ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/224

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-10-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-10-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ/τος 376/1997 «Κανονισμός Λειτουργίας του Αρείου Πάγου» (Α΄ 246), όπως ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρείου Πάγου (π.δ. 376/1997, Α΄ 246, όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ. 263/2005 Α΄ 317), τροποποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/2006 σύμφωνη γνώμη της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ως εξής: 1) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: Στον Άρειο Πάγο λειτουργούν έξι πολιτικά Τμήματα (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ και Δ) και τρία ποινικά Τμήματα (Ε΄ ΣΤ΄ και Ζ΄)» 2) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής «Αρμοδιότητα Τμημάτων 1 Στα Α1 και Α2 πολιτικά Τμήματα υπάγονται α) αιτήσεις αναίρεσης επί υποθέσεων ενοχικού και εμπορικού δικαίου, πλην εκείνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλου πολιτικού Τμήματος, β) αιτήσεις αναίρεσης κατ’ αποφάσεων που έχουν εκδοθεί επί υποθέσεων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κ.Πολ.Δ., τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και το ν. δ. της 17 Ιουλίου/13 Αυγούστου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών», καθώς και επί υποθέσεων ανακοπής κατά διαταγών πληρωμής, γ) αιτήσεις αναίρεσης επί υποθέσεων οικογενειακού δικαίου εν γένει, δ) αιτήσεις αναίρεσης που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου πολιτικού Τμήματος Στο Α1 πολιτικό Τμήμα υπάγονται και οι διοικητικές υποθέσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου, πλην εκείνων για τις οποίες αρμόδια είναι η Ολομέλεια Στην περίπτωση αυτή, αν στο Α1 πολιτικό Τμήμα υπηρετούν περισσότεροι Αντιπρόεδροι, προεδρεύει ο αρχαιότερος. 2 Στα Β1 και Β2 πολιτικά Τμήματα υπάγονται αιτήσεις αναίρεσης κατά αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατά την ειδική διαδικασία α) των εργατικών διαφορών (άρθρο 664 έως 676 Κ.Πολ.Δικ.) και β) των διαφορών από αμοιβές για την παροχή εργασίας (άρθρο 678 έως 681 Κ.Πολ.Δ.) 3 Στο Γ πολιτικό Τμήμα υπάγονται αιτήσεις αναίρεσης επί υποθέσεων εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου καθώς και οι υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί σε αυτό με απόφαση του Δ΄ Τμήματος (ύστερα από αναίρεση). 4 Στο Δ΄ πολιτικό Τμήμα υπάγονται οι αιτήσεις αναίρεσης κατά αποφάσεων α) επί πάσης φύσεως μισθωτικών διαφορών (άρθρο 647 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. και ειδικών νόμων), β) επί υποθέσεων αποζημίωσης από αυτοκινητικά ατυχήματα και από τη σύμβαση ασφάλισης της αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα εν γένει, γ) επί υποθέσεων ακύρωσης αποφάσεων γενικών συνελεύσεων σωματείων και συνεταιρισμών, δ) επί υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, πλην των πτωχευτικών, ε) επί υποθέσεων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και στ) επί υποθέσεων διαιρεμένης οριζοντίως ή καθέτως ιδιοκτησίας (άρθρο 17 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.) Στο Δ Τμήμα υπάγονται και οι υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί σε αυτό ύστερα από αναίρεση Αιτήσεις αναψηλάφησης κατά αποφάσεων του Αρείου Πάγου (άρθρο 538 Κ.Πολ.Δ.) δικάζονται από το Τμήμα που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση Η εισαγωγή υπόθεσης σε μη αρμόδιο, κατά τις άνω διατάξεις, πολιτικό Τμήμα δεν συνεπάγεται απαράδεκτο ή ακυρότητα» 3) Η παρ. 2 του άρθρου 4 όπως τροποποιήθηκε με την 33/1999 απόφαση που κυρώθηκε με το π.δ. 91/2000 και την 35/2005 απόφαση που κυρώθηκε με το π.δ. 263/2005 αντικαθίσταται ως εξής:« 2 Από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάϊο κάθε δικαστικού έτους Το Α1 πολιτικό Τμήμα συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη Δευτέρα του δεύτερου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου και την πρώτη και τρίτη εργάσιμη Δευτέρα κάθε μηνός Το Α2 πολιτικό Τμήμα συνεδριάζει τη δεύτερη εργάσιμη Δευτέρα του δεύτερου 15ημέρου του Σεπτεμβρίου και τη δεύτερη και τέταρτη εργάσιμη Δευτέρα κάθε μηνός Το Β1 πολιτικό Τμήμα συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη Τρίτη του δεύτερου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου και την πρώτη και τρίτη εργάσιμη Τρίτη κάθε μηνός Το Β2 πολιτικό Τμήμα συνεδριάζει τη δεύτερη εργάσιμη Τρίτη του δεύτερου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου και τη δεύτερη και τέταρτη εργάσιμη Τρίτη κάθε μηνός Το Γ΄ πολιτικό Τμήμα συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη Τετάρτη του δεύτερου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου και την πρώτη και τρίτη εργάσιμη Τετάρτη κάθε μηνός Το Δ΄ πολιτικό Τμήμα συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη Παρασκευή του δεύτερου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου και την πρώτη και τρίτη εργάσιμη Παρασκευή κάθε μηνός Το Ε΄ Τμήμα (ποινικό) συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη Παρασκευή του δεύτερου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου και την πρώτη, δεύτερη και τρίτη εργάσιμη Παρασκευή κάθε μηνός Το μήνα Δεκέμβριο το Τμήμα αυτό συνεδριάζει μόνο την πρώτη και τη δεύτερη εργάσιμη Παρασκευή Το ΣΤ΄ Τμήμα (ποινικό) συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη Τρίτη του δεύτερου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου και την πρώτη, δεύτερη και τρίτη εργάσιμη Τρίτη κάθε μηνός Το μήνα Δεκέμβριο το Τμήμα αυτό συνεδριάζει μόνο την πρώτη και τη δεύτερη εργάσιμη Τρίτη» Το Ζ΄ Τμήμα (ποινικό) συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη Τετάρτη του δεύτερου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου και την πρώτη δεύτερη και τρίτη εργάσιμη Τετάρτη κάθε μηνός Το μήνα Δεκέμβριο το Τμήμα αυτό συνεδριάζει μόνο την πρώτη και τη δεύτερη εργάσιμη Τετάρτη .
Άρθρο 2 "«Μεταβατική διάταξη»"
1.  
  Οι υποθέσεις που έχουν προσδιορισθεί ή θα προσδιορισθούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στα Ε΄ και ΣΤ΄ ποινικά τμήματα θα εκδικασθούν από αυτά
Άρθρο 3
1.  
  Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη Κανονισμού Λειτουργίας του Αρείου Πάγου που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ανάγεται σε θέματα ρυθμιζόμενα από αυτόν. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2172/1993 (207 Α΄) ακολούθως δε τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 2 και 6 παρ. 2 του ν. 2298/1995 (62 Α΄), το άρθρο 16 του ν. 2331/1995 (173 Α΄) το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 2479/1997 (67 Α΄) και το άρθρο 3 του ν. 3346/2005 (Α΄ 140) με το οποίο τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 23 του ν. 1756/1988.
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 7/2006 σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. 5)Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθμό 267/2006.,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/33 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/35 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/35 2005
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 1756/ 1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1993/2172 1993
Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις. 1995/2298 1995
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις. 1995/2331 1995
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις. 1997/2479 1997
Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις. 2005/3346 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2013/17ΙΟΥΛΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/17ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
Κανονισμός Λειτουργίας του Αρείου Πάγου 1997/376 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/91 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/91 2000
Τροποποίηση του π.δ/τος 376/1997 «Κανονισμός Λειτουργίας του Αρείου Πάγου» (Α΄ 246), όπως ισχύει. 2005/263 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία