ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/234

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-11-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-11-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί τροποποιήσεως του π.δ. 351/1991 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (Α΄ 121)»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 6 του π.δ. 351/1991, μετά την λέξη «υπαλλήλους» προστίθεται η ακόλουθη φράση: «ή προσωπικό συνδεόμενο με σχέση έμμισθης εντολής».
Άρθρο 2
1.  
  Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 351/1991, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 102/1997 (Α΄ 97), μετά την λέξη «Αθηνών» προστίθεται η ακόλουθη φράση: «ή, κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας σε επιστημονικό συνεργάτη του άρθρου 10 παρ. 1, ο οποίος έχει την ιδιότητα του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.».
Άρθρο 3
1.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 351/1991, μετά τη λέξη «προσωπικού» προστίθεται η ακόλουθη φράση: «ή προσωπικού με σχέση έμμισθης εντολής.».
Άρθρο 4
1.  
  Στην περίτπωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 351/1991, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 102/1997, μετά τη λέξη «Πανεπιστημίου» προστίθεται η ακόλουθη φράση: «ή επιστημονικός συνεργάτης του άρθρου 10 παρ. 1, ο οποίος έχει την ιδιότητα του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω».
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει οπό τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος,.
 • Τις διατάξεις του άρθρον 80 του ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄ 50).
 • Την υπ’ αμιθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/4.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (Β΄ 206).
 • Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε μα το άρθρο πρώτο του π.δ.. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τον κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 301/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ_1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/351 1991
Τροποποίηση του Π.Δ. 351/1991 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (ΦΕΚ 121/Α*) και προσαρμογή του στις διατάξεις το[...]" 1997/102 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία