ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/214

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-10-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-10-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι δέκα (10) οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους που συστήθηκαν από 1.7.2006 με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του ν. 3472/2006 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες δ [...]"
1.  
  Ηρακλείου: Δύο (2) οργανικές θέσεις Πρωτοδικών-Παρέδρων Πρωτοδικείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έντεκα (11)
2.  
  Ιωαννίνων: Μία (1) οργανική θέση Πρωτοδίκη-Παρέδρου-Πρωτοδικείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εννέα (9)
3.  
  Λαμίας: Μία (1) οργανική θέση Πρωτοδίκη-Παρέδρου Πρωτοδικείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)
4.  
  Λάρισας: Δύο (2) οργανικές θέσεις Πρωτοδικών-Παρέδρων Πρωτοδικείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εννέα (9)
5.  
  Πατρών: Μία (1) οργανική θέση Πρωτοδίκη-Παρέδρου Πρωτοδικείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα έξι (16)
6.  
  Ρόδου: Μία (1) οργανική θέση Πρωτοδίκη-Παρέδρου Πρωτοδικείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8)
7.  
  Τρικάλων: Μία (1) οργανική θέση Πρωτοδίκη-Παρέδρου Πρωτοδικείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7)
8.  
  Χανίων: Μία (1) οργανική θέση Πρωτοδίκη Παρέδρου Πρωτοδικείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του άρθρου 3 παρ.2 εδ.α΄ περ.ββ΄ του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ.8 του ν. 2408/1996 (Α΄ 104).
 • Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). Β. Την υπ’ αριθμ. 3459/30.8.2006 γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων αφού έλαβε υπόψη τις αιτιολογημένες προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας. Γ. Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Δ. Την υπ’ αριθμ. 279/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία