Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 (ΕL Νο. 273 της 10.10.2002 /1 σελ. 1) για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ, εφεξής αναφερόμενος ως «Κανονισμός», και οι ακόλουθοι ορισμοί: α) Παραγωγός: το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο ή οποιοσδήποτε, από τη δραστηριότητα του οποίου, επαγγελματική ή μη, παράγονται ζωικά υποπροϊόντα β) Μονάδες διαχείρισης: οι μονάδες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος. γ) Μεταφορείς: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων ή/και μεταποιημένων προϊόντων που προέρχονται από αυτά για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. δ) Τελική διάθεση: η τελευταία μεταποίηση και διάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής ή η καταστροφή με αποτέφρωση ή συναποτέφρωση. Δεν περιλαμβάνει τα στάδια της συλλογής, μεταφοράς, χειρισμού, μεταποίησης για αξιοποίηση, ή το στάδιο της αποθήκευσης. ε) Διαχείριση: Περιλαμβάνει τα στάδια της συλλογής, μεταφοράς, χειρισμού, μεταποίησης, αποθήκευσης, διάθεσης στην αγορά, τελικής διάθεσης ή αξιοποίησης.
Άρθρο 3
1.  
  Η Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι υπεύθυνη για το συντονισμό, τον έλεγχο της εφαρμογής και για την ενημέρωση των κοινοτικών οργάνων και των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, του παρόντος και κάθε άλλης σχετικής με την εφαρμογή του κανονισμού διάταξης από τις αρμόδιες αρχές της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης
2.  
  Τα μέτρα για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κανονισμού και του παρόντος λαμβάνονται, όπου τούτο απαιτείται, με κοινή απόφαση των προϊσταμένων των αρμόδιων γενικών διευθύνσεων των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργείων
3.  
  Η κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι αρμόδια για την εφαρμογή του κανονισμού και του παρόντος και κάθε άλλης διάταξης, οδηγίας ή μέτρου σχετικής με την εφαρμογή του κανονισμού, ιδίως δε για τον έλεγχο των μονάδων διαχείρισης, των παραγωγών και των μεταφορέων, της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και των μεταποιημένων προϊόντων που προέρχονται από αυτά, καθώς και για τη λήψη κάθε αναγκαίου για την τήρηση των σχετικών κτηνιατρικών υγειονομικών απαιτήσεων μέτρου
Άρθρο 4 "Για την τήρηση των κτηνιατρικών υγειονομικών απαιτήσεων του Κανονισμού"
1.  
  Οι παραγωγοί υποχρεούνται:
 1. να καταγράφουν καθημερινά τις παραγόμενες ποσότητες των ζωικών υποπροϊόντων ανά κατηγορία υλικών, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό
 2. να εξασφαλίζουν τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων που παράγουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων
 3. να εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των ζωικών υποπροϊόντων και την αποθήκευσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 11
 4. να τηρούν μητρώα αποστολών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 και 4.
 5. να τηρούν αρχείο με τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 12 και
 6. να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου έγγραφα και να επιτρέπουν στους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους την πρόσβαση σε όλα τα σημεία της μονάδας παραγωγής
2.  
  Οι μονάδες διαχείρισης υποχρεούνται:
 1. να λάβουν την κτηνιατρική άδεια υγειονομικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία της μονάδας διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 και 7,
 2. να καταγράφουν καθημερινά τις παραγόμενες ποσότητες των ζωικών υποπροϊόντων και των μεταποιημένων προϊόντων που προέρχονται από αυτά ανά κατηγορία υλικών,
 3. να εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των ζωικών υποπροϊόντων και την αποθήκευσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 11,
 4. να τηρούν μητρώα αποστολών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 και 4.
 5. να τηρούν αρχείο με τα συνοδευτικά έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 12
 6. να εξασφαλίζουν τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων και των μεταποιημένων προϊόντων που προέρχονται από αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων
 7. να εφαρμόζουν συστήματα αυτοελέγχου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού
 8. να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου έγγραφα και να επιτρέπουν στους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους την πρόσβαση σε όλα τα σημεία της μονάδας διαχείρισης και
 9. να υποβάλουν προς έγκριση στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης αίτηση με τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε αλλαγή που προτίθενται να επιφέρουν στη μονάδα διαχείρισης
3.  
  Οι μεταφορείς υποχρεούνται:
 1. να λάβουν άδεια μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1.
 2. να απολυμαίνουν το όχημα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2.
 3. να τηρούν αρχείο με τα συνοδευτικά έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 12
 4. να τηρούν μητρώα αποστολών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 και 4.
 5. να τηρούν αρχείο με τα αποδεικτικά του καθαρισμού και της απολύμανσης του οχήματος και
 6. να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου έγγραφα και να επιτρέπουν στους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους την ελεύθερη πρόσβαση στο εμπόρευμα, ώστε να καθίσταται εφικτός ο ενδελεχής έλεγχος του εμπορεύματος
4.  
  Ο κατά το χρόνο θανάτου του ζώου κάτοχος, νομέας ή κύριος υποχρεούται να καταγράφει σε αρχείο το ζώο που πέθανε, να ενημερώνει αμέσως τη Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, και να εξασφαλίζει ότι το πτώμα του ζώου διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων
Άρθρο 5
1.  
  Για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης μονάδας διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7, υποβάλλονται στην Δ/νση Κτηνιατρικής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ή ήδη λειτουργεί η μονάδα διαχείρισης, αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Όταν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του, της έγκρισης του από την αρμόδια αρχή ή δικαστήριο και της νόμιμης εκπροσώπησής του
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής σε κλίμακα 1/10.000 έως 1/5.000 και γενικό σχεδιάγραμμα του οικοπέδου (κάτοψη), όπου αποτυπώνονται οι μονάδες που λειτουργούν, το είδος τους και η ύπαρξη οικισμών. γ)Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/1.000 έως 1/500, με αποτύπωση των εγκαταστάσεων, των ορίων τους, καθώς και του δικτύου αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων.
 3. Σχεδιάγραμμα, σε κλίμακα 1/300 έως 1/100 ανάλογα με το μέγεθος των χώρων, με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων
 4. Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού, των ειδικών συσκευών και οργάνων της μονάδας, με αποτύπωση της διάταξης του εξοπλισμού στον χώρο
 5. Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της μονάδας με ιδιαίτερη αναφορά στην ημερήσια δυναμικότητα, στο είδος και τη μέση ημερήσια ποσότητα της προς επεξεργασία πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων
 6. Κατάλογο των προμηθευτών και του είδους της πρώτης ύλης, περιγραφή του τρόπου συλλογής και μεταφοράς της καθώς και γεωγραφική περιοχή κάλυψης
 7. Αντίγραφο, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, της αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης στερεών αποβλήτων ή/και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων
 8. Επίσημο αντίγραφο της έγκρισης της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία Υγείας ή Περιβάλλοντος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης., όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 9. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 10. Άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Δ/νση Βιομηχανίας, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
2.  
  Για τις μονάδες μεταποίησης των υλικών κατηγορίας 1, 2 και 3 του Παραρτήματος Ι η τεχνική περιγραφή στην περίπτωση στ) της παρ. 1 επιπρόσθετα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του κεφαλαίου V του Παραρτήματος V του Κανονισμού.
3.  
  Μονάδες διαχείρισης που λειτουργούν, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος
Άρθρο 6
1.  
  Για την χορήγηση κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7, υποβάλλονται στην Δ/νση Κτηνιατρικής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που είναι εγκατεστημένη η μονάδα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. η έκθεση αυτοψίας του άρθρου 7 παρ. 4.
 2. άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Δ/νση Βιομηχανίας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης
 3. άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 4. άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 5. ο μηχανισμός ελέγχου των υγειονομικών κινδύνων, που βασίζεται στον εντοπισμό και στη εφαρμογή μεθόδων παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου (ΗΑCCΡ)
 6. το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των οχημάτων
 7. τα μέτρα για τον αποκλεισμό της εισόδου των πτηνών και τεκμηριωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των τρωκτικών, των εντόμων ή άλλων παρασίτων
 8. σχετική έγκριση από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως αυτή προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού 1234/2003/ΕΚ της Επιτροπής, μετά από επιτόπιο έλεγχο και εισήγηση του επόπτη ελέγχου κυκλοφορίας ζωοτροφών, εάν πρόκειται για μονάδα που παράγει αποκλειστικά ζωοτροφές για ζώα που δεν συντηρούνται, παχύνονται ή εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων
2.  
  Μονάδες διαχείρισης που λειτουργούν υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος
Άρθρο 7
1.  
  Οι κτηνιατρικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων χορηγούνται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ. 2.
2.  
  Σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση συνιστάται τριμελής γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από:
 1. το Δ/ντή Κτηνιατρικής του νομού ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
 2. τον προϊστάμενο του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του νομού ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
 3. τον προϊστάμενο του Τμήματος Υγείας των Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του νομού ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
 4. στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις που δεν στελεχώνονται όλες οι παραπάνω υπηρεσίες, από τις αντίστοιχες ειδικότητες, η γνωμοδοτική επιτροπή αποτελείται μόνο από τους υπηρετούντες κτηνιάτρους της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης
3.  
 1. Για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης η Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5 και τα διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών στη γνωμοδοτική επιτροπή της παρ. 2.
 2. Εφ’ όσον ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο ενδιαφερόμενος καλείται εγγράφως να υποβάλει εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών τα ελλείποντα δικαιολογητικά.
 3. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο φάκελος επιστρέφεται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.
 4. Η επιτροπή εξετάζει την αίτηση και τα δικαιολογητικά για κάθε μονάδα εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους σε αυτήν
 5. Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 5 του παρόντος και του Κανονισμού, η επιτροπή εισηγείται στο Νομάρχη με πρακτικό της, το οποίο πρωτοκολλείται, την χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης.
 6. Η σχετική απόφαση του Νομάρχη εκδίδεται, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της γνωμοδοτικής επιτροπής της παρ. 2 προς το Νομάρχη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της εισήγησης της επιτροπής σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του Παραρτήματος VΙ.
4.  
  Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της μονάδας διαχείρισης σύμφωνα με τους όρους της κατά την παρ. 3 άδειας, διενεργείται από τη γνωμοδοτική επιτροπή της παρ. 2, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, αυτοψία στην εγκατάσταση εντός αποκλειστικής προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Στην έκθεση αυτοψίας, η οποία πρωτοκολλείται και κοινοποιείται στον αιτούντα, αναφέρονται αναλυτικά, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 καθώς και οι όροι που προβλέπει ο Κανονισμός για τη συγκεκριμένη μονάδα. Αν από την αυτοψία προκύπτει ότι η μονάδα δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του κανονισμού και του παρόντος, καλείται ο ενδιαφερόμενος να διατυπώσει εγγράφως και εντός είκοσι ημερών τις απόψεις του επί των παρατηρήσεων της αυτοψίας.
5.  
 1. Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο της αυτοψίας υποβάλλονται στη Δ/νση Κτηνιατρικής τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας της μονάδας διαχείρισης, εφαρμοζόμενης της διαδικασίας της περ. α της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
 2. Η επιτροπή εξετάζει την αίτηση και τα δικαιολογητικά για κάθε μονάδα εντός αποκλειστικής προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους σε αυτήν.
 3. Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 και του Κανονισμού χορηγείται η κτηνιατρική άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτ. γ) της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, Υπόδειγμα ΙΙ του Παραρτήματος VΙ. Η κτηνιατρική άδεια λειτουργίας περιλαμβάνει τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις διατάξεις του παρόντος, η μονάδα διαχείρισης.
 4. Μετά τη χορήγηση της κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης εισηγείται προς την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας) τη χορήγηση του ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισης.
 5. Η ως άνω κεντρική διεύθυνση χορηγεί εντός 30 ημερών από την παραλαβή της εισήγησης τον ειδικό κωδικό αριθμό έγκρισης κατά το άρθρο 9 παρ. 1. και αποστέλλει αυτόν εγγράφως στην οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και στη μονάδα διαχείρισης.
 6. Η λειτουργία της μονάδας διαχείρισης επιτρέπεται μετά τη χορήγηση του ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισης, Η ως άνω Κεντρική Διεύθυνση δύναται να μη χορηγήσει ή να άρει τον ειδικό κωδικό αριθμό έγκρισης, εάν διαπιστώσει μετά από επιτόπιο έλεγχο ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού και του παρόντος.
 7. Σε περίπτωση μη χορήγησης ή άρσης του ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισης ανακαλείται με απόφαση του νομάρχη η άδεια λειτουργίας.
6.  
  Αν η μονάδα διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων δεν λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας του παρόντος, οι αρχές που διενεργούν την επιθεώρηση και τον έλεγχο απευθύνουν έγγραφη σύσταση και τάσσουν προθεσμία στον κάτοχο των αδειών, προκειμένου να συμμορφωθεί με τους όρους των σχετικών αδειών. Από την κοινοποίηση της έγγραφης αυτής σύστασης με απόφαση του νομάρχη αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης και σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα της μονάδας. Τα όργανα ελέγχου καθώς και η επιτροπή της παρ. 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνουν αμελλητί τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου προερχομένου είτε από την κατά παράβαση των σχετικών αδειών λειτουργία της μονάδας είτε από τη σφράγισή της. Αν εντός της ταχθείσης προθεσμίας διαπιστωθεί με πρακτικό της επιτροπής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου η συμμόρφωση του κατόχου της άδειας προς τους όρους των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και τους αναφερόμενους στην έγγραφη σύσταση όρους, παύει η αναστολή λειτουργίας της μονάδας και αποσφραγίζονται οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα της μονάδας. Σε διαφορετική περίπτωση, μετά την πάροδο της ταχθείσης προθεσμίας, ανακαλούνται οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.
Άρθρο 8
1.  
 1. Όποιος μεταφέρει ζωικά υποπροϊόντα και μεταποιημένα προϊόντα που προέρχονται από αυτά για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, υποβάλλει στη Δ/νση Κτηνιατρικής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, όπου έχει την έδρα του, αίτηση για την έγκριση του εμπορευματοκιβωτίου (cοntainer) ή του οχήματος για τη μεταφορά ορισμένης κατηγορίας ζωικών υποπροϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων.
 2. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται και η διεύθυνση, στην οποία τηρείται κατά το άρθρο 9 το μητρώο αποστολών του μεταφορέα.
 3. Για την έγκριση πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 7 του Κανονισμού.
 4. Με απόφαση του Δ/ντη της Κτηνιατρικής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης χορηγείται η έγκριση του οχήματος και ο ειδικός κωδικός αριθμός έγκρισης του οχήματος ή του εμπορευματοκιβωτίου
2.  
  Ο μεταφορέας μετά από κάθε εκφόρτωση υποχρεούται να καθαρίζει και να απολυμαίνει το όχημα ή το εμπορευματοκιβώτιο. Η ημερομηνία και ώρα των εργασιών πλύσης και απολύμανσης αναγράφεται σε υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V, την οποία υπογράφει ο υπεύθυνος της μονάδας προορισμού ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, μετά το πέρας των εργασιών, ή στο στέλεχος του φορτωτικού εγγράφου, το οποίο παραμένει στον μεταφορέα.
Άρθρο 9
1.  
 1. Η Δ/νση Κτηνιατρικής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης τηρεί ενημερωμένο αρχείο καταχώρισης μονάδων διαχείρισης με πλήρη στοιχεία για κάθε μονάδα μαζί με τα αντίγραφα των εκθέσεων των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13
 2. Υπόδειγμα του μητρώου καταχώρισης καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος και περιλαμβάνει:
  • Στη στήλη 1:
  • τον ειδικό κωδικό αριθμό έγκρισης, ο οποίος είναι ένας γραμματοαριθμός αποτελούμενος από 5 χαρακτηριστικούς κωδικούς ως εξής:
  • - 1 έως …( τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης), - Την κατηγορία του υλικού που εισέρχεται στη μονάδα (Υ1,Υ2,Υ3 για υλικά κατηγορίας 1, 2 και 3, αντίστοιχα), - ΕL (ενδεικτικό κωδικός χώρας), - 01 έως 94 (ενδεικτικό κωδικό περιοχής, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος -Τον κωδικό που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την αρίθμηση των στηλών του μητρώου του Παραρτήματος ΙΙ, ανάλογα με την κατηγορία της εγκεκριμένης μονάδας
  • Στη στήλη 2:
  • τα στοιχεία της μονάδας διαχείρισης
  • Δεξιά των στοιχείων της μονάδας διαχείρισης σημειώνεται με Χ η στήλη στην οποία αντιστοιχεί η δραστηριότητα της μονάδας διαχείρισης
  • Στη στήλη 13, δεξιά των στοιχείων της μονάδας διαχείρισης, αναγράφεται το υλικό με το οποίο γίνεται η συναποτέφρωση
  • Στη στήλη 16, δεξιά των στοιχείων της μονάδας διαχείρισης, αναγράφεται η ημερήσια κατά μέσο όρο ποσότητα που παράγεται στην μονάδα διαχείρισης και το όνομα του εξερχόμενου από αυτήν υλικού
2.  
  Εκτός από το μητρώο καταχώρισης των μονάδων διαχείρισης της παρ. 1 η Δ/νση Κτηνιατρικής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης τηρεί και:.
 1. μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται όσοι ασκούν τις δραστηριότητες που κατά παρέκκλιση επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (μητρώο παρεκκλίσεων)
 2. μητρώο μεταφορέων
3.  
  Όποιος αποστέλλει, μεταφέρει ή παραλαμβάνει ζωικά υποπροϊόντα και τα μεταποιημένα προϊόντα που προέρχονται από αυτά, τηρεί μητρώο αποστολών. Το μητρώο αυτό περιλαμβάνει:.
 1. την περιγραφή των υλικών, συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού, το ζωικό είδος για τα υλικά της κατηγορίας 3 και τα μεταποιημένα προϊόντα που προέρχονται από αυτά, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως υλικά ζωοτροφών και, ανάλογα με την περίπτωση τον αριθμό ενωτίου,
 2. την ποσότητα των υλικών
4.  
  Εκτός από τα στοιχεία της παρ. 3 το μητρώο αποστολών περιλαμβάνει επιπλέον στην περίπτωση:.
 1. του αποστολέα των ζωικών υποπροϊόντων:
 2. την ημερομηνία παραλαβής των υλικών από τις μονάδες, το όνομα και τη διεύθυνση του μεταφορέα, το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη και ενδεχομένως τον αριθμό έγκρισής του, και ανάλογα με την περίπτωση:
 3. -τον αριθμό έγκρισης της μονάδας προέλευσης και -τη φύση και τις μεθόδους επεξεργασίας
 4. του μεταφορέα των ζωικών υποπροϊόντων:
 5. την ημερομηνία παραλαβής των υλικών από τις μονάδες, την μονάδα προέλευσης των υλικών, το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη και ενδεχομένως τον αριθμό έγκρισής του, και ανάλογα με την περίπτωση:
 6. -τον αριθμό έγκρισης της μονάδας προέλευσης, και -τη φύση και τις μεθόδους επεξεργασίας,
 7. του παραλήπτη των ζωικών υποπροϊόντων:
 8. την ημερομηνία παραλαβής, την μονάδα προέλευσης των υλικών, το όνομα και τη διεύθυνση του μεταφορέα
5.  
 1. Το μητρώο αποστολών πρέπει να είναι αριθμημένο κατά σελίδα και θεωρημένο στην πρώτη και την τελευταία σελίδα από την Δ/νση Κτηνιατρικής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία βρίσκεται η έδρα του αποστολέα, του μεταφορέα ή του παραλήπτη.
 2. Αν η τήρηση του ανωτέρω μητρώου γίνεται μηχανογραφικά, μπορεί να χρησιμοποιείται εκτύπωση σε συνεχές έντυπο, οπότε και στην περίπτωση αυτή η πρώτη και τελευταία σελίδα πρέπει να είναι θεωρημένες από την εν λόγω υπηρεσία.
 3. Σε περίπτωση εκτύπωσης σε ξεχωριστά έντυπα, κάθε σελίδα, αφού εκτυπωθεί, πρέπει να φέρει την απαιτούμενη θεώρηση.
 4. Η καταχώριση στο μητρώο πρέπει να γίνεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση της μεταφοράς.
 5. Η εκτύπωση του ηλεκτρονικού μητρώου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε ενενήντα (90) ημέρες.
Άρθρο 10
1.  
 1. Οι Δ/νσεις Κτηνιατρικής των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας να αποστείλουν στο Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με το ταχυδρομείο:
  • συμπληρωμένο το Μητρώο καταχώρισης των μονάδων διαχείρισης του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος, ββ)την έκθεση αυτοψίας της παρ. 4 του άρθρου 7, γγ)τις εκθέσεις επιθεώρησης του άρθρου 13 και.
  • κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων της μονάδας διαχείρισης
 2. Οι Δ/νσεις Κτηνιατρικής των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας να αποστείλουν και σε όλες τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση των προαπαιτούμενων αδειών σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με το ταχυδρομείο:
  • συμπληρωμένο το Μητρώο καταχώρισης των μονάδων διαχείρισης του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος,
  • κάθε μεταβολή που γίνεται στις μονάδες διαχείρισης
 3. Οι Δ/νσεις Κτηνιατρικής των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων υποχρεούνται να εξασφαλίσουν με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι οι παραγωγοί, οι μονάδες διαχείρισης και οι μεταφορείς ενημερώνονται σχετικά με τις υποχρεώσεις που υπέχουν σύμφωνα με το άρθρο 4 και τον κανονισμό
2.  
  Το Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων, της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταρτίζει κατάλογο των εγκεκριμένων μονάδων διαχείρισης, τον οποίο αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών
Άρθρο 11
1.  
  Οι παραγωγοί και οι μονάδες διαχείρισης λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κάθε υλικό κατηγορίας 1, 2 ή 3 και κάθε μεταποιημένο προϊόν που προέρχεται από αυτό, να μπορεί να ιχνηλατείται από τη στιγμή της παραγωγής του μέχρι τη διάθεσή του στο λιανικό εμπόριο ή την τελική του διάθεση
2.  
  Εφόσον τα υλικά κατηγορίας 1, 2 και 3 δεν απομακρύνονται καθημερινά από τον τόπο στον οποίον παράγονται, πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρο ή σε δοχεία υπό ψύξη. Τα δοχεία πρέπει να ταυτοποιούνται με σαφήνεια ανάλογα με την κατηγορία του υλικού που περιέχουν, με την επικόλληση ανεξίτηλης ταινίας πλάτους τουλάχιστον 15 εκατοστών χρώματος κόκκινου για τα υλικά κατηγορίας 1, κίτρινου για τα υλικά κατηγορίας 2 και πράσινου για τα υλικά κατηγορίας 3, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί των υλικών ειδικού κινδύνου.
3.  
  Τα εγκεκριμένα οχήματα και εμπορευματοκιβώτια πρέπει να ταυτοποιούνται μέσω μιας μόνιμης πινακίδας από μέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό, στην οποία αναγράφεται ο ειδικός κωδικός αριθμός έγκρισης του οχήματος ή του εμπορευματοκιβωτίου, που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 8
4.  
  Επίσης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, στα οχήματα, στα εμπορευματοκιβώτια ή/και στις συσκευασίες των υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης και των μεταποιημένων προϊόντων, πρέπει να τοποθετείται ανεξίτηλη ετικέτα που φέρει ευανάγνωστα τα εξής στοιχεία:
 1. Την κατηγορία των υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης ή, αν πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα, την κατηγορία των υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης από τα οποία προήλθαν τα μεταποιημένα προϊόντα.
 2. Ειδικότερα:
 3. i) για υλικά κατηγορίας 3, την ένδειξη:
 4. «απαγορεύεται η κατανάλωση από τον άνθρωπο», ή αν προορίζονται για τις παρακάτω χρήσεις, τις ενδείξεις:
 5. «Προορίζεται για την παραγωγή ζωοτροφών ζώων συντροφιάς» - «Προορίζεται αποκλειστικά για την παραγωγή λιπασμάτων». ii) για υλικά κατηγορίας 2, εκτός από την κόπρο και το περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα και τα μεταποιημένα προϊόντα που προέρχονται από αυτά, την ένδειξη:
 6. «απαγορεύεται η κατανάλωση από τα ζώα», και αν προορίζεται για ζωοτροφές ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του Κανονισμού και σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω ίδιου άρθρου, στην ετικέτα θα αναγράφεται «προς ζωοτροφή για …» συμπληρωμένη με την ονομασία του είδους του ζώου (ζώων) για τα οποία προορίζεται το υλικό. iii) για υλικά κατηγορίας 1 και τα μεταποιημένα προϊόντα που προέρχονται από αυτά, την ένδειξη:
 7. «μόνο για καταστροφή». iν) στην περίπτωση της κόπρου και του περιεχομένου του πεπτικού σωλήνα, η λέξη «κόπρος».
 8. Στη συσκευασία των ζωικών υποπροϊόντων ή των μεταποιημένων προϊόντων που προέρχονται από αυτά αναγράφεται επίσης η ημερομηνία παραγωγής, ο αριθμός παραγωγής της παρτίδας, ο ειδικός κωδικός αριθμός έγκρισης της μονάδας διαχείρισης ή ο κωδικός του παραγωγού, η επωνυμία και η διεύθυνσή τους
 9. Οι παραπάνω ετικέτες, πλην των ετικετών της παρ. β), έχουν πράσινο χρώμα για τα υλικά της κατηγορίας 3, κίτρινο χρώμα για τα υλικά της κατηγορίας 2 και κόκκινο χρώμα για τα υλικά της κατηγορίας 1.
 10. Στην περίπτωση των οχημάτων ή εμπορευματοκιβωτίων οι διαστάσεις της ετικέτας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 50Χ35 εκ.
 11. Στις άλλες περιπτώσεις, οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερες από 20Χ30 εκ.
 12. Το ύψος των χαρακτήρων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 5 εκ.
Άρθρο 12
1.  
 1. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς εντός της Χώρας τα υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης και τα μεταποιημένα προϊόντα που προέρχονται από αυτά, πρέπει να συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV ή άλλο υπόδειγμα που ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία ή όπου προβλέπεται στον Κανονισμό από υγειονομικό πιστοποιητικό
 2. Το εμπορικό έγγραφο εκδίδεται από τον αποστολέα σε τετραπλούν, ένα πρωτότυπο και τρία αντίγραφα, και συνυπογράφεται από τον μεταφορέα.
 3. Το πρωτότυπο συνοδεύει την παρτίδα μέχρι τον τελικό προορισμό.
 4. Ο παραλήπτης φυλάσσει το πρωτότυπο και αποστέλλει υπογεγραμμένο ένα αντίγραφο στον αποστολέα.
 5. Ο αποστολέας και ο μεταφορέας φυλάσσουν καθένας από ένα αντίγραφο.
 6. Όταν η συλλογή και η μεταφορά πραγματοποιούνται από την ίδια τη μονάδα μεταποίησης, το αντίγραφο του εμπορικού εγγράφου που προβλέπεται για τον μεταφορέα, φυλάσσεται από τη μονάδα αυτή.
2.  
  Όταν μεταφέρονται νεκρά ζώα ο ιδιοκτήτης τους υποχρεούται να υποβάλει στην Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για προσυπογραφή το εμπορικό έγγραφο της παρ. 1. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και στην περίπτωση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης ή εκδήλωσης εστιών επιζωοτικών ασθενειών.
Άρθρο 13
1.  
 1. Η Δ/νση Κτηνιατρικής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης πραγματοποιεί, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, επιθεωρήσεις στις μονάδες διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού.
 2. Το έντυπο επιθεώρησης, στο οποίο περιγράφονται οι όροι και οι απαιτήσεις του Κανονισμού για την εκάστοτε εξεταζόμενη μονάδα και βεβαιώνεται η πλήρωσή τους, πρωτοκολλείται, αρχειοθετείται και αποστέλλεται στο Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων.
 3. Η ανωτέρω αρχή διενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας έκτακτους ελέγχους.
 4. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων τα αρμόδια όργανα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη της μονάδας διαχείρισης και στα μητρώα, τα εμπορικά έγγραφα και τα υγειονομικά πιστοποιητικά.
2.  
  Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ασκεί επιτόπιο έλεγχο σε συνεργασία με το Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων ή το Τμήμα Σφαγείων, κατά περίπτωση, τόσο στις δράσεις των οργάνων των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όσο και στους υποκείμενους στον έλεγχο των υπηρεσιών αυτών χώρους, εγκαταστάσεις, μέσα μεταφοράς, πρόσωπα, έγγραφα και στοιχεία
3.  
  Όταν διενεργείται αυτοψία στις μονάδες διαχείρισης και στις εγκαταστάσεις παραγωγής ζωικών υποπροϊόντων από το κατ’ άρθρο 26 του ν. 1650/1986 Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος του νομού στο κλιμάκιο συμμετέχει και κτηνίατρος της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 14
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 3, υποχρεούνται να παρέχουν στους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διενεργούν Κοινοτικούς ελέγχους, κάθε αναγκαία συνδρομή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους
2.  
  Οι Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικές υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν στην Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός της οριζόμενης από την παραπάνω Διεύθυνση προθεσμίας, κάθε αναγκαία συνδρομή για την εκτέλεση των καθηκόντων της
Άρθρο 15 "Κανονιστικές διατάξεις"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος
Άρθρο 16
1.  
  Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος ή του Κανονισμού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 3.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη διάρκειά της και το μέγεθος της επιχείρησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 8 και 9 του σημείου «Α. Διοικητικές κυρώσεις» του άρθρου 23 του ν. 248/1914 (Α΄ 110), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242).
2.  
  Σε όποιον παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1β, 1γ, 2α, 2γ, 2ε, 3α και 4 του άρθρου 4 επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των ση­μείων «Β. Ποινικές κυρώσεις» και «Γ. Κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων» του άρθρου 23 του ν. 248/1914 (Α΄ 110), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242).
Άρθρο 17 "Παραρτήματα"
1.  
  Παρατίθενται κατωτέρω τα παραρτήματα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV,V,VΙ τα οποία έχουν ως ακολούθως:
Άρθρο 18 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ. 243/1993 (Α΄ 107) και η υπ’ αριθμ. 362906/1996 (Β΄ 1075) Υπουργική απόφαση.
Άρθρο 19 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 70), το άρθρο 19 του ν.2367/1995, το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (Α΄ 101), και του άρθρου 5 του ν.1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1440/1984. β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως αυτό τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (Β΄ 1533/14.10.2004).
 • Την υπ’ αριθμ. 27304/17.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (Β΄ 517/17.3.2004).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν π.δ/γμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 128/30.5.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/362906 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/362906 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/132 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/27304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/27304 2004
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΝΟΜΟΣ 2002/1774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/1774 2002
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Υγειονομικοί όροι που διέπουν τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών απολβήτων, τη διάθεση τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/667/ΕΟΚ του[...]" 1993/243 1993
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005