ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/230

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-10-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-10-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-10-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών για τη στελέχωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Για τη στελέχωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), με τον αναγκαίο αριθμό των επιτελικών στελεχών που προέρχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα, όπως αυτός προσδιορίζεται από την υπ’ αριθμ. 3532/11.8.2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης (Β΄ 1130), συνιστώνται οι ακόλουθες οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών, αυξανομένων αναλόγως των αντίστοιχων κατά βαθμό θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 1 του π.δ. 47/1995 (Α΄ 36): α) Μια (1) θέση Αρχιπυράρχου β) Μια (1) θέση Πυράρχου γ) Δύο (2) θέσεις Αντιπυράρχων δ) Τέσσερις (4) θέσεις Επιπυραγών ε) Δύο (2) θέσεις Πυραγών.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1, περιπτώσεις (γ) και (δ) και 7 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49). β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις». γ. Του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41). δ. Του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 102). ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98). στ. Της υπ’ αριθμ. 3532/11.8.2005 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί­κησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης «Καθορισμός των Επιτελικών στελεχών που προέρχονται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και διατίθενται για τη στελέχωση του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας» (Β΄ 1130). ζ. Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως ισχύει.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ως εξής: α) Για το έτος 2006, 31.500,00 ευρώ, β) για το έτος 2007, 190.000,00 ευρώ, γ) για το έτος 2008, 195.000,00 ευρώ, δ) για το έτος 2009, 210.000,00 ευρώ, ε) για το έτος 2010,260.000,00 ευρώ, και στ) 285.000,00 ευρώ για το έτος 2011 και καθένα από τα επόμενα. Η δαπάνη για το έτος 2006 θα καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Προϋπολογισμός Εξόδων Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Φ. 43-120). Για τα υπόλοιπα έτη θα υπάρξει πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό Εξόδων του Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Φ. 43-120).
  • Την υπ’ αριθμ. 206/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/3532 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3532 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Οργανική δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1995/47 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία