Περί αντικαταστάσεως της παρ.1 του άρθρου 19 του π.δ. 78/1998 «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών» (Α’ 72)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 19 του π.δ. 78/1998 αντικαθίστανται ως εξής:"
1.  
  Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών μπορεί να επενδύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και έγκριση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου η έγκριση αυτή απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, τηρουμένων και των διατάξεων γενικών ή ειδικών νόμων καθώς και των κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς που ισχύουν κάθε φορά για την τοποθέτηση των κεφαλαίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ως εξής:.
 1. Σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου και ομόλογα Τραπεζών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα
 2. Σε μετοχές και άλλα χρεόγραφα εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.).
 3. Σε μετοχές εταιριών που διατίθενται σε δημόσια εγγραφή για να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.).
 4. Σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και μετοχές, που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.).
 5. Σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας
 6. Σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αξιών Αθηνών (Χ.Π.Α.).
 7. Σε άλλες κινητές αξίες, εφόσον αυτό προβλέπεται από σχετική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη
 8. Για τη συγκρότηση ιδίων ή ομαδικών αμοιβαίων κεφαλαίων και τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), στην οποία συμμετέχει μία νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα.
 9. Σε ακίνητα, είτε προς κάλυψη των πάσης φύσεως στεγαστικών αναγκών του Ο.Γ.Α., είτε προς εκμετάλλευση.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του προηγουμένου άρθρου, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 2458/1997 «Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 15).
 • Την 226/28.7.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
 • Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 40 του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 1) όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 32 του ν. 2778/1999 (Α’ 295) και της παρ.6 του άρθρου 28 του ν. 2992/2002 (Α’ 54).
 • Τις διατάξεις των άρθρου 12 και 13 παρ.2 του ν. 1902/1990 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων (Α’ 138).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α’ 130).
 • Την 155492/Β.638/21.3.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 373).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
 • Την 1003/Θ14/25.11.2004 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.
 • Τη γνώμη του Β’ Κλιμακίου του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που διατυπώθηκε στην 2η/31.3.2006 συνεδρίασή του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ο.Γ.Α. δεν μπορεί να προσδιοριστεί διότι θα είναι ανάλογη της εκάστοτε επενδυτικής δραστηριότητας του Οργανισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/155492/Β.638 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/155492_Β_638 2002
ΝΟΜΟΣ 1990/1902 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1902 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις. 1997/2458 1997
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις. 1999/2778 1999
Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. 2002/2992 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία