ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/225

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-10-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-10-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ/τος 220/2000 «Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων που θα εξυπηρετούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 (ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ)» (ΦΕΚ 190/Α/31.8.2000).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων που θα εξυπηρετούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 (ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ), όπως αυτή ορίστηκε με το π.δ/μα 180/2005 (ΦΕΚ 229/Α/16.9.2005), παρατείνεται μέχρι 31.12.2007. Στον Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 «περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 245/Α), όπως τα δύο τελευταία εδάφια αυτής αντικαταστάθηκαν με την παραγρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992(ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγρ.2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α).
  • Τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α), όπως οι παράγραφοι 3 και 4 προστέθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 «τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.
  • Την υπ’ αριθμ. 253/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Πολιτισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/Δ/ΜΑ180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/Δ_ΜΑ180 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία