Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑνώνυμηΕταιρεία Μονάδων Υγείας» («Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.»)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 231/τ.Α΄/26.11.2004).
  • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/ 1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/ 27.11.1995).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).
  • Τις διατάξεις του ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.
  • Τις διατάξεις του π.δ./τος 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/2002).
  • Την υπ αριθμ. 37970 /ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/τ.Β΄/2005).
  • Το υπ αριθμ. 2/23.2.2005 πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος π.δ./τος θα προκληθεί δαπάνη από το μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ορίζεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ? (άρθρο 4 του ν. 3293/2004) και θα καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε είδος (κτίριο, εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας χρήσης του οικοπέδου) του οποίου η αξία αποτιμάται δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ?, περίπου, και αποτελεί τη συνεισφορά του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.
  • Την υπ αριθμ. 314/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37970/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37970_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 2004/3293 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία