ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/218

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-10-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-10-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-10-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός των Εθνικών Χιονοδρομικών ΚέντρωνΣελίου και Βασιλίτσας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Χαρακτήρας – Επωνυμία – Έδρα - Εποπτεία Τα Αθλητικά Κέντρα με την επωνυμία: α) «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου (Ε.Χ.Κ. Σελίου)», που ιδρύθηκε με το β.δ. 57/1972 (ΦΕΚ Α΄ 19) και εδρεύει στο Δήμο Βέροιας του Νομού Ημαθίας και β) «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας (Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας)», που ιδρύθηκε με το π.δ. 19/1991 (ΦΕΚ Α΄ 7) και εδρεύει στο Δήμο Γρεβενών του Νομού Γρεβενών, αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και υπάγονται στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ Α΄ 9). Άρθρο 2 1.Αποστολή των Εθνικών Χιονοδρομικών Κέντρων (Ε.Χ.Κ.) Σελίου και Βασιλίτσας είναι: 1)Η καλλιέργεια, η προαγωγή και η διάδοση του αθλητικού πνεύματος, της ομαδικότητας και της ευγενούς άμιλλας. 2)Η ανάπτυξη και η υποστήριξη του Σωματειακού Αθλητισμού και του Μαζικού Αθλητισμού (πανεπιστημιακού, σχολικού, εργασιακού κ.λπ.), καθώς και η εξασφάλιση της δυνατότητας των ενδιαφερομένων πολιτών να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες στους χώρους χιονοδρομιών. 3)Η αναβάθμιση του αθλητικού και του πολιτιστικού επιπέδου του κοινωνικού συνόλου. 2.Ειδικότερα, τα ως άνω Εθνικά Χιονοδρομικά Κέντρα (Ε.Χ.Κ.) για την επίτευξη της αποστολής τους προβαίνουν: 1)Στον προγραμματισμό, την οργάνωση και την υποστήριξη αθλητικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών και συνεδριακών εκδηλώσεων και εκθέσεων, διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, νομαρχιακού και δημοτικού επιπέδου. 2)Στην υποστήριξη αθλητικών και εν γένει πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων των φορέων τοπικού χαρακτήρα, καθώς και των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), στους χώρους λειτουργίας τους. 3)Στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεών τους με τα κατάλληλα μέσα και όργανα. 4)Στη συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων, των υλικών μέσων και των χώρων που διαθέτουν, καθώς και στην αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση αυτών. 5)Στη διαρκή βελτίωση των παρεχομένων προς το κοινό υπηρεσιών. 6)Στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση έργων υποδομής αθλητισμού στο χώρο ευθύνης τους. Άρθρο 3 1.Κάθε ένα από τα ως άνω Εθνικά Χιονοδρομικά Κέντρα (Ε.Χ.Κ.), διοικείται από την Επιτροπή Διοίκησης (Ε.Δ.), η οποία απαρτίζεται από επτά μέλη, τα οποία ορίζονται για θητεία δύο ετών, με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού ή Υφυπουργού. Μεταξύ των μελών αυτών περιλαμβάνονται, εφόσον είναι δυνατόν, ένας καθηγητής φυσικής αγωγής, ένας γιατρός και ένας επιστήμονας, τεχνολογικής κατεύθυνσης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται, μεταξύ των μελών της Επιτροπής, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Έφορος και ο Ταμίας αυτής. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να αντικαθίστανται τα μέλη της Επιτροπής, πριν από τη λήξη της θητείας τους. 2.Η Επιτροπή Διοίκησης ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες γενικές διατάξεις για τα όργανα διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από τις ειδικές διατάξεις για τα Εθνικά Γυμναστήρια και ειδικότερα όσες αναφέρονται σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης των Εθνικών Χιονοδρομικών Κέντρων (Ε.Χ.Κ.), ιδίως δε είναι αρμόδια για: 1)τη συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων και των μέσων που διαθέτει το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο (Ε.Χ.Κ.), την ασφαλή, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του, τον εφοδιασμό του με τον αναγκαίο εξοπλισμό και τα κατάλληλα μέσα και όργανα, καθώς και τη συγκρότηση των κάθε είδους επιτροπών διαγωνισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του. 2)τον προγραμματισμό και την οργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη της αποστολής του. 3.Η Επιτροπή Διοίκησης, με αποφάσεις της, καθορίζει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το χρόνο και τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.), καθώς και το αντίτιμο της χρήσης των εγκαταστάσεων και των αθλητικών οργάνων αυτού, το οποίο πρέπει να είναι εύλογο και αντίστοιχο προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 4.Η Επιτροπή Διοίκησης, με απόφασή της, έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την είσοδο και τη χρήση των εγκαταστάσεων και των αθλητικών οργάνων σε άτομα ή ομάδες ατόμων, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς και μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.). 5.Μετά από ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.), η Επιτροπή Διοίκησης καταλογίζει κάθε βλάβη, φθορά ή απώλεια στις εγκαταστάσεις, τα μέσα και υλικά του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.), σε βάρος των υπαιτίων προσώπων και των υπεύθυνων σωματείων ή φορέων, οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε άμεση και πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς αυτής. Τα ποσά που καταλογίζονται, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως κάθε φορά ισχύει. Οι εργαζόμενοι ή οι διαχειριστές του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.) δεν φέρουν ευθύνη για τη φθορά του αθλητικού υλικού που δίδεται για χρήση στους αθλούμενους. Άρθρο 4 1.Η Επιτροπή Διοίκησης (Ε.Δ.), διοικεί και διαχειρίζεται το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο (Ε.Χ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα Ν.Π.Δ.Δ., τις κατευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τις αποφάσεις της, που λαμβάνονται στις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις της. 2.Οι συνεδριάσεις της Ε.Δ. πραγματοποιούνται ως εξής: 1)Οι τακτικές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, που κοινοποιείται στα μέλη, με φροντίδα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Ε.Χ.Κ., τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση. 2)Έκτακτες συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κάθε φορά που κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή υποβληθεί εγγράφως αίτημα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Ε.Χ.Κ. ή από το 1/3, τουλάχιστον, των μελών της Επιτροπής Διοίκησης, για θέματα καθορισμένα. 3.Στην πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα συζήτησης. 4.Η Επιτροπή Διοίκησης αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου (απόντος του Προέδρου). Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. 5.Ο Γραμματέας της Ε.Δ. τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης και εντός τριών (3) ημερών συντάσσει το πρακτικό και το καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο. 6.Οι αποφάσεις της Ε.Δ. είναι εκτελεστές, μετά την καθαρογραφή και επικύρωση των πρακτικών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αμέσως μετά τη συνεδρίαση, και τη μονογραφή των πρακτικών από τα παρόντα μέλη. 7.Οι αποφάσεις της Ε.Δ., εκτελούνται με ευθύνη και φροντίδα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.), ή του νόμιμου αναπληρωτή του. 8.Εάν μέλος της Ε.Δ. απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, ή σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών, η Επιτροπή Διοίκησης υποχρεούται να εισηγηθεί αρμοδίως την αντικατάστασή του, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου. Για τα λοιπά θέματα λειτουργίας της Επιτροπής Διοίκησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως κάθε φορά ισχύουν. Άρθρο 5 Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Διοίκησης καθορίζονται ως εξής: 1.Αρμοδιότητες του Προέδρου της Ε.Δ. 1)Εποπτεύει τις υπηρεσίες του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.) και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις εξουσιοδοτήσεις που του παρέχει η Επιτροπή Διοίκησης. 2)Συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Επιτροπής Διοίκησης, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος. 3)Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Γραμματέα της Ε.Δ., την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. 4)Εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Διοίκησης. 5)Υπογράφει, μαζί με τον Ταμία και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού, όλα τα αποδεικτικά εισπράξεων και όλα τα χρηματικά εντάλματα, που αφορούν στις δαπάνες του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.). 6)Υπογράφει, μαζί με το Γραμματέα, τα έγγραφα που απευθύνονται στις διάφορες υπηρεσίες και αφορούν σε θέματα της Επιτροπής Διοίκησης και εγκρίνει την άδεια απουσίας του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Ε.Χ.Κ.. 7)Συντάσσει, μαζί με το Γραμματέα, τον Ταμία της Ε.Δ. και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού του Ε.Χ.Κ., τα σχέδια του ετήσιου Προϋπολογισμού και Απολογισμού και τα υποβάλλει στην Επιτροπή Διοίκησης για έγκριση. 8)Εκπροσωπεί το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο (Ε.Χ.Κ.), ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, ή άλλης αρχής, νομικού ή φυσικού προσώπου. 2.Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου της Ε.Δ. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.), αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κάθε φορά που απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του. 3.Αρμοδιότητες του Γραμματέα της Ε.Δ. 1)Θέτει έγκαιρα υπόψη του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης τα προς συζήτηση θέματα και με εντολή του καταρτίζεται η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής. 2)Φροντίζει για την έγκαιρη αποστολή στα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης των προσκλήσεων τακτικής και έκτακτης συνεδρίασης. 3)Ευθύνεται για την τήρηση των πρακτικών στο βιβλίο πρακτικών και για την υπογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης. 4)Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την εξερχόμενη αλληλογραφία για θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Διοίκησης και μεριμνά για την διεκπεραίωσή της. 5)Συνυπογράφει τα σχέδια του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού, τα αποδεικτικά εισπράξεων και τα χρηματικά εντάλματα, που αφορούν στις δαπάνες του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.). Τον Γραμματέα όταν απουσιάζει, αναπληρώνει μέλος της Επιτροπής Διοίκησης, που ορίζεται με απόφασή της. Σε περίπτωση απουσίας του από συνεδρίαση της Επιτροπής, τα πρακτικά τηρεί άλλο μέλος που, κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτής. 4.Αρμοδιότητες του Ταμία της Ε.Δ. 1)Συνυπογράφει τα αποδεικτικά εισπράξεων και τα χρηματικά εντάλματα που αφορούν το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο (Ε.Χ.Κ.). 2)Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη είσπραξη των εσόδων του Ε.Χ.Κ. και την ορθή, πλήρη και έγκαιρη τήρηση των προβλεπομένων εκάστοτε λογιστικών βιβλίων. 3)Συνυπογράφει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό του Ε.Χ.Κ.. 4)Μεριμνά για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων του Ε.Χ.Κ. και την κατάθεση σε Πιστωτικό Ίδρυμα των χρημάτων που εισπράττονται για λογαριασμό του. 5)Συνυπογράφει, με τον Πρόεδρο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού, τις επιταγές και κάθε άλλο έγγραφο για ανάληψη χρημάτων από πιστωτικά ιδρύματα. 6)Εποπτεύει τη σωστή λειτουργία των οικονομικών του Ε.Χ.Κ.. Με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης, ορίζεται το μέλος που αντικαθιστά τον Ταμία, κατά τις ημέρες απουσίας του. 5.Αρμοδιότητες του Εφόρου της Ε.Δ. 1)Εποπτεύει και μεριμνά για τη σωστή, αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και την υλοποίηση του Αθλητικού, Πολιτιστικού και Ψυχαγωγικού Προγράμματος του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.). 2)Επιμελείται τη συντήρηση και βελτίωση των εγκαταστάσεων, των μέσων και της εν γένει υλικοτεχνικής υποδομής του Ε.Χ.Κ., καθώς και την αντικατάσταση του ακατάλληλου εξοπλισμού. 3)Εκτελεί τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 4. Άρθρο 6 Διάρθρωση των Υπηρεσιών του Ε.Χ.Κ. Οι υπηρεσίες καθενός από τα Εθνικά Χιονοδρομικά Κέντρα Σελίου και Βασιλίτσας αποτελούν Διεύθυνση, με τον τίτλο Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού. Κάθε μια από τις διευθύνσεις αυτές συγκροτείται από τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων β) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών γ) Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού. Άρθρο 7 1.Η Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού είναι αρμόδια: α) για τον προγραμματισμό και την οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, β) για την εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση των χώρων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.), γ) για τη διοίκηση των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ε.Χ.Κ. και δ) για την διαχείριση των οικονομικών πόρων και των υλικών μέσων του Ε.Χ.Κ.. 2.Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού είναι οι εξής: 1)Τμήμα Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 1) Η οργάνωση, προετοιμασία και διεξαγωγή όλων των αθλημάτων, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων εκμάθησης αυτών, με την χρησιμοποίηση των αθλητικών οργάνων και εγκαταστάσεων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.) και η ευθύνη της ορθής διαχείρισης και φύλαξης αυτών, κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων ή άλλου είδους εκδηλώσεων. 2) Ο προγραμματισμός και η διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών και μορφωτικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και εκθέσεων, καθώς και η υλικοτεχνική υποστήριξη αυτών. 3) Η μέριμνα προβολής με κάθε μέσο του έργου και των δραστηριοτήτων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.) και η έκδοση πληροφοριακών και στατιστικών εντύπων για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πολιτών και φορέων. 2)Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 1) Η ευθύνη της συντήρησης των εγκαταστάσεων και των υπαίθριων χώρων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.) και της αντικατάστασης των φθορών, καθώς και η εισήγηση μελέτης για εκτέλεση έργων. 2) Η ευθύνη για την, σε ετήσια βάση, πρόβλεψη των σχετικών αναγκών των εγκαταστάσεων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.) σε υλικά μέσα, καθώς και η φύλαξη αυτών, ο προϋπολογισμός των σχετικών δαπανών και η εισήγηση για τη διενέργεια σχετικών διαγωνισμών για την προμήθεια αυτών. 3) Η ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση των μηχανολογικών, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.). 4) Η μέριμνα για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των υπαίθριων χώρων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.) και η φροντίδα των χώρων πρασίνου αυτού. 5) Η εισήγηση για τη φύλαξη και ασφάλεια όλων των χώρων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.) και η λήψη μέτρων αποφυγής ατυχημάτων αθλουμένων, επισκεπτών και εργαζομένων. 6) Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την πυρασφάλεια των χώρων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.). 7) Η ευθύνη για την κίνηση και συντήρηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.). 8) Η ευθύνη για την τήρηση ενημερωτικών μητρώων για όλες τις εγκαταστάσεις και το υλικό. 3)Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού 1) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες γενικές διατάξεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή τις ειδικές διατάξεις περί Εθνικών Γυμναστηρίων, που αφορούν σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης, ανάπτυξης και στελέχωσης ανθρωπίνου δυναμικού (πρόσληψη, απόλυση, υπηρεσιακές μεταβολές κ.λπ.), καθώς και η τήρηση των σχετικών υπηρεσιακών φακέλων. 2) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση, της τήρησης του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων και των πάσης φύσεως αδειών του προσωπικού, καθώς η εξασφάλιση υγιεινών συνθηκών εργασίας αυτού. 3) Η ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά το προσωπικό στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο (Ε.Χ.Κ.) και η σχετική ενημέρωση των εργαζομένων. 4) Η τήρηση των απαιτούμενων διοικητικών βιβλίων πρωτοκόλλου και του γενικού αρχείου αλληλογραφίας και των υπολοίπων εγγράφων και στοιχείων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.) και η επιμέλεια της καταστροφής του αρχείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 5) Η ευθύνη για την διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.), σε κάθε μορφή της, ηλεκτρονική ή μη. 6) Η μέριμνα για τη λειτουργία σταθμού πρώτων βοηθειών και τον εφοδιασμό του με το απαραίτητο αναλώσιμο ή μη ιατροφαρμακευτικό υλικό και την εξασφάλιση υγιεινών συνθηκών εργασίας καθώς και την παροχή οδηγιών σχετικά με την πρόληψη ασθενειών ή ατυχημάτων και την αντιμετώπισή τους. 7) Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η παρακολούθηση τήρησης αυτού, καθώς και η σύνταξη του ετήσιου οικονομικού απολογισμού του Ε.Χ.Κ.. 8) Η παρακολούθηση της κίνησης των εσόδων και εξόδων του Ε.Χ.Κ. και η τήρηση των απαιτούμενων λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τη νομοθεσία καθώς και η μηνιαία ενημέρωση της Επιτροπής Διοίκησης για όλα τα συναφή θέματα. 9) Η πληρωμή, με έκδοση επιταγών, των υλικών που αγοράζονται, των υπηρεσιών που παρέχονται και των έργων που εκτελούνται. Η μέριμνα για την καταβολή της μισθοδοσίας και των λοιπών παροχών στους εργαζόμενους, καθώς και των ανταποδοτικών και άλλων τελών στους οικείους φορείς. 10) Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, η απόδοση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών καθώς και η τήρηση των απαιτούμενων λογαριασμών (όπως, εφάπαξ κ.λπ.). 11) Ο προγραμματισμός των αναγκών των υπηρεσιών σε αναλώσιμα ή μη υλικά, όπως: έπιπλα, σκεύη, υπηρεσιακά έντυπα και εκδόσεις, καύσιμα θέρμανσης και κίνησης, είδη ένδυσης και υπόδησης όπου απαιτείται. 12) Η μέριμνα για την συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών και παραλαβής υλικών καθώς και η ευθύνη για την σύνταξη διακηρύξεων, προκηρύξεων, δημοσιεύσεων κ.λπ. . 13) Η μέριμνα για την κατάρτιση και υπογραφή διαφόρων συμβάσεων προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών ή ανάθεσης έργων ή εκμίσθωσης χώρου, κτισμάτων ή κυλικείων και η ευθύνη για την παραλαβή εγγυητικών επιστολών ή άλλης εγγυοδοσίας για τη συμμετοχή των υποψηφίων στους διαγωνισμούς αυτούς. 14) Η ευθύνη διαφύλαξης των τίτλων κυριότητας κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Χ.Κ. και η παρακολούθηση αυτής, με καταγραφή, φύλαξη και διαχείριση κάθε είδους υλικού. Άρθρο 8 1.Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ανέρχονται σε είκοσι πέντε (25) και διακρίνονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: 1)Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός–Οικονομικός, θέσεις δύο (2) Κλάδος ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, θέση μία (1) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, θέση μία (1) 2)Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός–Λογιστικός, θέση μία (1) Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, θέση μία (1) Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτών, θέση μία (1) 3)Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις δύο (2) Κλάδος ΔΕ Τεχνικών, θέσεις έντεκα (11) Κλάδος ΔΕ Οδηγών, θέσεις δύο (2) 4)Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, θέσεις τρεις (3). 2.Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας ανέρχονται σε είκοσι δύο (22) και διακρίνονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: 1)Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός–Οικονομικός, θέσεις δύο (2) Κλάδος ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, θέση μία (1) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, θέση μία (1) Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών, θέση μία (1) 2)Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός–Λογιστικός, θέση μία (1) Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, θέση μία (1) Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτών, θέση μία (1) 3)Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέση μία (1) Κλάδος ΔΕ Τεχνικών, θέσεις έντεκα (11) Κλάδος ΔΕ Οδηγών, θέση μία (1) 4)Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, θέση μία (1). 3.Προσόντα διορισμού στις ανωτέρω θέσεις είναι τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 9 1.Στη Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού του Ε.Χ.Κ. Σελίου και του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ. 2.Στα Τμήματα της ως άνω Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι ως εξής: Στο Τμήμα Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. Στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Στο Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 3.Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, είναι δυνατόν να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων της κατηγορίας ΤΕ και εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων προϊστάμενων από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, είναι δυνατόν να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων της κατηγορίας ΔΕ. Άρθρο 10 Καθήκοντα και αρμοδιότητεςτου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπει το παρόν και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ε.Χ.Κ., ιδίως δε: α) Ενημερώνει την Επιτροπή Διοίκησης (Ε.Δ.), για όλα τα θέματα που αφορούν το Ε.Χ.Κ. και μεριμνά για την έγκαιρη υλοποίηση των αποφάσεων της Ε.Δ.. β) Εισηγείται στην Επιτροπή Διοίκησης για τη στελέχωση των Τμημάτων του Ε.Χ.Κ. με προσωπικό, καθώς και για την υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων αθλητισμού. γ) Συντονίζει τη λειτουργία και εποπτεύει τα Τμήματα του Ε.Χ.Κ. και τις εγκαταστάσεις αυτού και μεριμνά για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του. δ) Ενημερώνει την Επιτροπή Διοίκησης για τις ελλείψεις σε αθλητικό εξοπλισμό, τεχνικά μέσα και είδη συντήρησης και καθαριότητας των εγκαταστάσεων και χώρων του Ε.Χ.Κ. και εισηγείται για τις αναγκαίες προμήθειες υλικών και υπηρεσιών. ε) Μετά από συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα και τους αθλητικούς φορείς, εισηγείται στην Επιτροπή Διοίκησης την έκδοση του προγράμματος λειτουργίας των αθλητικών χώρων, τον καθορισμό των προπονήσεων των ομάδων των αθλητικών σωματείων και την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών ή άλλου είδους συναφών εκδηλώσεων. στ) Μεριμνά για την εξασφάλιση μέσων και διαδικασιών αντιμετώπισης ατυχήματος μέσα στους χώρους του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.). ζ) Εγκρίνει τις άδειες του προσωπικού και εισηγείται τα σχετικά προγράμματα εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.). η) Εισηγείται στην Επιτροπή Διοίκησης και για κάθε άλλο θέμα που αφορά το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο (Ε.Χ.Κ.) και μπορεί μετά από άδεια της Επιτροπής να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις αυτής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Άρθρο 11 1.Τα Εθνικά Χιονοδρομικά Κέντρα (Ε.Χ.Κ.) Σελίου και Βασιλίτσας δύνανται, με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης, να προσλαμβάνουν με σύμβαση έργου Ιατρό, με ειδικότητα κατά προτεραιότητα, Γενικής Ιατρικής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 2.Τα Εθνικά Χιονοδρομικά Κέντρα (Ε.Χ.Κ.) Σελίου και Βασιλίτσας για τις αυξημένες ανάγκες λειτουργίας τους, κατά τη χειμερινή περίοδο (μήνες Νοέμβριο–Απρίλιο), δύνανται να προσλαμβάνουν προσωπικό, μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 3.Για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών των Εθνικών Χιονοδρομικών Κέντρων (Ε.Χ.Κ.), κατά τη χειμερινή περίοδο, επιτρέπεται η λειτουργία και η απασχόληση του αναγκαίου προσωπικού τους όλες τις ημέρες του μήνα, σε δωδεκάωρη (12ωρη) ή εικοσιτετράωρη (24ωρη) βάση, για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα. 4.Η πρόσληψη του προσωπικού πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως, κάθε φορά ισχύει. 5.Για την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του προσωπικού εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 6.Με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης, το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου κατατάσσεται σε οργανικές θέσεις, αντίστοιχες κατά κατηγορία και κλάδο με αυτές που κατείχε κατά την δημοσίευση του παρόντος. 7.Από τις οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού του Ε.Χ.Κ. δεν πληρούται αριθμός ίσος με τους υπηρετούντες κάθε φορά σε προσωρινές (προσωποπαγείς θέσεις), αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου. 8.Με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης, χορηγούνται τα αναγκαία κάθε φορά είδη ρουχισμού και υπόδησης στο προσωπικό που ασκεί χειρονακτική εργασία (κηπουροί, καθαριστές, συντηρητές κ.λπ.). 9.Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και μετά από πρόταση της Επιτροπής Διοίκησης, μπορεί να εκδίδεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.), ο οποίος δύναται να τροποποιείται με την ίδια διαδικασία. 10.Τα έξοδα μισθοδοσίας και τα λειτουργικά έξοδα που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος π.δ/τος βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Ειδικό Λογαριασμό που συστάθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος μετά την μετοχοποίηση του ΟΠΑΠ (ν. 2843/2000). Άρθρο 12 Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος το Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ.) σε θέσεις προσωπικού Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.) Σελίου και Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου (Ε.Χ.Κ.) Βασιλίτσας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Π.Σ.Υ.Μ.)ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΛΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ 9 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΟΔΗΓΩΝΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Π.Σ.Υ.Μ.)ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ 9 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΟΔΗΓΩΝ Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος Το διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υφυπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 30Α παρ. 2 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 121), που προστέθηκε με το άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 239). β) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527).
  • Την υπ’ αριθμ. 379300/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β/2005).
  • Την υπ’ αριθμ. 509/8.3.2006 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β΄ 282).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά του Ειδικού Λογαριασμού (ν. 2843/2000, ΦΕΚ Α΄ 219), που συστάθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος μετά τη μετοχοποίηση του Ο.Π.Α.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/1561/Α0024/10.1.2001 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και την υπ’ αριθμ. 28055/31.5.2001 (ΦΕΚ Α΄ 709), κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του Υφυπουργού Οικονομικών περί διαθέσεως του ποσού και λειτουργίας του ειδικού αυτού λογαριασμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 169/2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-10-13 Οργανισμός των Εθνικών Χιονοδρομικών ΚέντρωνΣελίου και Βασιλίτσας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/220
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/28055 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/28055 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/2/1561/Α0024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2_1561_Α0024 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/379300/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/379300_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/509 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/509 2006
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομεν τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α [...]" 2000/2843 2000
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία