ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/200

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-09-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-09-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-09-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετάταξη του Περιφερειακού Γραφείου Οίκου Ναύτου (ΠΕ.Γ.Ο.Ν.) ΡΕΘΥΜΝΟΥ σε Παράρτημα Οίκου Ναύτου (Π.Ο.Ν.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Περιφερειακό Γραφείο Οίκου Ναύτου (ΠΕ.Γ.Ο.Ν.) Ρεθύμνου μετατάσσεται σε Παράρτημα Οίκου Ναύτου (Π.Ο.Ν.), διοικούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ναύτου Πειραιά (Δ.Σ./Ο.Ν.) δια του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής που εδρεύει στην περιφέρεια αυτού.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του εδαφ. ε του άρθρου 5 του ν. 6002/1934 «Περί προστασίας των ανέργων εργατών θαλάσσης και των οικογενειών αυτών» (Α΄ 37), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 318/1976 «Περί συστάσεως οργανικών θέσεων του Επιστημονικού και Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού του Οίκου Ναύτου» (Α΄ 111). β) Του άρθρου 7 του π.δ. 894/1981 «Περί της παρεχομένης εις τους ησφαλισμένους του Οίκου Ναύτου προστασίας» (Α΄ 226). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. 4782/10/28.2.2006 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου.
  • Την υπ’ αριθμ. 377/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
  • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Οίκου Ναύτου.
  • Την υπ’ αριθμ. 260/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1934/6002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6002 1934
ΝΟΜΟΣ 1976/318 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/318 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/894 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/894 1981
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία