεδο των γνώσεών τους. 4.Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Κατάρτισης Ερωτήσεων, στις οποίες διαγωνίζονται οι υποψήφιοι. Στην Επιτροπή αυτή μετέχουν ένας (1) Ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος και δύο (2) μέλη από το Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με συναφή, κατά το δυνατόν, ειδικότητα προς το εξεταζόμενο υπ αυτών αντικείμενο. Η Επιτροπή καταρτίζει και παραδίδει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνολικά εκατόν πενήντα (150) ερωτήσεις, από μία ή περισσότερες από τις εξής θεματικές ενότητες: α) Νεοελληνική γλώσσα, β) Μαθηματικά, γ) Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους και δ) Γνώσεις Γενικής Παιδείας. Προκειμένου για πρόσληψη ή κατάταξη άλλης κατηγορίας πυροσβεστικού προσωπικού στις ανωτέρω θεματικές ενότητες, προστίθεται και μία ενότητα που έχει σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών που απαιτείται ως προσόν πρόσληψης ή κατάταξής του. 5.Για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών συγκροτείται μία ή περισσότερες Επιτροπές, που απαρτίζονται από τρεις (3) Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και φυσικής αντοχής των υποψηφίων. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι υποβάλλονται στην εξέταση των αθλητικών δοκιμασιών και αγωνισμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 7. 6.Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση της εν γένει προσωπικότητας των υποψηφίων και της δυνατότητάς τους να ανταποκριθούν στην άσκηση των πυροσβεστικών καθηκόντων τους, οι υποψήφιοι υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, σε δημόσια προφορική συνέντευξη. Ειδικότερα, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την έρευνα της προσωπικότητας του υποψηφίου, με ευσύνοπτη αιτιολογία αξιολογεί και βαθμολογεί την εμφάνιση, την παράσταση, την ικανότητα έκφρασης και τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι συναφείς με το πυροσβεστικό επάγγελμα, την ικανότητα προσαρμογής, το ζήλο και ενδιαφέρον στο πυροσβεστικό επάγγελμα, το πνεύμα συνεργασίας, και το χαρακτήρα κάθε υποψηφίου. Η συνέντευξη βαθμολογείται με συντελεστή που κυμαίνεται από 0,80 ως και 1,20 επί της συνολικής βαθμολογίας, που έχει λάβει ο υποψήφιος στα αντικειμενικά κριτήρια και προσαυξήσεις καθώς και στις γραπτές εξετάσεις. Κατά της βαθμολογίας που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στη συνέντευξη δεν επιτρέπεται ένσταση. 7.Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται από τριμελή Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν (1) ανώτερο Αξιωματικό Γενικών Υπηρεσιών και δύο (2) ψυχίατρους ή ψυχολόγους, οι οποίοι δύνανται να προέρχονται από Υγειονομικούς Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος ή της Ελληνικής Αστυνομίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων ή από Κρατικό Νοσοκομείο. ¶ρθρο 7Διαδικασία διαγωνισμού - Αθλητικές Δοκιμασίες 1.Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο διαγωνισμό, που προκηρύσσεται για κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών, υποβάλλουν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες και σε χρόνο, που καθορίζεται στην προκήρυξη, αίτηση σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Η αίτηση πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Αν οι διορθώσεις ή τα σβησίματα καθιστούν δυσανάγνωστη ή ακατάληπτη την αίτηση ή αλλοιώνουν ουσιώδη στοιχεία της απορρίπτεται. Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μία μόνον αίτηση, στην οποία αναγράφει κατά σειρά προτεραιότητας τις Υπηρεσίες ή πόλεις καθώς και τις κατηγορίες, στις οποίες επιθυμεί να καταταγεί. Η σειρά αναγραφής των Υπηρεσιών ή Πόλεων επέχει θέση σειράς προτίμησης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος σε μία Υπηρεσία δηλώνει περισσότερες κατηγορίες της μιας, η σειρά αναγραφής τους σύμφωνα με το άρθρο 3 επέχει θέση αίτησης προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας, στην οποία επιθυμεί να καταταγεί. 2.Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων παραλαμβάνονται από τα προβλεπόμενα από την παραγρ. 2 του προηγούμενου άρθρου αρμόδια όργανα, τα οποία ενεργούν, όπως ορίζεται στην ίδια παράγραφο. 3.Για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και φυσικής αντοχής, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στην εξέταση των ακόλουθων αθλητικών δοκιμασιών και αγωνισμάτων, που διενεργούνται στην Αθήνα σε χώρο, σε χρόνο και βάσει προγράμματος, που ανακοινώνεται έγκαιρα από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Π.Σ. στις Υπηρεσίες του Σώματος για να λάβουν γνώση οι υποψήφιοι: 1)Πέντε (5) έλξεις σε μονόζυγο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναρτώνται στο μονόζυγο από το πρόσθιο μέρος αυτού έχοντας το εξωτερικό μέρος της παλάμης στραμμένο προς το πρόσωπό τους. Μετά την πρώτη έλξη, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με το έδαφος μέχρι το τέλος της προσπάθειας, ενώ σε κάθε έλξη πρέπει η κάτω γνάθος να ξεπερνάει το ύψος του μονόζυγου και τα χέρια κατά την κάθοδο να είναι σε θέση πλήρους ανάτασης. 2)Δρόμος 1.000 μέτρων σε χρόνο 4΄ (μία προσπάθεια). 3)Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50΄΄ (μία προσπάθεια). 4)¶λμα σε μήκος τουλάχιστον 4μ. (τρεις προσπάθειες). 5)Ανάβαση - κατάβαση σε ολκωτή πυροσβεστική κλίμακα σε ύψος εννέα (9) μέτρων, τοποθετημένη σε πυροσβεστικό πύργο ασκήσεων σε χρόνο το αργότερο 3΄ (μία προσπάθεια). 6)Βάδισμα χωρίς υποδήματα και με τρεις (3) υποχρεωτικές στάσεις σε δοκό μήκους δέκα (10) μέτρων και πλάτους οκτώ (8) εκατοστών, η οποία απέχει από το έδαφος ένα (1) μέτρο (μία προσπάθεια). 5)¶λμα σε ύψος τουλάχιστον 1μ. (τρεις προσπάθειες). 4.Υποψήφιοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μία από τις παραπάνω δοκιμασίες και αγωνίσματα ή δεν προσέρχονται κατά την ημερομηνία που καλούνται να εξεταστούν, κρίνονται ακατάλληλοι για κατάταξη και αποκλείονται με πρακτικό της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, που τοιχοκολλάται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και τη Διεύθυνση Προσωπικού. Επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Υποψήφια που δηλώνει ότι κυοφορεί, επιτρέπεται να συμμετέχει στις αθλητικές δοκιμασίες μόνον εφόσον προσκομίσει γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού της, στην οποία ρητά να αναφέρεται, ότι επιτρέπεται η συμμετοχή της και ότι από αυτήν δεν θα προκύπτει πρόβλημα στην υγεία της και στο κυοφορούμενο. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα εξέτασής του, η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του καθοριζόμενου για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών χρόνο. ¶ρθρο 8Βαθμολόγηση αντικειμενικών κριτηρίων - Ένσταση 1.Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μετά τις αθλητικές δοκιμασίες προβαίνει στη βαθμολόγηση όσων κρίνονται ικανοί σ αυτές. Η βαθμολόγηση ενεργείται για τους υποψήφιους κάθε Υπηρεσίας ή πόλης και κατηγορίας χωριστά με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια και προσαυξήσεις. 1.1. Οι υποψήφιοι για θέσεις κάθε Κατηγορίας δικαιούνται τις εξής προσαυξήσεις: 1)Εκατό (100) μονάδες, εφόσον είναι τέκνα πυροσβεστικού υπαλλήλου που πέθανε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας της υπηρεσίας. 2)Εκατό (100) μονάδες, τα τέκνα θυμάτων τρομοκρατικής ενέργειας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 3)Πενήντα (50) μονάδες, οι πολύτεκνοι ή τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, καθώς και οι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους. 4)Σαράντα (40) μονάδες, εφόσον υπηρέτησαν τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως Έφεδροι Αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις, με ειδικότητα Αλεξιπτωτιστή ή Υποβρύχιου Καταστροφέα. 5)Τριάντα (30) μονάδες, εφόσον κατέχουν πτυχίο ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ για την Αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχα πτυχία για τη Γαλλική και Γερμανική γλώσσα, ή είναι πτυχιούχοι τμημάτων Φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής των ανωτέρω γλωσσών. Για τους κατέχοντες πτυχία δύο ή περισσοτέρων γλωσσών, λαμβάνονται υπόψη και βαθμολογούνται μόνο για τις δύο γλώσσες. 6)Είκοσι (20) μονάδες, εφόσον είναι πτυχιούχοι προγραμματιστές ή μηχανικοί Η/Υ Δημοσίων Σχολών επιπέδου Σχολής Ι.Ε.Κ και άνω. 1.2. Οι υποψήφιοι για θέσεις της Κατηγορίας «Β» δικαιούνται τις εξής προσαυξήσεις: 1)Οι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης με δίπλωμα Κατηγορίας «Δ» ή «Ε» λαμβάνουν πενήντα (50) μονάδες, εφόσον το δίπλωμα εκδόθηκε τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που κατέχουν και τις δύο ως άνω κατηγορίες διπλώματος, λαμβάνουν μόρια μόνον για τη μία. 2)Εφόσον έχουν προϋπηρεσία, ως επαγγελματίες οδηγοί σε οχήματα για τα οποία απαιτείται άδεια οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και άνω: 1) Πενήντα (50) μονάδες, για ένσημα από 150-600 και 2) Ογδόντα (80) μονάδες, για περισσότερα από 600 ένσημα. 1.3. Οι υποψήφιοι για θέσεις της Κατηγορίας «Ζ» δικαιούνται τις εξής προσαυξήσεις: 1)Τριάντα (30) μονάδες, για κάθε μια αντιπυρική περίοδο και μέχρι πέντε (5) κατά ανώτατο όριο, αντιπυρικές περιόδους κατά τις οποίες απασχολήθηκαν ευδόκιμα στο Πυροσβεστικό Σώμα. 2)Τριάντα (30) μονάδες, για κάθε πλήρες έτος και μέχρι πέντε (5) κατά ανώτατο όριο, που παρείχαν από το έτος 1998 και εφεξής ευδόκιμα εθελοντική υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως εθελοντές πυροσβέστες, σύμφωνα με το ν. 1951/1991. 3)Σε περίπτωση που υποψήφιος για το ίδιο χρονικό διάστημα εργάστηκε ως πυροσβέστης εποχικής απασχόλησης και ταυτόχρονα παρείχε εθελοντική υπηρεσία, ως εθελοντής πυροσβέστης, λαμβάνει τις ανωτέρω προσαυξήσεις και για τις δύο ιδιότητες. 2.Κατά της βαθμολογίας των αντικειμενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων, επιτρέπεται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους, η άσκηση (έγγραφης) ένστασης για μη ορθό ή ελλιπή υπολογισμό τους. Η ένσταση υποβάλλεται στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Εξετάζεται από τον Αρχηγό, ο οποίος ελέγχει τη βασιμότητα των ισχυρισμών και προβαίνει σε έλεγχο της νομιμότητας της συγκεκριμένης βαθμολογίας. Εάν διαπιστώσει οποιαδήποτε ουσιώδη παράλειψη ή πλημμέλεια, που επιδέχεται διόρθωση, παραγγέλλει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού τις απαιτούμενες μεταβολές και την ανασύνταξη των συγκεκριμένων πινάκων. Η απόφαση του Αρχηγού επί της βασιμότητας ή μη της ένστασης υποψηφίου γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μετά την εξέταση από τον Αρχηγό όλων των ενστάσεων και την ανασύνταξη των πινάκων βαθμολόγησης των αντικειμενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων των υποψηφίων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καταρτίζει τους διορθωμένους οριστικούς πίνακες κατά φθίνουσα σειρά. ¶ρθρο 9Γραπτές εξετάσεις Για τη διαπίστωση του επιπέδου γνώσεων δίδονται στους διαγωνιζόμενους συνολικά πενήντα (50) ερωτήσεις για να απαντήσουν με τη μέθοδο πολλαπλών επιλογών σε χρόνο 30 λεπτών της ώρας. Οι πενήντα (50) αυτές ερωτήσεις κληρώνονται την προηγούμενη των εξετάσεων από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μεταξύ των εκατόν πενήντα (150) ερωτήσεων, που έχουν καταρτισθεί από την Επιτροπή του άρθρου 6 παρ. 4. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού καθορίζει τις ορθές απαντήσεις με βάση την αρίθμηση των ερωτήσεων και η βαθμολόγηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας (αυτόματη βαθμολόγηση). Για κάθε ορθή απάντηση ο διαγωνιζόμενος βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες, για κάθε λανθασμένη αφαιρείται μία (1) μονάδα και σε περίπτωση που δεν απαντήσει με μηδέν (0). Η συνολική βαθμολογία των ορθών απαντήσεων πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 30. Εφόσον εφαρμόζεται και αρνητική βαθμολόγηση, η συνολική βαθμολογία προκύπτει μετά από αφαίρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντήσεις. Για να κριθεί υποψήφιος ικανός και να συμμετάσχει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει ως τελικό βαθμό γραπτής εξέτασης τουλάχιστον τη βάση της βαθμολογίας, που ορίζεται στις χίλιες οκτακόσιες (1.800) μονάδες. Δεν επιτρέπεται επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει χωριστούς αλφαβητικούς πίνακες αποτυχόντων και ικανών, τους οποίους αναρτά στο Αρχηγείο Π.Σ. για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. ¶ρθρο 10Συνέντευξη Από τους πίνακες ικανών, που συντάχθηκαν σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, αριθμός υποψηφίων τριπλάσιος του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, καλείται από τη Διεύθυνση Προσωπικού να παρουσιασθεί για συνέντευξη στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Η κλήση των υποψηφίων γίνεται με βάση πρόγραμμα που εκδίδεται έγκαιρα από την ίδια Διεύθυνση και κοινοποιείται στις Υπηρεσίες του Σώματος, οι οποίες προβαίνουν σε ανάρτηση του προγράμματος σε πίνακα ανακοινώσεών τους, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. ¶ρθρο 11Συνολική βαθμολογία Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει, κατά Υπηρεσία, πόλη και κατηγορία, πίνακες βαθμολογικής προτεραιότητας των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Στους πίνακες αυτούς φαίνεται η συνολική βαθμολογία που έχει λάβει κάθε υποψήφιος από το σύνολο των αντικειμενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων, που δικαιούται, τη βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων καθώς και τη βαθμολόγηση της συνέντευξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων και επί νέας ισοβαθμίας, ο έγγαμος προηγείται του άγαμου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ εγγάμων, προηγείται αυτός που έχει τα περισσότερα παιδιά και μεταξύ αγάμων, ο έχων τη μεγαλύτερη ηλικία, η οποία υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία γέννησης. Σε κάθε περίπτωση, αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, ενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων. ¶ρθρο 12Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες - Υγειονομικές εξετάσεις 1.Από τους πίνακες βαθμολογικής προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό των προκηρυσσομένων, ανά Υπηρεσία ή πόλη και Κατηγορία, θέσεων, προσαυξημένος κατά 10%, καλείται από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Π.Σ. να υποβληθεί, σε χρόνο και χώρο που ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους, σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (Μ.Μ.Ρ.Ι.), προκειμένου να εξακριβωθούν οι ψυχικές τους ικανότητες. Με την εξέταση αυτή ερευνάται, κατά το χρόνο της δοκιμασίας ιδίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη. Η Επιτροπή αυτή με πράξη, που δεν υπόκειται σε ένσταση, κρίνει τους υποψήφιους ικανούς ή μη για κατάταξη. 2.Όσοι κριθούν ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καλούνται από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Π.Σ., να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία του υποψηφίου, για να μεταβούν σε κρατικό νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να υποβληθούν στις υγειονομικές εξετάσεις, που αναφέρονται σε αυτό. Ο αρμόδιος ιατρός γνωματεύει στην οικεία στήλη του δελτίου για τα αποτελέσματα, θέτοντας την υπογραφή και σφραγίδα του, από τη γραμματεία δε του νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μέχρι την ορισθείσα για το σκοπό αυτό ημερομηνία. Οι υποψήφιοι προσκομίζουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Αττικής, η οποία αποφαίνεται για την καταλληλότητα ή μη των υποψηφίων, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού προηγουμένως τους εξετάσει και μακροσκοπικά (αρτιμέλεια, όψη, θρέψη, ομιλία, κινητικότητα αρθρώσεων). Η εν λόγω Υγειονομική Επιτροπή δύναται να παραγγέλλει την επανεξέταση υποψηφίου από άλλο Κρατικό Νοσοκομείο ρητά κατονομαζόμενο, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για την υγεία και άρτια σωματική του διάπλαση. Όσοι κριθούν υγειονομικά ακατάλληλοι με απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής, που αναρτάται στο Αρχηγείο Π.Σ. και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και στη Διεύθυνση Προσωπικού, αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικα-σιών και διαγράφονται από τους σχετικούς πίνακες. Για την κάλυψη των θέσεων, όσων κρίνονται ακατάλληλοι στις υγειονομικές εξετάσεις, καλούνται από τους ίδιους πίνακες επιτυχόντων κατά σειρά βαθμολογικής κατάταξης ισάριθμοι υποψήφιοι μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού, οι οποίοι υποβάλλονται στις ίδιες εξετάσεις. Για τους κρινόμενους υγειονομικά ακατάλληλους δεν προβλέπεται επανεξέταση ύστερα από αίτησή τους. 3.Οι επιτυχόντες προς κατάταξη υποβάλλονται εκ νέου σε αναστημομέτρηση από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, σε χρόνο πριν την κύρωση των οικείων πινάκων. ¶ρθρο 13Κύρωση και Δημοσίευση πινάκων 1.Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και δοκιμασιών του προηγούμενου άρθρου, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κυρώνει τους πίνακες επιτυχόντων, που έχει συντάξει προηγουμένως η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Έκαστος των πινάκων επιτυχόντων ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσίευσή του. 2.Οι κατατασσόμενοι καλούνται να παρουσιασθούν στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, όπου δίδουν τον όρκο του Δημοσίου Υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητή αυτής και στη συνέχεια αρχίζουν την προβλεπόμενη εκπαίδευσή τους. Όσοι δεν παρουσιασθούν την ημερομηνία που ορίζεται για κατάταξη, θεωρούνται αυτοδίκαια ότι παραιτούνται του δικαιώματος κατάταξής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, εκτός αν η μη έγκαιρη προσέλευσή τους οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Το δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο της καθυστέρησης κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Καθυστέρηση για λόγους ανώτερης βίας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κατάταξης. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Πυροσβεστών διαπιστωθεί η κυοφορία Δοκίμου Πυροσβέστριας, εξέρχεται της Σχολής και καλείται μόνον για επαναφοίτηση στην αμέσως μετά τη γέννηση εκπαιδευτική σειρά. Εξερχόμενη επιτυχώς εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα πυροσβεστών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα. 3.Οι θέσεις εκείνων που δεν προσήλθαν για κατάταξη ή που παραιτούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους καθώς και εκείνων που αποβάλλονται από την Πυροσβεστική Ακαδημία, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 6, συμπληρώνονται από ισάριθμους υποψηφίους, κατά τη σειρά επιτυχίας τους, από τους οικείους πίνακες επιτυχόντων. 4.Οι κατατασσόμενοι, πριν την ορκωμοσία τους, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1)Την αστυνομική τους ταυτότητα. 2)Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 3)Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και 4)Κάθε άλλο δικαιολογητικό που πιστοποιεί τα προσόντα των υποψηφίων, με βάση τα οποία έγινε η κατάταξή τους στους πίνακες επιτυχόντων. 5.Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αναζητά αυτεπάγγελτα: 1)Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 2)Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α για τους άντρες, από το οποίο να προκύπτει ρητά ότι υπηρέτησε στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως ικανός Ι1. 3)Επίσης ελέγχει υποχρεωτικά με έγγραφό του προς τις εκδούσες Αρχές, την εγκυρότητα των δικαιολογητικών, στα οποία στηρίχθηκε η βαθμολογία των κατατασσόμενων. Όσων τα δικαιολογητικά αποδεικνύονται ότι δεν είναι έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες και εκτός των ποινικών ευθυνών τους διαγράφονται από τους κυρωθέντες πίνακες επιτυχόντων και αυτεπάγγελτα ανακαλείται η πράξη κατάταξής τους. 6.Δόκιμοι Πυροσβέστες, οι οποίοι εισήλθαν στην Πυροσβεστική Ακαδημία με ψευδή, νοθευμένα ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχουν, αποβάλλονται υποχρεωτικά από αυτήν, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Επίσης, οι Δόκιμοι Πυροσβέστες κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία αποβάλλονται οποτεδήποτε από αυτήν, με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού αυτής, αν απολέσουν κάποιο από τα προς κατάταξη προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας ή διαπιστωθεί έλλειψη αυτού ή για πειθαρχικούς λόγους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Αν έχουν εξέλθει επιτυχώς από τη Σχολή Πυροσβεστών, ανακαλείται η απόφαση πρόσληψής τους υποχρεωτικά έστω κι αν κρίθηκαν ικανοί για μονιμοποίηση μετά την παρέλευση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. 7.Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο Αρχείο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης. ¶ρθρο 14Υποχρέωση παραμονής στην Υπηρεσία 1.Οι αποφοιτούντες από τη Σχολή Πυροσβεστών υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Πυροσβεστικό Σώμα επί τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία αποφοίτησης από τη Σχολή. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1339/1983 (Α΄ 35). 2.Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 683/1977 (Α΄ 247), εφαρμόζονται αναλόγως και για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που παραιτούνται ή αποπέμπονται πριν τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής στο Σώμα της προηγούμενης παραγράφου. ¶ρθρο 15¶λλες διατάξεις Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα προσόντα, εφαρμόζονται αναλόγως και για την κατάταξη άλλων κατηγοριών πυροσβεστικού προσωπικού, με τη διαφορά ότι, όταν οι κατατασσόμενοι είναι αξιωματικοί, για το διορισμό τους εκδίδεται προεδρικό διάταγμα αντί υπουργικής απόφασης. Δεν υποβάλλονται επίσης σε αθλητικές εξετάσεις και δοκιμασίες μόνον οι υποψήφιοι σε διαγωνισμό για κατάταξη στον κλάδο των αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών. ¶ρθρο 16Τελικές - Καταργούμενες διατάξεις 1.Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος θεωρείται, ως ενιαία πόλη, ο Νομός Αττικής, εκτός της πόλης του Λαυρίου, των Μεγάρων και της νήσου Αίγινας. Επίσης θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη η Π.Υ. Κω με την Π.Υ. Κ/Α Κω, η Π.Υ. Καλαμάτας με την Π.Υ./Π.Α. Καλαμάτας, η Π.Υ. Λεχαινών με την Π.Υ./Π.Α. Ανδραβίδας και η Π.Υ. Ρόδου με την Π.Υ/Κ.Α. Ρόδου και Υπηρεσίες βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) με τις ομώνυμες Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ή τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πόλεων. Ως πόλη έδρα των υπολοίπων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αεροδρομίων θεωρείται το ίδιο το Αεροδρόμιο. 2.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 167/2003 (Α΄ 138), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο μόνο του π.δ. 313/2003 (Α΄ 265), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού ή είναι αντίθετη με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού. ¶ρθρο 17Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις 2009/3812 2009
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
Τροποποίηση του π.δ. 19/2006 «Κανονισμός Κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 16) και του π.δ. 17/2006 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 170/1996,[...]" 2007/236 2007
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος. 2008/97 2008
Τροποποίηση του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος». 2009/38 2009