Ίδρυση Τμημάτων στα Παραρτήματα Πύργου και Αιγίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας, καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται: α. Τμήμα Μουσειολογίας Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων στο Παράρτημα του Πύργου του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, με γνωστικό αντικείμενο την επιστήμη της Μουσειολογίας. β. Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας στο Παράρτημα του Αιγίου του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, με γνωστικό αντικείμενο την επιστήμη της Οπτικής-Οπτομετρίας. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των παραπάνω Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων σπουδαστών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.
Άρθρο 2
1.  
  α. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος της Μουσειολογίας Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Μουσειολογίας, με εξειδίκευση στον τομέα της Μουσειογραφίας και του Σχεδιασμού Εκθέσεων, και με σκοπό τη δημιουργία επιστημόνων απαραίτητων για την προώθηση και λειτουργία των μουσείων της χώρας και την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς. Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στη θεωρία και πρακτική των βασικών αρχών της επιστήμης της Μουσειολογίας και, ειδικότερα, της Μουσειογραφίας και του Σχεδιασμού Εκθέσεων, ώστε να παρέχει στους πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και πρακτικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός σύγχρονου μουσείου και να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητές του, να εργάζονται γενικότερα στο χώρο του πολιτισμού, να διαθέτουν δε την απαιτούμενη εξειδίκευση, ώστε να καλύψουν ανάγκες στον τομέα του Σχεδιασμού Εκθέσεων και να αντιμετωπίσουν τη ζήτηση μουσειολογικής υποστήριξης. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης, εργαστηριακά μαθήματα, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία. Τα θεωρητικά μαθήματα απαρτίζονται καταρχάς από σειρά μαθημάτων που έχουν ως στόχο τους την εξοικείωση των σπουδαστών με τα θέματα της Ιστορίας, της Ιστορίας της Τέχνης, της Αρχαιολογίας και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περιλαμβάνεται, επίσης, σειρά μαθημάτων που στόχο έχουν να ευαισθητοποιήσουν τους σπουδαστές για τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με το κοινό των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης μουσειολογίας και τις ανάγκες των σημερινών μουσείων. Τέλος, περιλαμβάνεται σειρά μαθημάτων που παρέχουν γνώσεις σχετικές με τις ειδικές ανάγκες των μουσειακών οργανισμών, το σχεδιασμό εκθέσεων και εκθεμάτων, τη διαμόρφωση χώρων, την αναζήτηση των σχέσεων μεταξύ αρχιτεκτονικής και μουσείου και τη μετάπλαση της ιδέας και του σεναρίου της έκθεσης σε εφαρμογή. Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα των πρώτων εξαμήνων, το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση και στην πρακτική εξοικείωση των σπουδαστών με ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν κατά την εργασία τους στο χώρο του πολιτισμού. Πρόκειται για τα εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε εκείνα που στόχο έχουν να ενθαρρύνουν τις σχεδιαστικές ικανότητες των σπουδαστών και σε εκείνα που σχετίζονται με τη χρήση Η/Υ για την πραγματοποίηση των εργασιών τους. Στις γενικές γνώσεις-βάσεις περιλαμβάνεται και η γνώση μιας ξένης γλώσσας. Στο τελευταίο εξάμηνο προβλέπεται η διεκπεραίωση της πρακτικής άσκησης και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. β. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος της Οπτικής και Οπτομετρίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Οπτικής-Οπτομετρίας. Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη και την τεχνολογία της Οπτικής-Οπτομετρίας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα αποκατάστασης και καταστήματα οπτικών. Οι ασκήσεις πράξης, ως εφαρμογές της θεωρίας, δηλώνονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος, αλλά από τη φύση τους προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Περιλαμβάνουν - μεταξύ άλλων - φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), ατομικές και ομαδικές εργασίες, ανάπτυξη ειδικών θεμάτων από προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις και βιντεοπροβολές. Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής, μαθήματα ειδικής υποδομής, μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα ειδικής υποδομής και τα μαθήματα ειδικότητας μπορούν να ταξινομηθούν σε Ομάδες Μαθημάτων Επιλογής. Επίσης, ορισμένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών μπορεί να κατανέμονται σε σύνολα μαθημάτων που παρέχουν στο σπουδαστή τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα επιλογών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η άσκηση στο επάγγελμα.
Άρθρο 3
1.  
  α. Τα Τμήματα που ιδρύονται με το άρθρο 1 του παρόντος διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 2916/2001, για όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. β. Κατ’ εξαίρεση και, μέχρι να εκλεγούν όργανα διοίκησης στα νέα Τμήματα, ισχύουν κατά παρέκκλιση οι ακόλουθες ρυθμίσεις: i) Με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Πάτρας ορίζεται μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του ΤΕΙ ή μέλος Ε.Π. άλλου ΤΕΙ, ως Προϊστάμενος του Τμήματος, με θητεία μέχρι τη λήξη του επόμενου από τον ορισμό ακαδημαϊκού έτους. Αν ορίζεται μέλος Ε.Π. άλλου ΤΕΙ, τότε απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του ΤΕΙ αυτού. ii) Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται η θητεία του Προϊσταμένου που διορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο και μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος που ιδρύεται με το παρόν και, ειδικότερα, μέχρι να εκλεγεί και να αναλάβει καθήκοντα ο νέος Προϊστάμενος του Τμήματος. Η θητεία του Προϊσταμένου που θα εκλεγεί κατά τα ανωτέρω λήγει τον ίδιο χρόνο που λήγει και η θητεία των Προϊσταμένων Τμημάτων των λοιπών ΤΕΙ της χώρας που έχουν εκλεγεί στις καθορισμένες εκλογές. iii) Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος του άρθρου 1 και, οπωσδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, το Συμβούλιο του ΤΕΙ κινεί τις διαδικασίες εκλογής Προϊσταμένου Τμήματος και συγκρότησης των λοιπών οργάνων του Τμήματος. Αν το διδακτικό έτος έχει λήξει, η πιο πάνω προθεσμία αρχίζει από την έναρξη του νέου διδακτικού έτους. iν) Μέχρι να εκλεγούν και να συγκροτηθούν τα ατομικά και συλλογικά όργανα κατά τα ανωτέρω, το Συμβούλιο του ΤΕΙ ασκεί και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος, εκτός από τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του Τμήματος. ν) Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος του άρθρου 1, οι κενές θέσεις Ε.Π. του Τμήματος προκηρύσσονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Η εκλογή μελών Ε.Π. γίνεται από πενταμελή εκλεκτορικά σώματα που ορίζονται με απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα εκλεκτορικά αυτά σώματα συγκροτούνται από μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ ανάλογης βαθμίδας και ειδικότητας και, αν δεν υπάρχουν, και από μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων ανάλογης βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του ΤΕΙ.
Άρθρο 4
1.  
  Μετονομάζονται :
 1. Το Τμήμα Διακοσμητικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων.
 2. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη θεωρία και την πρακτική της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, την αρχιτεκτονική εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας και τον σχεδιασμό (design) επίπλου, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων.
 3. Αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή στους σπουδαστές σφαιρικής παιδείας:
 4. χωρικής, καλλιτεχνικής και τεχνολογικής, που να ανταποκρίνεται στις διαρκώς ανανεούμενες απαιτήσεις της διεθνούς εξέλιξης της θεωρίας και της πρακτικής των γνωστικών του αντικειμένων.
 5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.
 6. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα αναγκαία θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα που εξυπηρετούν το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, μαθήματα διαρκώς αναπροσαρμοζόμενα με γνώμονα τις διεθνείς εξελίξεις.
 7. Επί πλέον, όμως, περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα επιλογής που διευρύνουν τα βασικά γνωστικά αντικείμενα των σπουδών, δίνοντας στους σπουδαστές τη δυνατότητα να εμβαθύνουν, με μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις ή με ερευνητικά προγράμματα, σε συναφή με το βασικό γνωστικό τους πεδίο αντικείμενα.
 8. Τέλος, προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.
 9. Το Τμήμα Οπτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας.
 10. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Οπτικής-Οπτομετρίας.
 11. Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη και την τεχνολογία, με την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, και η παροχή στους σπουδαστές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
 12. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ως οπτικοί και εφαρμοστές φακών επαφής, για να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών, οργανισμών και υπηρεσιών.
 13. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια και εκπόνηση εργασιών, με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και την ομαδική εργασία.
 14. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής που βοηθούν στην κατανόηση των τεχνολογικών διεργασιών και εργαστηριακών μεθόδων που εφαρμόζονται στην Οπτική, μαθήματα ειδικής υποδομής, μαθήματα ειδικότητας και, τέλος, μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων, εργαστηρίων και υπηρεσιών περιοχής ευθύνης του οπτικού και εφαρμοστή φακών επαφής.
 15. Στο τελευταίο εξάμηνο προβλέπεται η διεκπεραίωση της πρακτικής άσκησης, καθώς και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
 16. Το Τμήμα Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου σε Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων.
 17. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής σύγχρονων δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς και των ιδεών και αρχών της κοινωνικής οικονομίας και του συνεργατισμού στη λειτουργία, την ανάπτυξη, τον μετασχηματισμό και την ίδρυση όλου του φάσματος των επιχειρήσεων και οργανισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των φορέων τοπικής ανάπτυξης.
 18. Αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή μιας νέου τύπου εκπαίδευσης των υποψηφίων στελεχών των κοινωνικών επιχειρήσεων, οργανώσεων και οργανισμών, αλλά και των φορέων τοπικής ανάπτυξης, οι δραστηριότητες των οποίων εκτείνονται ανάμεσα στον ιδιωτικό και κρατικό τομέα.
 19. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και ικανότητες για να μπορούν να ανταποκριθούν, ως στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων τοπικής ανάπτυξης, στις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και στις μεταβαλλόμενες μορφές οικονομικής δράσης.
 20. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, εκπόνηση εργασιών και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής.
 21. Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται - μεταξύ άλλων - εισαγωγικά μαθήματα οικονομίας, διοίκησης, ιστορίας, κοινωνιολογίας, πληροφορικής, κοινωνικής οικονομίας και τοπικής ανάπτυξης και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.
 22. Στο τελευταίο εξάμηνο προβλέπεται η διεκπεραίωση της πρακτικής άσκησης, καθώς και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
 23. Το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε Τμήμα Προσχολικής Αγωγής.
 24. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής γνώσεων και μεθόδων που αφορούν στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας.
 25. Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στις επιστήμες της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, και η παροχή στους σπουδαστές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
 26. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.
 27. Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής από τις επιστήμες της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και της Ιατρικής, μαθήματα ειδικής υποδομής που παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους, μαθήματα ειδικότητας που προσφέρουν τις απαραίτητες για την πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος γνώσεις και μαθήματα διοίκησης, διαχείρισης και νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και διοίκηση των χώρων εργασίας που σχετίζονται με την ειδικότητα.
 28. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
2.  
  Όλοι οι σπουδαστές και όλα τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού εκάστου εκ των παραπάνω Τμημάτων εντάσσονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο μετονομαζόμενο Τμήμα. Όλα τα παραπάνω Τμήματα θα λειτουργήσουν με την νέα ονομασία από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), και του άρθρου 71 παρ. 7 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167). β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. ά, ΄β, και ΄θ του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). γ) Του άρθρου 1, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3027/2002 (περ. ββ’), και του άρθρου 5 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114). δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). ε) Του άρθρου 1 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260). στ) Του υπ’ αριθμ. 127/2003 (Α΄ 114) Προεδρικού Διατάγματος «Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας». ζ) Του υπ’αριθμ. 104/2005 (Α΄ 137) Προεδρικού Διατάγματος «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων». η) Της υπ’αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Β΄ 1432) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (Β΄ 204). θ) Της υπ’αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (Β΄ 608) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». ι) Της υπ’ αριθμ. Φ908/20857α/Η/28.2.2005 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί συγκρότησης του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 • Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίες ελήφθησαν στις συνεδριάσεις των 1/25.10.2005 και 2/20.12.2005.
 • Τις γνώμες των Συνελεύσεων των Τ.Ε.Ι. και των Συμβουλίων των Τμημάτων: - Πάτρας, 07/14.10.2005 - Αθήνας, 4/15.4.2003, 16.10.2003, (19/3.12.2002, 6/9.4.2003 γνώμες Συμβουλίων οικείων Τμημάτων) - Μεσολογγίου, 1/29.1.2003, (13/28.11.2005 γνώμη Συμβουλίου οικείου Τμήματος)
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος προκαλείται: α) Εφάπαξ συνολική δαπάνη ύψους 700.000 ΕΥΡΩ περίπου, από την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία των ιδρυόμενων Τμημάτων. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Γ΄ Κ.Π.Σ. για τις υποδομές αιθουσών διδασκαλίας κ.λ.π. β) Ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.000 ΕΥΡΩ περίπου για το οικονομικό έτος 2007 και 3.000 ΕΥΡΩ περίπου, για καθένα από τα οικονομικά έτη 2008 και εξής, από τη χορήγηση εξόδων παράστασης στους Προϊσταμένους των ιδρυόμενων Τμημάτων. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί κατά το έτος 2007 από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ειδ. Φορέας 19-240, ΚΑΕ 0245) και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη, με πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον Ειδ. Φορέα 19-240, ΚΑΕ 0245, του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. γ) Ετήσια δαπάνη, από την κάλυψη της προμήθειας των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές, η οποία διαμορφώνεται κατ’ έτος ως εξής: 38.400 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2007, 76.800 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2008, 115.200 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2009 και 153.600 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα από τα έτη 2010 και εξής. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ εκάστου οικονομικού έτους (Ειδ. Φορέα 19-240 ΚΑΕ 1123 κ’ 2422). δ) Ετήσια δαπάνη από τη σίτιση των φοιτητών και την κάλυψη των λοιπών λειτουργικών εξόδων των ιδρυόμενων Τμημάτων, η οποία διαμορφώνεται κατ’ έτος ως εξής: 130.400 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2007, 318.400 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2008, 406.400 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2009, 494.400 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2010 και 552.000 ΕΥΡΩ περίπου, για καθένα από τα έτη 2011 και εξής. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση προς το ΄Ιδρυμα (Ειδ. Φορέα 19-240, ΚΑΕ 2422 και 2425).
 • Την με αριθμ. 271/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/Φ908/20857Α/Η (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/Φ908_20857Α_Η 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2005/104 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005