ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/217

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-10-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-10-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Υπηρεσιών Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας συνιστάται Τμήμα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Τεχνικού, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 του π.δ. 2/1977 «Περί Οργανώσεως και Λειτουργίας του Οργανισμού Εργατικής Εστίας» (Α΄ 5).
2.  
  Στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Μελετών Έργων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 του π.δ. 249/1989 «Οργάνωση και Λειτουργία των Υπηρεσιών του Αυτόνομου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Ο.Ε.Κ.» (Α΄ 117).
Άρθρο 2
1.  
  Οι συνιστώμενες Υπηρεσίες είναι αρμόδιες: α) για την προώθηση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των άλλων διευκολύνσεων για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) στους χώρους που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Οργανισμού, β) για την προώθηση άλλων μέτρων που θα βελτιώνουν την ποιότητα των συνθηκών διοικητικής εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ, γ)για την παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και της νομοθεσίας στα πιο πάνω θέματα και τη μέριμνα για την εισαγωγή και εφαρμογή από τις υπηρεσίες του Υπουργείου ανάλογων μεθόδων και πρακτικών και δ) για τη συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και με άλλους φορείς, με σκοπό την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και στοιχείων τεχνογνωσίας και την αμοιβαία συνδρομή στα πιο πάνω θέματα, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων του Οργανισμού και των πολιτών στην κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία
Άρθρο 3
1.  
  Στο Τμήμα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Τεχνικού ή ΤΕ7 Υπομηχανικών
2.  
  Στο Γραφείο Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α’ 107) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», β) Του άρθρου 12 παρ. 10 του ν. 3230/2004 (Α’ 44) «Καθιέρωση συστήματος Διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις», γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). δ) Του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (Α΄ 163) και του π.δ. 152/1991 «Σύσταση Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Επιθεώρησης και κλάδου Επιθεωρητών, Πληροφορικής, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών στο Υπουργείο Εργασίας (Α’ 61).
 • Το υπ’ αριθμ. 57/12.10.2005 απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
 • Το υπ’ αριθμ. 37/2005 απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, (Β΄ 204).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 780,00 € και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού (ΚΑΕ 238) για τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, και ετήσια δαπάνη 300,00 € και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού (ΚΑΕ 0238) για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας αντίστοιχα. Για τα επόμενα πέντε έτη θα γίνει σχετική πρόβλεψη.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 230/31.7.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ_1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/2 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/249 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/249 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/368 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/368 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/152 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/152 1991
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία