Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Βασική διάρθρωση
Άρθρο 1
1.  
  Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του διοικητικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, γίνεται από τις διοικητικές υπηρεσίες των οποίων η βασική διάρθρωση ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος οργανισμού
2.  
  Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία η Βιβλιοθήκη, η οποία διέπεται ως προς τη διοίκηση, τις αρμοδιότητες και το προσωπικό της από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο α της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 1404/1983 όπως κάθε φορά ισχύουν.
3.  
 1. Στο ίδιο Ίδρυμα λειτουργεί Νομική Υπηρεσία, για την εξυπηρέτηση του Πανεπιστημίου στις κάθε μορφής υποθέσεις του, δικαστικές ή εξώδικες και για τη νομική καθοδήγηση των Αρχών και Υπηρεσιών αυτού με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές.
 2. Η υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για την παραλαβή των επιδιδόμενων στο Πανεπιστήμιο εγγράφων και δικογράφων και την υπογραφή των σχετικών εκθέσεων επιδόσεως.
 3. Οι θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας ορίζονται σε:
 4. Μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου και Μία (1) θέση δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής.
 5. Για τη θέση του Νομικού Συμβούλου προσλαμβάνεται δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ενώ για τη θέση δικηγόρου, δικηγόρος με διετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας.
 6. Ο Νομικός Σύμβουλος έχει τη γενική και ειδική εποπτεία της λειτουργίας της Υπηρεσίας και της περατώσεως των κάθε μορφής υποθέσεών της, ασκεί το γνωμοδοτικό έργο, βοηθούμενος από το δικηγόρο και παρίσταται ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Αρχής, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο ή μετά από ειδική εντολή του Πρύτανη.
 7. Για τη θέση δικηγόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 (Α΄ 147), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
 8. Ο δικηγόρος συνεργάζεται με το Νομικό Σύμβουλο επί νομικών θεμάτων και για τον τρόπο διεξαγωγής των υποθέσεων και εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων (Πολιτικών, Ποινικών ή Διοικητικών) και Αρχών
 9. Ο δικηγόρος έχει υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του και να βρίσκεται στη διάθεση του Πανεπιστημίου όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες λειτουργίας και έχουν εφαρμογή και σ΄ αυτόν οι διατάξεις του Δικηγορικού Κώδικα
 10. Ο Νομικός Σύμβουλος όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει αναπληρώνεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου από τον υπηρετούντα δικηγόρο
 11. Το προσωπικό της Νομικής Υπηρεσίας παρέχει τις Υπηρεσίες του στο ίδρυμα κατά πλήρη απασχόληση, κατά τις διατάξεις του κώδικα περί Δικηγόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 2
1.  
  Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διαρθρώνονται στις ακόλουθες μονάδες:
 1. Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης
 2. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
 3. Τμήμα Μηχανοργάνωσης
 4. Τμήμα Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων
 5. Γραμματεία Διοικούσας Επιτροπής
 6. Γραμματεία Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής
 7. Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας
 8. Γραμματεία Σχολής
 9. Γραμματείες Τμημάτων (Μία για κάθε Τμήμα)
 10. Οι Γραμματείες Διοικούσας Επιτροπής, Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής, Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και οι Γραμματείες Τμημάτων, από διοικητικής άποψης οργανώνονται και λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος
Άρθρο 3
1.  
  Η Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδια για την προώθηση των διαδικασιών που αφορούν τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης σπουδών, φοίτησης και διοικητικής μέριμνας. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:.
 1. Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού
 2. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
 3. Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού:
 2. είναι αρμόδιο για την προώθηση από την κεντρική διοίκηση προς τη Σχολή, τα Τμήματα και τις λοιπές οργανικές μονάδες και αντιστρόφως των διαδικασιών για την προκήρυξη – πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΤΕΠ.), την εκλογή, διορισμό, μονιμοποίηση, εξέλιξη και εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των κατηγοριών αυτών, την πρόσληψη έκτακτου επιστημονικού προσωπικού, την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, τον καθορισμό και φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν ασκείται από τα άλλα τμήματα της διεύθυνσης, όπως επίσης και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου.
 3. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης:
 4. είναι αρμόδιο για την μισθοδοσία του προσωπικού που υπηρετεί, την προώθηση των διαδικασιών προκήρυξης διαγωνισμών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, την εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών και την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων
 5. Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων:
 6. είναι αρμόδιο για την προώθηση των διαδικασιών σχετικά με τα πάσης φύσεως ακαδημαϊκά θέματα, όπως τα θέματα εγγραφών – μετεγγραφών φοιτητών, παροχών στους φοιτητές, έγκρισης και λειτουργίας προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, έγκρισης και λειτουργίας προγραμμάτων σπουδών επιλογής, έρευνας, εφαρμογής του προγράμματος και του οδηγού σπουδών.
 7. Το Τμήμα, επίσης, είναι αρμόδιο για τη στέγαση, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών.
 8. Ειδικά για την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών επιτρέπεται, με απόφαση της ΔΕ το Πανεπιστήμιο, να συμβληθεί με ιατρό παθολόγο που διαμένει στην πόλη της Κοζάνης.
Άρθρο 4 "Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών"
1.  
  Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την εκπόνηση ή παρακολούθηση μελετών για την επίβλεψη και τον έλεγχο των εκτελούμενων στο Παν/μιο τεχνικών έργων και εν γένει για τη διεκπεραίωση τεχνικών θεμάτων, για την επιθεώρηση και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος καθώς και για την ομαλή λειτουργία αυτών. Επίσης, για όποιο άλλο θέμα τεχνικής φύσεως ανατεθεί σε αυτό από τη Διοικούσα Επιτροπή. Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών υπάγεται στον Προϊστάμενο Γραμματείας του Πανεπιστημίου.
Άρθρο 5 "Αυτοτελές Τμήμα Μηχανοργάνωσης"
1.  
  Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης είναι αρμόδιο για την μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μηχανογραφημένων προγραμμάτων σε θέματα που σχετίζονται με τη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος. Ασχολείται με θέματα που αφορούν στην τεκμηρίωση και στη μέριμνα, στον χειρισμό και στην καλή λειτουργία του δικτύου Η/Υ. Το Αυτοτελές Τμήμα Μηχανοργάνωσης υπάγεται στον Προϊστάμενο Γραμματείας του Πανεπιστημίου.
Άρθρο 6 "Αυτοτελές Τμήμα Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων"
1.  
  Το Τμήμα Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων είναι αρμόδιο για την έκδοση διδακτικών συγγραμμάτων και διδακτικών σημειώσεων του Ιδρύματος, τη σύνταξη - έκδοση της επιστημονικής επετηρίδας του ιδρύματος και άλλων επιστημονικών μελετών, τη μέριμνα για τη σύνταξη, έκδοση και διάθεση της διοικητικής επετηρίδας, των επισήμων λόγων, των ενημερωτικών δελτίων και άλλων διοικητικής φύσεως δημοσιευμάτων και εντύπων του ιδρύματος, την ταξινόμηση και την επεξεργασία της ύλης, την παρακολούθηση της εκτύπωσης των δημοσιευμάτων και την επιμέλεια της διόρθωσης αυτών, όπως επίσης, και για την επιμέλεια σύνταξης πίνακα αποδεκτών και τήρηση αρχείου εκδόσεων. Το Αυτοτελές Τμήμα Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων υπάγεται στον Προϊστάμενο Γραμματείας του Πανεπιστημίου.
Άρθρο 7 "Γραμματεία Διοικούσας Επιτροπής"
1.  
  Η Γραμματεία Διοικούσας Επιτροπής είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται ιδίως: η συγκέντρωση και η επεξεργασία των θεμάτων που εισάγονται για συζήτηση στην Επιτροπή. Η μέριμνα για την κατάρτιση – έγκριση και κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η μέριμνα για την τήρηση των πρακτικών και για την κοινοποίηση των αποφάσεων στις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες. Η τήρηση αρχείου πρακτικών και η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων αυτών. Επίσης για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία του συλλογικού αυτού οργάνου.
Άρθρο 8 "Γραμματεία Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής"
1.  
  Η Γραμματεία Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής είναι αρμόδια για την τήρηση και διεκπεραίωση της προσωπικής αλληλογραφίας του Προέδρου, τον προγραμματισμό των συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών του, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που υποβοηθεί την άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης είναι επιφορτισμένη και με καθήκοντα δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας.
Άρθρο 9 "Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας"
1.  
  Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας υποστηρίζει διοικητικά την Επιτροπή Ερευνών και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην κοινή απόφαση Κ.Α. /679/96 (Β΄ 826) των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 10 "Γραμματεία Σχολής"
1.  
  Η Γραμματεία της Σχολής είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό έργο της σχολής. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται ιδίως: η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου, η τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων τόσο της Κοσμητείας όσο και της Γενικής Συνέλευσης, η μέριμνα για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, η εκτέλεση των αποφάσεων των συνεδριάσεων της Κοσμητείας και της Γενικής Συνέλευσης, η προ της εισαγωγής στις συνεδριάσεις των δύο προαναφερόμενων συλλογικών οργάνων επεξεργασία των προτάσεων των τμημάτων που αναφέρονται σε διάφορα αιτήματα όπως αυτά καθορίζονται από το νόμο, η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία και το συντονισμό των γραμματειών των τμημάτων για τα κοινά θέματα της σχολής καθώς και η διεκπεραίωση κάθε άλλου θέματος που ανήκει στην αρμοδιότητα της σχολής. Η Γραμματεία Σχολής λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος.
Άρθρο 11 "Γραμματείες Τμημάτων (μία για κάθε Τμήμα)"
1.  
  Οι Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος, έχουν τις εξής αρμοδιότητες: - Διεκπεραιώνουν όλα τα θέματα που αφορούν στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές (εγγραφές, έκδοση καταλόγων, πιστοποιητικών και διπλωμάτων, έκδοση φοιτητικών ταυτοτήτων, θεώρηση βιβλιαρίου υγείας, κλπ), υποστηρίζουν γραμματειακά τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων (Διοικητικό Συμβούλιο – Γενική Συνέλευση), διεκπεραιώνουν τις αποφάσεις τους και παρακολουθούν την εκτέλεσή τους. - Προωθούν τις διαδικασίες προκήρυξης θέσεων, εκλογής και εξέλιξης του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού καθώς και την προκήρυξη θέσεων, πλήρωση και εξέλιξη του λοιπού προσωπικού του Τμήματος. - Μεριμνούν για την κατάρτιση και προώθηση στη διοίκηση του προγράμματος σπουδών. - Παρακολουθούν και φροντίζουν για την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. - Προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση συγγραμμάτων και σημειώσεων και φροντίζουν για την έκδοση απόφασης από τα όργανα του Τμήματος για τη διανομή τους. - Επιμελούνται των αιτημάτων των φοιτητών και τους παρέχουν κάθε πληροφορία. - Τηρούν το πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στο Τμήμα. - Ευθύνονται για την τήρηση των αρχείων των φοιτητών, την καταχώρηση των εγγράφων, των βαθμολογίων κλπ. - Φροντίζουν για την σύνταξη και διανομή των ωριαίων και ωρολογίων προγραμμάτων.

ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Άρθρο 12 "Θέση Προϊσταμένου Γραμματείας"
1.  
  Μία (1) θέση Προϊσταμένου Γραμματείας ΑΕΙ της κατηγορίας των ειδικών θέσεων με βαθμό 2ο. Η θέση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1 του ν. 1566/1985 (Α΄ 117) του άρθρου 4 του π.δ. 388/83 (Α΄ 141) και όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 13
1.  
  Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διακρίνονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
 2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
 4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
2.  
  Στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ανήκουν οι κλάδοι:
 1. ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός
 2. ΠΕ Πληροφορικής
 3. ΠΕ Μηχανικών
3.  
  Στην Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ανήκουν οι κλάδοι:
 1. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 2. ΤΕ Μηχανικών
 3. ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
 4. ΤΕ Πληροφορικής
4.  
  Στην Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκουν οι κλάδοι:
 1. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 2. ΔΕ Τεχνικός
 3. ΔΕ Τηλεφωνητών
5.  
  Στην Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ανήκουν οι κλάδοι:
 1. ΥΕ Επιμελητών
 2. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
 3. ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων
Άρθρο 14
1.  
  Οι θέσεις του μόνιμου διοικητικού προσωπικού κατανέμονται ως εξής:
 1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός - Είκοσι επτά (27) θέσεις στους βαθμούς Δ΄- Α΄
 2. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής - Έντεκα (11) θέσεις στους βαθμούς Δ΄- Α΄
 3. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών - Πέντε (5) θέσεις στους βαθμούς Δ΄- Α΄
 4. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού - Δέκα (10) θέσεις στους βαθμούς Δ΄- Α΄
 5. Κλάδος ΤΕ Μηχανικών - Τρεις (3) θέσεις στους βαθμούς Δ΄- Α΄
 6. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής - Δύο (2) θέσεις στους βαθμούς Δ΄-Α΄
 7. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων - ΄Εντεκα (11) θέσεις στους βαθμούς Δ΄- Α΄
 8. Κλάδος ΔΕ Τεχνικός - Επτά (7) θέσεις τους βαθμούς Δ΄- Α΄
 9. Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών - Μία (1) θέση στους βαθμούς Δ΄-Α΄
 10. Κλάδος ΥΕ Επιμελητών - Δύο (2) θέσεις στους βαθμούς Ε΄- Β΄
 11. Κλάδος ΥΕ Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων - Δύο (2) θέσεις στους βαθμούς Ε΄- Β΄
 12. Κλάδος ΥΕ Προσωπικού – Καθαριότητας -Δύο (2) θέσεις στους βαθμούς Ε΄- Β΄
Άρθρο 15 "Προσωπικό με θητεία"
1.  
  Μία (1) θέση Ιατρού Ελεγκτή, με θητεία και βαθμό Α΄. Η θέση αυτή έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με την αρ. 90578/Β1/29.10.2004 (Β΄ 1517) υπουργική απόφαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Άρθρο 16
1.  
  Οι θέσεις της υπηρεσίας Βιβλιοθήκης ορίζονται ως εξής: -Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων στους βαθμούς Δ΄-Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Άρθρο 17
1.  
  Των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προΐσταται ο Προϊστάμενος Γραμματείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 388/1983 (Α΄ 141).
2.  
  Της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, προΐσταται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 2 του ν. 2683/1999, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
3.  
  Την υπηρεσία Βιβλιοθήκης που λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
4.  
  Των Τμημάτων Διοίκησης και Προσωπικού Οικονομικής Διαχείρισης, και Ακαδημαϊκών Θεμάτων, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και αν δεν υπάρχει του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
5.  
  Του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχει υπάλληλος κλάδου ΤΕ Μηχανικών
6.  
  Του Τμήματος Μηχανοργάνωσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ο οποίος έχει επιστημονική γνώση ή πείρα των αντικειμένων του κλάδου Πληροφορικής
7.  
  Του Τμήματος Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
8.  
  Των Γραμματειών Διοικούσας Επιτροπής, Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής, Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και των Γραμματειών της Σχολής και των Τμημάτων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Άρθρο 18 "Αναπλήρωση"
1.  
  Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων που απουσιάζουν ή κωλύονται ή δεν υπάρχουν αναπληρώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 2683/1999 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 19 "Κατανομή - Τοποθέτηση"
1.  
  Η κατανομή του διοικητικού προσωπικού στις επιμέρους διοικητικές μονάδες, τα καθήκοντα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) και 48 παρ. 12 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) και των άρθρων 5 και 2 παρ. 2 περίπτωση β στοιχείο του ν. 2083/1992.
Άρθρο 20 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 79, παρ. 5 εδάφιο δ΄ του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107). β) Του άρθρου 2 παρ. 2 περ. β΄ υποπερ. ν τουν. 2083/1992 (Α΄ 159). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). δ) Του άρθρου 3 παρ. 2 του π.δ. 92/2003 (Α΄ 83). ε) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527). στ) Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519). ζ) Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄608).
 • Την πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση 1η/15.7.2003), 17η/22.9.2004 και 42η/12.10.2005.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος: α) του Κρατικού Προϋπολογισμού Ετήσια δαπάνη ύψους 600.000 ευρώ περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος προς τούτο στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ (Ειδ. Φ. 19-250 ΚΑΕ 0200). β) του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: Δαπάνη ύψους 65.000 ευρώ περίπου κατά το οικονομικό έτος 2006 και 5.000 ευρώ περίπου για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την υπ’ αριθμ. 164/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-09-14 Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/197
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/679 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/90578/Β1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/90578_Β1 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1649 1986
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/388 1983
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας». 2003/92 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία