Συμμετοχή του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων στις δαπάνες λειτουρ-γίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Η αμοιβή των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα απασχοληθούν υπερωριακά στην έδρα του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.), για τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου των οικονομικών διαχειριστικών χρήσεων των ετών 1996 έως και 2002, βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του Ταμείου αυτού.
2.  
  Η δαπάνη της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ποσό των 12.000,00 Ευρώ. Ο έλεγχος των παραπάνω χρήσεων θα πραγματοποιηθεί σε δέκα τέσσερις (14) μήνες (δύο μήνες για κάθε διαχειριστικό έτος) με υπερωριακή απασχόληση δύο (2) υπαλλήλων (ΠΕ4 Κατηγορίας) επί εξήντα (60) ώρες μηνιαίως για καθένα. Ο έλεγχος των παραπάνω χρήσεων θα πραγματοποιηθεί εντός των χρήσεων 2006- 2007.
Article 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 89 του π. δ/τος 774/1980 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των “περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον «Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου»” (Α΄ 189).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1. εδ. στ, 24 παρ. 1, 2 εδ. γ και παρ. 3 εδ. ε, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 εδ. δ του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) και το άρθρο 48 παρ. 1 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π. δ/τος 63/2005.
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98), (Π.Ε. 201, 57/2006).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.20128/25929/972/23.2.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης «Διενέργεια Κατασταλτικού Ελέγχου στην έδρα του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων» (Β΄ 335/20.3.2006).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη ύψους 12.000,00 Ευρώ εις βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.) για το έτος 2006, η οποία θα καλυφθεί από σχετική πίστωση του προϋπολογισμού αυτού (ΚΑ 0261).
 • Την υπ’ αριθμ. 248/18.8.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/20128/25929/972 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/20128_25929_972 2006
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Name
Label
Label