ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/232

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-11-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-11-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-10-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή του Ταμείου Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε. στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η αμοιβή των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα απασχοληθούν υπερωριακά στην έδρα του Ταμείου Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε., για τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου των οικονομικών διαχειριστικών χρήσεων των ετών 1997 έως και 2002, βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του Ταμείου αυτού.
2.  
  Η δαπάνη της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ποσό των 36.000,00 Ευρώ. Ο έλεγχος των παραπάνω χρήσεων θα πραγματοποιηθεί σε δώδεκα (12) μήνες (δύο μήνες για κάθε διαχειριστικό έτος) με υπερωριακή απασχόληση επτά (7) υπαλλήλων (ΠΕ4 Κατηγορίας) επί εξήντα (60) ώρες μηνιαίως για καθένα.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 89 του π. δ/τος 774/1980 «περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων υπό τον τίτλον Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α. 189).
 • Την υπ’ αριθμ. 234/7.8.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1. εδ στ, 24 παρ. 1,2 εδ. γ και παρ. 3 εδ. ε, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 εδ. δ τουν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Τις διατάξεις του π. δ/τος 372/1995 (Α.201).
 • Τις διατάξεις του π. δ/τος 213/1992 (Α 102).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985(Α 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 90 του π. δ/τος 63/2005 (Α 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ. 10035/27765/1030/28.2.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης «Διενέργεια Κατασταλτικού Ελέγχου στην έδρα του Ταμείου Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε. (Β΄335/20.3.2006)».
 • Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή Τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β 513).
 • Το Προεδρικό Διάταγμα 33/15.2.2006 «Διορισμός Μελών της Κυβερνήσεως και Υφυπουργών» (Α 35).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Ταμείου Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε. για το έτος 2006 κατά 36.000,00 Ευρώ, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε. (ΚΑ 0261).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Υ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Υ1 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/10035/27765/1030 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/10035_27765_1030 2006
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών. 2006/33 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία