Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διαχείρισης και διεκπεραίωσης θεμάτων Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης προσωπικού πιστωτικών ιδρυμάτων από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος τα επικουρικά ταμεία ή οι κλάδοι συντάξεως των Ταμείων που λειτουργούν ως ν.π.ι.δ. σωματειακής μορφής ή ειδικού λογαριασμού ή ένωσης προσώπων αποκαλούνται εφεξής «Ταμεία».
Άρθρο 2
1.  
  Το Ε.Τ.Α.Τ. υποχρεούται να τηρεί πλήρες μητρώο των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, τη διαχείριση των υποθέσεων των οποίων έχει αναλάβει. Για το σκοπό αυτό δικαιούται να ζητεί από τα Ταμεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού, όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσωπική και ασφαλιστική κατάσταση ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Για την ενημέρωση του μητρώου, οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή που αφορά την ατομική και οικογενειακή κατάστασή τους και τις υπηρεσιακές μεταβολές τους. Την ίδια υποχρέωση για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω στοιχείων, όπου τους αφορούν, έχουν και οι συνταξιούχοι.
2.  
  Το Ε.Τ.Α.Τ. υποχρεούται να εκδίδει, μετά από αίτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων που είναι καταγεγραμμένοι στο μητρώο, βεβαιώσεις ή έγγραφα που αφορούν την ατομική ή οικογενειακή κατάσταση τους. Σε κάθε περίπτωση, το Ε.Τ.Α.Τ. αλληλογραφεί με τα Ταμεία για την παροχή πληροφοριών που αφορούν την ενημέρωση του μητρώου, αποσκοπώντας στην εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
3.  
  Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών παρακρατούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα και καταβάλλονται στο Ε.Τ.Α.Τ. μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που αφορούν.
4.  
  Το ποσό της δαπάνης που αναλογεί στον εργοδότη, όπως προσδιορίζεται κατά Ταμείο με ειδική οικονομική μελέτη σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 62 του ν. 3371/2005 καταβάλλεται κατ’ έτος στο Ε.Τ.Α.Τ. σε τριμηνιαίες δόσεις στην αρχή κάθε τριμήνου.
5.  
  Οι εργοδότες υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση του Ε.Τ.Α.Τ. τον αναγκαίο διοικητικό και λειτουργικό εξοπλισμό, τα αρχεία και μητρώα των εργαζομένων, μηχανογραφικά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για τη λειτουργία του Ε.Τ.Α.Τ., καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για το σχηματισμό των ατομικών φακέλων ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
Άρθρο 3
1.  
 1. Ο ασφαλισμένος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις για απονομή πάσης φύσεως ασφαλιστικών παροχών, υποβάλλει αίτηση στις διοικητικές υπηρε­σίες του Ε.Τ.Α.Τ. Η αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία προβαίνει στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών, όπως προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις του οικείου Ταμείου για τον σχηματισμό φακέλου της υπόθεσης για κάθε ασφαλισμένο.
 2. Στη συνέχεια εξετάζει το αίτημα και εισηγείται εγγράφως προς το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Τ., διατυπώνοντας την άποψή της.
 3. Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Τ. εξετάζει την υπόθεση και αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της εισήγησης της Υπηρεσίας με την έκδοση διοικητικής πράξης για την απονομή ή μη της αιτούμενης ασφαλιστικής παροχής.
 4. Οι προβλεπόμενες από τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων προθεσμίες διεκπεραίωσης των εν λόγω υποθέσεων εξακολουθούν να ισχύουν.
2.  
  Οι καταστατικές διατάξεις των Ταμείων που προβλέπουν αναγνώριση χρόνων ή προαιρετικής ασφάλισης εξακολουθούν να ισχύουν. Εισφορές που είχαν αρχίσει να καταβάλλονται για τις ανωτέρω περιπτώσεις, συνεχίζουν να καταβάλλονται στο Ε.Τ.Α.Τ.
3.  
  Στους ήδη συνταξιούχους των Ταμείων καταβάλλονται τα ποσά σύνταξης που κατέβαλε το Ταμείο από το οποίο συνταξιοδοτήθηκαν. Σε περίπτωση που στο Ταμείο ισχύει προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, το Ε.Τ.Α.Τ. καταβάλλει ολόκληρο το ποσό. Μετά τη συνταξιοδότησή τους από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα το ποσό μειώνεται ανάλογα και καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στην επικουρική σύνταξη.
4.  
  Οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, οι προϋ­ποθέσεις συνταξιοδότησης και οι παροχές είναι οι προβλε­πόμενες από τις καταστατικές διατάξεις των επιμέρους Ταμείων και από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας
5.  
  Για θέματα που αφορούν την έναρξη, λήξη και αναστολή καταβολής της σύνταξης, καθώς και παραγραφής των απαιτήσεων εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των Ταμείων
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 62 του ν. 3371/2005 (Α΄ 178).
 • Τη διάταξη του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλί­σεως, που έχει ληφθεί κατά την 18η/27.7.2006 συνεδρίασή του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ η προκαλούμενη επιβάρυνση στο Ε.Τ.Α.Τ. θα καλυφθεί από τις εργοδότριες τράπεζες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 3371/ 2005.
 • Την 240/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις. 2006/3522 2006
Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις. 2007/3554 2007
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις. 2007/3620 2007