Εφαρμογή της απόφασης 1596 (2005) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 55/2005 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1493 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α’86) και τα οποία παρατάθηκαν μέχρι την 31η Ιουλίου 2005 με το άρθρο Μόνο του προεδρικού διατάγματος 218/2005 «Εφαρμογή της απόφασης 1552 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α’262), ισχύουν, από την 18η Απριλίου 2005, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1596 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για κάθε αποδέκτη στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Η έννοια «βοήθεια» που χρησιμοποιείται στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 55/2005 περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση και την οικονομική βοήθεια που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες.
Article 2
1.  
  Απαγορεύεται, κατά την περίοδο επιβολής των μέτρων που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ή η διέλευση από αυτό, όλων των προσώπων που προσδιορίζονται από την Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τα οποία παραβιάζουν τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται με το άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με την επιφύλαξη ότι η παρούσα διάταξη δεν υποχρεώνει τις αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας να αρνηθούν την είσοδο στο ελληνικό έδαφος σε έλληνες υπηκόους
Article 3
1.  
  Δεσμεύονται, από την 18η Απριλίου 2005, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1596 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και κατά την περίοδο επιβολής των μέτρων που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που βρίσκονταν στην ελληνική επικράτεια από την 18η Απριλίου 2005, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1596 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπα που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ή τα οποία κατέχονται από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από οποιαδήποτε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους ή σύμφωνα με εντολές τους, όπως προσδιορίζονται από την ανωτέρω Επιτροπή. Επίσης, απαγορεύεται όπως τα εν λόγω κεφάλαια ή οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι τεθούν στη διάθεση ή προς όφελος αυτών των προσώπων ή φορέων από Έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε πρόσωπα στην ελληνική επικράτεια.
Article 4 "Τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν ισχύουν για:"
1.  
  Προμήθειες όπλων και συναφούς υλικού ή τεχνική εκπαίδευση και βοήθεια πουπροορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη μονάδων του στρατού και τηςαστυνομίας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ή για χρήση από αυτές, με τηνπροϋπόθεση ότι οι ανοντέρω μονάδες: - έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ενοποίησης τους, ή - πραγματοποιούν επιχειρήσεις υπό τη διοίκηση, αντίστοιχα, του ενοποιημένου Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Εθνικής Αστυνομίας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, - ή βρίσκονται στη διαδικασία της ενοποίησης τους, στην επικράτεια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, εκτός των επαρχιών του Βορείου και Νοτίου Κίβου και της περιφέρειας Ιτούρι,
2.  
  Προμήθειες όπλων και συναφούς υλικού καθώς και τεχνική εκπαίδευση καιβοήθεια που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Αποστολής τουΟργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUC), ηοποία συστήθηκε με την παράγραφο 4 της απόφασης 1279 (1999) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ή για χρήση από αυτή,
3.  
  Προμήθειες μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονταιαποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, και συναφή τεχνική βοήθειακαι εκπαίδευση, όπως αυτές θα γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή, ηοποία έχει συσταθεί με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με την παράγραφο 8(ε)της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας
Article 5
1.  
  Κάθε εγκεκριμένη αποστολή όπλων και συναφούς υλικού, που συνάδει με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, παρ.1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, θα πραγματοποιείται μόνον σε εκείνα τα σημεία υποδοχής που υποδεικνύει η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και Μετάβασης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, σε συντονισμό με την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUC), και τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Article 6
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν εφαρμόζονται όταν η Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί συμφοινα με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κρίνει εκ των προτέρων και ανάλογα με την περίπτωση, ότι πρόκειται για μετακίνηση η οποία δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών υποχρεώσεων, ή όταν η Επιτροπή κρίνει ότι η εξαίρεση θα προωθούσε τους σκοπούς των αποφάσεοον του Συμβουλίου, δηλαδή την ειρήνη και την εθνική συμφιλίωση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη σταθερότητα στην περιοχή
Article 7
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικούς πόρους που τα σχετικά Κράτη έχουν κρίνει ότι: α) είναι αναγκαία για βασικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και δαπάνες κοινής ωφέλειας ή για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και για την αποζημίωση για πραγματοποιηθέντα έξοδα που σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή αμοιβές ή χρεώσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, για υπηρεσίες συνήθους διατήρησης ή φύλαξης των δεσμευμένων κεφαλαίοτν, άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τα σχετικά Κράτη προς την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της πρόθεσης να επιτραπεί, όπου αυτό αρμόζει, η πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικούς πόρους και, εφ’ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής, εντός τεσσάρων εργασίμων ημερών από αυτήν τη γνωστοποίηση, β) είναι αναγκαία για έκτακτα έξοδα, εφ’ όσον κάτι τέτοιο έχει γνωστοποιηθεί από τα σχετικά Κράτη στην Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, ή γ) είναι αντικείμενα δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση εξεδόθη πριν από την 18’1 Απριλίου 2005, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1596 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν είναι προς όφελος ενός προσώπου ή φορέα που έχει προσδιορισθεί από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 /2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, και έχει γνωστοποιηθεί από τα σχετικά Κράτη στην Επιτροπή. Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στην ως άνω Υπουργό, όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α’242). 2.Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την από 7.6.2005 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3400.15/28/ΑΣ 716 περί δημοσιεύσεως της απόφασης 1596 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α΄ 141).
 • Το προεδρικό διάταγμα 55/2005 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1493 (2003) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α’ 86).
 • Το προεδρικό διάταγμα 218/2005 «Εφαρμογή της απόφασης 1552 (2004) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α’ 262).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 134/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Title Ref.Number Date
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/218 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/218 2005
Περί εφαρμογής της απόφασης 1493 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/55 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Title Ref.Number Date
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1616 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/239 2006
Εφαρμογή της υπ’αριθμ. 1671 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/87 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1649 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/93 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1698 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/58 2008
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1768 (2007) και 1771 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/57 2009
Εφαρµογή των αποφάσεων 1799 (2008) και 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Λ.Δ. Κονγκό. 2010/56 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1857 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/29 2012