Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας σε Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών - Τροποποίηση και συμπλήρωση π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 43 του π.δ. 230/1998 (Α΄ 177) αντικαθίστανται ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 46 του π.δ. 230/1998 (Α΄ 177) αντικαθίστανται ως εξής:.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 43
1.  
  Η ΣΤ΄ Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για:
 1. Το γενικό συντονισμό του συνόλου των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Α΄, Β΄, Γ, Δ΄ και Ε΄ Γενικών Διευθύνσεων και των λοιπών Υπηρεσιών
 2. Το γενικό συντονισμό των Διευθύνσεων, που υπάγονται σε αυτή
2.  
  Ειδικότερα η ΣΤ΄ Γενική Διεύθυνση Διοικητικού είναι αρμόδια για:
 1. Τη μελέτη και εισήγηση για τη λήψη αποφάσεων για τον έγκαιρο προσδιορισμό κατά κατηγορίες των αναγκών του Υπουργείου σε προσωπικό, υλικό και εγκαταστάσεις για την πλήρη στελέχωση και εφοδιασμό των διαφόρων Υπηρεσιών του
 2. Το χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού, όπως για παράδειγμα όσων ανάγονται στο διορισμό ή την πρόσληψη, τη γενική υπηρεσιακή εξέλιξη, την τοποθέτηση και τη μετακίνησή του, την κλήση στο Κέντρο των Προϊσταμένων των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας και άλλων υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας, τις αποσπάσεις
 3. Τη μελέτη σε συνεργασία με τις άλλες Γενικές Διευθύνσεις και διατύπωση προτάσεων για την ίδρυση νέων Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή την κατάργηση υφισταμένων
 4. Τη διασφάλιση της επικοινωνίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου με τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας
 5. Τη σύνταξη μελετών και υποβολή εισηγήσεων για την οργάνωση, λειτουργία και εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών
 6. Την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και μέτρησης της ποιότητας και αποδοτικότητας της διοικητικής δράσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών
3.  
  Είναι επίσης αρμόδια να προβαίνει στην:
 1. Παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του έργου των διπλωματικών αρχών για τα θέματα της αρμοδιό­τητάς της
 2. Παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της
 3. Μελέτη και σύνταξη σχεδίων για τα οικονομικά και τεχνικά θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών
 4. Τη διαχείριση της Πάγιας Προκαταβολής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών
 5. Την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της αρμοδιότητάς της στα άλλα Υπουργεία, Υπηρε­σίες και Οργανισμούς για τη χάραξη της γενικής πολιτικής τους και την αντιμετώπιση των παρουσιαζομένων εκάστοτε προβλημάτων και υποθέσεών τους
Άρθρο 46
1.  
  Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης περιλαμβάνει εννέα (9) Τμήματα
2.  
  Οι αρμοδιότητες κατά Τμήμα της ΣΤ1 Διεύθυνσης κατανέμονται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η εισήγηση για την ίδρυση και κατάργηση των Αμίσθων Προξενικών Αρχών,
 2. Η διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών
 3. Τμήμα Βεβαιώσεων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 4. Η έγκαιρη προετοιμασία των αιθουσών συσκέψεων και συνεδριάσεων και γενικά κάθε θέμα, που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία τους
 5. ΙΙΙ.
 6. Τμήμα Νομοθεσίας και Διοικητικής Οργάνωσης.
 7. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 8. Η εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών των μονάδων του Υπουργείου Εξωτερικών και των υπηρεσιών, που υπάγονται σε αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 9. ΙΧ.
 10. Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:
 11. Η μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η εκτίμηση των αποτελεσμάτων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών και των Υπηρεσιών, που υπάγονται σε αυτό.
 12. Ειδικότερα στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 13. Η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών και των υπηρεσιών, που υπάγονται σε αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών
 14. Η εισήγηση για την ίδρυση και κατάργηση Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας
 15. Η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποίησης-ΙSΟ)
 16. Η εποπτεία σύνταξης των φύλλων αξιολόγησης και εκθέσεων δραστηριότητας, η τήρηση και συνεχής ενημέρωση των ατομικών φακέλων, πινάκων και επετηρίδων όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
 17. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες
 18. Η συλλογή στοιχείων και δεδομένων, που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των μονάδων του Υπουργείου Εξωτερικών και των υπηρεσιών, που υπάγονται σε αυτό
 19. Η μελέτη των χρησιμοποιούμενων εντύπων και η εισήγηση για τη βελτίωση και απλοποίησή τους καθώς και η σχεδίαση των απλουστευμένων εντύπων, ιδιαίτερα των απαραιτήτων για τις συναλλαγές των πολιτών με τις Υπηρεσίες
 20. ΙΙ.
 21. Τμήμα μη Μόνιμου Προσωπικού.
 22. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 23. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών
 24. Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
 25. ΙV.
 26. Τμήμα Δικαστικό Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει η εν γένει αλληλογραφία με τις δικαστικές αρχές γενικά. V.
 27. Τμήμα Διαβατηρίων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει η έκδοση και ανανέωση των ελληνικών διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, η τήρηση μητρώου των ανωτέρω διαβατηρίων, τα οποία εκδόθηκαν, και η σχετική με τα ανωτέρω θέματα αλληλογραφία. VΙ. Τμήμα Άμισθων Προξενικών Αρχών.
 28. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου “Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών’’» (Α΄ 62).
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 6 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (Β΄ 206) όμοιά της.
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) περίπου, η οποία θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (Ειδ. Φ. 09-110). Η ανωτέρω δαπάνη κατά το τρέχον οικονομικό έτος ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500,00 €) περίπου.
 • Την υπ’ αριθμ. 239/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/230 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία