Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 του ν. 3106/2003 και ιδίως την παρ. 5 του άρθρου αυτού «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 30 Α΄). β) Του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας» (ΦΕΚ 236 Α΄). γ) Του άρθρου 20 του ν. 3402/2005 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 258), δ) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄). ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
  • Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527 Β΄).
  • Την υπ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β΄).
  • Την υπ αριθμ. 27304/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 517 Β΄).
  • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου ¶μεσης Κοινωνικής Βοήθειας, η οποία περιλαμβάνεται στο υπ αριθμ. 23/συν.15η/24.11.2004 πρακτικό.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη για το έτος 2006 και εφεξής, η οποία ανέρχεται σε 3.890.000,00 Ευρώ για τα λειτουργικά έξοδα και τη μισθοδοσία του ήδη υπηρετούντος προσωπικού. Εάν καλυφθούν και οι λοιπές προβλεπόμενες στον Οργανισμό θέσεις προσωπικού, προκαλείται επιπλέον δαπάνη της τάξεως των 1.988.000,00 Ευρώ περίπου. Η δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και θα εγγράφεται στο Φ 220 και κατ αντιστοιχία στους υφιστάμενους ήδη ΚΑΕ 2337 και 2847, καθώς επίσης και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ως και από τους λοιπούς πόρους που προβλέπονται στη παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3106/2003.
  • Τις υπ αριθμ. 80/2005 και 321/2005 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-02-07 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/18
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/27304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/27304 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 2003/3106 2003
Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίαςκαι λοιπές διατάξεις. 2005/3402 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005