ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/229

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-10-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-10-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 262 /1999 (Α΄ 214) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής ΤΡΕΙΣ ΜΠΟΥΚΕΣ της νήσου Σκύρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τροποποιούμε το π.δ. 262/1999 (Α΄ 214) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Τρεις Μπούκες της νήσου Σκύρου, όπως εμφανίζεται στο μετά του παρόντος συνδημοσιευόμενο σχεδιάγραμμα, ως εξής: α. Απαγορευμένη Ζώνη (Α.Ζ.) ΟΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ: ΒΕSSΕLΠΡΟΒΟΛΗ: ΗΑΤΤ (Φο 38° 45΄ λο = 0° 45΄) Α/Α ΣΥΝΤ/ΝΕΣ Χ ΣΥΝΤ/ΝΕΣ Ψ 1 11555.07 3774.46 2 12153.91 3821.97 3 12364.68 3407.82 4 12430.80 2607.21 5 12426.59 2474.83 6 12633.77 2368.10 7 12729.00 2334.00 8 12830.70 2380.65 9 12779.00 2138.00 10 12787.00 1894.00 11 12847.00 1738.02 12 12775.72 1641.26 β. Επιτηρούμενη Ζώνη (Ε.Ζ.) ΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ: ΒΕSSΕLΠΡΟΒΟΛΗ: ΗΑΤΤ (Φο=38° 45΄ λο=0° 45) Α/Α ΣΥΝΤ/ΝΕΣ Χ ΣΥΝΤ/ΝΕΣ Ψ 1 11382.38 3961.39 2 12196.87 4026.01 3 12303.80 3968.39 4 12560.76 3463.48 5 12632.60 2593.68 6 12719.69 2549.77 7 12795.02 2584.32 8 12913.58 2573.58 9 13006.00 2492.17 10 13037.00 2389.15 11 12979.69 2120.18 12 12985.79 1934.30 13 13050.31 1766.55 14 13041.27 1664.53 15 12936.60 1522.44 γ. Όρια περιοχής περιορισμών ναυσιπλοΐας Η περιοχή μέχρι απόσταση 250 μέτρων από την ακτή, που εκτείνεται από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ (ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL) Α/ορ Γεωγρ. Πλ. Φ Γεωγρ. Μηκ. λ Α 38° 47΄ 15΄΄.1 24° 35΄ 58΄΄.8 Β 38° 45΄ 55΄΄.9 24° 37΄ 03΄΄.0.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως . Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Δια­τάγματος.
  • Τα άρθρα 1 και 10 του α.ν. 376/1936 «Περί μέτρων ασφάλειας οχυρών θέσεων» (Α΄ 546), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ 397/1947 (Α΄ 181).
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 1 περ. ι΄ του ν. 2292/1995 «Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 35).
  • Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Τη γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπ’ αριθμ. 27/20.7.2000, όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το υπ’ αριθμ. 12/5.4.2001).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ211/25.7.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1947/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1947/397 1947
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/376 1936
Χαρακτηρισμός ως Ναυτικών Οχυρών (Ν.Ο) περιοχών στις ΤΡΕΙΣ ΜΠΟΥΚΕΣ και στο ΛΙΜΝΟΝΑΡΙ της Νήσου Σκύρου και καθορισμός Διοικητού αυτών. 1999/262 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία