Σύσταση και οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητα τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το ν. 1418/1984 (Α΄ 23) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως ισχύει και των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται στο Ίδρυμα.
2.  
  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα Τμήματα:
 1. Προγραμματισμού και Μελετών,
 2. Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων και
 3. Διοικητικής Υποστήριξης
3.  
  Οι αρμοδιότητες της παραπάνω Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα αυτής, ως εξής:
 1. Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών:
 2. Το Τμήμα είναι αρμόδιο για τη σύνταξη ή ανάθεση εκπόνησης τεχνικών μελετών για έργα του πανεπιστημίου.
 3. Ειδικότερα το τμήμα ασκεί κυρίως τις εξής αρμοδιότητες:.
  • Συντάσσει ή ανασυντάσσει τις αρχιτεκτονικές, στατικές ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές μελέτες, τους προϋπολογισμούς των έργων, τις διακηρύξεις και τα τεύχη δημοπρατήσεων
  • Μεριμνά για την προκήρυξη και διενέργεια διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων εκπόνησης μελετών και για τη συγκρότηση των απαιτουμένων επιτροπών
  • Καταρτίζει τα σχέδια συμβάσεων ανάθεσης μελετών
  • Επιβλέπει και ελέγχει τις οικονομοτεχνικές μελέτες που εκπονούνται από τρίτους μελετητές και μεριμνά για την έγκρισή τους
  • Τηρεί αρχείο μελετών
  • Μεριμνά για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή εγκριτικών αποφάσεων από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του πανεπιστημίου για θέματα της αρμοδιότητάς του
  • Φυλάσσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης των μελετών, καθώς και τις λοιπές εγγυητικές επιστολές και τις επιστρέφει ή προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάπτωσή τους, όταν και όπως προβλέπεται από την σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία
  • Συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές, καθορίζει τα απαιτούμενα κριτήρια και εγκρίνει την καταλληλότητα από τεχνικής, λειτουργικής και αισθητικής άποψης του προμηθευόμενου γενικά εξοπλισμού και των υλικών που επηρεάζουν τη λειτουργική, αισθητική και αρχιτεκτονική μορφή των κτηρίων του πανεπιστημίου
  • Συνεργάζεται στα τεχνικά θέματα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του πανεπιστημίου για την κτήση ή αποδοχή χρήσης, απαλλοτρίωση και εκποίηση ακινήτων
 4. Τμήμα Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων:
 5. Το Τμήμα είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των έργων του πανεπιστημίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 6. Ειδικότερα το τμήμα ασκεί κυρίως τις εξής αρμοδιότητες:.
  • Μεριμνά για την προκήρυξη και διενέργεια διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης έργων και για τη συγκρότηση των απαιτουμένων επιτροπών. ββ Καταρτίζει τα σχέδια συμβάσεων εκτέλεσης έργων.
  • Επιβλέπει, παρακολουθεί, ελέγχει και διοικεί τα εκτελούμενα έργα για την καλή και έγκαιρη εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την εκτέλεση των δημοσίων έργων
  • Μεριμνά για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή εγκριτικών αποφάσεων από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του πανεπιστημίου για θέματα της αρμοδιότητάς του
  • Μεριμνά για τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής των εκτελούμενων έργων
  • Τηρεί αρχείο κατασκευών και δημοπρατήσεων
  • Φυλάσσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης των έργων, καθώς και τις λοιπές εγγυητικές επιστολές, και τις επιστρέφει ή προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάπτωσή τους, όταν και όπως προβλέπεται από την σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία
  • Επιθεωρεί τα κτήρια, τον περιβάλλοντα αυτά χώρο και τις εγκαταστάσεις τους και εισηγείται μέτρα για τη συντήρησή τους
  • Επιβλέπει και συντηρεί τη λειτουργία των κτηρίων και του περιβάλλοντος αυτών χώρου και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όλου του Ιδρύματος
 7. Μεριμνά για την τήρηση των σχετικών μητρώων λειτουργίας
 8. Μεριμνά για τη σύνταξη μελετών συντήρησης σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών
 9. Εισηγείται αρμοδίως για την προμήθεια των υλικών που απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση των κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 10. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης:
 11. Το Τμήμα είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 12. Ειδικότερα το τμήμα ασκεί , κυρίως τις εξής αρμοδιότητες:.
  • Διακινεί την αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της διεύθυνσης, βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα
  • Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του πανεπιστημίου το πρόγραμμα εκτέλεσης μελετών και έργων
  • Παρακολουθεί την απορρόφηση των σχετικών πιστώσεων για τις μελέτες και τα έργα που εκτελούνται
  • Συγκεντρώνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά για τις δαπάνες και τα προωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για πληρωμή
  • Μεριμνά για την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των δημοπρασιών και για την ανάδειξη των αναδόχων εκτέλεσης έργων ή ανάθεσης μελετών, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα
  • Υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία στην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση του Ετησίου Προγράμματος Προμηθειών της υπηρεσίας
  • Επιλύει, σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο, τα κάθε φύσης νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων και των μελετών ή κατά τον έλεγχο αυτών
  • Φροντίζει για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Τεχνικού Συμβουλίου του πανεπιστημίου
Άρθρο 2
1.  
  Για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεκα εννέα (19)) θέσεις μόνιμου προσωπικού, που προστίθενται στις υφιστάμενες και κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους:
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) — Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, πέντε (5) θέσεις (Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες:
 2. αα) Πολιτικού Μηχανικού, ββ) Αρχιτέκτονα Μηχανικού, γγ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, δδ) Μηχανολόγου Μηχανικού, εε) Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και στστ) Μηχανικού Περιβάλλοντος)
 3. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) — Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, επτά (7) θέσεις (Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες:
 4. αα) Πολιτικών Δομικών Έργων, ββ) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γγ) Τοπογραφίας, δδ) Μηχανολογίας, εε) Ηλεκτρολογίας και στστ) Ηλεκτρονικής), (άρθρο 9 παρ. 6 ν. 3174/2003 Α΄ 205).
 5. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) — Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, τέσσερις (4) θέσεις (Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες τομέων ή κλάδων ή τμημάτων:
 6. αα) Ηλεκτρολογικού, ββ) Μηχανολογικού ή Μηχανολογίας και γγ) Κατασκευών ή Δομικών Κατασκευών):
 7. — Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, τρεις (3) θέσεις 2 Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των παραπάνω κλάδων, ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/2003 (Α΄315) και ισχύει κάθε φορά.
3.  
  Οι θέσεις των κατηγοριών της παραγράφου 1 κατατάσσονται στους βαθμούς Δ-Α που προβλέπονται από το άρθρο 34 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) οι διατάξεις του οποίου επανήλθαν σε ισχύ με το άρθρο 7 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151).
Άρθρο 3 "Διευθύνουσα Υπηρεσία"
1.  
  Μέχρις ότου διοριστούν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου πέντε (5) Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, κατά προτεραιότητα κλάδου ΠΕ Μηχανικών, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε οι Προϊστάμενοι των Τεχνικών Τμημάτων, η «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» ασκεί καθήκοντα Διευθύνουσας ή Επιβλέπουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 7 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151). Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου ή μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του η Διοικούσα Επιτροπή, διαπιστώνει εάν εξασφαλίζονται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να ασκήσει τα καθήκοντα Διεύθυνουσας Υπηρεσίας η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Άρθρο 4 "1 Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών και εν ελλείψει αυτού υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών."
2.  
  Σε όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών πλην του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.
3.  
  Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Μηχανικών ή Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού και εν ελλείψει αυτών υπάλληλος του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών ή Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού.
4.  
  Οι προϊστάμενοι των οργανικών διοικητικών μονάδων, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ή δεν υπάρχουν αναπληρώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 2683/1999 (Α΄ 19), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180).
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • 1 Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 70 παρ. 21 εδαφ. β΄ και 79 παρ. 5 εδαφ. δ΄ του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167). β) Του άρθρου 2 παρ. 2 περ. β΄ υποπερ. ν του ν. 2083/1992 (Α΄ 159). γ) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2 /6139/23.3.2004 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432).
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
 • Την πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδριάσεις: α) 11.4.2003, απόφαση 189/2003 και β) 18.7.2005, απόφαση 369/2005 και γ) απόφαση 115/10.12.2005.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α. Επί του κρατικού προϋπολογισμού: Ετήσια δαπάνη ύψους 303.000 Ευρώ περίπου, για την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης και την ίδρυση θέσεων. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ. (Ειδ. Φορ. 19-250 ΚΑΕ 0200). β. Επί του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: αα) Εφάπαξ δαπάνη ύψους 69.000 Ευρώ περίπου και ββ) Ετήσια δαπάνη ύψους 61.000 Ευρώ περίπου. Οι δαπάνες αυτές θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΚΑΕ 0800).
 • Την υπ’ αριθμ. 79/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα. 2003/3174 2003
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία