ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/201

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-09-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-09-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-09-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ/τος 225/1986 «Σύσταση και Λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε)»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Στο άρθρο 1 του π.δ. 225/1986 (ΦΕΚ 91/Α/86) επιφέρονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:"
1.  
    Οι περιπτώσεις 6 και 10 αντικαθίστανται, ως εξής: 6 Π.Τ. Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα και αρμοδιότητα στους νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας».« 10 Π.Τ. Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα και αρμοδιότητα στους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας .
2.  
    Μετά την περίπτωση 15, προστίθεται περίπτωση 16 ως εξής: «16. Π.Τ. Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα και αρμοδιότητα στους Νομούς Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Λευκάδας». Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις : α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 1100/1980 «Περί ιδρύσεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας» (ΦΕΚ 295/Α/1980), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1479/1984 «Τροποποιήσεις του ν. 1100/1980 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145/Α/1984). β) Του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527/Β/2004).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του νομικού προσώπου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε) ύψους επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00) ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος, δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2007 και πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Ε ύψους διακοσίων εβδομήκοντα οκτώ χιλιάδων (278.000) ευρώ, με κωδικό ΚΑΕ. 0813.
  • Την από 21.2.2006 σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ.
  • Την υπ’ αριθμ. 222/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1980/1100 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1100 1980
ΝΟΜΟΣ 1984/1479 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1479 1984
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία