ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/204

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-06-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση κλάδου εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ34Ιταλικής γλώσσας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται νέος κλάδος εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως εξής: Κλάδος ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας Τα προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού στον παραπάνω κλάδο ορίζονται ως εξής: Πτυχίο τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή πτυχίο τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντιστοίχου ειδικότητας ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής
2.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1566/1985 (167 Α΄).
  • Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ­νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), με το οποίο αποδίδονται οι διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε, περί ελέγχου των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
  • Την υπ’ αριθμ. 20/2005 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
  • Το γεγονός ότι με τις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
  • Την υπ’ αριθμ. 33/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-10-04 Ίδρυση κλάδου εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ34Ιταλικής γλώσσας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/208
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία