Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 455/1995 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» (Α΄ 268) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2004/57/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2004, για την ταυτοποίηση των πυροτεχνημάτων και ορισμένων πυρομαχικών για τους σκοπούς της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και προς την απόφαση Ε (2004) 1332/15.4.2004 της Επιτροπής, σχετικά με το έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του π.δ. 455/1995 (Α΄ 268), αντικαθίσταται ως εξής:
  Για την έκδοση άδειας μεταφοράς χρησιμοποιείται αποκλειστικά έντυπο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος διατάγματος. Στην άδεια μεταφοράς μνημονεύονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η άδεια συνοδεύει τα εκρηκτικά μέχρι του σημείου προορισμού τους, αντίγραφο δε αυτής φυλάσσεται από τον παραλήπτη. Σε κάθε περίπτωση η άδεια επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές εφόσον ζητηθεί .
2.  
  Οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του π.δ. 455/1995, αναριθμούνται αντίστοιχα σε παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 7.
Άρθρο 2
1.  
  Μετά το άρθρο 18 του π.δ. 455/1995 προστίθεται άρθρο 18Α, ως εξής:
  Άρθρο 18Α
  1.  
   Άρθρο 18 Α.
  2.  
   Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης είναι αρμόδιοι να προσδιορίζουν με κοινή απόφαση, για τους σκοπούς του άρθρου 1 της παραγράφου 3 δεύτερη περίπτωση του παρόντος διατάγματος, εάν τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ, αποτελούν πυροτεχνήματα ή εκρηκτικά
Άρθρο 3
1.  
  Για τη χορήγηση της άδειας ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών χρησιμοποιείται το ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο, ως το διαλαμβανόμενο υπόδειγμα, το οποίο συντάσσεται εις τριπλούν
  Άρθρο 19
  1.  
   ΄και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος προεδρικού διατάγματος τα παραρτήματα Ι (Βασικές απαιτήσεις ασφαλείας), ΙΙ (Ενότητα Β έως και Ζ), ΙΙΙ (Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκ μέρους των κρατών – μελών για τους κοινοποιημένους οργανισμούς), ΙV (Σήμανση πιστότητας), V (Έντυπο της άδειας ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών), VΙ (Αντικείμενα τα οποία στις σχετικές συστάσεις των Η.Ε., θεωρούνται πυροτεχνήματα ή πυρομαχικά) και VΙΙ (Αντικείμενα τα οποία με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης προσδιορίζονται, ως πυροτεχνήματα ή εκρηκτικά), τα οποία έχουν ως εξής.
2.  
  Μετά το παράρτημα ΙV του άρθρου 19 του π.δ. 455/1995, προστίθενται παραρτήματα V, VΙ και VΙΙ, τα οποία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχουν ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ.
 1. Καταρτίζεται και εκτυπώνεται με μέριμνα της Δ/νσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της Ε (2004) 1332/15.4.2004 απόφασης της Επιτροπής, ώστε να μη μπορεί να παραποιηθεί και υπό συνθήκες κανονικής χρήσης να μη σκίζεται και τσαλακώνεται.
 2. Συνοδεύεται από παράρτημα στο οποίο περιέχονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ισχύος της άδειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς επίσης περιέχονται επεξηγηματικές της χρήσης του σημειώσεις.
 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Αντικείμενα τα οποία στις σχετικές συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών θεωρούνται πυροτεχνήματα ή πυρομαχικά, σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας 2004/57/ΕΚ της Επιτροπής.
 4. ΝοΟΗΕ Ονομασία και περιγραφή Κλάση/ Υποδιαίρεση Γλωσσάριο (χρησιμοποιείται ως οδηγός μόνο για ενημέρωση) Ομάδα0009 Πυρομαχικά, εμπρηστικά με ή χωρίς ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.2 G Πυρομαχικά Γενικός όρος, που αφορά κυρίως αντικείμενα στρατιωτικής εφαρμογής, που αποτελούνται από κάθε είδους βόμβες, βομβίδες, ρουκέτες, νάρκες, βλήματα και άλλες παρόμοιες συσκευές.
 5. Πυρομαχικά, εμπρηστικά Πυρομαχικά που περιέχουν εμπρηστική ουσία.
 6. Με εξαίρεση όταν η σύνθεση αποτελεί εκρηκτικό αφ’ εαυτού, περιέχει επίσης ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
 7. προωθητική γόμωση με εγχυτή και γόμωση ανάφλεξης, θρυαλλίδα με ρήγμα ή διαρροή γόμωσης. 0010 Πυρομαχικά, εμπρηστικά με ή χωρίς ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.3 G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0009 0015 Πυρομαχικά καπνού, με ή χωρίς ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.2G Πυρομαχικά, καπνού Πυρομαχικά που περιέχουν καπνογόνο ουσία.
 8. Με εξαίρεση όταν η ουσία αποτελεί εκρηκτικό αφ’ εαυτού, τα πυρομαχικά περιέχουν επίσης ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
 9. προωθητική γόμωση με εγχυτή και γόμωση ανάφλεξης, θρυαλλίδα με ρήγμα ή διαρροή γόμωσης. 0016 Πυρομαχικά καπνού με ή χωρίς ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.3G Βλ. λήμμα με αριθμό ΟΗΕ 0015 0018 Πυρομαχικά, δακρυγόνα με ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.2G Πυρομαχικά, δακρυγόνα με ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης Πυρομαχικά που περιέχουν δακρυγόνο ουσία.
 10. Περιέχουν επίσης ένα ή περισσότερα από τα εξής:
 11. πυροτεχνική ουσία, προωθητική γόμωση με εγχυτή και γόμωση ανάφλεξης, θρυαλλίδα με ρήγμα ή διαρροή γόμωσης. 0019 Πυρομαχικά, δακρυγόνα με ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0018 0039 Βόμβες, φωτιστικές 1.2G Βόμβες Εκρηκτικά αντικείμενα που ρίχνονται από αεροσκάφη.
 12. Μπορεί να περιέχουν εύφλεκτο υγρό με γόμωση έγχυσης, φωτιστική σύνθεση ή γόμωση έγχυσης.
 13. Ο όρος περιλαμβάνει:
 14. βόμβες, φωτιστικές. 0049 Φυσίγγια, ανάφλεξης 1.1G Φυσίγγια, ανάφλεξης Είδη που αποτελούνται από θήκη, εγχυτή και πυρίτιδα ανάφλεξης, συναρμολογημένα σε ένα τεμάχιο, έτοιμο για πυροβολισμό. 0050 Φυσίγγια, ανάφλεξης 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0049 0054 Φυσίγγια, σηματοδότησης 1.3G Φυσίγγια, σηματοδότησης Είδη που είναι σχεδιασμένα να εκτοξεύουν έγχρωμες φωτοβολίδες ή άλλη σηματοδότηση από πιστόλια σηματοδότησης κ.λ.π. 0066 Καλώδια ανάφλεξης 1.4G Καλώδιο, ανάφλεξης Είδος που αποτελείται από υφασμάτινο νήμα, καλυμμένο με μαύρη πυρίτιδα ή άλλη πυροτεχνική σύνθεση ταχείας καύσης και από εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμμα. ΄Η αποτελείται από πυρήνα μαύρης πυρίτιδας, καλυμμένο από εύκαμπτο πλεκτό ύφασμα.
 15. Καίγεται σταδιακά κατά μήκος με εξωτερική φλόγα και χρησιμοποιείται για να μεταδοθεί ανάφλεξη από συσκευή σε γόμωση. 0092 Φωτοβολίδες, επιφάνειας 1.3G Φωτοβολίδες Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες, που είναι σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται για φωτισμό, ανίχνευση, σηματοδότηση ή προειδοποίηση. 0093 Φωτοβολίδες, αέρος 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0092 0101 Πυροσωλήνας, μη εκρηκτικός 1.3G Πυροσωλήνας (Fuse/Fuze) Αν και οι δύο αυτές λέξεις έχουν κοινή προέλευση (Γαλλικά:
 16. Fusee fusil) και ορισμένες φορές θεωρούνται ως διαφορετική ορθογραφία, είναι χρήσιμο να διατηρηθεί η σύμβαση ότι ο πυροσωλήνας (fuse) αναφέρεται σε συσκευή ανάφλεξης που μοιάζει με σχοινί, ενώ η θρυαλλίδα (fuze) αναφέρεται σε συσκευή που χρησιμοποιείται σε πυρομαχικά που ενσωματώνουν μηχανικά, ηλεκτρικά, χημικά ή υδροστατικά στοιχεία για την εκκίνηση ακολουθίας ανάφλεξης ή εκπυρσοκρότησης.
 17. Πυροσωλήνας, ακαριαίος, μη εκρηκτικός (guickmatch)Είδος που αποτελείται από νήμα βάμβακος, εμποτισμένο με λεπτή μαύρη πυρίτιδα (guickmatch).
 18. Καίγεται με εξωτερική φλόγα και χρησιμοποιείται σε στήλες ανάφλεξης για πυροτεχνήματα κ.λ.π. 0103 Πυροσωλήνας, ανάφλεξης, σωληνοειδής, με μεταλλική επένδυση 1.4G Πυροσωλήνας, ανάφλεξης, σωληνοειδής, με μεταλλική επένδυση Είδος που αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα με πυρήνα εκρηκτικού ανάφλεξης 0171 Πυρομαχικά, φωτιστικά με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.2G Πυρομαχικά, φωτιστικά με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης Πυρομαχικά σχεδιασμένα για να παράγουν μία πηγή έντονου φωτός για φωτισμό περιοχής.
 19. Ο όρος περιλαμβάνει φυσίγγια, βομβίδες και βλήματα φωτιστικά και βόμβες φωτιστικές και ανίχνευσης στόχου. 0191 Συσκευές σηματοδότησης χειρός 1.4G Είδη σχεδιασμένα για να παράγουν σηματοδότηση. 0192 Σηματοδότες, σιδηροδρομικών γραμμών, εκρηκτικοί 1.1.G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0191 0194 Σηματοδότες, κινδύνου, πλοίων 1.1G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0191 0195 Σηματοδότες, κινδύνου, πλοίων 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0191 0196 Σηματοδότες, καπνού 1.1G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0191 0197 Σηματοδότες, καπνού 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0191 0212 Ανιχνευτές για πυρομαχικά 1.3G Ανιχνευτές για πυρομαχικά Σφραγισμένα είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες, που είναι σχεδιασμένα να αποκαλύπτουν την τροχιά βλήματος. 0254 Πυρομαχικά, φωτιστικά, με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0171 0297 Πυρομαχικά, φωτιστικά, με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0254 0299 Βόμβες φωτιστικές 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0039 0300 Πυρομαχικά, εμπρηστικά, με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0009 0301 Πυρομαχικά, δακρυγόνα, με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0018 0303 Πυρομαχικά, καπνού, με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0015 0306 Ανιχνευτές για πυρομαχικά 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0212 0312 Φυσίγγια, σηματοδότησης 1.4G Φυσίγγια, σηματοδότησης Είδη σχεδιασμένα για να ρίχνουν έγχρωμες φωτοβολίδες ή άλλη σηματοδότηση από πιστόλια σηματοδότησης. 0313 Σηματοδότες, καπνού 1.2G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0195 0318 Βομβίδες, γυμνασίων, χειρός ή όπλου 1.3G Βομβίδες χειρός ή όπλου Είδη σχεδιασμένα για να ρίχνονται δια χειρός ή να εκτοξεύονται από όπλο.
 20. Ο όρος περιλαμβάνει:
 21. Βομβίδες γυμνασίων, χειρός ή όπλου. 0319 Εγχυτές σωληνοειδείς 1.3G Εγχυτές, σωληνοειδείς Είδη που αποτελούνται από εγχυτή για ανάφλεξη και βοηθητική γόμωση αναφλεκτικού εκρηκτικού, όπως μαύρη πυρίτιδα, που χρησιμοποιούνται για την ανάφλεξη της προωθητικής γόμωσης σε θήκη φυσιγγίων για π.χ. κανόνια. 0320 Εγχυτές, σωληνοειδείς 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0319 0333 Πυροτεχνήματα 1.1G Πυροτεχνήματα Πυροτεχνικά είδη σχεδιασμένα για ψυχαγωγία. 0334 Πυροτεχνήματα 1.2G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0333 0335 Πυροτεχνήματα 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0333 0336 Πυροτεχνήματα 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0333 0362 Πυρομαχικά, γυμνασίων 1.4G Πυρομαχικά, γυμνασίων Πυρομαχικά χωρίς κύρια εκρηκτική γόμωση που περιέχουν ρήγμα ή διαρροή γόμωσης.
 22. Συνήθως περιέχουν επίσης θρυαλλίδα και προωθητική γόμωση. 0363 Πυρομαχικά, δοκιμαστικά 1.4G Πυρομαχικά, δοκιμαστικά Πυρομαχικά που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες και χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή της απόδοσης ή της αντοχής νέων πυρομαχικών, συστατικών όπλων ή συναρμολογήσεων. 0372 Βομβίδες, γυμνασίων, χειρός ή όπλου 1.2G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0318 0373 Συσκευές σηματοδότησης, χειρός 1.4S Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0191 0403 Φωτοβολίδες, αέρος 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0092 0418 Φωτοβολίδες, επιφάνειας 1.2G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0092 0419 Φωτοβολίδες επιφάνειας 1.1G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0092 0420 Φωτοβολίδες, αέρος 1.1G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0092 0421 Φωτοβολίδες, αέρος 1.2G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0092 0424 Βλήματα, αδρανή με ανιχνευτή 1.3G Βλήματα Είδη, όπως κάλυκες ή σφαίρες, που εκτοξεύονται από κανόνι ή άλλο πυροβόλο όπλο, τυφέκιο ή άλλο μικρό όπλο.
 23. Μπορεί να είναι αδρανή, με ή χωρίς ανιχνευτή, ή μπορεί να περιέχουν ρήγμα ή διαρροή γόμωσης ή εκρηκτικής γόμωσης.
 24. Ο όρος περιλαμβάνει:
 25. Βλήματα, αδρανή, με ανιχνευτή, βλήματα με ρήγμα ή διαρροή γόμωσης, βλήματα με ρήγμα γόμωσης. 0425 Βλήματα, αδρανή με ανιχνευτή 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0424 0428 Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς 1.1G Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες και χρησιμοποιούνται για τεχνικούς σκοπούς, όπως παραγωγή θερμότητας, παραγωγή αερίου, θεατρικά εφέ κ.λ.π. Ο όρος δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη, τα οποία απαριθμούνται χωριστά:
 26. όλα τα πυρομαχικά.
 27. Φυσίγγια, σηματοδότησης, κόπτες, καλώδια, εκρηκτικά.
 28. Πυροτεχνήματα.
 29. Φωτοβολίδες αέρος.
 30. Φωτοβολίδες επιφάνειας.
 31. Συσκευές αποδέσμευσης, εκρηκτικές.
 32. Πριτσίνια, εκρηκτικά.
 33. Συσκευές σηματοδότησης, χειρός.
 34. Σηματοδότες, κινδύνου.
 35. Σηματοδότες σιδηροδρομικών γραμμών, εκρηκτικοί.
 36. Σηματοδότες, καπνού. 0429 Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς 1.2G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0428 0430 Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0428 0431 Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0428 0434 Βλήματα με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης 1.2G Βλήματα Είδη όπως κάλυκες ή σφαίρες που εκτοξεύονται από κανόνι ή άλλο πυροβόλο όπλο, τυφέκιο ή άλλο μικρό όπλο.
 37. Μπορεί να είναι αδρανή, με ή χωρίς ανιχνευτή, ή μπορεί να περιέχουν ρήγμα ή διαρροή γόμωσης ή εκρηκτικής γόμωσης.
 38. Ο όρος περιλαμβάνει:
 39. βλήματα αδρανή, με ανιχνευτή, βλήματα με ρήγμα ή διαρροή γόμωσης, βλήματα με ρήγμα γόμωσης. 0435 Βλήματα με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0434 0452 Βομβίδες, γυμνασίων, χειρός ή όπλου 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0372 0487 Σηματοδότες, καπνογόνος 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0194 0488 Πυρομαχικά, γυμνασίων 1.3 G Πυρομαχικά, γυμνασίων Πυρομαχικά χωρίς κύριο ρήγμα γόμωσης που περιέχουν διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης.
 40. Συνήθως περιέχουν επίσης θρυαλλίδα και προωθητική γόμωση.
 41. Ο όρος δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη που απαριθμούνται χωριστά:
 42. βομβίδες , γυμνασίων. 0492 Σηματοδότες, σιδηροδρομικών γραμμών, εκρηκτικοί 1.3 G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0194 0493 Σηματοδότες, σιδηροδρομικών γραμμών, εκρηκτικοί 1.4 G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0194 0503 Συσκευές για φούσκωμα αερόσακων ή μονάδων αερόσακων ή προεντατήρες ζωνών ασφαλείας 1.4 G Ο μ ά δ α 0110 Βομβίδες , γυμνασίων, χειρός ή όπλου 1.4 S Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0318 0193 Σηματοδότες, σιδηροδρομικών γραμμών, εκρηκτικοί 1.4 S Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0194 0337 Πυροτεχνήματα 1.4 S Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0334 0345 Βλήματα, αδρανή με ανιχνευτή 1.4 S Βλήματα Είδη όπως κάλυκες ή σφαίρες που εκτοξεύονται από κανόνι ή άλλο πυροβόλο όπλο , τυφέκιο ή άλλο μικρό όπλο.
 43. Μπορεί να είναι αδρανή, με ή χωρίς ανιχνευτή, ή μπορεί να περιέχουν ρήγμα ή διαρροή γόμωσης ή ρήγμα γόμωσης. 0376 Εγχυτές, σωληνοειδείς 1.4 S Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0319 0404 Φωτοβολίδες, αέρος 1.4 S Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0092 0405 Φυσίγγια, σηματοδότησης 1.4 S Φυσίγγια , σηματοδότησης Είδη σχεδιασμένα για να ρίχνουν έγχρωμες φωτοβολίδες ή άλλη σηματοδότηση από πιστόλια σηματοδότησης κ.λ.π. 0432 Είδη, πυροτεχνικά ή για τεχνικούς σκοπούς 1.4 S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Αντικείμενα τα οποία με Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημοσίας Τάξης προσδιορίζονται ως πυροτεχνήματα ή εκρηκτικά.
 44. Νο.
 45. ΟΗΕ Ονομασία και περιγραφή Κατηγορία/ Υποδιαίρεση Γλωσσάριο (χρησιμοποιείται ως οδηγός μόνο για ενημέρωση) Ομάδα G 0121 Αναφλεκτικά συστήματα 1.1G Αναφλεκτικά συστήματα Είδη που περιέχουν μία ή περισσότερες εκρηκτικές ουσίες για την εκκίνηση της ανάφλεξης σε εκρηκτική στήλη.
 46. Μπορεί να ενεργοποιούνται χημικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά. 0314 Αναφλεκτικά συστήματα 1.2G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0121 0315 Αναφλεκτικά συστήματα 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0121 0316 Θρυαλλίδες, ανάφλεξης 1.3G 0317 Θρυαλλίδες, ανάφλεξης 1.4G 0325 Αναφλεκτικά συστήματα 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0121 0353 Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο. 1.4G 0454 Αναφλεκτικά συστήματα 1.4S Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0121 Ομάδα S 0131 Αναπτήρες πυροσωλήνων 1.4S Αναπτήρες, πυροσωλήνων Είδη διάφορων σχεδίων που ενεργοποιούνται με τριβή, κρούση ή ηλεκτρισμό και χρησιμοποιούνται για την ανάφλεξη πυροσωλήνων ασφαλείας . 0349 Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο. 1.4S 0368 Θρυαλλίδες, ανάφλεξης 1.4S.
Άρθρο 4
1.  
  Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 31.1.2005. Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και στον Υπουργό Ανάπτυξης.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21).
 • Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου παρ. 2 του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη» (Α΄ 136).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις της οδηγίας 2004/57/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2004 (ΕΕL 127/73 της 29.4.2004) και της Απόφασης της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2004, 2004/388/ΕΚ (ΕΕL 120/43 της 24.4.2004).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.000 ευρώ περίπου ετησίως, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43-110, ΚΑΕ 0843).
 • Την υπ’ αριθμ. 307/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1943/2004/388/ΕΚΕΕL120 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1943/2004_388_ΕΚΕΕL120 1943
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως. 1995/455 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005