ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/237

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-11-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-11-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 9/2001 «Καθορισμός Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου και Προϋποθέσεις Απονομής » (ΦΕΚ Α΄ 8).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 1 του π.δ. 9/2001 ( ΦΕΚ Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 1
  1.  
   Το Αναμνηστικό Μετάλλιο Επιχειρήσεων Κύπρου είναι πολεμικό στρατιωτικό μετάλλιο και απονέμεται στους μετάσχοντες ευδοκίμως στις επιχειρήσεις Κύπρου, κατά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Τηλυρία και Αευκωσία το 1964, στην Κοφίνου - Αγίους Θεοδώρους το 1967 καθώς και κατά τη χρονική περίοδο από 20.7.1974 έως 20.8.1974.
  2.  
   Το μετάλλιο της προηγούμενης παραγράφου δεν απονέμεται σε καμία περίπτωση σε όσους εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.δ. 376/1974 .
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του π.δ. 9/2001 (ΦΕΚ Α΄8), που τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του π.δ. 105/2002 (ΦΕΚ Α΄ 88) αντικαθίσταται ως εξής:
  Το Μετάλλιο απονέμεται με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από γνωμάτευση της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Η απονομή γίνεται με ξεχωριστό Προεδρικό Διάταγμα για κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες .
 1. Για τους νεκρούς, αγνοούμενους και τραυματίες όλων των κατηγοριών του προσωπικού.
 2. Για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
 3. Για τους εφέδρους, κληρωτούς οπλίτες και ιδιώτες εθελοντές. 2.
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του π.δ. 9/2001 (ΦΕΚ Α΄ 8) αντικαθίστανται ως εξής:
  Ο έλεγχος των δικαιολογητικών απονομής του μεταλλίου ανατίθεται σε επιτροπές που συγκροτούνται με διαταγές των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων ΕΔ και αποτελούνται από τους αντίστοιχους Διευθυντές των Διευθύνσεων Προσωπικού, ως Προέδρων και από έναν επιτελή των αντίστοιχων Διευθύνσεων Προσωπικού και Επιχειρήσεων, ως μελών. Οι επιτροπές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που τηρούνται σε όλες τις μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εφόσον απαιτείται για την εξακρίβωση της προϋπόθεσης του άρθρου 1 παράγραφος 2, τα Γενικά Επιτελεία, κατόπιν αιτήματος της αντίστοιχης επιτροπής, μπορούν να ζητούν διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της υπηρεσιακής οδού .
4.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του π.δ. 9/2001 (ΦΕΚ Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι επιτροπές συντάσσουν πρακτικό γνωμοδοτήσεως στο οποίο επισυνάπτονται ονομαστικοί πίνακες όσων πληρούν τις προϋποθέσεις για την απονομή του μεταλλίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 1, καθώς και πίνακες όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, με παράλληλη ειδική αιτιολόγηση των αντίστοιχων λόγων
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Αμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7, 15 και 16 του ν.δ. 376/1974 «Περί των Στρατιωτικών Μεταλλίων» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Το άρθρο 90 παραγρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 246717/1.3.2006 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 274/3.3.2006, τ.Β΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 286/13.10.2006 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/246717 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/246717 2006
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/376 1974
Καθορισμός Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου και Προϋποθέσεις Απονομής. 2001/9 2001
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 9/2001 «Καθορισμός Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου και Προϋποθέσεις Απονομής». 2002/105 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005