Μετατροπή της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίας Αικατερίνης Παλλήνης σε Ανδρώα Ιερά Κοινοβιακή Μονή Αγίας Αικατερίνης, στην περιοχή Διοικητικό Κέντρο - Λουτρό, του Δήμου Παλλήνης, του Νομού Ανατολικής Αττικής, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Μετατρέπεται η Γυναικεία Ιερά Κοινοβιακή Μονή Αγίας Αικατερίνης Παλλήνης, σε Ανδρώα Ιερά Κοινοβιακή Μονή Αγίας Αικατερίνης, στην περιοχή Διοικητικό Κέντρο -Λουτρό, του Δήμου Παλλήνης, του Νομού Ανατολικής Αττικής, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
Article 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146).
 • Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 925/3.10.2005 σύμφωνη γνώμη του Επιχωρίου Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.
 • Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που δόθηκε στην ΙΕ΄/11.1.2006 Συνεδρία της 149ης Συνοδικής Περιόδου.
 • Τις υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 διατάξεις της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.
 • Την 137/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Title Ref.Number Date
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Title Ref.Number Date