ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/223

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-10-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-10-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 4 τουπ.δ. 345/2003 (Α΄ 314).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ. 345/2003 (Α΄ 314) προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως:
  Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου των οποίων η τρόπιδα τοποθετήθηκε πριν από την 1.1.2004, συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του π.δ. 345/2003, περί ένταξης σε κλάση Αναγνωρισμένου Οργανισμού, το αργότερο μέχρι την 31.12.2007 .
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος ορίζεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», (Α΄ 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και το άρθρο 4 του ν. 1338/1983 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), ως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄312).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 39 παρ. 1 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) όπως η τελευταία έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 7 του ν. 2575/1998 (Α΄23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κωδικός Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά τω ΥΕΝ Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α΄ 43).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 376/15.12.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την υπ’ αριθμ. 216/27.7.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-10-13 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 4 τουπ.δ. 345/2003 (Α΄ 314).
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/222
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1955/3141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3141 1955
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 32/1997 (Α΄ 35), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 90/ 98 (Α΄ 82) και 330/2001 (Α΄ 219), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.12.2001. 2003/345 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία