ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/216

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-10-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-10-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργώνκατά την έκδοση διοικητικών πράξεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα παρακάτω θέματα για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η έκδοση προεδρικού διατάγματος με πρόταση περισσοτέρων του ενός Υπουργών, ρυθμίζονται εφεξής χωρίς την σύμπραξη ενός ή περισσοτέρων Υπουργών εξ αυτών, ως ακολούθως: Περιορισμός της συναρμοδιότητας Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: α) Το προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3196/2003 (ΦΕΚ 274 Α΄), σχετικά με τον ορισμό της σύνθεσης των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, εκδίδεται εφεξής μόνο με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών. β) Το προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), σχετικά με την μεταβολή του αριθμού των οργανικών θέσεων κατά βαθμό των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, εκδίδεται εφεξής μόνο με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών. γ) Το προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), σχετικά με την μεταβολή και ανακατανομή κατά βαθμό των οργανικών θέσεων επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, εκδίδεται εφεξής μόνο με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών. δ) Το προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2949/2001 (ΦΕΚ 243 Α΄), σχετικά με τον ορισμό των οργανικών θέσεων του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων, που καταλαμβάνονται από πολιτιστικούς συμβούλους, εκδίδεται εφεξής μόνο με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών. ε) Το προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3196/2003 (ΦΕΚ 274 Α΄), σχετικά με την μεταβολή κατά βαθμό του αριθμού των οργανικών θέσεων υπαλλήλων κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, εκδίδεται εφεξής μόνο με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών. στ) Το προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 95 του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), σχετικά με την μεταβολή κατά βαθμό του αριθμού των οργανικών θέσεων υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, εκδίδεται εφεξής μόνο με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών. ζ) Το προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), σχετικά με την μεταβολή κατά βαθμό του αριθμού των οργανικών θέσεων υπαλλήλων του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, εκδίδεται εφεξής μόνο με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών. η) Το προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 129 του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), σχετικά με τον ορισμό σε αρχές εξωτερικού θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκδίδεται εφεξής μόνο με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών. θ) Το προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 149 του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού και την κατανομή του προσωπικού των διπλωματικών και προξενικών αρχών, εκδίδεται εφεξής μόνο με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών.
Άρθρο 2 "Τα παρακάτω θέματα για την ρύθμιση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η έκδοση κοινής απόφασης περισσοτέρων του ενός Υπουργών, ρυθμίζονται εφεξής χωρίς την σύμπραξη ενός ή περισσοτέρων Υπουργών εξ αυτών, ως ακολούθως:"
1.  
  Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
 1. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), σχετικά με την αρμοδιότητα ή δικαίωμα υπογραφής «με εντολή», που μπορεί να ασκείται και από το μεταβιβάζον διοικητικό όργανο, εκδίδεται εφεξής μόνο από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.
 2. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄), σχετικά με τον χαρακτηρισμό Περιφερειακών Ιατρείων ως Πολυδύναμων, εφόσον δεν συνιστώνται θέσεις προσωπικού, εκδίδεται εφεξής μόνο από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 3. Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213 Α΄), σχετικά με την σύσταση Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων ως αποκεντρωμένων μονάδων των κέντρων υγείας ή των νοσοκομείων, για την κάλυψη ειδικών κατά περίπτωση πληθυσμιακών ομάδων και αναγκών, εφόσον δεν συνιστώνται θέσεις προσωπικού, εκδίδεται εφεξής μόνο από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
2.  
  Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Ανάπτυξης: Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 26 του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α΄), σχετικά με την έγκριση συμβάσεως μεταξύ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων και του αντίστοιχου δήμου ή κοινότητας για την επέκταση της περιοχής δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., εκδίδεται εφεξής μόνο από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μακεδονίας - Θράκης.
3.  
  Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Πολιτισμού: Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), σχετικά με την αναπροσαρμογή των ανώτατων και κατώτατων ορίων του προστίμου που επιβάλλεται για την τοποθέτηση επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, εκδίδεται εφεξής μόνο από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
4.  
  Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας: Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), ως προς τον καθορισμό των αερολιμένων, μέσω των οποίων επιτρέπεται η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, εκδίδεται εφεξής μόνο από τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 9 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 102 Α΄). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 161/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Μακεδονίας-Θράκης, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-10-13 Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργώνκατά την έκδοση διοικητικών πράξεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/218
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις. 1995/2345 1995
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2001/2937 2001
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις. 2001/2949 2001
Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις. 2003/3172 2003
Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2003/3196 2003
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. 2005/3386 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία