ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/220

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-10-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-10-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση π.δ. 37/1992 «Οργανισμός Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού (Ο/ΣΕΝ) (Α΄ 17).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο π.δ. 37/1992 (Α΄ 17) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:.
 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2, μετά τις λέξεις «Ελικοπτέρων του ΠΝ» προστίθεται «ή του Λιμενικού Σώματος»
 2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 μετά τις λέξεις «ανώτερος Μάχιμος» προστίθεται «ή Ειδικής Μονιμότητας (Χ/Ελ)»
 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται με την ακόλουθη:
 4. «1.
 5. Ο Υποδιοικητής είναι Αξιωματικός ΠΝ, βαθμού ανωτέρου ή Υποπλοιάρχου, κάτοχος πτυχίου Χειριστού Ε/Π – Εκπαιδευτού Πτήσεων».
 6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου 5 προστίθενται οι λέξεις «και Διευθυντού Διοικητικής Μέριμνας».
 7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 προστίθεται « - Εξεταστή πτήσεων»
 8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 μετά τις λέξεις «ή άλλες υπηρεσίες του ΠΝ» προστίθεται «ή του Λιμενικού Σώματος»
 9. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 προστίθεται «ή του Λιμενικού Σώματος»
 10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 μετά τις λέξεις «Πολιτικό προσωπικό» προστίθεται «του ΠΝ ή του Λιμενικού Σώματος»
 11. Η παράγραφος 1β του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:
 12. 1β Σχολεία μετεκπαιδεύσεως 1 Χειριστών Ε/Π στους τύπους Ε/Π του ΠΝ ή του Λιμενικού Σώματος 2 Επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως χειριστών Ε/Π στους τύπους Ε/Π του ΠΝ ή του Λιμενικού Σώματος. 3 Χειριστών Ε/Π στην πτήση δι’ οργάνων (ΠΔΟ) 4 Εκπαιδευτών πτήσεων όψεως και Εκπαιδευτών ΠΔΟ 5 Εκπαιδευτών εδάφους 6 Προαγωγής Πτυχίου Εκπαιδευτών Ε/Π. 7 Εκπαιδευτών αέρος χειριστών συσκευών Ε/Π. 8 Χειριστών συσκευών Ε/Π στους τύπους Ε/Π του ΠΝ ή του Λιμενικού Σώματος 9 Συντηρητών Ε/Π στους τύπους Ε/Π του ΠΝ ή του Λιμενικού Σώματος. 1 Στο άρθρο 18 προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος 1δ:« 1δ Λοιπά Σχολεία που αποφασίζονται με πρόταση ΓΕΝ .
2.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τα άρθρα 1 παρ. 1 περίπτωση β) και άρθρα 3 και 5 του Α.Ν. 428/1937 «Περί της εν τω Β. Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως» (Α΄ 15).
 • Την παράγραφο 4ε του άρθρου 14 και την παράγραφο 1ι του άρθρου 17 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98).
 • Το άρθρο 1 του ν.δ. 3596/1956 «Περί αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εθνικής Αμύνης (ΓΕΝ) επί θεμάτων αφορώντων την συμβολήν του Λιμενικού Σώματος εις την Εθνικήν άμυναν και ασφάλειαν της χώρας» (Α΄ 240).
 • Την υπ’ αριθμ. 21/06 γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.
 • Την από 7 Ιουνίου 2006 πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση με αριθμό Δ 202 από 17.7.2006 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής ’Αμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-10-13 Τροποποίηση π.δ. 37/1992 «Οργανισμός Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού (Ο/ΣΕΝ) (Α΄ 17).
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/222
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/3596 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/3596 1956
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
Οργανισμός Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΣΕΝ). 1992/37 1992
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του π.δ. 37/1992 «Οργανισμός Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού» (Α΄ 17). 2014/5 2014